Hotărârea nr. 3/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 AL RAEDPP CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.J^£^£yCl^£f raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul nr. 1462/04.02.2015 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța,

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a RAEDPP Constanța pe anul 2014, conform anexelor nr.1-8, parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe 2014, astfel:

venituri totale în sumă de, din care:

-    surse de la bugetul local pentru:

a.    acoperire deficit Țara Piticilor

b.    acoperire deficit Pista Roleri

c.    administrare Campus Henri Coandă

-    surse proprii


13 885 mii lei 2 784 mii lei 1 215 mii lei


412 mii lei


cheltuieli în sumă de profit brut

investiții din buget local


1 157 mii lei

11 101 mii lei 13 555 mii lei


330 mii lei 28 159 mii lei


ART. 2 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de......A.7..........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

NR. 3    /    2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014    1    3/2015

mii lai

l    INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2014

Propuneri rectificare | an curent

%

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

9-7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

6

6=5/4

7

8

9

10

1,

VENITURI TOTALE (Rd.1«Rd.2+Rd.S+Rd,8)

1

13837

13885

1,01

14163

14446

[ 1,02

1,02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

13822

13875

1,01

14153

14436

1,02

1,02

»>

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

3

3752

2784

0,74

2840

2896

0.76

1,02

b)

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

15

10

0,67

10

10

0,68

1,02

3

Venituri extraordinare

e

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.20*Rd.21)

7

13707

13555

0,98

13826

14103

1.01

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13707

13555

0,98

13826

14103

1,01

1,02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

6181

5879

0,95

5997

6117

0,97

| 1,02

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe el varaemlnte asimilate

10

1060

1060

1

1081

1103

1,02

1,02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6186

6009

0,97

6129

6252

0,99

1,02

C0

Cheltuieli de natură salsrială(Rd.13+Rd.14)

12

4663

4663

1

4756

4851

1,02

1,02

C1

ch. cu salariile

13

4323

4316

1

4404

4492

1,02

1,02

C2

bonusurl

14

340

345

1,01

352

359

1,04

1,02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete

17

230

180

0,7

163

166

0,71

1.02

C5

cheltuieli cu asigurările ți protecția socială, fondurile speciale sl alte obligații legale

18

1273

1186

0,93

1210

1234

0,95

1,02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

300

607

2,02

619

632

2,06

1,02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (piofltlplerdere)

22

130

330

2,54

337

343

2,59

1,02

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

33

112

3,39

114

117

3,46

1,02

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

97

218

2,25

222

227

2,29

1.02

1

Rezerve legale

25

5

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedentl

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnantate din Împrumuturi externe, precum țl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plat» dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

G

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 26

30

92

218

2,37

222

227

2.42

1,02

7

Participarea salarlatllor la profit tn limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic tn exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

0

8

Mlnlmlm 60% vărsămlnte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital Integral eau majoritar de stat, din care:

32

46

109

2,37

111

113

2,42

1,02

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

B

’rofltul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve ți constituie sumă proprie de finanțare

35

46

109

2,37

111

113

2,42

1,02

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

36

0

0

b,

cheltuieli cu salariile

39

0

0

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

t»)

cheltuieli cu reclama el publicitate

41

0

0

I

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2014

Propuneri rectificare an curent

%

Estimări an 2016

Estimări an 2016

1

9=7/5

i

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

s

9

10

site cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cere:

43

31103

28159

0,91

27502

0

0,88

0

1

Alocații de le buget

44

31103

28159

0,91

27502

0

0,88

0

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

31103

28159

0,91

27502

0

0,88

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de peraonal prognozat la finele anului

48

145

145

1

145

145

1

1

2

Nr.medlu de salariat! total

49

129

129

1

129

129

1

1 I

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoani) determinat pe baza cheltuielilor de natură salartală (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.012

3.012

3073

3134

1,02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/pereoanâ) (Rd.13/Rd.49)/12’10OO

51

2.793

2.769

2845

2902

1,02

1,02

S

Productivitatea muncii fn unltătl valorice pe total personal mediu (ml! lel/persoanâ) (Rd.2IRd.49)

52

107

107

1

110

112

1,03

1,02

s

Productivitatea muncii fn unltătl fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

0

0

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

991

976

0,96

976

976

0,99

1

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

620

585

0,94

565

550

0.91

0,97 [

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

ANEXA 2

HCL 3 /2015


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari previzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mll lei

INDICATORI

Nr»

rd.

