Hotărârea nr. 300/2015

HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIULUI DE CONSULTANT JURIDICAL, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICAL IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOSARUL NR.964/P/2014 AL DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE PRECUM SI IN FATA INSTANTELOR JUDECATORESTI COMPETENTE

cONSTAAjZxJ ROMÂNIA

F"1 A JUDEȚUL CONSTANȚA m Jfj [1 municipiul constanța r    A CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciului de consultanța juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța în dosarul penal nr.964/P/2014 al Direcției Naționale

Anticoruptie, precum si in fata instanțelor judecătorești competente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 27.11.2015    .    9 s

- z

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.163987/18.11.2015, raportul Comisiei de spcialitate nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției Administrație publică locală înregistrat sub nr.163985/18.11.2015.

Având in vedere prevederile OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36 alin.3,alin.4 lit.a, art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziția serviciului de consultanța juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, având calitatea de parte vătămată, în dosarul penal nr.964/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție București, precum și în fața instanțelor judecătorești competente.

Art.2. Consiliul local împuternicește pe viceprimarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, să semneze contractul de consultanța juridică, asistență și reprezentare juridică și să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, precum si Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Dobre Mircea    MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 30° / 27.11. 2015