Hotărârea nr. 30/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI LOCURILOR DE PARCARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE, FUNCTIONARE SI REZERVARE A PARCARILOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

13.02.2015 - - •

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 17020/06.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice nr. 15710/04.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului,

Ținând cont de prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul « 2015-

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art, 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă inventarul locurilor de parcare din municipiul Constanța structurat după cum urmează:

a)    Anexa nr. 1.1 cuprinzând locurile de parcare a căror rezervare se face de Direcția Servicii Publice;

b)    Anexa nr. 1.2 cuprinzând locurile de parcare a căror rezervare se face de S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

(2) Inventarul locurilor de parcare se actualizează ori de câte ori intervin modificări în structura, numărul și amplasarea locurilor de parcare din municipiul Constanța.

Art. 2 - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor din Anexa nr. 1.1, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Pentru organizarea, funcționarea și exploatarea parcărilor prevăzute în Anexa nr. 1.2, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. aplică reglementări proprii aprobate în condițiile legii.

Art. 3 - (1) Informațiile referitoare la evidența, disponibilitatea, tipul parcării, condițiile de acces, precum și orice alte date relevante legate de locurile de parcare vor fi ținute în sistem informatic.

(2)    în scopul constituirii bazei de date privind sistemul de parcare din municipiul Constanța, structurile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța procedează la inventarierea, marcarea și numerotarea locurilor de parcare existente.

(3)    Costurile legate de achiziționarea și implementarea aplicației informatice se suportă de la bugetul local.

Art. 4 - (1) Pentru utilizarea temporară a locurilor de parcare se datorează taxe de parcare stabilite anual prin hotărâre a Consiliului local în conformitate cu prevederile legii fiscale.

(2)    Pentru anul 2015, cuantumul taxelor de parcare este prevăzut în Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

(3)    Sumele încasate cu titlu de taxe de parcare se fac venit la bugetul local al municipiului Constanța.

Art. 5 - Anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunică prezenta hotărâre Direcției servicii publice, Direcției patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 19

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 30

    /

2015


ANEXA nr. 1.1 la HCL 3°/21

Locurile de parcare a căror rezervare se face de Direcția Servicii Publice

amenajate IU cartiere

Nr.

Cartier / Zona

Strada

Bloc

Nr. locuri

I

GARA - ICIL

1

str. Theodur Burada (curte interioara)

B, Rl, LI

21

2

Bd. IC Bratianu

Ci policlinica CFR

18

3

GARA - ICIL

str. Labirint

R3

8

4

str. Labirint

LI, Statie TRAFO

9

5

str. Basarabi

B, CF

35

TOTAL

91

II

C ACIA (Hasdeu - Soveja - Tomis partea stanga)

6

str. B.P.Hasdeu - Bd. A!. Lapusneanu

H2B, AL1

20

7

str. B.P.Hasdeu

HI, H2A

12

3

Bd. AI. Lapusneanu

AL4, L1A

25

9

Bd. Lapusneanu

AL3 (școala 12)

8

10

DACIA (Hasdeu - Soveja - Tomis parte stanga pana la str. Farului, Al. Lapusneanu pana la str N lorga)

Bd, Lapusneanu

AL4 (școala 12)

23

11

Str. Hasdeu alee inte blocuri

H9,H10,L10,L9C,L9A

77

12

bd Tomis (alee de acces intre blocuri)

TI, T2, L5

56

13

str. Ghiocei

L3, L2C, H6

22

14

str. Ghiocei

L3, L1B

12

15

bd. Tomis (alee de acces intre blocuri)

T3, T4, T5, L8, L9

78

16

str, B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

H10, Hll, LII

24

17

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

LII, SI, T6

12

18

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

H8, L7, L8B

44

19

str. B.P. Hasdeu (alee acces intre biocuri)

L9A, L9B, L8B

22

20

str B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

L5, L6, L7

22

21

str. B.P Hasdeu (alee acces intre blocuri)

L2, L3, L4, L5

66

22

str. Soveja - str. B.P. Hasdeu (alee acces

12, 15

12

23

str. Soveja - str B.P. Hasdeu (alee acces intre blocuri)

16 - case

3

24

bd. Al. Lapusneanu - aleea Partizanilor

LV39, LV40 sc. A, LV42, LV41

45

25

bd. Al. Lapusneanu - aleea Partizanilor

LV45, LV44, LV40 SC.C

14

26

bd. Al. Lapusneanu

LV39 școala Spectrum

12

27

Bd. Tomis Alee intre blocuri

TS 8

3

28

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri    "

LV33

20

29

Bd. Al. Lapusneanu

LVI

10

30

Bd Al Lapusneanu

LV4, case

5

31

Str. B St. Delavrancea

LE36,LE37

14

32

Bd Tomis

TS15

7

33

Bd. Al Lapusneanu

LV31,LV34

15

34

Bd. Al Lapusneanu

LE37,LE39

14

35

Bd. Al Lapusneanu

LV4,LV6

5

36

Bd. Al Lapusneanu

LV18,LV19

14

37

Bd. Al Lapusneanu

LV4, punct termic

5

38

Bd, Al Lapusneanu

LV3, punct termic

22

39

Bd. Al Lapusneanu

LVI 7

5

40

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LE33,LE31, Năvalnicului

12

41

Bd.AI. Lapusneanu aiee inte blocuri

LE32.LE33

24

42

Bd.AL Lapusneanu alee inte blocuri

LE2OB,LE22

30

43

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

LV6,LV7

28

44

Bd.AI. Lapusneanu alee inte blocuri

AL3,AL4,AL5

41

45

Bd. Al Lapusneanu

TS15,TS16,LE48

20

46

Bd. Tomis

TS14B

14

47

Bd. Tornis

T7,T6

13

48

bd.Tomis, nr. 225

TS12, SC. B spate

24

| TOTAL

L

|    964

III

CAPITOL (bd.Tomis - str. Mircea - bd. Mamaia spitalul Militar)

49

bd. Tomis - str. Mircea cel Batran

TLB, TLA, MSI, TD1

36

50

bd. Tomis - str. Mircea cel Batran

TD1B, TD2B

19

51

bd. Mamaia - str. Munteniei

LSI, LS2 sc. A

12

52

bd. Mamaia - str. Munteniei

LS3, LS4, LS2 sc. B

24

53

bd. Mamaia - str. Mircea cel Batran

LD1, LD2

22

54

CAPITOL (bd.Tomis - str. Mircea - bd.

bd. Mamaia - prel. Eroilor

LD4A, LD4B, LD4C

54

55

Mamaia spitalul Militar, Str. N. Iorga)

bd. Mamaia - str. Eroilor

LD5B

15

56

bd. Mamaia - str. Munteniei

LS4 sc. A, LS5, LS6,

31

57

bd. Mamaia - str. Carol Davila

BI4

6

58

bd. Mamaia - str. Prel Bucovinei

BI3, BI2, BIS

67

59

bd. Mamaia (alee acces)

BI6

6

TOTAL

292

IV

INEL II (Academia Navala - Cora Bd. I.C.Bratianu)

60

str. Dezrobirii - str. Dimitrie Anahel

SR5, SR4 sc. B

24

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

SR4 sc. A

9.

62

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID1B,ID1C

8

63

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID4

12

64

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IV2

20

65

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IV2, IV4, IV5

19

66

al. Cutezători

IV7, IV8

27

67

al. Cutezători

IVII, IV12, IV14

75

68

str. Eliberării (alee intre blocuri)

IVI 5, IV16. IV19

34

69

str. Dezrobirii - str. Eliberării

IV21, IV22, IV23, 1V25

77

70

str. Eliberării (alee intre blocuri)

IV24, IV25, IV26

37

71

str. Eliberării

IV24

11

72

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

ID5, ID6

17

73

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR4, DR9

16

74

str. Eliberării (alee intre blocuri)

AE2, AE3, AE4, AE5, PN7A, PN7B

57

75

str. N. Milescu (alee intre blocuri)

PN2, PN4, PN6, PN8

37

76

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR4, DR8, DR9

19

77

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR5, DR6, DR7, DR8

26

78

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

DR6, ORII, DR12

20

79

str. Al. Gherghel

DR8, DR11, DE14,

74

80

Str. Dezrobirii

IS2,IS3

3

81

Bd. IC Bratianu

A3,C2

12

82

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IV7, IV8

25

83

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

5A,M1

6

84

str. Dezrobirii (alee acces intre blocuri)

IS1,IS2

34

85

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

11,K4

23

86

Str. Dezrobirii

IVI

8

87

Str. Dezrobirii

SR2,SR3

14

88

Str. Corbului

R

20

89

Str. Solidarității

B,U

10

90

Str. Eliberării Solidarității

I,H1,H2.K1,K2

92

91

Str. Cutezători

T, școala 39

7

92

Bd. IC Bratianu

B2

8

93

Bd. IC Bratianu

Bl

8

94

Str. Cutezători

IV18,IV19

8

95

Str. Dezrobirii

IV3,IV5

15

96

Bd. IC Bratianu

SR5

18

97

Str. Dezrobirii

SR4 case

8

98

Bd. IC Bratianu

A1,F5

17

99

Str. IL Caraqiale alee intre blocuri

12,1

23

100

str. Dumitru Marinescu

IV46,IV48

8

101

str. Dumitru Marinescu

IV44

16

102

str. Dumitru Marinescu

IV48, Marvimex

32

103

str. Prieteniei

G,U,E

22

104

Str. Cutezători

D,F

13

105

Bd. IC Bratianu

SR9B, SR9A

12

106

Str. Eliberării

IV33,IV34

15

107

INEL II (Academia Navala - Cora Bd. I.