An precedent, 2013

An curent, 2014

Propuneri rectificare an curent, 2014

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

conform

Hotărârii

C.A.

conform Hotărârii CJV

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

12497

13753

13837

13885

1,01

1

1

Venituri totale din exploatare

2

12482

13726

13822

13875

1,01

1

al

din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

3

7352

7394

7908

8474

1,15

1,07

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe sl chirii

6

7352

7394

7908

8474

1,15

1,07

a4Î

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

cl

din subvenții si transferuri de exploatare aferente

9

3530

3528

3752

2784

0,79

0,74

c1

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

3530

3528

3752

2784

0,79

C2

transferuri, cf. prevederilor legale !n vigoare

11

d)

din producția de Imobilizări

12

venituri aferente costului producției Tn curs de

13

f)

alte venituri din exploatare

14

1600

2804

2162

2617

0,93

1,21

f1)

din amenzi si penalități

15

100

803

250

515

0,64

2,06

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

18

- active corporale

17

- active necorporale

18

«>

din subvenții pentru Investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

alte venituri

21

1500

2001

1912

2102

1,05

1,1

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd,24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),

22

15

27

15    ~

10

0,37

0,67

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din Investiții financiare

24

cl

din diferențe de curs

25

“1

din dobânzi

26

•1

alte venituri financiare

27

15

27

15

10

0,37

0,67

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE <Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

12472

13627

13707

13555

0,99

0,99

1

Cheltuieli da exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

12472

13627

13707

13555

0,99

0,99

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din

31

5517

6619

6181

5879

0,89

0,95

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

1948

2509

650

522

0,21

0,8

a>

cheltuieli cu materiile prime

33

0

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

200

260

300

225

0,87

0,75

b1|

cheltuieli cu piesele de schimb

35

20

19

40

15

0,79

0,38

b2)

cheltuieli cu combustibilii

38

100

78

80

74

0,95

0,93

cl

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

648

578

50

57

0,1

1,14

o)

cheltuieli privind energia sl apa

38

1100

1671

300

240

0,14

0,8

«)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți <Rd.41+Rd.42+Rd.45>, din care:

40

755

833

745

700

1.11

0,94

0)

cheltuieli cu întreținerea țl reparațiile

41

600

482

550

510

1,06

0,93

b|

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

140

140

180

170

1,21

0,94

M)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

140

140

180

170

1,21

0,94

c>

prime de asigurare

45

15

11

15

20

1,82

1,33

A3

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

2814

3477

4788

4657

1,34

0,97

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

50

101

b1) Icheltuleli privind consultanta juridică

49

50

3

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate |Rd.51+Rd.53), din care:

50

35

10

35

19

1,9

0,54

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

10

15

5

0,5

0,33

-tfchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

cheltuieli de reclamă sl publicitate, din care:

53

25

0

20

14

0,7

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

• ch.da promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

10

1

10

0

0

d1)

cft.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

I

INDICATORI

Nr.

rd.

An precedent, 2013

An curent, 2014

Propuneri rectificare [ an curent, 2014

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

conform

Hotararll

C.A.

conform Hotararll C.A.

0

1

2

3

4

5

6

6

9

10

d3)

eh. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl

sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

01

10

1

10

0

0

»)

cheltuieli cu transportul de bunuri sl persoane

62

20

19

12

12

0,63

1

JL

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

6

1

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

9)

cheltuieli poștale sl taxe de telecomunicații

67

70

64

72

73

1,14

1,01

h>

cheltuieli cu serviciile bancare sl asimilate

66

25

24

25

25

1,04

1

X

alte cheltuieli cu serviciile executate de tertl, din care:

69

1247

1247

1355

1084

0,87

0,8

H)

cheltuieli de asigurare sl pază

70

1100

1140

1230

990

0,87

0,8

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

107

107

35

33

0,31

0,94

•3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

M)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale sl necorporale, din care:

