Hotărârea nr. 299/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 624/2008, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

coNSTAA/^ românia


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27    . .    .

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr, 164454/19,11.2015, referatul Direcției programe și dezvoltare înregistrat sub nr. 168115/26.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr, 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 -prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și adresa SC RAJA SA înregistrată sub nr, 32297/04.03.2015;

Având in vedere prevederile HG nr, 742/2014 privind modificarea anexelor 2 și 4 la HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Văzând prevederile HCL nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canal Constanța, modificată și completată prin HCL nr. 384/23.07.2009 și HCL nr. 466/30.10.2009, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "d", alin. 6 lit. "a" pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit, b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1    - Se aprobă modificarea art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 13 - Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz."

Art. 2 - Se aprobă modificarea art. 21, alin. 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 21, alin. 3 - Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. a)-f) și lit. k)-m) și art. 17 alin. 3, lit. a), c), d) și f) se iau în prezența a două terimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociațieise convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociației este valabil întrunităindiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți."

Art. 3 - Se aprobă modificarea art. 21 alin. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 21, alin. 5 - Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17, alin. 2, lit. j) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la orice convocare."

Art. 4 - Se aprobă modificarea art. 21, alin. 6 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 21, alin. 6 - în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. 3-5, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociației privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art. 16, alin. 3, lit. a) din prezentul statut -cadru este necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației."

Art. 5 - Se aprobă modificarea art. 21, alin. 7 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 21, alin. 7 - în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorității deliberative a unității administratv-teritoriale asociate ."

Art. 6 - Se aprobă modificarea art. 22, alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța aprobat prin HCL 624/2008, modificată și completată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 22, alin. 1 - Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17, alin. 2, lit. j)-k) și art. 17, alin. 3. lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este."

Art. 7 - Se împuternicește domnul viceprimar Decebal Făgădău să nominalizeze prin dispoziție două persoane care în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța să voteze și să semneze în

numele și pe seama municipiului Constanța actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanța .

Art. 8 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr. 299    /27.11.2015