str. Dumitru Marinescu

K2,I

9

108

C. Bratianu}

Str. Eliberării alee intre blocuri

AE6.PN11.AE7

30

109

Str. Eliberării alee intre blocuri

HI

11

110

Al. Topolog

F8

10

111

Str. Constantin Hurmuzachi

IV24,IV25,IV26

20

112

Str. Eliberării

IV24

15

113

Str. Rapsodiei nr.26

14

114

Aleea Berzei

H1,H2,IV32

22

115

str. N. Milescu (alee intre blocuri)

PN11

33

116

5tr. Eliberării

IV19,IV20

15

117

Str. Dezrobirii

IVII, IVI2

48

118

Bd. IC Bratianu

MAS

13

119

Str. Poet Al. Gherghel

DE18

23

120

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV28

13

121

Bd. IC Bratianu

SR1A,SR1B,SR1C

40

122

Aleea Topolog

H7,H8

11

123

Bd. IC Bratianu

MA4

12

124

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV39,S

18

125

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV15.IV16

12

126

Str. Dezrobirii

ID4

7

127

Str. Eliberării -Str. Dezrobirii

IV21,IV22,IV24,IV25

33

128

Aleea Topolog

R, cimitir

17

129

Str. Eliberării

PN3

7

130

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS10

22

131

Bd. IC Bratianu alee intre blocuri

SR8B case

7

132

Str. Eliberării alee intre blocuri

IV36,IV37

15

133

Aieea Topolog

G1

13

134

Str. Eliberării

IV36,IV39

8

135

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS9,

15

136

Str. Dezrobirii alee intre blocuri

IS5

5

137

Aleea Topolog

C2,D2

7

138

Str. Eliberării alee intre blocuri

AE1,PN3

34

139

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

13,H3

15

140

Bd. IC Bratianu alee intre blocuri

B3

7

141

Str. Eliberării

IV45 Marvimex

12

142

str. Dumitru Marinescu

M punct termic

3

143

Bd. IC Bratianu

PAV7

7

144

Str. Dreptății

S, școala

15

145

Al. Topolog

F2, post TRAFO

r 20

146

Str. IL Caraaiale alee intre blocuri

L2.P2

13

147

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

Dl, F3,F4

20

148

Bd. IC Bratianu atee intre blocuri

SR10,Nl,Ml

21

149

Str, Dezrobirii alee intre blocuri

IS7,IS8,PN1

30

150

AL Topolog

E4,E6

12

151

Al. Topolog

SR11, școala 8

10

152

Str. Eliberării

IV31

10

153

Str. IL Caragiale alee intre blocuri

D3, grădiniță

26

154

Bd. I.C.Bratianu

BIG lateral

15

TOTAL

1891

V

GARA -COMPLEX BILLA

155

bd. 1 Mai - prel. Traian

H9 (curte interioara)

34

156

bd. 1 Mai - prel. Traian

H8

15

157

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

H10

14

158

bd. 1 Mai - prel. Traian

H9 (Esplanada)

70

159

bd. 1 Mai - fundătură 1 Mai

H18, H17

36

160

bd. 1 Mai - fundătură 1 Mai

57

11

161

sos. Mangaliei ( alee acces intre blocuri)

SM1

8

162

sos. Manaaliei - al A.S.Marcovici

MG10, MG11

20

163

sos. Mangaliei - bd. 1 Mai (alee acces intre blocuri!

Jl, J2A, J2B

32

164

str. Stadionului

H17A

20

165

bd. 1 Mai - str. Scolii

J4 sc. C, J8C sc. A

22

166

GARA -COMPLEX BILLA

bd. 1 Mai - str. Scolii

34 sc.A, J3 sc.B

14

167

bd. 1 Mai - str. Scolii

J3 sc.A, J2A

7

168

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

J2A, case

7

169

bd. 1 Mai - sos. Mangaliei

38, 39, 310

43

170

sos. Manqaliei (alee intre blocuri)

MG6, MG7, DN5

19

171

sos. Mangaliei (alee intre blocuri)

MG8, SM6

14

172

str. Frigului

ARI, FG1

12

173

str. Frigului

15, 16, FG2

22

174

aleea Portului Nou

PI, P2

9

175

aleea Portului Nou

UM6, UM7, P3, P4

40

176

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

UM3, UM4, FG4, AR2

33

177

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

PF10, PF11, PF12

55

178

bd. 1 Mai (alee intre blocuri)

PF9 sc.D, PF12 sc.A

24

179

str. Dunării

PF3, PF4, PF5

53

180

Aleea Albăstrelelor

F

10

181

str. Dunării

MG1, benzinărie școala

34

182

Sos. Mangaliei

S6A,S6B

14

183

Sos. Mangaliei str. Caraiman

D1,D2 peco

48

184

Al. Romanitei

CI tipografie

29

185

Al. Stanjeneilor

Clpunct termic

3

186

Bd. 1 Mai

PF11

3

187

Str. Aurora

AR2 case

6

188

str. Dunării alee intre blocuri

PF 6, DN3

25

189

str. Dunării

UM1

11

190

str. Dunării alee intre blocuri

UM1,DN2

17

191

str. Dunării alee intre blocuri

DN1,DN2

25

TOTAL

859

VI

TOMIS NORD

192

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT7, FT8, FT9

43

193

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT8 (Henri Coanda)

11

194

str. Soveja (alee intre blocuri)

FT4,FT9

12

195

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TIO, I, FT14

30

196

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TAV3,TAV4

19

197

Aleea Mărgăritarelor

18,20,25

44

198

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TI 5

22

199

bd. Tomis - str. Soveia

Ol, M4

33

200

str. Soveja (alee intre blocuri)

02, 06

10

201

bd. Tomis (alee intre blocuri)

TIO, FT 13, FT 14

19

202

aleea Heracleea

ZI, S2

7

203

Bd. Tomis alee intre blocuri

T14

33

204

Bd. Tomis alee intre blocuri

T17,T18

33

205

Bd. Tomis alee intre blocuri

T16

19

206

str. Adamclisi (alee intre blocuri)

N3, CRESA

11

207

bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre

T4,S5

40

208

bd. Alexandru Lapusneanu (alee intre

T4, X2

8

209

str. Adamclisi

CA3

5

210

bd. Tomis

DT2

6

211

Aleea Viitorului

A, IA

18

212

Str. Adamclisi

AS2,AS3

14

213

bd. Alexandru Lapusneanu

S4

25

214

bd. Tomis

DT2, N3

7

215

Str. Tulcei

S3, S5

7

216

bd. Al. Lapusneanu

T2, V2

40

217

Aleea Capidava

T2

15

218

Str. Fat Frumos

S1,S3

16

219

str. Adamclisi alee intre blocuri

AS5

12

220

Str. Adamclisi

CA2,S1

15

221

str.Adamclisi

CA4, CA5 crese

24

222

str.Tulcei

S4

47

223

str. Suceava alee intre blocuri

U2

13

224

bd. Al. Lapusneanu

LP4

16

225

Aleea Capidava

AS4

8

226

Aleea Capidava

U4 biserica

10

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288


Aleea Capidava

Z2,Z3

38

bd. Tomis

DT2, DT3

32

bd. Tomis

DT1, Ml

27

Str. Soveja alee intre blocuri

02, 03, 05, M4

76

str.Adamclisi

P2,P3

36

Str, Suceava

UI, V4

23

str.Adamclisii alee intre blocuri

AS2,AS3, Z3

12

Aleea Zmeurei - str. Tulcei

U8, S

18

Aleea Capidava

V2,S2

27

bd. Al. Lapusneanu

LP3,T6,T5

56

bd. Tomis (alee intre blocuri)

T11,T12 Medicina legala

43

bd. Tomis (alee intre blocuri)