73

40

0

65

56

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

'5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

20

X

alte cheltuieli

78

1407

2112

3219

3342

1,58

1,04

B Cheltuieli cu Impozite, taxe $1 vârsămlnte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.8S), din care:

79

600

597

1060

1060

1,78

1

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor

80

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice

81

c)

ch. cu taxa de licenjă

82

X

ch. cu taxa de autorizare

83

®f

ch. cu taxa de mediu

84

JL

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

600

597

1060

1060

1,78

1

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.S7+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5905

5787

6166

6009

1,04

0,97

CO

Cheltuieli de naturi salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4531

4413

4663

4663

1,06

1

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4131

4104

4323

4318

1,05

1

a) salarii de bază

89

3331

3324

3553

3548

1,07

1

b) sporuri, prime sl alte bonificații aferente salariului

90

800

780

770

770

0,99

1

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusurl (Rd,93+Rd.96+Rd.97+Rd,98+ Rd.99). din

92

400

309

340

345

1,12

1,01

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

94

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

315

249

260

282

1,13

1,01

c) tlchete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salarlatilor la profitul

96

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

85

60

60

63

1,05

1,05

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.l03).

100

a) ch. cu plățile compensatori) aferente

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării.

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor

104

182

182

230

160

0,88

0,7

a) pentru dlrectorl/dlrectorat

105

60

-componenta fixă

106

60

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admlnlstratle/conslliul de

108

182

182

170

160

0,88

0,94

-componenta fixă

109

182

182

170

160

0,88

0,94

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii sl comitete constituite potrivit

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile

113

1192

1192

1273

1186

0,99

0,93

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

933

933

980

870

0,93

0,89

b) ch. privind contribuția Ia asigurări pt.somal

115

22

22

35

31

1,41

0,89

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

225

225

245

268

1,19

1,09

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

117

e) ch. privind contribuția unități la schemele de

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

12

12

13

17

1,42

1,31

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd,128), din

120

450

624

300

607

0,97

2,02

a)

cheltuieli cu majorări sl penalități (Rd.122+Rd.123),

121

177

0

140

0,79

- către bugetul general consolidat

122

174

140

0,8

- către alț creditori

123

3

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d>

alte cheltuieli

126

140

46

X

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale si

127

450

447

160

185

0,41

1,16 I

INDICATORI

Nr,

rd.

An precedent, 2013

An curent,

2014

Propuneri rectificare an curent, 2014

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

conform

Hotărârii

C.A.

conform Hotărârii C.A,

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

f)

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

70

236

fi)

cheltuieli privind alustârfle si provizioanele

129

210

366

M.i>

-provizioane privind participarea la profit a salariaț|lor

130

FI .2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane $1 ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

140

130

F2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135K din care:

132

140

130

• din participarea salariatllor la profit

133

- din deprecierea Imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

- venituri din alteprovlzloane

135

140

130

2

Cheltuieli financiare <Rd.137+Rd.140+Rd,143), din

136

«I

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd,139), din care:

137

al)

aferente creditelor pentru Investiții

138

a2>

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

140

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c>

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

,-

III

REZULTATUL BRUT Iproflt/pierdere) (Rd.1 -Rd.29)

145

25

126

130

330

2,62

2,54

venituri neimpozabile

146

91

cheltuieli nedeductlbîle fiscal

147

50

440

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

4

86

45

112

1,3

2,49

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarialâ (Rd.87)

150

4531

4413

4663

4663

1,06

1

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4131

4104

4323

4318

1,05

1

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

145

145

1

1

4

Nr.mediu de salarlajl

153

127

127

127

129

1,02

1,02

5

af

Câștigul mediu lunar pe salariat deternlnat pe baza

154

2.711

2.693

2.837

2.789

1,04

0,98

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ)

155

2.973

2.896

3.060

3.012

1,04

0,98

6

a>

Productivitatea muncii tn unitătl valorice pe total

156

98

86

109

107

1,24

0,98

b|

Productivitatea muncii în unitătl fizice pe total

157

C1>

Elemente de calcul a productivității muncii in unitătl

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

180

- valoare=>QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare » Rd.161/Rd.2

162

7

Plăți restante

163

6

Creanțe restante, din care:

164

650

638

620

585

0,92

0,94

- de la operatori cu capital integral/majorttar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

650

638

620

585

0,92

0,94

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de ,a alte entitati

169

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2012

%

Prevederi an precedent 2013

%

Crt

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

11.426

11.397

1

12.497

13.753

1,1

1

Venituri din exploatare

11.412

11.363

1

12.482

13.726

1,1

2.

Venituri financiare

14

34

2,43

15

27

1,8

3.

Venituri extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2012

%

Prevederi an precedent 2013

%

Crt

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

11.426

11.397

1

12.497

13.753

1,1

1

Venituri din exploatare

11.412

11.363

1

12.482

13,726

1,1

2-

Venituri financiare

14

34

2,43

15

27

1,8

Venituri extraordinare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financfari

mii lei

Nr. Crt

INDICATOR,

Nr

,lU

Propuneri an 2014

Trim 1

Trlm tl

Trlm III

| Trlm IV

I

0

1

2

3

4

5

6

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

13885

3215

3469

3601

3600

1

Venituri totale din exploatare

2

13875

3213

3466

3598

3598

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

8474

1905

1921

2350

2298

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevente sl chirii

6

8474

1905

1921

2350

2298

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de

9

2784

530

816

719

719

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

2784

530

816

719

719

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

din producția de Imobilizări

12

8)

venituri aferente costului producției fn curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

14

2617

778

729

529

581

F1}

din amenzi si penalități

15

515

128

129

129

129

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

W)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2102

650

600

400

452

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

10

2

3

3

2

a)

din Imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferente de curs

25

din dobânzi

26

alte venituri financiare

27

10

2

3

3

2

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

13555

3148

3461

3400

3546

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

30

13555

3148

3461

3400

3546

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

5879

1445

1509

1464

1461

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

522

136

142

123

121

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

225

56

57

56

56

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

15

5

5

5

0

b2l

cheltuieli cu combustibilii

36

74

18

19

19

18

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

57

10

15

17

15

d)

cheltuieli privind energia sl apa

38

240

70

70

50

50

cheltuieli privind mărfurile

39

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

700

147

198

178

177

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

510

100

150

130

130

b>

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

170

42

43

43

42

M)

- către operatori cu capital intagral/majoritar de stat

43

0

b2)

- către operatori cu capital privat

u

170

42

43

43

42

c)

prime de asigurare

45

20

5

5

5

5

A3

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

46

4657

1162

1169

1163

1163

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

101

25

25

25

26

b1) Icheltuiell privind consultanta Juridică

49

3

0

3

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă sl publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

19

5

4

5

5

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5

1

1

2

1

- tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

53

14

4

3

3

4

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă s> publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

Nr.Crt

INDICATORI

,Nr.

xd.

Propuneri an 2014

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existenta sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

0

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.81i, din

57

0

0

0

0

0

d1)

cA.de sponsorizare a cluburilor sportiva

50

d2)

ch. de sponsorizata a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

12

3

3

3

3

9

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1

0

1

0

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

9l

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

73

18

19

18

18

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

25

7

6

6

6

')

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1084

269

275

270

270

11)

cheltuieli de asigurare si pază

70

990

247

248

248

247

I2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

33

8

8

8

9

>3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

56

14

14

14

14

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

I5|

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a

Guvernului nr. 109/2011

76

5

0

5

0

0

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

JL

alte cheltuieli

78

3342

835

836

836

835

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsăm In te asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1060

230

245

290

295

a)

ch. cu

taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

JL

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

JL

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1060

230

245

290

295

C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.1Q4+Rd,113), din

care;

86

6009

1410

1574

1606

1419

co

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

4663

1082

1218

1228

1135

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:

88

4318

997

1130

1141

1050

a) salarii de bază

89

3548

814

947

931

856

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de

90

770

183

183

210

194

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

345

85

88

87

85

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din Lenea nr.

93

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

282

70

71

71

70

c) tlchete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salarlațllor la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

63

15

17

16

15

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării.