T9, TIO

25

bd. Al. Lapusneanu

T7,T8

18

bd. Al. Lapusneanu

S5

30

str.Adamclisi alee intre blocuri

M2,N2

62

bd. Al. Lapusneanu

LP2,T4

35

str.Adamclisi alee intre blocuri

N3,M3

38

str.Adamclisi alee intre blocuri

NI,Ml

44

Str. Tulcei

TL3

26

str. Adamclisi alee intre blocuri

CAI școala 7

39

bd. Al. Lapusneanu

LP1, T2, TI

38

Aleea Capidava

T2, VI

10

bd. Al. Lapusneanu Alee intre blocuri

T1,S3,V1

28

str. Suceava alee intre blocuri

U3

21

Str. Fat Frumos

S3, case

14

Str. Soveja alee intre blocuri

TCIF case, R

39

aleea Heradeea

S2, Z3, Z2

32

Bd .Tomis alee intre blocuri

DT1

9

bd. Al.Lapusneanu

S6

35

str. Suceava alee intre blocuri

V4

11

Aleea Capidava

Z1,Z2

32

Aleea Capidava

Z2,S2

43

aleea Heradeea

S2,V2

21

Aleea Hortensiei

ME1A, ME2B

18

Bd. Tomis alee intre blocuri

6B.2C

28

Aleea Hortensiei

R2,G6,C4

50

Aleea Hortensiei

C4,G6

8

Aleea Căprioarei

16C,16B

12

Str. Cpt. D. Eugeniu

X4

17

Aleea Lotus

12A

11

Str. Cișmelei

IC

19

Str. Stefanita Vodă

BC1,BC6

14

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV2,TAV3,TAV1

37

Aleea Orhideelor

C1.C2

22

Str. Cpt. D. Euqeniu

H

14

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

T2

6

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

R, Lic Calinescu

18

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

Y

27

Aleea Hortensiei

X3

17

Str. Badea Cartan

K3,K4,K7,K8

34

Aleea Marqaritarelor

19,9B

13

Str. Cișmelei

1B,1C

13

Str. Cișmelei

J1,B2

11

Aleea Mărgăritarelor

24C,15B

20

Str. Badea Cartan

BC12

17

Str. Badea Cartan

BC11, grădiniță

9

Bd. Tomis

Bl

14

Str. Cișmelei

1C,12A

11

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV8,TAV9

7

Str. Cpt. D. Eugeniu alee intre blocuri

1

22

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV8 punct termic

18

Aleea Hortensiei

C5,G8,X6

59


I 289 290

| 291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350


TOMIS NORD (Str. Soveja, b-dul Alexandru Lapusneanu, b-dul Aurel Vlaicu, str. Stefanita Vodă)

Str. Cișmelei

31

7

Str. Tulcei

TM3,TM4,TI5

47

Aleea Orhideelor

M,D4,I

19

Aleea Mărgăritarelor

17D,25

21

Aleea Aviator Horia Agarici

CSI

8

Aleea Căprioarei

16A

10

Str. Stefanita Vodă

R1

32

Str. Stefanita Vodă

PI

15

Aleea Orhideelor

C2,C3

22

Aleea Hortensiei

C5,O3

8

Aleea Hortensiei

03

29

Aleea Hortensiei

02

28

Aleea Căprioarei

17B.17C, 17D

18

Aleea Mărgăritarelor

10.18

14

Bd. Tomis alee intre blocuri

5B punct termic

11

Aleea Mărgăritarelor

19,LAV

30

Str. Cișmelei

J3,B4

12

Str. Cișmelei

8B cămin copii

8

Str. Badea Carta n

BC9,BC10

33

Str. Cișmelei

IA,A

32

Str. Cișmelei

1B, școala 29

27

Str. Csimelei

IA, piața TIC TAC

30

Aleea Orhideelor

B1,M4

41

Str. Cișmelei - str. D. Euqeniu

LA.LB

50

Al. Orhideelor

UI

23

Aleea Melodiei

24C

22

str. Dispensarului

10,24D

35

Al. Nufărului

21A

10

Aleea Hortensiei

F,G2,G4

23

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B3.B5

34

Aleea Fragilor

V1,V2

31

Str. Badea Cartan

BC4,BC6

74

Aleea Hortensiei

ME1A,D1

28

Aleea Hortensiei

C4,G5

10

Str. Tulcei

R2,S3

39

Aleea Hortensiei

C5,G7,X5

14

Aleea Fragilor

R3, școala 36

11

Aleea Fragilor

R3 grădiniță

9

Aleea Orhideelor

V2,N

18

Aleea Orhideelor

C3,V1,V2

11

Bd. Tomis alee paralela

C1C2C3B1

127

Aleea Hortensiei

C5,G8

6

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B4,B6

49

Str. Murelor

TM2, TM1B

10

Bd. Tomis

Bl SC. F

24

Bd. Tomis alee intre blocuri

2A,3A

12

Bd. Tomis

3A,TAV5

13

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

1D

22

Aleea Hortensiei

G1,D3,ME2B

29

Al. Viitorului

B

7

Aleea Hortensiei

D3

6

Str. Badea Cartan

BC10, Complex sportiv

48

Str. Badea Cartan

BC10, Sala sport

9

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV5,TAV9

52

Str. Dobrila Eugeniu

B4, Școala 38

18

Str. Dobrila Eugeniu

S2,S3,S4

23

Str. Stefanita Vodă alee intr blocuri

BC2

13

Str. Dobrila Eugeniu

R1,B2

9

Aleea Orhideelor

NI,CI

17

Aleea Hortensiei

ME2A punct termic

21

Str. Dobrila Eugeniu

D2,E2

7

Str. Cișmelei

B3, lic Caiinescu

7


351

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV9

12

352

Str. Badea Cartan alee intre blocuri

BC6, punct termic

6

353

Aleea Murelor

BC6, LUX1

3

354

Bd. Tomis alee intre blocuri

10B, IA

21

355

Str. Dobrila Eugeniu

G7, X6

3

356

Str. Badea Cartan

3C

9

357

Aleea Orhideelor

C2

7

358

Str, Zmeurei alee intre blocuri

U2,U3

5

359

Str. Badea Cartan alee intre blocuri

K3,TL5

3

360

Str. Badea Cartan

K1

4

361

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV7,TAV8

22

362

Str. Dobrila Eugeniu

ST1,ST3,ST4

45

363

Aleea Viitorului

4A,4B,4C

22

364

str. Suceava alee intre blocuri

SV1,SV2

39

365

Bd. Tomis alee intre blocuri

10B

5

366

Str. Dobrila Eugeniu

VI

7

367

Aleea Orhideelor

VI

7

368

Aleea Hortensiei

G2,G3

58

369

Aleea Hortensiei

C3

15

370

Aleea Orhideelor

CI

8

371

Aleea Orhideelor

T1,T2

25

372

str. Suceava alee intre blocuri

4C.5A

15

373

Str. Tulcei alee intre blocuri

TL4 case

17

374

Aleea Hortensiei

02, post TRAFO

11

375

Str. Tulcei alee intre blocuri

2B,1C

10

376

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

B5,J2

4

377

Aleea Hortensiei

ME1A, punct termic

15

378

Aleea. Aviator Horia Agarici

5C

8

379

Str. Tulcei alee intre blocuri

TM1B,TM1A

13

380

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

YJ2

10

381

Str. Dobrila Eugeniu

R3,X6

16

382

Aleea Hortensiei

D1,D2

34

383

Aleea Hortensiei

ME1A,TAV4

19

384

Str. Ștefanita Vodă

K14

8

385

Str. Dobrila Eugeniu

S2 punct termic

4

386

Bd. Tomis alee intre blocuri

TL1, TL2, TM1B

72

387

Str. Cișmelei Alee intre blocuri

U1D sc. E

10

388

Str. Dobrila Eugeniu alee intre blocuri

SI, post TRAFO

8

389

str. Dispensarului

16A

12

390

Str. Tulcei alee intre blocuri

TL1,1C

22

391

Str. Tulcei alee intre blocuri

S1B, Politia de frontiera

18

392

Aleea Hortensiei

C5, Punct termic

10

393

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu

X5

7

394

Bd. Tomis alee intre blocuri

4A.TAV6

7

395

Bd. Tomis alee intre blocuri

CB service auto

14

396

Bd. Tomis alee intre blocuri

3B.4B.1C

26

397

aleea Heracleea

S1,S2

6

398

Bd. Tomis alee intre blocuri

ST6,ST7

26

399

Aleea Fragilor

P2,P3

8

400

Bd. Tomis alee intre blocuri

TAV5

11

401

Aleea zmeurei alee intr blocuri

U1,U2,U5

14

402

Aleea Hortensiei

G1.ME2A

7

403

Aleea umbrei

14,22A

12

404

Aleea umbrei

22, punct termic

19

TOTAL

4588

VII

INEL I

405

str. Soveja - intr. Stefanita Vodă

14, 17, 18, 19

44

406

str. Soveia falee intre blocuri)

55, 57

68

407

str. Dionisie cel Mic

56, 58

18

408

str. Dionisie cel Mic (alee intre blocuri)

66, 62, 68

47

409

str. Dionisie cel Mic (alee intre blocuri)

64, 56, punct termic

30

410

str. Soveja (alee intre blocuri)

52, 54

20

411

str. Soveja (alee intre blocuri)

51

12

412

str. Soveja (alee intre blocuri)

43, 39

19

413

str. Soveja (alee intre blocuri)

43A

6

414

str. Soveja (alee intre blocuri)

42, 44

48

415

str, Soveja (alee intre blocuri)

44A, 46

11

416

str. Dionisie cel Mic

48, 50

8

417

str, Dionisie cel Mic

48A, 48B

6

418

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

22, 24

13

419

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

26, 28

20

420

al. Cerbului - str. Dionisie cel Mic

20, punct termic 176

13

421

str , Brancusi

12, 2

8

422

str . Brancusi

6, 10

4

423

str. Brancusi - str. Dionisie cel Mic

8

11

424

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR.27, DR28

3

425

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR26

8

426

str. Soveja

DR35, DR36

57

427

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR33, DR34

16

428

al. Cerbului

40B

14

429

str. Soveja - al. Cerbului

40A, 38B

25

430

str. Soveja - al. Cerbului

38A, 36B

10

431

al. Cerbului

36B

20

432

al. Cerbului

DR32, DR38

11

433

Str. Dionisie cel Mic

26.28

18

434

Str, Dionisie cel Mic

66 loc de joaca

10

435

INELI

Str. Dionisie cel Mic

20 punct termic

9

436

Str, Dezrobirii

DR22 case

10

437

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR32

8

438

str. Soveja (alee intre blocuri)

DR28

18

439

Str. Dionisie cel Mic

72

39

440

Str. Soveja

43A

7

441

Str. Soveja

36A,38A

11

442

Str. Soveja

DR26

18

443

Str. Soveja

DR25

18

444

Str. Soveja

DR24

16

445

Str. Soveja

DR23

16

446

Str. Soveja

DR21

15

447

Str. Soveja

DR20

26

448

Str, Biruinței

DR26

8

449

Str. Dezrobirii

DR21, case

8

450

Str. B St Delavrancea

37, 41

9

451

Str. Baba Novac

BN6

26

452

Str. Baba Novac

BN7

24

453

Str. Baba Novac

BN8

23

454

Str. Baba Novac

BN9

23

455

Str. Baba Novac

BN10

23

456

Str. Baba Novac

BN11

23

457

Str. Baba Novac

BN13

23

458

Str. Baba Novac

BN14

22

459

Str. Baba Novac

BN3

23

460

Str. Baba Novac

BN2

23

461

Str. Baba Novac

BN15

21

462

Str. Baba Novac

BN4

26

463

Str. Baba Novac

BN12

23

464

Str. Baba Novac

BN5

26

465

Str. Dionisie cel Mic

26,40B

12

TOTAL

1175

VIII

POARTA 6

466

str. Brizei (alee intre blocuri)

FD7, OB9

44

467

str. Brizei

FD3, FD7

144

468

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB6

13

469

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB3, OB4, OB5

21

470

str. Brizei (alee intre blocuri)

OB1, OB2

16

471

str. Brizei (alee intre blocuri)

FB12

14

472

str. Mărțișor

FC30, FC31

18

473

str. Mărțișor

FC29, FC31

26

474

str. Lirei

FC28

12

475

str. Lirei

FD12,FD13,FD14,FD17

50

476

Str, Pajurei

FG4,case

6

477

str. Lirei

FD3, FD4

14

478

str. Lirei

FD9,FD10

26

479

str. Lirei

FD11,C6

7

480

Str, Pajurei

G1 biserica

17

481

Str. Pajurei

FG5,FG6

6

482

str. Mărțișor

FC1,FC2,FC3

43

483

str. Brizei

FC8,

5

484

Str. Zefirului

OB1, OB2,OB3

29

485

Str. Zefirului

OBS

11

486

Str. Zefirului

OB8,OB9

19

487

Str. Steluței

FE13,FE14, liceu

17

488

Str, Brizei

FD3,FD7, teren sport

138

489

Bd, 1 Mai Vechi

PF7, PF8,PM2

30

490

Str. Mărțișor

FD19,FD20,FD22,FD24

54

491

Str. Brizei alee intre blocuri

FC20,FC21,FC22

16

492

Str. Zefirului alee intre blocuri

FB10B, FB9

7

493

Str. Arcașului

FAO,FA1

30

494

Bd. 1 Mai Vechi alee intre blocuri

S4

14

495

Str. Zefirului alee intre blocuri

FA11,FA12

6

496

Str. Arcașului

FA8,FA9

9

497

Str. Arcașului

FA15,FA16

31

498

Str. Lirei

FD4,OB8

9

499

Str. Brizei str. Lirei

FD7, OB8,OB9

49

500

POARTA 6

Str. Arcașului

FA11,FA12

26

501

Str. Zefirului

FB5

5

502

Str. Curcubeului

FD9,C6

14

503

Bd. 1 Mai Vechi

FE5,FE6,FE7

19

504

str. Lirei

FC12,FC7

14

505

str. Lirei alee intre blocuri

FC13

13

506

Str. Brizei

FB11

8

507

Str. Brizei

FA2

13

508

str. Mărțișor

FC4,FC19

8

509

Str, Lirei

FC19

11

510

Str. Brizei

FB6.FB7

34

511

Str. Curcubeului

FD4.FD5

14

512

Str. Lirei

FD4,FD6

9

513

Str. Curcubeului

FC26, magazine

17

514

str. Mărțișor

FD30, FD32, FD28

72

515

Bd. 1 Mai Vechi

FE7

12

516

str. Mărțișor

FC2,FC3

22

517

str. Mărțișor

FC31.FD38

16

518

str. Mărțișor

FC4,FC5, ANL

13

519

str. Mărțișor

FC5,FC6,ANL

20

520

Str. Lirei

FC1S,FC16

16

521

Str. Brizei alee intre blocuri

FB7.FB4

12

522

Str. Lirei

FC14,FC15,FC16

55

523

Str. Lirei

FC14

22

524

Aleea Timonei

Bl

4

525

Bd. 1 Mai Vechi - Aleea Timonei

C2

55

526

Aleea Timonei

C6

10

527

Bd. 1 Mai Vechi - Aleea timonei

S2,S3

23

528

Str. Lire

FC20

10

529

Str. Doctor Saltazar

S1A

8

530

Sos. Manqaliei alee intre blocuri

SIC

8

531

Str. Condorului

FE3,FE11,FE12

16

532

Sos. Mangaliei

S1A

5

533

Iștr. Brizei

FB5

10

Itotâl

1565

IX

Tomis I II

534

Al Macilor, Al Mălinului

B3, D3

52

535

AL Panselei

C4

4

536

Str. N. lorqa - alee intre blocuri

G3

15

537

Al. Panselei

C2A

7

538

Bd. Tomis

A1,A2 Amfiteatru

40

539

Str. Mircea cel Batran

TD4A,MSX

12

540

Str. Mircea cel Batran

MD9B,F1

7

541

Str. Mircea cel Batran

MD1O,F1

11

542

Str. Mircea cel Batran

MD9B

8

543

Aleea Macilor

B1’,B6, grădiniță

14

544

Str. Mircea cel Batran

MS2,TD2B

22

545

Aleea Lacramîarei

F2 dispensar

17

546

Str. Ion Andreescu

ST4

11

547

Str. Primăverii

ST8,ST9

45

548

Str. Primăverii

ST6

24

549

Str. Primăverii

ST5,ST4

29

550

Str. Primăverii

ST5.ST6

15

551

Str, Făgetului

ST3,ST7

55

552

Str, Primăverii

ST1,ST9

38

553

Str. Făgetului

ST2,ST8

8

554

Str. Făgetului

ST2,ST8,ST5,ST7

64

555

Tomis I II (bd. Tomis Str. N. Iorga, Str.

Aleea Crizantemeleor

H1,K

26

556

Ion Ratlu, Str. Poporului, Str. I Lahovary)

Str. Mircea cel Batran

MD9A,F1

30

557

Bd. Tomis

TS6B case

20

558

Bd. Tomis alee inte blocuri

A2,B2

18

559

Str. Mircea cel Batran

MD8A,E2

21

560

Str. Mircea cel Batran

MD6B, E3

28

561

Str. Mircea cel Batran

MD6A,J0

8

562

Str. Mircea cel Batran

MD12,E1

28

563

bd. Tomis

A3,D1

16

564

bd. Tomis

TD9,TD10

32

565

Aleea Lăcrămioarei

32,J4,G4

12

566

Str. Crisana

G1,G2

22

567

Aleea Lăcrămioarei

14, G2

9

568

Aleea Crizantemeleor

H2,G4 punct termic

48

569

Str. Mircea cel Batran

F2, posta

17

570

str.Malinului

B4, B5

12

571

str.N. lorqa

B3, sc. A

56

572

str.N. Iorga

B3, sc. B

20

573

str.N. Iorga

B3, sc. B+C

20

574

bd.Tomis nr. 153

TS5-spate

24

575

PARCAREA VERDE

Spitalul clinic județean Constanța, str. N. Iorga

265

TOTAL

1230

X

Tomis III

576

Bd. Tomis

TD14 case

20

577

Bd. Tomis

TD6,MS3A

32

578

Bd. Tomis

TS10

4

579

AI. Cameliei

C4

6

580

Bd. Al. Lapusneanu

LT8

7

581

Bd. Al. Lapusneanu

LE51

7

582

Al. Magnoliei

M,0

5

583

Bd. Al. Lapusneanu

LT6

5

584

Al, Cameliei

L10A, post TRAFO

7

585

Bd.AI. Lapusneanu

LT2, biserica

24

586

Bd. Tomis

LT5B

24

587

Bd. Tomis alee intre blocuri

LT5B piața

10

588

Bd. Tomis - Bd Al. Lapusneanu

LT2,LT3,LT4

71

589

Al. Magnoliei

TI

6

590

Str. Soveja

VI

28

591

Str. Soveja

VI,X2

13

592

Tomis III { Str. IonRatiu - Soveja Str.

Str. Soveja

X3,X4

9

593

Poporului, str. Farului, Bd.

Bd. Tomis - Bd. Lapusneanu

LT1

9

594

Lapusneanu)

Str. Soveja

X5,V3

15

595

Al. Brândușelor

Y1,Z2

4

596

Al. Magnoliei

L13G1

10

597

Bd.AI. Lapusneanu

L3,L11

44

598

AL Magnoliei

L9

4

599

AL Lapusneanu

L8 cresa

12

600

Al. Pictor S Luchian

L5 loc joaca

6

601

Al. Pictor S Luchian

L1,L6

26

602

Al. Pictor S Luchian

L2,L3

11

603

Bd. Tomis

TD17, LI

21

604

Al. Brândușelor

ZI,L9,punct termic

20

605

AL Brândușelor

L9,Z1

11

606

Al. Cameliei

L7,L12

16

607

Al. Cameliei

L1O,L11

21

608

Bd. Tomis alee inte blocuri

TD14,TD15 punct

24

609

Bd. Tomis alee inte blocuri

TD15.TD16

12

TOTAL

544

XI

FALEZA NORD

610

b-dul Mamaia- alee intre blocuri

PS 5,SC. B

5

611

str. Unirii

FZ 26, FZ 28 A

54

612

Str. Oieg Danovschi

PAI, PA3

20

613

Str. Pecarilor

FZ24, FZ28

39

614

Str. Unirii alee intre blocuri

C2

14

615

Str. Pescarilor alee intre blocuri

BLU Marina

9

616

Str. Casin

cap linie 102

53

617

Str. Pescarilor

BM9B

4

618

Str. Pescarilor

A2 grădiniță

18

619

Str. Oleg Danovschi

BM1

8

620

Str, Oleg Danovschi

BM2

16

621

Str. Oleg Danovschi

BM4, PA2

26

622

Str. Prelungirea Unirii

U5

8

623

Bd. Mamaia Alee intre blocuri

PS5 Sc A

6

624

str. Unirii

UI

32

625

Str. Maior Sofran

G6

14

626

Str. Pescarilor

BM8

4

627

Str. Muncel

MZ3

5

628

Str. Libertății

LB1,LB2

7

629

Str. Libertății

LB2

12

630

str. Pescarilor

FZ11

14

631

Str. Pescarilor

FZ23

15

632

Str. Pecarilor

PA7

11

633

Str. Pescarilor

G5

5

634

Str. Pescarilor

FZ14, FZ12A

18

635

Str. Pescarilor

BM7

3

636

Str. Unirii alee intre blocuri

U4

10

637

Str. Pecarilor

MZ11

3

638

Str. Unirii alee intre blocuri

U4 biserica

7

639

Str. Unirii biserica

U2 biserica

17

640

Str. Pescarilor

FZ14

10

641

Str. Pescarilor

FZ10

9

642

Str. Pescarilor

MZ7

4

643

Str. Locotenent Economu alee intre blocuri

UI

9

644

Str. Pescarilor alee intre blocuri

FZ28

9

645

Str. Casin

G5A punct termic

11

646

Str. Pescarilor

MZ9

7

647

FALEZA NORD (prelungirea Bucovinei,

Str. Oleg Danovschi

BM2 case

4

648

Spital Militar, Pescărie)

str. Pescarilor

MZ5 case

16

649

Str. Grozesti

El

6

650

Str. Unirii

FZ26 , V6B

12

651

Str. Pescarilor

F

5

652

Str. Pescarilor

BM11

4

653

Str. Caiuti

S2

7

654

Str. Caiuti

S3

5

655

Str. Pescarilor

FZ14C cazemata

6

656

Str. Pescarilor

F parc

9

657

str. Pescarilor

PA8

37

658

str. Pescarilor

BM16, BM 17

29

659

Str. Unirii, Str. Ion Ratiu

PAS, PA6B

26

660

Str, Unirii alee intre blocuri

PA4, PA5

15

661

Str. Unirii alee intre blocuri

PAI, PA2

15

662

Str. Unirii

D

36

663

Str. Pescarilor alee intre blocuri

MZ1, MZ2

19

664

Str, Pescarilor

FZ20

13

665

Str. Pescarilor

BM11

11

666

str. Pescarilo

BM14,BM15

29

667

Str. Oleg Danovschi

BM4

22

668

Str. Pescarilor

FZ17A

18

669

Str. Pescarilor

FZ15 Adivin

17

670

Str. Pescarilor

FZ15

22

671

Str. Pescarilor

U6

15

672

Str. Unirii

U3, U6

46

673

Str, Unirii

UI case

5

674

Str. Dragoslavele

B1,B2, Al, A3

44

675

Str. Dragoslavele alee intre blocuri

A3 garaje

15

676

Str. Pescarilor

BM12, BM13

22

677

Str. Oleg Danovschi

PA3

10

678

Str. Caiuti

G2A, G2B

19

679

Str. Unirii

V7B

9

680

Str. Pescarilor

FZ13A, FZ13B

11

681

Str. Pescarilor

FZ28

8

682

Str. Pescarilor

BM11 Sc. C

5

683

Str. Pescarilor

FZ21

18

684

Str. Unirii

CI termic

11

TOTAL

1137

XI

KM 5

685

Str. Micsunelelor

28,29

10

686

KM 5

Str. Micsunelelor

31,32

50

TOTAL

60

XII

CASA DE CULTURA - KAUFLAND

687

Aleea Daliei

L128 spălătorie auto

15

688

Al. Garofitei

L79A, școala 24

4

689

Str. Avram Iancu

L85

7

690

Bd Al. Lapusneanu

LE9,LE12 case

12

691

Bd, 1 Dec 1918 alee intre blocuri

L30.L31

12

692

Aleea Nalbei

L116,L108

20

693

Aleea Garofitei

L56

10

694

Aleea Garofitei

L75A

14

695

Str. IL Caragiale

LI 14

8

696

Aleea Garofitei

L64,L74

17

697

Aleea Garofitei

L52A,L92

16

698

Aleea Garofitei

L73, case

5

699

Str. Ardealului

L, fabrica de pâine

4

700

Aleea Garofitei

L78A,L80

8

701

Bd. Al.lapusneanu

LE2,LE3

8

702

Aleea Nalbei

L107

6

703

Aleea Garofitei

L91 piața Balada

7

704

Aleea Daliei

L128

12

705

Aleea Nalbei

LIII

5

706

Aleea Garofitei

L101 Piața Balada

20

707

Aleea Garofitei

LI 02 Piața Balada

7

708

Aleea Garofitei

L78A

10

709

Aleea Garofitei

L77

6

710

Aleea Daliei

L129.L126

18

711

Aleea Violetelor

L19

6

712

Str. IL Caragiale

L115B,L27

11

713

Aleea Garofitei

L52,L55

12

714

Aleea Lalelelor

L6

2

715

Aleea Daliei

L131

11

716

Aleea Garofitei

L56

S

717

Aleea Daliei

L119A2,L119A4,L119A6

54

718

CASA DE CULTURA - KAUFLAND

Aleea Violetelor

L12,L23

5

719

Aleea Violetelor

L14,L15,L16

22

720

Aleea Violetelor

L22,L23,L25,L14B

84

721

Aleea Violetelor

L26

9

722

Aleea Garofitei

L62,L64

15

723

Aleea Daliei

L119A

12

724

Bd. Al. Lapusneanu - Bd. IG Duca

L42,L43,L44,L53

36

725

Bd. IG Duca

L51,L52 case

22

726

Bd. Al. Lapusneanu

LE2

6

727

Bd. IG Duca

L44,L45,L46

27

728

Aleea Daliei

L129

12

729

Aleea Daliei

L119A,L118B1,L118B3

42

730

Aleea Daliei

L104,L118B

17

731

Aleea Garofitei

L103.L104

31

732

Aleea Garofitei

L91,L93

7

733

Aleea Garofitei

L95,L96

13

734

Aleea Garofitei

L78 punct termic

7

735

Aleea Garofitei

L88,L87

14

736

Aleea Garofitei

L80,L79

6

737

Aleea Garofitei

L69,L78

29

738

Aleea Garofitei

L67,L69

20

739

Aleea Garofitei

L75A,L76

29

740

Aleea Garofitei

L64,L67

9

741

Bd. Al. Lapusneanu - Bd. IG Duca

L42,L48,L50

33

742

Aleea Garofitei

L55.L56

8

743

Bd. 1 Dec 1918 alee intre blocuri

L28,L29,L30

50

744

Aleea Violetelor

L18,L19,L20,L10,Lll

88

745

str. Oborului- pe partea blocului LI 7

Intre București si

I.L. Caragiale

90

746

str. București

Intre 1 Dec 1918 si Oborului pe partea cu

30

747

bd.l Dec 1918

L64, sc, F,la 45 gr

8

TOTAL

1133

XIII

CENTRU - PENINSULA (Str. Decebal, Bd. Mamaia, Bd. IG Duca, Bd. Ferdinand,

Bd. 1 Decembrie, Str. Traian)

748

Str. Ștefan cel Mare, Str, Grivitei

M14

8

749

Str. Ștefan cel Mare, Str. Grivitei

M16

17

750

Str. Petru Rares

B Agenția CFR

16

751

Aleea Lupeni

B5

7

752

str. Mircea cel Batran

MF1,MF2

14

753

Str. Grivitei biserica

M12

7

7S4

Str. Ștefan cel Mare

M4,case

7

755

Str, Traian

K4

17

756

Str. Traian

B3

6

757

Str. Traian

K1,K1A Hotel

10

758

Prelungirea Traian

12,13

18

759

Str. Ion Lahovary

M7 case

7

760

Bd. IC Bratianu, Str. Ștefan cel mare

R1

8

761

Str. Traian

K1A,A1

37

762

5tr. Traian

K2A

8

763

Str. Traian

K2,K3

79

764

Bd. Ferdinand

A8

9

765

Bd. Ferdinand str. Traian

A7,A8

30

766

ctN i ku - peninsula tstr. ueceoai, HO. Mamaia, Bd. IG Duca, Bd. Ferdinand, Bd. 1 Decembrie, Str. Traian)

Bd. Ferinand, str Traian

A7,AR3

17

767

Str. Ferinand str. Traian

A6,AR3

IO

768

Str. Ferinand str. Traian

A3,A4

55

769

Str. Traian

A3,AR1

8

770

Aleea Lupeni

C2,E1,E2

17

771

Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu

R24, punct termic

17

772

Bd, Ferdinand, Bd. IC Bratianu

F19A

11

773

Bd. Ferdinand, Bd. IC Bratianu

F19A,F19B,R24

50

774

Str. Traian

B4

6

775

Str, Traian

A2,AR1

10

776

Aleea Lupeni

C3,E5

8

777

Str. M. Kogalniceanu

MK2,MK3,AC2

18

778

Str. M. Kogalniceanu

MK27

4

779

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A1,A2

38

780

Bd. Ferdinand

R2, case

14

781

Str. George Enescu

M17 case

3

782

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A5,A6

21

783

Str. Cuza Vodă - Str. Rascoal 1907

MO,19

22

784

Bd. Ferdinand, Str. Traian

A4,AR2,A5

21

TOTAL

655

XIV

km 4-5 Prelungirea Liliacului -

Str. Progresului - Pandurului - Bd. A. Vlaicu plus Complex Km 5

785

Str. N. Grindeanu alee intre blocuri

E1,E2,G7

44

786

Str, Pandurului

6C

9

787

Str. Pandurului

6B

5

788

Str. Progresului - Str. Meșterul Manole

H1,G2 case

44

789

Str. N. Grindeanu alee intre blocuri

LI, școala

23

790

Str. Prel. Liliacului

A4,D2

33

791

Str, Progresului

Ml post TRAFO

18

792

Str. Pandurului

37

7

793

Str. Progresului

C3

11

794

Str. Progresului

A2,A3, școala

38

795

str. Arcului

I

29

796

str. Arcului

D,F8,F9

26

797

str. Arcului

A7

45

798

Str. Progresului

G4,M2,M3

27

799

Str. Sălcilor

9B

8

800

Str. Prel. Liliacului

A4

21

801

Sd.A. Vlaicu

A9

37

802

Str. N. Grindeanu

A6

10

803

Str. Pandurului

PD

7

804

Sos. Mangaliei

2, case

7

805

Sos. Mangaliei

4 , 13

43

806

Bd.A. Vlaicu

Ol

11

807

Sos. Mangaliei

1

3

808

Str. Sălciilor

8C,8B

15

809

km 4-5 Prelungirea Liliacului - Str. Progresului - Pandurului - Bd. A. Vlaicu

Str. N. Grindeanu

G1

6

810

Str. N. Grindeanu

A1,L3

26

811

plus Complex Km 5

Str. N. Grindeanu

G1,L1,L2

18

812

Str. Prel. Liliacului

G3,M2,M3

22

813

Str.Arcului

F5

7

814

Str. N. Grindeanu

E1,E8

10

815

Str.Arcului

F4,F5

11

816

Str. Liliacului

A2,A3

18

817

Str.Arcului

F5,I

4

818

Str. N. Grindeanu

E4,E8

14

819

Str.Arcului

F3,A9

14

820

Bd. A. Vlaicu

C4,A8

21

821

Str, N. Grindeanu

M6,E7

10

822

Str. Arcului

E3 post TRAFO

4

823

Str. Sălciilor

7A,7B

25

824

Str. N. Grindeanu

L2,L3,E6

11

825

Str. N. Grindeanu

A1,A2 complex

23

826

Str. Mugurului

21

4

827

Str. Prel. Liliacului

G8,F9

8

828

Str. N. Grindeanu

M7,A6,E8

24

829

Str. Th. Sperantia

36

5

830

Str. N. Grindeanu

Al Complex

10

831

str. Mangaliei

Perimetrul dintre blJ7A

si fosta C.F.R..

64

832

str. Mangaliei

Intre PT154 si SM5

200

833

str.Liliacului, Progresului

In fata bazar- in spate

Diata

40

TOTAL

1120

XV

CET - Doraly

834

Al. Egretei

C1,C2

11

835

Str. Dr. Gh. Marinescu

I10,N4,N2

64

836

Bd. A. Vlaicu

PC1,PC2

10

837

Al. Pelicanului

AV40,AV41

21

838

Bd. A. Vlaicu

C1,C6

20

839

Bd. A. Vlaicu

C2,C6

16

840

Bd. A. Vlaicu

AV27,AV31

6

841

Str. Ion Ursu

13,14

13

842

Str. Vârful cu Dor

V3B,V5A

32

843

Str. Prelungirea Caraiman

N2

4

844

Aleea Pelicanului

G2

13

845

Aleea Pelicanului

AV29

14

846

Aleea Pelicanului

Av33 punct termic

8

847

Bd. A. Vlaicu

AVI, Club Pensionari

17

848

Aleea Albatrosului

Bloc CFR

10

849

Aleea Pelicanului

AV 35 școala

7

850

Al. Egretei

AV5, AV6

13

851

Al. Pelicanului

AV33 școala

16

852

Str. Campinei

B10

23

853

Bd. A. Vlaicu

C3,C4

14

854

Al. Egretei

AV22,AV21

30

855

Bd. A. Vlaicu

B8

5

856

Al, Pelicanului

AV37

6

857

Ai. Pelicanului

AV28 cresa

17

858

CET - Doraly

Bd. A. Vlaicu

B6,B9

42

859

Str. Campinei

B9

6

860

Bd. A. Vlaicu

C1,C6

25

861

Bd. A. Vlaicu

AV2,I1B

16

862

Str. Vârful cu Dor

V6A,V6C

25

863

Al. Egretei

C7,AV23

10

864

Aleea Albatrosului

AV23,C6

22

865

Bd. A. Vlaicu

AV26,AV27

13

866

Bd. A. Vlaicu

C4,C5

17

867

Bd. A. Vlaicu

B3,B4

16

868

Bd. A. Vlaicu

C5, punct termic

24

869

Al, Egretei

AV1,AV4

31

870

Bd. A. Vlaicu

PC1,B8

6

871

Aleea Albatrosului

G3B16

16

872

Al. Pelicanului

AV31, post TRAFO

3

873

Bd. A. Vlaicu

C2,C3

18

874

Str. Campinei

C2,C3

23

875

Aleea Albatrosului

AV24 Piața

14

876

Bd. A. Vlaicu

AVS,I4

16

877

Str. Ion Ursu

14

9

878

Str. Ion Ursu

V3B,V4B

10

879

Str. Ion Ursu

V4B case

14

880

Aleea Egretei

AV25,AV30

40

881

Aleea Egretei

AV8, AVP (faptic pe bd.Aurel Vlaicu)

35

1 1

Itotal

1 1    841 j

|    |    TOTAL GENERAL

1 -

,    | 18145

PARCARI AMENAJATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

NR.

CRT.

LOCAȚIA

NR. LOC

1

PARCARE AUTO - Marea Neacjră

35

2

PARCARE AUTO - Hotel Minerva

r 39

3

PARCARE AUTO - Hotel Mercur-Modern

55

4

PARCARE AUTO Hotel Modern- aleea din fata

29

5

PARCARE AUTO 14 - Lebăda

13

6

MARCARE AUTO 22 - Venus

21

7

PARCARE AUTO + CP 159 - Picadily

61

8

PARCARE AUTO 28 A - Hotel Condor revendicat

15

9

PARCARE AUTO 31 - (Cherhana) Boema

12

10

PARCARE AUTO + CP 258 - (Cherhana)

Boema

61

11

PARCARE AUTO 32 - Vila 11

20

12

parcare auto 33 - Flora

11

13

PARCARE AUTO 34 - Do.na

126

14

PARCARE AUTO 38 - Sirena

16

15

PARCARE AUTO 39 Dunărea

110

16

PARCARE AUTO 43 - Perla

27

17

PARCARE AUTO 44 Perla

20

18

PARCARE AUTO 48 - Lotus

47

19

PARCARE AUTO 49 - Delfin

43

20 n

PARCARE AUTO 50 - Pescăruș

43

21

PARCARE AUTO 55 - Hotel Dorna

33

22

PARCARE aUTO 56 - Restaurant Pelican

23

23

PARCARE AUTO 57 - Hotel AdoIo

9

24

PARCARE AUTO 58 - Hotel Bicaz - in fata

35

25

PARCARE AUTO 59 - Hotel Șiret latura dinsDre Bicaz

18

26

PARCARE AUTO 60 - Hotel Bicaz - BUENO -alei laterale

24

27

PARCARE AUTO 61 - Hotel Șiret - in fata

12

28

PARCARE AUTO 62 - Hotel Șiret - limitrof bulevard

20

29

STAȚIUNEA MAMAIA

PARCARE AUTO 63 - Hotel Orfeu

18

30

PARCARE AUTO 64 - Hotel Comandor

37

31

PARCARE AUTO 65 - Hotel Comandor

16

32

PARCARE AUTO 66 - Hotel Ambasador

18

33

PARCARE AUTO 67 - Hotel Caraiman

9

34

PARCARE AUTO 68 - Bar Melodv

31

35

PARCARE AUTO - Bar Melodv - alei

14

36

PARCARE AUTO 69 - Hotel Caraimen

22

37

PARCARF AUTO 70 - Hotel Caraiman

38

38

PARCARE AUTO 71 - Vila Marina

95

39

PARCARE AUTO 72 - Vila Marina

17

40

PARCARE AUTO 76 Hotel Savoî

32

41

PARCARE AUTO 77 - Hotel Ambasador

29

42

PARCARE AUTO 78 - Hotel Aurora

10

43

PARCARE - Debarcader Cazino (Tic-Tac)

372

44

PARCARE - Cherhana

228

45

PARCARE - Lebădă

220

46

PARCARE Lebădă Majestic

220

47

PARCARE - Lebădă Rex

75

48

PARCARE - Zona On Plonge Jr.

17

49

PARCARE Zona On Plonge Jr.

8

50

PARCARE - Zona REX

17

51

PARCARE - HOTEL VEGA

17

52

PARCARE - Zona HOTEL ALCOR

44

53

PARCARE - Zona HOTEL ALCOR - limitrof bulevard

17

54

PARCARE - Zona HOTEL MERCUR

72

55

CLEOPATRA - HOTEL OVIOIU

267

56

PARCARE ZONA CREMA MELODY

19

57

PARCARE ZONA CREMA - limitrof bulevard

32

58

PARCARE - Zona Stațiunea Mamaia, zona

1 HOTEL METRO POL

67

59

PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in fata

35

60

PARCARE - Zona HOTEL SELECT - in

lateral    -

18

61

PARCARE - Zona RESTAURANT SELECT

11

62

PARCARE - Zona HOTEL SULINA ■ langa

alee    -

53

63

PARCARE - Zona HOTEL SULINA - lanqa sDatiul de ioaca    .

28

64

PARCARE - Zona HOTEL ASTORIA - in fata si lateral snre bulevard

21

65

PARCARE - Zona HOTEL SULINA - limitrof hotel    .

39

66

MAMAIA NORD

641.

67

PARCARE PROMENADA TRONSON

RESTAURANT DOINA

128

68

PARCARE PROMENADA stradela adiacenta

HOTEL FLORA

46

69

PARCARE PROMENADA PATI r'RESH

387

70

PARCARE PROMENADA TRONSON HOTEL

REX

426

71

PARCARE PROMENADA TRONSON PIATETA

CAZINO - HOTEL MAJESTIC     .

435

72

PARCARE ZONA CARAIMAN blocuri- pe oartea lacului

125

73

PARCARE CLUB TENIS EASY - vis-â-vis de

BUTOAIE

101

74

PARCARE, Mamaia nr. 469,VILA

TURISTICA

19

75

PARCARE - Zona HOTEL CALIFORNIA

49

76

PARCARE - langa VILA SOFIA - HOTEL

SPLENDID

64

77

PARCARE - langa SCANDINAVIA

30

78

PARCARE - CLUB NAUTIC PINGUIN

22

75

PARCARE - VILA PROMESSE

8

80

PARCARE - CLUB IOU - in fata

100

81

PARCARE - CLUB IDU - in spate

50

■îT?

PARCARE - HOTEL FLORIDA

36

83

PARCARE - MAMAIA NR. 341C

11

TOTAL

5939

PARCARI SITUATE PE ARTERE DE CIRCULAȚIE

1

B-DUL MAMAIA

TRONSON HOTEL REX - RESTAURANT

MAREA NEAGRA (oartea dinsDre mare)

273

2

TRONSON PAVILION EXPOZITIONAL

HOTEL PERI A - PESCĂRIE pe centru

65

3

TRONSON PAVILION EXPOZITIONAL limitrof

31

4

TRONSON HOTEL MERIDIAN - PIATETA

CAZINO - sure mare

112

5

TRONSON ON PLONGE JUNIOR - PIATETA

CAZINO - sore lac

160

6

TRONSON CAZINO - HOTEL REX -spre mare

202

7

STR, VF. CU DOR

Str. VÂRFUL CU DOR de la 3dL Aurel

Vlatcu Dana la Str. Gheorohe Marinescu

57

8

BD. AUREL VLAICU

Bdl. AUREL VLAICU de la Bdl, Lapusneanu (fantana Oxford) pana la Peny

241

9

Bdl. AUREL VLAICU de la Fabrica de pâine

Dobrogea pana la Str. Vârful cu Dor

312

10

Bdl. AUREL VLAICU de la Str. v'arful cu Dor pana la pod tramvai

224

11

Bdl. I. C. BRATIANU de la Kaufland pana la

Statia de. Salvare    .

248

12

BD. I.C. BRATIANU

Bdl. I. C. BRATIANU de la Statia de

Salvare Dana la CORA

327

13

Bdl. I. C. BRATIANU de la CORA pana la

Rod IPMC

107

14

Bdl. I. C. BRATIANU de la Pod IPMC pana la Cao linie 48

118

TOTAL

2477

ANEXA nr. 1.2.

|a HCL30/2015

Locurile de parcare a căror rezervare se face de S.C. Confort Urban S.R.L.

NR.

CRT.

LOCAȚIA

NR. LOCURI

STAȚIUNEA MAMAIA

1

PARCARE HOTEL AURORA

107

2

PARCARE ALEI AQUA MAGIC

65

3

PARCARE HEFAISTOS H. (Posta)

91

4

PARCARE ALBATROS

85

5

PARCARE CONDOR 1

47

6

PARCARE CONDOR 2

66

7

PARCARE COSENA

92

8

PARCARE PALM BEACH

84

9

PARCARE BICAZ

76

10

PARCARE BUTOAIE

42

11

PARCARE MAMAIA NORD - AMSTER

100

12

PARCARE FRATELLI 1

158

13

PARCARE ZONA TELEGONDOLA

160

14

PARCARE AQUA MAGIC

168

15

PARCARE FRATELLI 2

158

TOTAL LOCURI PARCARE

1499

ANEXA nr. 2

la H.C.L. nr. 30/203/5

REGULAMENT

de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor

Cap. I Dispoziții generale

Art. 1 - (1) Regulamentul de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor din municipiul Constanța, denumit în continuare regulament, stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților de amenajare, întreținere și rezervare a locurilor de parcare prevăzute în Anexa nr. 1.1 la prezenta hotărâre, precum și drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice care utilizează locurile de parcare.

(2) Regulamentul are ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării în condiții de siguranță, facilitarea accesului la obiective de interes public

Art. 2 - (1) în sensul prevederilor prezentului regulament, următorii termeni și expresii au următoarea semnificație:

a)    parcare - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului;

b)    parcare de reședință - parcare amenajată în apropierea imobilelor utilizate de locatari;

c)    parcare comercială - parcare care deservește un imobil destinat desfășurării unei activități economice;

d)    parcare publică - parcare amenajată situată în apropierea instituțiilor, autorităților publice sau clădirilor de utilitate publică;

e)    loc de parcare - loc amenajat în parcări, semnalizat cu panouri indicatoare sau marcaje rutiere, dlimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur autovehicul;

f)    autovehicul oprit - imobilizarea voluntară a unui autovehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute;

g)    autovehicul staționat - imobilizarea voluntară a unui autovehicul pe drumul public, pe o durată ce depășește 5 minute;

h)    autovehicul parcat - staționarea autovehiculului în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător;

i)    imobil - orice teren, clădire, sau altă construcție ridicată ori încorporată într-un teren;

j)    beneficiar loc de parcare - persoană fizică sau juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

o are domiciliul, reședința, sau deține cu orice titlu un drept de folosință asupra unui imobil în municipiul Constanța;

o are în proprietate sau deține cu titlu valabil un autovehicul cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 t (contract de leasing, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);

(2) în sensul prevederilor prezentei hotărâri, în categoria persoanelor fizice se cuprind și persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum și persoane fizice care exercită orice profesii cum sunt: cele medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, mediere, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare desfășurate în mod autonom, în condițiile legii, și care nu întrunesc elementele constitutive ale persoanei juridice.

(3) în sensul prevederilor prezentei hotărâri sunt persoane juridice: societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome, societățile bancare, organizații politice, patronale, sindicale, profesionale și cooperatiste, asociații, fundații, culte religioase și instituții sau autorități publice.

Art. 3 - (1) în funcție de poziționarea acestora, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări situate pe străzi, în afara părții carosabile, adiacente benzii de circulație de lângă trotuar;

b)    parcări situate în zona centrală a străzii, în afara părții carosabile;

c)    parcări amenajate pe platforme situate în afara zonei străzii.

(2)    în funcție de modalitatea de exploatare, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări publice fără plată;

b)    parcări publice cu plată.

(3)    în funcție de destinație, parcările se clasifică după cum urmează:

a)    parcări de reședință;

b)    parcări comerciale;

c)    parcări publice.

Cap. II Amenajarea parcărilor

Art. 4 -(1) Spațiile special amenajate ca parcare vor fi delimitate prin marcaje, indicatoare informative, precum și alte dispozitive speciale.

(2)    în parcările publice vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

(3)    în parcările de reședință se repartizează cu titlu gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap care au solicitat și au nevoie de astfel de parcare.

Art. 5 - (1) Locurile de parcare situate în parcări de reședință vor fi identificate și inventariate de reprezentanții Direcției Servicii Publice din cadrul primăriei municipiului Constanța împreună cu asociațiile de proprietari.

(2)    Locurile de parcare din parcările comerciale pot fi atribuite prin închiriere la cererea beneficiarilor persoane fizice sau juridice.

(3)    Locurile de parcare din parcările publice, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot fi atribuite prin închiriere la cererea instituțiilor, autorităților publice sau entităților de utilitate publică.

Art. 6 - (1) Locurile de parcare pot fi închiriate investitorilor/solicitanților, persoane fizice și/sau juridice, care solicită autorizarea executării de construcții care, prin destinație, necesită spații de parcare.

(2) în cazul prevăzut la alin, (1) durata închirierii se întinde pe toată durata de valabilitate a autorizației de construire și până la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Inspectorii cu competențe în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții din cadrul primăriei municipiului Constanța, care fac parte din comisiile de recepție, verifică prealabil semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor valabilitatea autorizației de parcare.

Cap. III Exploatarea parcărilor

Art. 7 - (1) Exploatarea parcărilor este o activitate dinamică, fundamentată pe următoarele principii:

a) tratament egal și nediscriminatoriu;

b)    adaptabilitate la cerințele beneficiarilor;

c)    transparență și protecție a beneficiarilor.

Art. 8 Exploatarea locurilor de parcare se face cu titlu gratuit sau contra cost prin perceperea unor taxe de parcare stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului local, în conformitate cu prevederile legii fiscale.

Art. 9 Taxa de parcare se datorează de către următoarele categorii de persoane:

a)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de proprietar al autovehiculului;

b)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de locatar sau comodatar dacă autovehiculul face obiectul unui contract de leasing sau comodat, după caz;

c)    persoane fizice sau juridice care au calitatea de utilizator al autovehiculului și nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 10 - (1) Se restituie beneficiarului locului de parcare, din oficiu, sumele corespunzătoare perioadei în care acesta a fost lipsit de beneficiul dreptului de utilizare a locului de parcare datorită executării unor lucrări publice, avarii sau intervenții ale operatorilor de utilități publice sau comunicații electronice.

Art. 11 Sunt scutite de la plata taxelor de parcare următoarele categorii de beneficiari:

a)    veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

b)    persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte legi.

c)    persoanele cu handicap, deținătoare de autovehicule adaptate handicapului.

(2)    Scutirea se aplică cu data de întâi a lunii următoare celei în care sunt prezentate acte doveditoare.

(3)    Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autovehiculele aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenție, gaze, precum și autovehiculele corpurilor diplomatice sau consulare în baza însemnelor distinctive de înmatriculare sau inscripționare.

Art. 12 Dovada dreptului de utilizare a locului de parcare se face prin autorizația de parcare.

Cap. IV Proceduri

Art. 13 - (1) Pentru obținerea autorizației de parcare, solicitantul, depune la serviciul competent din cadrul primăriei Constanța o cerere de rezervare, formular tip prevăzut în anexa 2.1 la Regulament, însoțită de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant, astfel:

a) solicitantul persoană fizică:

-    act de identitate (C.I./B.I.);

-    documente fac dovada domiciliului/reședinței sau din care rezultă dreptul de folosință a unui imobil;

-    documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului;

-    certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

-    cartea de identitate a autovehiculului;

-    documente valabile care să ateste încadrarea într-una dintre categoriile scutite prevăzute la art. 15.

b) solicitantul persoană juridică:

-    act de identitate (C.I./B.I.) împuternicit/delegat;

-    certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;

-    certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal competent;

-    documente privind sediul sau puncte de lucru în cazul persoanelor juridice;

-    documente care fac dovada dreptului de utilizare a autovehiculului.

(2)    Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de o declarație pe propria răspundere că nu deține garaj autorizat amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța.

(3)    Certificarea pentru conformitate cu originalul se face prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul" urmată de data și semnătura solicitantului.

Art. 14 -(1) Pentru parcările de reședință cererea prevăzută la art. 13 va fi în mod obligatoriu însoțită de schița locului de parcare.

(2) Cererea și schița locului de parcare vor fi vizate de președintele Asociației de proprietari din care face parte solicitantul.

Art. 15 - (1) Accesul la locurile de parcare situate în parcările de reședință în ordinea înregistrării cererilor de rezervare și în limita locurilor de parcare disponibile identificate cu sprijinul președintelui asociației de proprietari.

(2) în situația în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul locurilor de parcare amenajate în parcarea de reședință, locurile de parcare disponibile se pot aloca după cum urmează:

a)    altor solicitanți din imobilele apropiate care nu au primit locuri de parcare în parcarea de reședință aferentă imobilului în care locuiesc cu acordul acestora;

b)    atribuirea mai multor locuri de parcare pentru aceeași unitate locatîvă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 16 Locurile de parcare care nu fac obiectul cererii de rezervare vor fi utilizate în regim de parcare fără plată.

Art. 17 - (1) Deținătorul autorizației de rezervare poate opta pentru continuarea utilizării locului de parcare alocat prin înregistrarea până la data de 15 ianuarie a fiecărui an a cererii pentru reînnoirea rezervării locului de parcare, formular tip prevăzut în anexa 2.2 la prezentul Regulament.

(2) Pentru reînnoirea rezervării solicitantul, persoană fizică sau juridică, nu mai depune documentele prevăzute la art. 13, cu excepția cazului în care au intervenit modificări cu privire la informațiile furnizate cu ocazia cererii anterioare.

CAP. V Obligații și interdicții

Art. 18 Beneficiarii locurilor de parcare au următoarele obligații:

a)    să achite la termenul prevăzut taxele de parcare, sub sancțiunea plății majorărilor de întârziere;

b)    să respecte marcajul și indicatoarele existente în parcare;

c)    să păstreze curățenia în parcare;

d)    să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația efectuării unor lucrări publice sau intervenției pentru avarii;

e)    să prezinte persoanelor împuternicite să efectueze controlul cu privire la parcări documentele referitoare la locul de parcare;

f)    să răspundă pentru prejudiciile produse dotărilor și instalațiilor parcajelor ca urmare a manevrelor greșite sau nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului;

g)    să monteze indicatorul de rezervare conform modelului agreat de primăria municipiului Constanța;

h)    să mențină în stare de funcționare indicatorul și să-l actualizeze anual cu date din autorizația în vigoare;

i)    să demonteze indicatorul de rezervare în termen de 5 zile de la primirea adresei de anulare a autorizației.

Art. 19 în parcaje sunt interzise:

a)    blocarea accesului în parcaj sau blocarea accesului altor beneficiari;

b)    efectuarea de lucrări de reparații sau întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

c)    amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locului de parcare altele decât cele agreate;

d)    amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locului de parcare.

Cap. VI Dispoziții finale

Art. 20 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștință în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Prevederile prezentei hotărâri se completează, în măsura în care nu derogă de la acestea, cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 246/2014.

(3)    Orice dispoziție contrară prevederilor prezentei hotărâri se abrogă cu data intrării în vigoare a acesteia.

CERERE

pentru rezervarea locului de parcare

I. NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI

Adresa: Str. _, nr._, bl. _, sc.

_, ap. _, telefon/fax_; nr. înregistrare

la Oficiul Registrului Comerțului__, cod fiscal_

II.    DATELE AUTOVEHICULULUI:

-    marca_

-    nr. înmatriculare_

-    masa totală maximă autorizată_(t).

III.    DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

IV.    PERIOADA SOLICITATĂ: _

V.    NUMELE DELEGATULUI:_

Telefon_

C.I/B.I seria_nr.__

Anexez la prezenta cerere copii după următoarele:

-    certificat de înmatriculare al autovehiculului;

-    contract de leasing (daca este cazul);

-    plan amplasare parcaj în zonă și a locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului;

-    copie C.I/ B.I. (copie certificat înmatriculare al firmei - dacă este cazul);

-    documente justificative pentru încadrarea în categoria persoanelor scutite de plata taxei.

AVIZ ASOCIAȚIE PROPRIETARI (după caz)

Data


SEMNĂTURA

CERERE

pentru reînnoirea rezervării locului de parcare

I. NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI

Adresa: Str. _, nr._, bl. _, sc.

_, ap. _, telefon/fax_; nr. înregistrare

la Oficiul Registrului Comerțului _, cod fiscal_

II.    DATELE AUTOVEHICULULUI:

-    marca_

-    nr. înmatriculare_

-    masa totală maximă autorizată_(t).

III.    DATE REFERITOARE LA LOCUL DE PARCARE SOLICITAT:

IV.    PERIOADA SOLICITATĂ: _

V.    NUMELE DELEGATULUI:__

Telefon_

C.I/B.I seria_nr._

Data


SEMNĂTURA