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe

104

160

37

37

48

38

a) pentru directorl/dlrectorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de admlnlstratle/consillul de

108

160

37

37

48

38

componenta fixă

109

160

37

37

48

38

-componenta variabilă

110

ci pentru AGA sl cenzori

111

d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile

113

1186

291

319

330

246

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

870

217

243

259

151

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somal

115

31

8

9

9

5

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

268

63

64

59

82

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

INr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2014

Trlm 1

Trlm II

Trlm III

Trlm IV

0

1

2.

3

4

5

S

el ch. privind contribuția unități la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

17

3

3

3

8

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

607

63

133

40

371

a)

cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

140

140

- către bugetul general consolidat

122

140

140

- către alt) creditori

123

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

<9

alte cheltuieli

126

46

23

23

0

0

e|

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale sl necorporale

127

185

40

40

40

65

9

provizioane {Rd.129-Rd.131), din care:

128

236

0

70

0

166

cheltuieli privind alustările sl provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatllor

130

f1.2)

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- provizioane in legătura contractul de mandat

133

- din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143|, din care:

136

al

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139l, din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiți

138

a2»

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

*>)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din

140

b1)

aferente creditelor pentru Investit»

141

b2l

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c>

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profitfpierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

330

67

8

201

54

venituri neimpozabile

146

91

91

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

440

220

220

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

112

39

11

40

22

V

Plăti restante

149

VI

Creanțe restante

150

585

585

585

585

585

VII

Număț’ mediu lunar de personal pe trimestru

151

129

129

129

129

129

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

129

129

129

129

129

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.5

Programul da Investiții, datări fi eureete de finanțare

mii (el

INDICATORI

1 Data finalizării

, Investiției

2013

Valoare    |

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2014

2015

2018

0

1

î

3

I 4

5

8

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

'    401

401

28159

27502

i

Surse proprii, din cere:

a) - amortizare

b) - profil

2

AlocaJII de la buget

401

401

25159

27502

3

Credite bancare, din cere:

a) - interne

I

b) - externe

4

Alte «uree, din care:

- (denumire eurefl)

i|

- (denumire eureâ)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din cere:

401

401

28159

27502

1

Inveetitll In cure, din cere:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

274

274

29079

24560

- (denumire obiectiv) - Zona 1 Campus Henri Coanda

274

274

28079

24560

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

-

Z

Investiții noi, din care:

aj pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

101

101

00

2942

- (denumire obiectiv) - Zona II Campus Henri Coanda

101

101

80

2942

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului 9au al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

nveatlțll efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări),

din care;

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

I

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului seu al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate 1n concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

"1

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru 1 nveatlțll, din care:

1

a) - Interne

b)- externe

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

R.A.E.D.P.P. Constanta nu are plăti restante.

Mii lei

Nr.

Crt

Plăți restante

Sold inițial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri

Total

an N+1

Sold Anal an N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an N+2

Total

din care: Surse an curent (N)

an curent

w

încasări

creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.la+Rd.1b), din care:

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

I

_

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

MU lei

Valoarea

împrumutului

Perioada de rambursare tn ani

Sotder. en

Valoarea anuală scadentă in anul curent (N}

Valoarea anuală scadentă In anul N+1

Valoarea anuală scadentă în anul N+2

conform

contractului

"(N-1)

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de

curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de

cure

nefavorabile

comisioane

TOTAL din care-

rate

dobânzi

diferențe de ctrs

nefavorabile

comisioane

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

_

Total A

B. Credite pentru Investiții

Total B

Total

GenerM

A+B

R.A.E.D.P.P, Constanta nu a contractat împrumuturi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.8


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c

rt

Măsuri

Termen de realizare

2013

2014

2015

2016

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PcLI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Creșterea gradului de ocupare a spatiilor de inchiriat, darea in folosința si esploatarea de noi obiective pentru inchiriere

X

X

677

697

718

2

TOTAL PcL l

X

X

677

697

718

PcL

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Majorarea cheltuielilor de administrare si a preturilor ia utilitari

X

X

-756

-779

-802

2

TOTAL PcL II

X

X

-756

-779

-802

Pct

lll

TOTAL GENERAL PcL I + PcL ,1

-79

-82

-84

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE