Hotărârea nr. 296/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 3 DIN HCL 279/18.12.2014 PRIVIND CHELTUIELILE CARE SE FINANTEAZA DE CATRE UAT CONSTANTA INCLUSIV STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "'SALA DE SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI''

HOTĂRÂRE

privind completarea art.3 din HCL 279/18.12.2014 privind cheltuielile care se finanțează de către UAT Constanța inclusiv studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sală de sport polivalentă 5000 locuri"

Consiliul local aL municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    5

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.164349/19.11.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr.

164351/19.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, .finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;    .

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului-general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „CNI" S.A. a amplasamentului obiectivului de investiții „Sală Polivalentă" și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia; .

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă completarea art.3 din HCL 279/18.12.2014 după cum urmează:

Valoarea totală estimativă finanțată de către Consiliul Local al Municipiului Constanța este:

INV/C+M mii iei, fără TVA:    11.732,28 mii lei/ 9.412,95 mii lei

INV/C+M mii euro, fără TVA:    2.642,52 mii lei/ 2.120,13 mii lei

ART.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 279/18.12.2014 rămân neschimbate.

ART.3 Se aprobă Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Sală

Polivalentă 5000 locuri", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI"S.A., Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărie comunală și Direcției servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    consilieri din 27 membri.


Constanți Nr "    'PREȘEDINTE ȘEDINȚAOBIECTIV INVESTIȚII FAZA DE PROIECTARE


SALA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI

Studiu de Fezabilitate


BENEFICIAR


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Constanta, Str. Tomis nr. 51, Județul Constanta


INVESTITOR


COMPANIA NAȚIONALA DE INVESTIȚII

Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sector 5, București Tel: 021-316.73.83/021-316.73.84 Fax: 021-316.73.81


AMPLASAMENT


Zona “Badea Cartan”, Municipiul Constanta, Județul Constanta


PROIECTANT GENERAL    SC ADEST ARCHITECTURE SRL

Sediu social: București, Sector 1, Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Casa 54

Punct de lucru: București, Sect. 3, Str. Alexandru Sihleanu Nr. 12,

Reg. No: J40/7055/2000 CUI: 13236187


CONTRACT NUMĂR    299/26.11.2014


DATA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, decembrie 2014


Seria de modificări:CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Marcela £?N^@HSStudiu de Fezabilitate realizat in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 28/2008 - privind aprobarea conținutului cadru - al documentației tehnico -economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborarare a devizului general pentru obiecte de investiții si lucrări de intervenții

(Publicat in Monitorul official, Partea I nr. 48 din 22/01/2008)

A R <1 H IT FC T tf R g

TABEL NOMINAL CU PARTICIPANT» LA REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „SALA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI"

PROIECTANT GENERAL


COORDONARE SPECIALITĂȚI

PROIECTARE

DRUMUWPLATFORME

PROIECTARE STRUCTURI

PROIECTARE INSTALAT» ELECTRICE TERMOVENTILARE SANITARE
PERSPECTIVE EXTERIOARE

PERSPECTIVE INTERIOAREBORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

PAGINA DE SEMNATURI

PERSPECTIVE

BORDEROU

STUDIU DE FEZABILITATE (cf. Anexa 2 la HG 28/2008)


Cuprins:

1.    Date Generale


1.1.    Denumirea Obiectivului de Investiții

1.2.    Amplasamentul

1.3.    Titularul Investiției

1.4.    Beneficiarul Investiției

1.5.    Elaboratorul Studiului

2.    Informații Generale privind Proiectul

2.1.    Situația Actuala si Informații privind Entitatea Responsabila cu Implementarea Proiectuluii

2.2.    Descrierea investitei

a.    Concluziile studiului de prefezabilitate

b.    Scenariile tehnico economice

c.    Descrierea funcționala si constructiva

/'. ARHITECTURA

ii.    PARTEA DE CONSTRUCȚII

iii.    PARTEA DE INSTALAȚII

2.3.    Date tehnice ale investiției

2.3.    a. Zona si amplasamentul 2.3b. Statutul juridic al terenului

2.3.    c. Situația ocupărilor definitive de teren

2.3.    d. Studii de teren

2.3.    e. Caracteristicile principale ale construcțiilor, variante, recomandări

2.3.    f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

2.3.    g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

2.4.    Durata de realizare si etapele principale

3.    Costurile Estimative ale Investiției

3.1    Valoarea totala cu detalierea pe Structura Devizului General

3.2    Eșalonarea Costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

4.    Analiza Cost-Beneficiu

4.1.    Identificarea Investiției si Definirea Obiectivelor

4.2.    Analiza    Opțiunilor

4.3.    Analiza    Financiara

4.4.    Analiza    economica

4.5.    Analiza    de Senzitivitate

4.6.    Analiza    de risc

5.    Sursele de Finanțare

6.    Estimări privind Forța de Munca Ocupata prin Realizarea Investiției

6.1.    Număr de Locuri Create in Faza de Execuție

6.2.    Număr de Locuri Create in Faza de Exploatare

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8. 9.


Principalii Indicatori Tehnico-Economici ai Investiției

Valoarea Totala

Eșalonarea Investiției


Durata de Realizare

Capacitati

Indicatori Specifici Domeniului de Activitate

Avize si Acorduri Anexe


B. PIESE DESENATE

ÎNCADRARE

SF01 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA    - sc. 1:5000

A02    - PLAN DE SITUAȚIE    Rev. 5 -sc. 1:2000

A02b - PLAN DE SITUAȚIE (IN DETALIU CU LOTIZARE)

Rev. 5 -sc. 1:1000

ARHITECTURA

A03    - PLAN DEMISOL (cota -5.00)

Rev. 5

- sc. 1:200

A03.i -SCHEMA CAILOR DE EVACUARE - P_03l

- sc. 1:200

A04    - PLAN PARTER (cota ±0.00)

Rev. 5

- sc. 1:200

A05    - PLAN ETAJ (cota +8.35)

Rev. 5

- sc. 1:200

A06    - PLAN INVELITOARE

Rev. 5

- sc. 1:200

A07    - FAȚADE (fațada principala si posterioara)

Rev. 5

- sc. 1:200

A08    - FAȚADE (LATERALE)

Rev. 5

- sc. 1:200

A09    - SECȚIUNE TRANSVERSALA SI SECȚIUNE LONGITUDINALA -

Rev. 5    - sc. 1:200

A10    - VARIANTE UTILIZARE SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL

- sc. 1:500

STRUCTURA

R01    - SECȚIUNE LONGITUDINALA / TRANVERSALA (varianta beton) - sc. 1:200

R02    - PLAN ACOPERIȘ (varianta beton) - sc. 1:200

R03    - PLAN FUNDAȚII (varianta beton) -sc.1:200

R04 - SECȚIUNE LONGITUDINALA / TRANVERSALA (varianta metal)

- sc. 1:200

R05    - PLAN ACOPERIȘ (varianta metal) - sc. 1:200

R06    - PLAN FUNDAȚII (varianta metal) - sc.1:200

INSTALAȚII

C01_ COORDONARE REȚELE UTILTATI

A01 - IE - SCHEMA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA

A01 - IT - SCHEMA FUNCȚIONALA

A01 - IS - SCHEMA FUNCȚIONALA INCENDIU

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiții

Sala Sport Polivalenta 5000 locuri

1.2 Amplasamentul

Municipiul Constanta, Zona “Badea Cartan”, Județul Constanta

1.3 Titularul Investiției

Compania Naționala de Investiții - “CNI” S.A.

1.4 Beneficiarul Investiției

Primăria Municipiului Constanta

1.5 Elaboratorul Studiului

S.C. ADEST ARCHITECTURE S.R.L.

2. Informații Generale privind Proiectul

Compania Naționala de Investiții SA sub patronajul Ministerului Dezvoltării Naționale si Administrației Publice desfasoara centralizat "Programului național de construcții de interes public sau social.” avand ca beneficiari autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale.

Primăria Municipiului Constanta impreuna cu Consiliul Județean al Municipiului Constanta in calitate de potențial beneficiar al "Săli de Sport " a initiat elaborarea studiului de fezabilitate de fata privind proiectarea si construirea unei arene sportive polivalente, pentru de a oferi constantenilor o locație moderna destinata evenimentelor sportive în sala in vederea dezvoltării sportului de masa si de performanta cu scopul de a pune orașul pe harta competițiilor de amploare ale sporturilor in-door - cum ar fi “găzduirea meciurilor din grupele de calificare ale Ligii Campionilor la handbal.

Subprogramul "Complexuri sportive" este reglementat prin Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA (sursa: www.cni.com.ro)

Constanta este al doilea oraș ca importanta din Romania, oras-port si oraș turistic populația municipiului depășind 450.000 persoane. In prezent nu exista in municipiu o instituție care sa dispună de baza materiala necesara organizării de enimente sportive in sala cu un număr simiar de spectatori sau sportivi ca cea prevăzută in prezentul studiu. In schimb in oraș isi desfasoara activitatea numeroase cluburi sportive cu rezultate comentate de presa de specialitate care înregistrează un număr in creștere de sportivi inscrisi si legitimați. Cea mai mare baza sportiva cu sala este Sala sporturilor Constanta care este înscris in Registrul bazelor sportive al Direcției Judeteane Pentru Sport si Tineret Constanta cu capacitatea de 1862 locuri. Aceasta este insuficienta -prin comparație numai "Liceul cu program sportiv «Nicolae Rotaru » din oraș, fost CSS1, are in acest an peste 1300 de elevi inscrisi.

Sala de sport cu caracter polivalent dorita are în vedere înlocuirea bazelor sportive ruinate existente fara a neglija sansele de dezvoltare si susținerea potențialului zonei in care este amplasata - in apropierea lacului "Tabacarie".

Sala de sport polivalenta solicitata proiectantului va putea adăposti competiții de handbal, baschet, volei, fotbal in sala si atletism. Prin proiect, la fiecare faza de proiectare, se va urmări respectarea recomandărilor federațiilor sportive - naționale si internaționale - pentru fiecare sport agreat in parte.

Implicit aici se vor putea desfasura si competiții sportive sau gale demonstrative si pentru sporturile in-door care presupun folosirea unor suprafețe amenajate mai mici: gimnastica, lupte , haltere, arte marțiale sau culturism - toate sporturi cu priza la publicul constantean si care înregistrează un număr mare de sportivi amatori locali. Dotările specifice cu material sportiv pentru aceste sporturi nu sunt cuprinse in studiul de fata.

Caracterul polivalent al sălii va fi obtinut ca urmare a asigurării prin proiect a suprafeteleor teren necesare atat din punct de vedere al dimensiunilor cat si a caracteristicilor suprafeței de joc. In vederea optimizării modului de folosire al spațiu lui de la nivelul terenului se vor folosi in imediata vecinătate a acestuia, cel puțin pe 2 laturi, gradene amovibile. Deși sala este destinata activitatilor sportive, data fiind asigurarea de suprafețe de joc interschimbabile si posibilitatea de organizare variata a locurilor pentru spectatori in zona imediat invecinata terenului sala isi poate dezvolta caracterul polivalent in vederea asigurării unor condiții propice găzduirii de evenimente cu publuic cu caracter cultural altul decât cel sportiv - expoziții, concerte, întruniri, etc.

In elaborarea studiului, a diferitelor stadii ulterioare ale proiectului ca si in realizarea fizica a lucrărilor proiectate se va respecta legislația romana corelata cu cea a Uniunii Europene aflata in vigoare la momentul proiectării, respectiv construirii obiectivului care este aplicabila domeniului.

Proiectul solicitat trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti utilizării preconizate si trebuie sa îndeplinească cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor pe o durata de utilizare răspunzând cerințelor legale privind:

•    Rezistenta mecanica si stabilitatea;

•    Securitatea la incendiu;

•    Igiena, sanatate si mediu;

•    Siguranța in exploatare;

•    Protecția împotriva zgomotului;

•    Economia de energie si izolare termica.

2.1. Situația Actuala Si Informații privind Entitatea Responsabila cu Implementarea Studiului

2.1.1 Situația Actuala

Amplasamentul propus pentru derularea proiectului a făcut parte in Baza Sportiva "Badea Cartan". Aceasta baza sportiva este practic in ruina (deși aici figurează in scripte un teren de Rugby omologat FRF si FRO) fiind nefolosita - ca urmare terenul acesteia a fost atribuit de către proprietar - Primăria Municipului Constanta - către CNI in vederea construirii de noi obiective cu caracter sportiv. Terenul a fost impartit in 2 loturi:

Lotul 1 este atribuit Sălii de sport Polivalente de fata

Pe Lotul 2 se desfasoara concomitent proiectul «Bazin olimpic de inot» care are același beneficiar.

Terenul alocat - Lotul 1 - are suprafața de 60.192 mp. si este situat in intravilanul Municipiului Constanta. Amplasamentul este transferat de Consiliul Local al Municipiului Constanta către CNI prin hotărârea Hotararea Consiliului Local nr. 279/18.12.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului obiectivului de investiții „Sală Polivalentă” și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia” care inlocueste HCL nr. 240 din 10.11.2014 pentru modificarea și completarea HCL nr. 201/2014.

Amplasamentul se afla intr-o zona studiata de autoritatea publica locala, printr-un plan urbanistic zonal PUZ Complex sportiv Badea Cartan, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Primăriei Constanta Nr 101/30.04.2015 .

Locația este privilegiata, nord-vestul orașului Constanta fiind o zona de interes local dar si turistic.

Amplasamentul se gaseste in perimetrul cuprins intre:

-    strada Stefanita Vodă la sud-vest,

-    Aleea Afinei la sud-est

-    limite de proprietate ale grădinilor învecinate (funduri de lot) la est

-    Lot 2 - parcela alocata proiectului "Bazin olimpic de inot"

-    Strada Stadionului la vest si

-    alte limite de proprietăți învecinate la nord-vest.

Terenul este ușor in panta diferența de nivel variind intre 0,00m (considerat in zona SV) si 4,00m (zona NE), aspect care este luat in considerare in procesul de proiectare.

In prezent pe teren se afla doua terenuri de fotbal cu gradene din beton, mai multe construcții anexa, o platforma betonata folosita ca parcare, alei pietonale si circulații carosabile, trepte care preiau diferentele de nivel, toate aflate intr-o stare vizibila de degradare. Toate acestea vor fi demolate pentru a permite remodelarea terenului in conformitate cu proiectul propus, iar diferența de nivel existenta va fi folosita in favoarea amplasării eficiente a clădirii.

2.1.2 Informații privind Entitatea Responsabila cu Implementarea Studiului

Entitatea responsabila pentru implementarea proiectului este Compania Națională de Investiții S.A. care funcționează în baza Ordonanței nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 117/2002, cu modificările și completările ulterioare. Ultima modificare a Ordonanței nr 25/2001 s-a realizat prin intermediul Ordonanței 16/2014, privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., publicată în Monitorul Oficial nr, 637 din 29 august 2014. Compania Naționala de Investiții SA

Subprogramul este reglementat prin Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA.

Pana la sfârșitul anului 2014 entitatea responsabila de implementarea proiectului a finalizat peste 1300 de investiții de anvergura in cadrul programelor derulate.

2.2. Descrierea investitei

Obiectul studiul de Fezabilitate de fata este clădirea sălii de sport polivalente cu capacitate de 5000 locuri si amenajarea exterioara necesara funcționarii acesteia constând din amenajari la nivelul terenului pentru public si expoatare: alei rutiere de acces, spatii de parcare, amenajari peisagere, etc.

Clădirea propriu zisa si esplanada de pe contur sunt investiții in responsabilitatea CNI. Amenajările exterioare ca si asigurarea cu cai de acces si racorduri respectiv branșamente la rețelele de utilitati ale zonei sunt in responsabiltatea Autorității locale respectiv a Primăriei Municipiului Constanta. Tot in responsabilitatea Primăriei Municipilui Constanta intra si demolarea construcțiilor existente nenecesare aflate pe aria de desfășurare a proiectului.

Pentru ambii ordonatori de credite Investiția se derulează in cadrul unui ansamblu de lucrări cu specific simiar - dezvoltarea infrastructurii necesare activitatilor sportive -pe același teritoriu al fostei baze sportive Badea Cartan; ca urmare, deși fiecare obiectiv de investiții are propriul lui teritoriu de desfășurare, partea ce reprezintă accesul publicului si al utilizatorilor, parcările si instalațiile exterioare necesare acestora sunt interconditionate de cele similare ale celuilalt obiectiv de pe platforma sportiva ale Bazinului de înot (investiție aflata in derulare).

2.2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru investiția studiata exista Studiu de Prefezabilitate aprobat de beneficiar care stabilește oportunitatea si necesitatea realizării investiției pe amplasamentul studiat.

2.2.b. Scenariile tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiții

/. Scenarii Propuse

Scenariul 1: scenariul “fara proiect” in care investiția nu se realizează, terenul ramane in starea actuala, baza sportiva va fi abandonata sau exploatata ca atare.

Scenariul 2 “cu proiect” - se realizează proiectul de investiție in care "Sala de sport Polivalenta 5000 de locuri" se va realiza pe amplasamentul considerat optim de către proiectant caldirea vând structura integral metalica.

Scenariu 3 “cu proiect” - realizarea investiției in care "Sala de sport Polivalenta 5000 de locuri" poziționată pe amplasamentul optim se va realiza pe structura mixta: infrastructura si suprastructura vor fi alcătuite din elemente de beton armat iar acoperișul va avea structura spațiala, realizata din grinzi cu zăbrele din bare/profile de otel.

Date fiind cerințele de exploatare ale unei Săli de sport de marimea celei dorite de beneficiar se impune ca unica varianta de proiect architectural realizarea unei singure clădiri cu dimensiunile stabilite in urma asigurării dimensiunilor terenului de joc si a spațiului destinat publicului pe gradene in jurul terenului. Specifica programului de arhitectura "sala de sport de mari dimensiuni" este folosirea spatiilor de sub gradene pentru incaperile si circulațiile destinate sportivilor, pentru accesul publicului ca si pentru spatiile tehnice si plasarea zonei pentru presa si a celei VIP (acolo unde se dorește) la partea superioara a gradenelor pe latura lunga a terenului. Luând in considerare faptul ca spatiile rezultate sub gradenele de marimea necesara in cazul proiectului de fata sunt suficiente pentru asigurarea nevoilor sportivilor, publicului si necesarului de spatii tehnice in conformitate cu solicitările beneficiarului rezulta ca propunere o clădire cu dimensiuni impuse de considerente funcționale si de statica construcțiilor, in cazul nostru un imobil de cca. 130m. x 90m. cu inaltime de cca. 25m. Poziționarea acesteia este deasemenea condiționată de marimea terenului alocat si nevoia imperioasa de a asigura un număr cat mai mare de spatii de parcare aflate in adancimea terenului pentru a putea fi folosite conform solicitării beneficiarului de către ambele dotări sportive de anvergura aflate in proiectare.

Ca urmare, pentru investiția Sala de sport Polivalenta 5000 locuri proiectantul considera ca scenariul "cu proiect" - intocmit in mod optim in favoarea beneficiarului - este limitat la o singura opțiune privind poziționarea, dimensionarea si volumetria de principiu a clădirii fiind disponibile numai

variante privind alcătuirea construcției in sine - in cazul de fata opțiunile principale referindu-se la alcătuirea structurii de rezistenta.

Date comune scenariilor 2 si 3 (cu realizare a investiției):

Se propune realizarea unei clădiri multifuncționale izolate amplasata in apropierea străzii Stefanita Vodă si a unei parcari dimensionate corespunzător nevoilor de exploatare poziționată in adancimea lotului care sa deservească in comun (dar nu neaparat si simultan) si celalalte obiective ale ansamblul de bazei sportive.

Proiectul se desfasoara integral pe terenul alocat acestuia prin redistribuirea terenurilor fostei Baze sportive „Badea Cartan.

„Sala de sport Polivalenta 5000 de locuri” ocupa la sol cca. 9820 mp fiind desfasurata pe 3 niveluri cu un total de 18.500mp. si o capacitate de 5.000-7.000 de locuri. Activitatea principala consta in desfasurarea competițiilor sportive cu mingea (handbal, baschet, volei).

Din punct de vedere funcțional clădirea cuprinde

• zona terenului de joc cu caracter multifuncțional - dimensionata si dotata corespunzător pentru terenul de handbal, baschet si volei cu zona de protecție specifica fiecareui sport conform instrucțiunilor fiecărei federații sportive in parte.

Pentru handbal de exemplu sunt folosite prescripțiile din «Manualul Federației Europene de Handbal » » capitolul „Dimensiuni si marcaje”.

•    zona gradenelor care vor asigura locurile pentru publicul spectator (cca. 4000 locuri in gradene fixe, 1300 locuri in gradene telescopice sau mobile, cca. 800 locuri in varianta folosirii spațiului de joc pentru amplasarea scaunelor suplimentare -activitati nonsportive), locuri pentru spectatori VIP si reprezentanți ai presei fara a neglija locurile pentru persoanele cu dizabilitati;

•    sala de antrenamente dimensionata desemenea conform regulamentelor federațiilor de specialitate

•    spatii pentru publicul spectator, sportivi, spatii administrative, spatii destinate securității si organizatorilor evenimentelor, spatii de depozitare si spatii tehnice, cabinete medicale, circulații orizontale si verticale necesare bunei funcționari a întregului ansambu; acestea vor fi rezolvate funcție de fluxurile funcționale si operaționale in cadrul pârtii de arhitectura cu atentie sporita pentru traseele de acces si evacuare pentru spectatori proiectate si semnalizate conform legislației in vigoare, traseele si punctele de evacuare in cazuri de urgenta si către punctele de prim ajutor;

•    spatii pentru dotări secundare de tip comercial: cafenele, magazine cu specific sportiv, presa sporiva etc.

•    spatii pentru transmisiuni sportive, presa si VIP

•    panouri de afișare interioare corespunzătoare specificului activitatii.

Proiectul include amenajarea întregului complex din jurul sălii, propunandu-se crearea unei zone pietonale atractive ce va fi gandita in asa fel incat, pe langa funcțiunea de loisir, sa participe la flexibilitatea funcționala a sălii. Pe trei laturi, adiacent construcției, se va realiza o zona de promenada pietonala care constructiv va prelua diferența de nivel existenta in zona amplasării arenei multifuncționale si va asigura accesul publicului direct la nivelul ±0.00 al construcției.

Din punct de vedere arhitectural - constructiv este considerata ca varianta optima si se folosește in ambele scenarii cu proiect:

-    infrastructura de beton armat fundata pe radier din beton armat variabil ca grosime funcție de incarcarile calculate si local sprijinite de piloti forați

-    realizarea sistemului de gradene folosind gradene prefabricate din beton armat

-    realizarea închiderilor in sistem fațada cortina si sistem fațada ventilata termoizolanta

-    pe partea de instalații se vor realiza branșamentele, racordurile, rețelele de incinta si construcțiile tehnice anexe necesare bunei funcționari a sălii polivalente.

Amenajarea zonelor de parcare, a cailor de acces auto si pietonal pentru diferitele categorii de utilizatori, punctele de acces si control, împrejmuirile si marcajele zonelor de securitate, spatiile verzi si taluzarile necesare sunt comune scenariului 1 si 2 avand in ambele cazuri ca scop asigurarea fluentei circulatiiei exterioare pietonale si auto si asigurarea numărului maxim de parcaje pentru autoturismele spectatorilor.

Scenariul 2 - specific:

Pentru clădirea descrisa anterior se propune realizarea structurii de rezistenta pe partea de suprastructura - elemente portante altele decât gradenele - stâlpi, grinzi, contravantuiri, etc din profile de otel.

Aceasta varianta este tentanta pentru beneficiar si pentru proiectant avand in vedere posibilitatea punerii in opera foarte rapide dar solicita o atentie deosebita pentru proiectare si execuție avand in vedere :

-    tolerantele de ordinul milimetrilor pentru o structura mono-bloc,

-    poate fi blocata de imposibilitate furnizării unor asemenea cantitati de otel

debitat in intervalle scurte in condițiile economice actuale si

-    presupune eforturi sporite pentru asigurarea rezitentei la foc normate si pentru

urmărirea construcției din punct de vedere al protecției si siguranței la foc.

Ca urmare costul acestei variante este considerat oneros si scenariul refuzat.

Scenariul 3 specific:

Pentru "Sala de sport polivalenta 5000 de locuri" se propune realizarea suprastructurii integral din elemente de beton armat iar structura acoperișului integral din profile de otel.

ii. SCENARIUL RECOMANDAT

Se recomanda si alege spre detaliere scenariul 3 "cu proiect" ca fiind scenariul optim

pentru asigurarea funcționalității complexe, incadrarea in timpul de execuție si

bugetul alocat.

iii. AVANTAJELE SCENARIULUI ALES

Se asigura beneficiarului obiectul de investiții dorit la o valoare de investiție si intr-un timp de punere in opera considerate fezabile de către proiectant.

Astfel, comparativ cu scenariul 2, se pot enumera următoarele avantaje :

•    Costuri optimizate pentru realizarea structurii de rezistenta.

•    Durata redusa a proiectării pârtii de rezistenta.

•    Posibilitatea lucrului etapizat atat pentru unele faze de proiectare cat si pentru cele de execuție in situ date fiind caracterisiticile lucrului cu betonul armat.

•    Costuri reduse de întreținere si exploatare.

•    Asigurarea cu minime precauții a condițiilor de protecție la foc normate.

2.2.c. Descrierea tehnica si funcționala

Construcția "Sălii de sport polivalente 5000 locuri" se va amplasa in apropierea străzii Stefanita Vodă avand in fata o parcare si lateral alei carosabile de acces, cu dublu sens care conduc la intrările clădirii si către parcarea de mari dimensiuni aflata in adancimea lotului.

Se prevăd pentru parcare 2 accese de pe strada Stefanita Vodă si unul din strada Stadionului. Intrarea pentru parcarea destinata spectatorilor este cea din strada Stadionului; celelate 2 sunt cai de acces cu regim special in cadrul proiectului, destinate sportivilor, reprezentanților presei si vip-urilor sau aprovizionării.

In imediata vecinătate a clădirii este proiectata o esplanada orizontala iar restul amenajărilor exterioare preiau diferentele de nivel ale terenului.

Suprafața terenului

60192mp

Suprafața construita la sol a clădirii sălii de sport propuse:

9820 mp.

Regim de înălțime propus:

D+P+E

H. maxim propus

20.00m de la cota ±0.00 £ cca 25m peste cota terenului amenajat la str.a Stefanita Vodă

Volum clădire principala propusa

~205.000mc

Nr accese carosabile in incinta

minimum 3

Propunerea respecta prevederile Certificatului de Urbanism in vigoare nr. 3101 din 01.09.2015 după cum urmeaza:

Prevăzut in C.U.

Propus prin studiul de fat«

POT max

POT max. = 80%

POT max. = 16.5%

CUT max

CUT max. = 0,8

CUT max. = 0,31

încadrarea construcției:

Categoria de importanta a construcției (conform HG 766/1997) va fi:

B (deosebita).

Clasa de importanta a construcției (conform P100/2013) va fi II. Gradul de rezistenta ia foc a construcției (conform P118/1999) va fi II. Sala aglomerata: tip Sil.

Sala de sport polivalenta propusa va avea o capacitate de 5000-7000 de locuri împărțite astfel:

Capacitate fixa (pe scaune si gradene)

5000

locuri

Capacitate extinsa

7000

locuri

Locuri presa

100

locuri

Locuri Zona VIP

120

locuri

In cadrul evenimentelor sportive vor exista un număr de 4000 de locuri fixe pe gradene de beton si 1400 de locuri suplimentare amplasate pe gradene telescopice si mobile la nivelul terenului de joc

La dimensionarea sălii de sport si a funcțiunilor conexe se tine cont de numărul de locuri propuse si de dimensiunile de suprafeței de joc aferente diferitelor sporturi propuse spre găzduire, dimensiuni ce se regăsesc in standardele federațiilor sportive de profil.

Construcția care va adăposti sala de sport va avea suprastructura realizata în sistem dual, din cadre de beton armat și pereți de beton armat. La fiecare nivel, planșeul va fi de tip placa pe grinzi, sau dala groasa. Structura acoperișului va fi realizata din ferme cu zăbrele pe o direcție si grinzi spațiale pe cealalta direcție.

Prin caracterul sau polivalent clădirea permite si găzduirea unor evenimente de interes public altele decât cele cu caracter sportiv cum ar fi:

-    Expoziții si târguri - se vor putea organiza in funcție de caracterul si dimensiunea evenimentului in zona terenului de joc si a foayerelor.

-    Concerte, festivaluri, evenimente cu celebrități - se pot organiza in spațiul terenului de joc - cu posibilitatea extinderii zonei plane prin strângerea tribunelor telescopice; in acest spațiu, in funcție de tipul spectacolului se poate amplasa o scena împreuna cu echipamentul necesar, spectatorii putând sta in picioare in jurul scenei sau pe scaune suplimentare amplasate pe suprafața de joc.

-    Simpozioane si manifestări politice, sociale, religioase - in funcție de caracterul lor si numărul de participanti se vor putea organiza in zona terenului de joc si a foyerelor + sălile VIP.

în ceea ce privește numărul de locuri oferit pentru alte manifestări, în afara celor sportive, se pot suplimenta cca. 800 de locuri pe scaune mobile, la nivelul terenului.

Pornind de la premiza ca noua sala este conceputa pentru sporturile si evenimentele de sala menționate anterior, este necesara în primul rând, asigurarea dotări optime si echiparea arenei sportive asa cum este cuprinsa si in partea economica a studiului.

Posibilitatea de reamenajare rapida este determinanta pentru beneficiar in vederea valorificării investiției. Ca urmare in sala sunt prevăzute gradene fixe de la nivelul intarilor pentru public in sus si gradene mobile de la nivelul intarilor pentru public in jos.

Astfel, pe același nivel cu spatiile destinate organizării evenimentelor, sunt prevăzute spatii de depozitare suficiente si ușor accesibile, pentru depozitarea echipamentelor si elementelor de amenajare si decor, care permit utilizarea eficienta a personalului si a utilajelor de amenajare si montaj, asigurând totodată distante cât mai scurte de deplasare, în vederea facilitării unei treceri rapide de la un eveniment la altul.

Modalitățile de utilizare a spațiului si de dispunere a scaunelor sunt ilustrate in partea desenata în funcție de eveniment si vor fi determinate pentru fiecare ocazie în parte.

In plan se propune soluția organizării gradenelor fixe pe trei laturi ale spațiului de joc: cele doua laturi lungi - gradena nord si sud- si pe o latura scurta gradena est. Pentru suplimentarea locurilor se vor amplasa la nivelul terenului gradene telescopice pe cele trei laturi ale terenului de joc si pe latura vestica o gadena mobila.

Organizarea pe verticala a gradenelor cu locuri pentru spectatori se face pe doua niveluri: gradenele fixe cu acces direct de la cota ±0.00 prin vomitorii, circulații orizontale si scări de distribuție (min.1.60m lățime) dimensionate corespunzător si gradenele telescopice/mobile cu acces de la cota ±0.00 dar si ocazional de la nivelul terenului de joc.

Accesul utilizatorilor

In clădire se accede:

-    ia nivelul parterului - acces principal pentru public si

-    la nivelul demisolului - acces sportivi, presa VIP, persoane cu dizabilitati; personal si aprovizionare.

La nivelul demisolului, pe laturile de nord-vest si sud-est, cate o alee carosabila separata prin diferența de nivel si imprejmuiri de protecție fata de incinta accesibila publicului obișnuit, va distribui accesul pietonal in incinta construcției si auto pana la peroanele destinate accesului (accesibil doar categoriilor VIP, sportivi, mass-media si organizatori) astfel:

-    accesul la foyerul principal destinat spectatorilor situat la parter se va realiza prin intermediul unor scări monumentale amplasate pe latura nord-estica a construcției si deasemenea pe laturile de nord-vest si sud-est prin intermediul promenadei pietonale de la cot ±0.00.

-    accesul spectatorilor VIP si a reprezentanților mass-media se face prin partea de nord-vest a arenei, prin intrări distincte, la cota demisolului(-5.00) zona respectiva fiind separata prin garduri de protecție si alte elemente de securitate fata de celelalte zone ale incintei, accesibile publicului obișnuit. Accesul in clădire se face printr-un peron protejat pentru oaspeții care vor veni cu mașina pana la „drop-off point” VIP si apoi prin foyerul destinat persoanelor VIP. Accesul VIP si a reprezentanților mass-media in locurile dedicate lor in partea superioara a tribunei nord se va face separat de cel al spectatorilor prin noduri de circulație distincte.

-    accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii (cărucior) se realizează la nivelul demisolului si apoi cu lifturi dimensionate corespunzător către cota ±0.00. către zonele cu locuri special destinate acestei categorii de spectatori; la nivelul demisolului exista posibilitatea accesuli direct spre spațiul de joc/multifunctional atat pentru persoanee cu dizabilitati cat si pentru public in cazul organizării evenimentelor nonsportive.

-    acessul sportivilor se va realiza pe latura sud-estica, la nivelul demisolului către spatiile dedicate lor.

-    accesul mașinilor de intervenție in terenul de joc (pompieri, salvare, forte de ordine,) se va realiza separat prin intermediul unei rampe generoasa amplasata in partea sud-estica a clădirii, care preia diferența de nivel existenta intre zona de acces pe amplasament (-2.00m) si cota demisolului (-5.00m) - autovehicolele pentru aprovizionarea si transportul materialeor specifice pentru spectacole si de intretinere folosesc pentru accesul direct la nivelul demisolului o rampa dimensionata corespunzător pentru accesul tirurilor amplasata pe latura de sud-vest

Demisolul aflat la cota -5.00 este dominat de spațiul terenului de joc si spațiul destinat sălii de antrenament. Cele doua spatii majore sunt adiacente si au legătură directa cu spatiile destinate sportivilor, cu zona de protocol/presa precum si cu spatiile de depozitare. In cazul desfășurării concertelor sau evenimentelor care necesita mai mult spațiu cele doua spatii pot fuziona prin deschiderea elementelor culisante ce separa sala de antrenament de spațiul de joc.

In zona care găzduiește terenul de joc - dimensionat conform federațiilor de specialitate aferente celor trei jocuri principale - handbal, baschet si volei - vor fi amplasate spatiile necesare gradenelor mobile, scenei, scaunelor suplimentare sau standurilor expozitionale in cazul activitatilor nonsportive.

Inaltimea libera prevăzută de la suprafața de joc până la acoperiș, este de minim 17 metri.

Se va asigura posibilitatea de a instala si fixa o scena pentru evenimente de min. 12x20 m precum si o zona de acces in imediata apropiere a spațiului multifuncțional dimensionata astfel incat sa permită accesul intregului echipament necesar desfășurării evenimentelor de gen concert, spectacole, etc.

Pe latura lunga a clădirii, in partea sud-estica sunt poziționate accesele sportivilor si spatiilor auxiliare necesare lor. Aici vor fi amplasate vestiare cu grupuri sanitare si dusuri, vestiare pentru antrenori si pentru arbitrii. Zona vestiarelor cuprinde si sala de forța cu zona de depozitare proprie, zone de recuperare, masaj si relaxare (cu posibilitate de instalare sauna), cabinet medical/control dopaj si o sala de instruire. In încăperi se ajunge dintr-un coridor ce deservește zona pentru sportivi.

Accesul sportivilor către teren se va face printr-un tunel dispus central intre cele doua banei de rezerve iar după meci aceștia pot ajunge traversând sala, in zona de acces VIP si mass-media, la sălile de conferința si protocol.

Tot pe aceasta latura, se afla incaperi pentru personalul auxiliar (copii de mingi, hostess, securitate), birouri pentu paza, mentenanta, oficiu precum si zona de acces si staționare ambulanta.

Accesul din exterior către zona sportivilor se va face controlat.

Latura nord-vestica, pe langa accesul dedicat VIP si presei mai găzduiește sala de acreditare cu acces din exterior, cabinet medical pentru spectatori, spatii pentru birourile tehnico-administrative, grupuri sanitare cu acces direct de la nivelul spațiului multifuncțional, zone tehnice si de depozitare.

Pe latura sud-vestica in vecinătatea sălii de antrenament care ocupa zona centrala a laturii vestice si a rampei de aprovizionare se afla depozitările principale pentru materiale sportive cu posibil acces direct din spațiul de antrenament. Tot aceasta latura, dispuse către pereții exteriori sunt amplasate spatii tehnice ca de exemplu: centrala termica, camera panouri electrice sau centrala securitate. Pe aici se va face si aprovizionarea prin intermediul rampei, mașinilor pentru aprovizionare si mentenanta. Imediat in apropierea acestei zone de acces este prevăzut spațiul de colectare pentru gunoi menajer, dotat cu euro-pubele si sursa de apa.

Pe laura opusa a clădirii respectiv a sălii de sport, cu acces de pe un coridor unde nu ajunge publicul sau sportivii se afla bazinul de retentie ape pluviale si bazinul pentru rezerva intangibila de apa, împreuna cu spatiile tehnice aferente.

Aici se intercalează adăpostul de aparare civila dimensionat pentru personalul angajat al adminstratiei clădirii. Adăpostul ala se va proiecta si dota conform « Normelor tehnice privind proiectarea si executatrea adăposturilor de protecție civila in subsolul construcțiilor » P102-2001.

Parter

Accesul spectatorilor la nivelul principal, in foyerul principal se face după urcarea scărilor monumentale prin zonele de usi plasate pe fațada pe latura nord-estica a clădirii si din esplanada laterala adiacenta clădirii pe laturile nord—vest si sud-est. In foyerul principal se ajunge direct in zonele de acces si distribuție in gradene prin vomitoriile proiectate ca si in zonele de utilitati pentru spectatori - grupuri sanitare si garderobe proiectate si dimensionate corespunzător cu numărul spectatorilor (NP. 066/02) si a celor amplasate in zona de sub gradene, la spatiile de alimentație publica - in regim de bufet si la cele doua cafenele prevăzute in apropierea intrării principale.

La parter, cu acces controlat atat pentru public cat si pentru personalitai VIP va fi amplasata o zona de protocol de min. 300mp care sa cuprindă o sala de conferințe si clubroom, zona de foyer si oficiu.

Se va lua in calcul posibilitatea amplasării unei săli de antrenamente fitness /aerobic dimensionata si utilata corespunzător regulamentelor in zona sud-vesica a parterului sala ce poate fi destinata si utilizatorilor din exterior.

Etaj

Publicul spectator nu are acces direct la etajul construcției, acesta fiind conceput funcțional astfel:

- Pe laturile lungi ale sălii:

-    zona destinata spectatorilor VIP pentru care se vor amenaja un foyer generos, un spațiu de alimentatie/lounge cu deservire in regim cattering, loje închise cu fotolii si masute-cu vedere directa la terenul de joc, grupuri sanitare separate pe sexe si garderobe.

-zona destinata membrilor mass-media care vor beneficia de acces separat la acest nivel si de o sala dotata cu echipamentele necesare desfășurării activitatilor specifice

-    Pe laturile scurte ale sălii

-zone tehnice cu acces vertical separat, zona de transmisii audio si video, zona spatiilor tehnice necesare desfășurării activitatilor din sala; deasemenea un spațiu destinat vestiarelor si grupurilor sanitare pentru personalul tehnic. Tot de pe aceasta latura se asigura accesul tenie la grinzile spațiale tip coridor care fac parte din structura acoperișului si care pot susține diverse echipamente necesare activitatilor din sala.

-pe latura sud-estica se poate amenaja un studio TV pentru transmisiuni directe

Tratarea spatiilor va fi gradata de la spatii dedicate VIP in tribune pana la mobilarea boxelor VIP. Foyerele vor fi dotate cu baruri, puncte de alimentație publica, saloane-lounge si gupuri sanitare separate pe sexe, avand si cabine pentru persoane cu dizabilitati. Boxele vor fi mobilate si prevăzute cu dotări speciale

Pe laturile de nord si sud , in extermitatea vestica se afla terase exterioare si zone tehnice pentru întreținerea panourilor video amplasate in acesata zona către sala multifuncționala.

Cai de evacuare

Evacuarea spectatorilor la sfârșitul evenimentelor cu public ca si a sportivilor si celorlate categorii de participanti se va face pe aceleași trasee ca si la venire pentru a se păstră disciplina si a se diminua posibilitatea dezvotarii de situații periculoase specifice aglomerărilor de persoane si in special al escaladării antagonismelor dintre galerii. In cazul producerii unui eveniment ce implica evacuarea de urgenta a sălii de sport si a clădirii: exercițiu de aparare civila, incendiu, cutremur, etc este permisa amestecarea categoriilor de spectatori care se evacueaza pe la nivelul esplanadei de la cotei ±0.00 ca si pe la nivelu demisolului-5.00 pe toate ușile existente .

Evacuarea persoanelor din sala de sport se face :


-    prin vomitorii direct către foyerul principal si de acolo la exterior printr-un număr suficient de usi - dimensionate si poziționate conform normativelor in vigoare (Legea 10/1995, NP065-02, P118/2013) prin latura estica a clădirii si din promenada laterala in partea nordic-vestica respectiv sud-estica.

-    prin intermediul cailor de acces ale sportivilor si ale oficialităților la nivelul demisolului către foyerele demisol si de acolo la exterior pe aleile perimetrale. Este posibila (si recomandata) folosirea la evacuare a rampei de aprovizionare ca si a accsului de intervenție

Pe latura vestica, la nivelul demisolului vor fi amplasate usi de evacuare cu bare antipanica pentru evacuarea rapida si in siguranța a spațiului de joc. Spatiile de la demisol beneficiază de coridoare (degajamente protejate) si ieșiri de urgenta direct la nivelul solului către platforma exterioara carosabila^


Zona VIP, mass-media si tehnica de la etaj beneficiază de cai de evacuare verticale, dimensionate corespunzător, care fac legătură cu demisolul si apoi direct in exterior, la nivelul carosabilului.

Scările ce fac legătură foyer parter - demisol in cazul manifestărilor non sportive sunt cai de evacuare|

Ușile de evacuare din sala de sport si din clădire vor asigura evacuarea in siguranța a tuturor participantilor de la evenimentele non-sportive când numărul persoanelor si afluența de public schimba datele scenariului de evacuare.

Evacuările in caz de incendiu se vor realiza conform normativelor in vigoare si vor respecta Scnariul de siguranța la foc ce va fi realizat ulterior.

Sunt prevăzute - in total la parter si la etaj - minimum 151 fluxuri de evacuare a 65 persoane per flux - conform P118-99 - acoperitor si suficient pentru evacuarea publicului si a organziatorilor la capacitatea maxima de aglomerare a sălii si anume maximum 7000 persoane in public. Dimensionarea coridoarelor si cailor de acces la etaj pe scări a fost efectuata considerandu-se acestea drept cai de evacuare. In interiorul sălii principale au fost considerate 100 de peroane per flux pe calea de acces si de evacuare de la locuirile spectatorilor conform aceluiași Normativ.

Prin proiect se vor îndeplini nivelurile de performanta stabilite de reglementările

tehnice.

Ținând cont de caracteristicile funcționale descrise mai sus, si de condițiile tehnice impuse de programul complex, compartimentarea funcționala cuprinde următoarele categorii de spatii cu suprafețele aferente aproximate (cu o variație acceptabila de maxim 10%):

NIVEL

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA

1

2

3

DEMISOL

Nivel: -5.00

S. total =

cca. 8550mp

Zona teren de joc (+zona grader mobile si telescopice

2900mp

Sala pentru antrenamente

1060mp

Spatii administrative

620mp

Spatii depozitare (dotări sportiv mobilier etc)

770mp

Protocol, conferințe

200mp

Grupuri sanitare

270mp

Spatii utilitati sportivi

360mp

Vestiar antrenori cu grup sanitar

40mp

Vestiare arbitrii cu grup sanitar si duî

40mp

Sala forța + spațiu depozitare

90mp

Cabinet medical

60mp

Cabinet medical - control antidoping

50mp

Cabinet medical spectatori

50mp

Sala instruire

60mp

Circulații verticale

250mp

Circulații orizontale

1100mp

Spatii tehnice

560mp

PARTER

Nivel: ±0.00

S: cca. 5900mp

Foyer/Circulatii orizontale

2500mp

Gradene

700mp

Spatii tehnice

500mp

Garderoba

310mp

Bufete / Cafenea

400mp

Spatii comerciale

200mp

Spatii depozitare

90mp

Spatii recuperare-relaxare pent sportivi

100mp

Zona sala fitness/aerobic

280mp

Zona Protocol / Club

300mp

Grupuri sanitare

450mp

Circulații verticale

200

PROMENADA EXTERIOARA ADIACENTA CLĂDIRII

2000mp

+ trepte monumentale cca 1600mp

ETAJ

Nivel: +8.35

S: cca. 4000 mp

Gradene fixe

2300 mp

Zona Presa, Protocol si VIP

330mp

Restaurant (VIP)

290mp

Spatii tehnice

330mp

Grupuri sanitare

230mp

Circulații orizontale

320mp

Circulații verticale

200mp

închideri si finisaje

Datorita complexității si modularitatii programului, finisajele interioare au fost impartite pe categorii de funcțiuni:

•    Circulații verticale si orizontale publice magazine, foyer:

Pardoseli - gresie antiderapanta, rășini epoxidice Pereți - beton aparent, finisaje cu vopsea lavabila,

Plafoane - lamele metalice, placaje de gips-carton

•    Spatii utilitati sportivi si echipe, spatii tehnice, spatii administrative depozite: Pardoseli - gresie antiderapanta, rășini epoxidice

Pereți - beton aparent, placaje ceramice, finisaje cu vopsea lavabila,

Plafoane - plafoane casete gips carton, lamele metalice, placaje de gips-

carton

•    Zona multifuncționala - teren de joc, spatii expo, gradene retractabile Pardoseli - parchet lemn

Pardoseala sportive speciala dedicate jocurilor găzduite, cu posibilitate de montare rapida

Pereți - panouri fonoizolante, finisaje cu vopsea lavabila,

Plafoane - casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton

•    Sector presa, securitate:

Pardoseli - mocheta, beton aparent

Pereți - beton aparent, placaje acustice, finisaje cu vopsea lavabila,

Plafoane - casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton

•    Grupuri sanitare

Pardoseli - gresie antiderapanta, rășini epoxidice,

Pereți -placaje ceramice, finisaje cu vopsea lavabila,

Plafoane - lamele metalice, placaje de gipscarton

• Zona VIP, protocol, conferințe:

Pardoseli - parchet, mocheta

Pereți - beton aparent, vopsea lavabila

Plafoane - casete acustice, lamele metalice, placaje de gipscarton

Compartimentările se vor executa in sistem uscat si vor respecta standardele si normativele in vigoare ce tin de calitate, siguranța in exploatare si împotriva incendiilor.

Se vor folosii pereți din gips-carton, compartimentări din sticla sau compartimentări glisante, pentru o buna flexibilitate a spatiilor. Parapetele, scările, balustradele se vor dimensiona corespunzător si realiza din materiale care sa asigure siguranța in explotare.

Tamplaria interioara va fi din aluminiu sau PVC cu specificațiile impuse de spatiile si funcțiunile delimitate.

Pentru fațada au fost alese inchideri in sistem fațada cortina si sistem fațada ventilata termoizolanta cu vata minerala, bariera anticondens, structura reglabila din Al extrudat si finisaj - panouri din Al compozit.

Zona de terasa destinata panourilor solare va fi realizata din tabla cutata, hidroizolata si lestata cu pietriș. Se va propune un sistem de fixare pentru panouri care sa nu deterioreze hidroizolatia.

Materialele folosite atat la interior cat si pentru anvelopanta se vor incadra in clasele corespunzătoare de combustie si propagare a incendiilor.Structura metalica aferenta invelitorii va fi protejata cu vopsea intumescenta/termospumanta conform normativului de siguranța la foc

Mobilare. Dotări.

Sunt prevăzute in Devizul General dotările necesare activitatilor sportive la nivel superior in competiriile naționale si europene după cum urmeaza :

Sportul

Nivelul competitional

Descriere

Handbal

Competițiile naționale la nivel superior si Competițiile europene la nivelurile inferioare

Liga Naționala seniori (si juniori), masculin si feminin

Divizia A seniori (si juniori), masculin feminin

Cupa României seniori (si juniori), masculin si feminin

Supercupa României seniori (si junior masculin si feminin

Calificări si grupe pana la semifinalele Camionatului European seniori (si juniori), masculin si feminin

Baschet

Competiții clasificate la Nivel 1 si anume:

Campionatele europene - seniori, masculin si feminin

OBS:

La același nivel sunt clasificate si Campinatele Mondiale la seniori si Juniori masculin si feminin si Turneele Olimpice; ca urmare din punct de vedere al dotarilo sportive sala este corespunzătoare si pentru acestea; dotările media specifice acestor ultime tipuri de competiții nu intr in studiul de fata.

Cupele Europene - seniori si juniori, masculin si feminin

Campinatul National al României pentru seniori si juniori, masculin si feminine

Cupa României pentru seniori si junioi masculin si feminin

Campinatul National al României pentru juniori, turneele finale, masculin si feminin

Volei

Competițiile naționale la nivel superior si Competițiile europene la nivelurile inferioare

Divizia Al, seniori, masculin si feminin Cupa României, seniori, masculin si feminin

Divizia A2 est si Vest, seniori, masculir si feminin

Deasemenea sunt cuprinse dotările cu mobilier ale spatiilor proiectate si dotarea cabinetelor medicale.

Pe gradenele fixe vor fi montate scaune fixe cu spatar din polipropilena cu filtru UV impotriva decolorarii in timp, cu aditivi pentru asigurarea ignifugârii.

Dimensiunile unui scaun recomandate prin SREN 13200 sunt 350-400mm adâncime (incluzând spătarul), latimea intre 450-500mm, distanta intre axele a doua scaune de 450-500mm si inaltimea scaunului 445-490mm. Trebuie sa se respecte reglementările numărului maxim de scaune pe un rând, sa nu conțină piese ușor de demontat si sa permită mișcarea ușoara a spectatorilor, a personalului pentru menținerea siguranței si acordării primului ajutor - latimea gradenei este de minim 800mm .

Pentru persoanele cu dizabilitati motorii in scaune cu rotile se prevăd spatii de 1350x1600mm incluzând spațiul pentru scaunul special si scaunul pentru persoana însoțitoare. Scaunul pentru persoana însoțitoare va corespunde tuturor caracteristicilor unui scaun pentru spectatori.

Parcările dintre cele 2 obiective si accesele de diferite categorii vor fi concepute si realizate intr-o maniera de organizare flexibila, care va permite folosirea optima a spațiului in funcție de necesitățile organizatorilor de evenimente din fiecare dintre cele 2 obiective: Sala Polivalenta si Complexul Sportiv cu Bazin de înot

Zona de parcare, dimensionata pentru aprox. 550 autoturisme si 15 autocare, se va finisa cu strat asfaltic pe strat suport. Locurile de parcare se vor delimita prin spatii verzi, borduri si marcaje.

Numărul locurilor de parcare pe zone, se împarte astfel:

•    cca. 400 locuri parcare pentru public, amplasate in zona din fata Sălii Polivalente;

•    cca. 69 locuri parcare pentru zona VIP, amplasate lateral Sălii Polivalente;

•    cca. 52 locuri parcare administrative, amplasate in partea din spate a Sălii Polivalente cu acces din Str. Stefanita Vodă;

•    20 locuri parcare pentru persoanele cu handicap locomotor.

Pe baza unui studiu de trafic ulterior, conceptul de gestionare al locurilor de parcare va include suplimentar si amenajarea parcărilor în vederea exploatării zilnice a arenei.

Circulația pietonala, promenada, spatiile publice exterioare vor fi tratate cu atentie pentru a se obține o imagine si funcționalitate adecvata. Au fost prevăzute spatii verzi cu vegetație joasa si înalta, delimitate sau integrate in ansamblu, zone pietonale de promenada cu mobilier urban, locuri de ședere si discuții.

Spatiile publice vor primi un finisaj la nivelul pardoselii sub forma de ' ‘    ‘    '


sau artificiala pe un strat suport.


PARTEA DE STRUCTURA

Inca din faza de concept inițial se dorește sa se respecte standardele și normativele în vigoare, toate acestea având ca scop îndeplinirea exigențelor de rezistența, stabilitate, rigiditate ale construcției si ale elementelor componente si exigentele impuse de siguranța in exploatare.

Structura propusa va folosi un concept care prezintă simplitate în execuție, prin repetitivitatea structurala și folosirea elemetelor prefabricate din beton armat și din profile laminate de oțel, astfel micșorând seminificativ timpul de execuție și implicit costurile.

Dintre documentele normative si codurile care au stat la baza acestui proiect, amintim:

Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur Eurocode 8(SR EN 1998);

Cod de proiectare seismica P100--1/2013;

Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții CR0-2012;

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR1-1-3-2012;

Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor. ACȚIUNEA VÂNTULUI, CR-1-1-4-2012;

Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton armat și beton precomprimat-Partea 1-Producerea betonului NE 012/1-2007;

Cod de proiectare a clădirilor cu pereți structurali de beton armat CR2-1-1.1/2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa NP 112-2004;

Bazele proiectării structurilor Eurocode 0 (SR EN 1990)

Acțiuni asupra structurilor Eurocode 1 (SR EN 1991)

Proiectarea structurilor din beton armat Eurocode 2 (SR EN 1992);

Proiectarea structurilor din oțel Eurocode 3 (SR EN 1993);

Proiectarea geotehnica Eurocode 7(SR EN 1997);

CONDIȚII DE AMPLASAMENT. ÎNCĂRCĂRI. ACȚIUNI, încărcări gravitaționale (non-climatice) încărcări permanente sau cvasipermanente:

Pardoseli (toate staturile ce compun finisajele planșeului

1,00

kN/m2

Pereți de compartimentare ușoara (greutatea pereților de zidărie va fi luata separat ca încărcare liniara dispusa pe grinzi)

1,50

kN/m2

Instalații si finisaje instalații in suprastructra

0,50

kN/m2

Instalații / finisaje instalații acoperiș

1,00

kN/m2

Fațade

1,20

kN/m2

încărcări utile:

încărcare utila săli de sport inclusiv tribunele în suprastructura

7,5

kN/m2

încărcare utila acoperișuri inaccesibile

0,75

kN/m2

Coridoare, scări, podește

3,00

kN/m2

Spatii depozitare

2,00

kN/m2

Parcaje auto

4,00

kN/m2

Acțiuni climatice:

Acțiunea zăpezii:

sk = pi • ce • ct • s0,k

1,20

kN/m2

s0,k=1.5 kN/m2; ce=1; ct=1; ja.i=0.8

Acțiunea vântului:

Din punct de vedere al normativului CR-1-1-4-2012, pentru incarcarea din vânt au fost stabiliți următorii parametri:

Viteza de referința a vântului: ^ref

D ■    f t * i ■ qref = ^kNln?

Presiunea de referința a vântului: '

Calculul structural al elementelor supuse acțiunii vântului s-a făcut ținându-se cont de coeficienții de presiune, expunere, rafala, rugozitate, prevazuți în Normativul CR-1-1-4-2012.

Facem următoarele precizări:

acțiunea zăpezii si acțiunea vântului reprezintă încărcări de o importanta excepționala la dimensionarea unor acoperișuri / cupole de mari dimensiuni si mari deschideri.

Valoarea încărcărilor din zapada si din vânt, stabilite conform codurilor de proiectare (prezentate mai sus) se refera la construcții curente, obișnuite. Ele pot fi folosite în actuala faza de proiect, dar, în fazele ulterioare de proiectare, pentru o dimensionarea corecta si judicioasa a acoperișului prezentului obiectiv, va fi necesar sa se realizeze un studiu în tunelul aerodinamic de vânt, care sa simuleze si sa furnizeze informații cu privire la spulberarea si aglomerarea zăpezii pe acoperiș, sub acțiunea rafalelor vântului, precum si a efectelor propriu-zise ale vântului asupra acoperișului. Acest studiu va trebui sa furnizeze:

Coeficienții de presiune, respectiv sucțiune, pe acoperiș, din acțiunea vântului

Coeficienții de aglomerare / spulberare a zăpezii, în cazul combinării acțiunilor variabile ale vântului și zăpezii.

Acțiunea seismica

Din punct de vedere al normativului de proiectare seismica P100-1/2013, amplasamentului situat în Constanta îi corespunde o accelerația a terenului pentru proiectare:

ag=0,20 g pentru un Interval Mediu de Recurenta IMR=225 ani, respectiv o probabilitate de depășire în 50 de ani p=20%

Normativul european de poriectare seismica (EN 1998, sau Eurocode 8) prevede, ca recomandare, proiectarea pentru un IMR=475 ani.

Date fiind practica si experiența internaționala, precum si tendințele din ultimii ani de aliniere a codurilor românești de proiectare la cele europene, pentru construcția de fata proiectarea seismca este realizata considerându-se următorii parametri:

Interval Mediu de Recurenta IMR=225 ani

Probabilitatea de depășire p=20% în 50 de ani

Factor de importanta y1 =1,4 (Clasa I de importanta conf. P100-1/2013)

Accelerația maxima a terenului în amplasament: ag=0,20g

Factor de amplificare dinamica maxim: B0=2,50

Facem următoarea precizare: codul românesc de proiectare seismica P100/1-2013 furnizează valori ale accelerației terenului în amplasament (si harta de zonare seismica) asociate unui IMR=225 ani, deci caracterizate de o probabilitate de depășire în 50 de ani p=20% (pt.Constanta ag-225ani = 0,20g), acestea fiind, de fapt, valori minimale.

Acesta valoare poate fi adoptata si folosita pentru faza actuala a proiectului. Daca ținem, însă, cont, de neuniformitatea scoarței terestre, a straturilor prin care se propaga undele seismice, poate exista o variație considerabila - de la un amplasament la altul - a valorii indicate în cod.

Data fiind importanta construcției, precum si dimensiunile foarte mari în plan ale acesteia, pentru etapele viitoare de proiectare, este absolut necesar sa se realizeze un studiu de hazard seismic pe amplasament, pentru IMR=475 ani. Acest studiu trebuie sa furnizeze valoarea de proiectare a accelerației terenului.

Fundații

Se estimează ca sistemul de fundare poate fi de tip fundare indirecta, pe radier general de beton armat, variabil in funcție de încărcările verticale si orizontale preluate, care va putea fi realizata în stratul de prafuri argiloase, după excavarea straturilor de umplutura. Astfel grosimea a fost considerata variabila intre 0.50-1.50 m in funcție de zonele de descărcare a suprastructurii.

Datorita încărcărilor verticale si capacitatii reduse a solului este recomandata execuția de piloti armați sub zonele care depasesc capacitatea portanta conform studiului geotehnic. Pentru atingerea cotei necesare de fundare si, totodată, pentru asigurarea unui strat suport omogen, sub talpa fundației, la cota excavatiei se va realiza o perna de balast compactat, armata cu geogrile. Pentru actuala faza s-a estimat grosimea acestei perne de balast la 1,5 m.

Fundare indirecta, pe grupuri de piloti sub elementele verticale structurale, avand diametrele intre 1.08 m - 1.20 m cu fisa cuprinsa intre 12.00 m -16.00 m, cu descărcare in stratul de roca de baza, specificații conform studiului geotehnic întocmit pe amplasament.

Grosimea radierului este variabila in funcție de incarcarile din zona centrala (teren) si zona de gradene, respectiv zona descărcării structurii verticale.

Suprastructura

Suprastructura va fi realizata în sistem dual, format din cadre de beton armat și pereți de beton armat. La fiecare nivel, planșeul va fi de tip placa pe grinzi, sau dala groasa:

AVANTAJE:

•    greutate redusă a structurii;

•    încărcare din greutate proprie mai mică, implicit forțe orizontale și verticale asupra structurii verticale mai mici;

•    consum de oțel-beton mai mic decât la planșeul tip dală;

•    distribuție eficientă a materialelor;

•    capacitate de disipare de energie mai mare la acțiunea seismică.

DEZAVANTAJE:

• din înălțimea grinzilor rezultă indirect reducerea înălțimii libere de nivel sau majorarea înălțimii totale a clădirii.

AVANTAJE:

•    înălțime liberă mai mare asociată cu lipsa grinzilor;

•    costuri mai mici privind manopera (eliminarea cofrării grinzilor);

•    diminuarea timpului de execuție;

•    flexibilitatea traseelor de țevi și cabluri;

•    flexibilitatea poziționării pereților și lamelelor în concordanță cu funcțiunile spațiilor.

DEZAVANTAJE:

•    costuri mai mari asociate cu greutatea mărită a planșeelor beton și armătură, estimativ 30% mai mult față de sistemul cu grinzi;

•    forța seismică de calcul va fi mai mare(fiind direct proporțională cu greutatea construcției) ceea ce va genera elemente verticale mai puternice, fundații mai solide;

•    probabilitatea apariției unor capiteluri metalice amplasate în grosimea plăcii de beton armat, soluție ce atrage costuri superioare;

•    restricționare mai mare în privința poziționărilor golurilor în planșeu în zona stâlpilor și pereților;

•    nu permit dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei induse din acțiunea seismică.

•    Goluri în planșeul tip dală groasă.

în interiorul perimetrului critic de străpungere al planșeelor dală se admite dispunerea unui singur gol, cu dimensiunea maximă Igmax, dacă sunt respectate condițiile:

3    -    1

1

■i

1. ~ .....

y

-

tar

1    I

, ■

„ rru„

. r.


Igmax— d/4

Igmax— b/10 (b^a)

Unde : d= grosimea planșeului;

a și b = dimensiunile secțiunii transversale a stâlpului;

Ihx și Jhy= laturile perimetrului critic

Perimetrul critic este determinat ca perimetrul ce înconjoară suprafața de încărcare la distanșa de 1,5d.

Distanța minimă între un gol mic și un stâlp sau capăt de perete este de 6d.

Distanțe minime pentru poziționarea golurilor în planșeul tip dală:

d- grosimea plăcii Iry și Irx- laturile perimetrului critic lcyși Icx- laturile unui ochi de placă între două perimetre critice

<U/5


lgyi și lgy2 - lungime goluri

JțJL


< Irx/5— r»-i : >6d    '


Igmax— Igy1+ Igy2


wsȚQ

• igyî’Hgya:


Dimensiunea cumulată a golurilor nu trebuie să depășească 20% din lățimea fâșiei de placă în care sunt practicate. în caz contrar trebuie mărginite de un sistem de

Condițiile de poziționare a golurilor prezentate mai sus se aplică atât la zonele de pianșeu dală din dreptul stâlpilor, cât și la capetele pereților.

Toate aceste elemente se vor executa în soluție monolita. Aceasta soluție conduce la un consum mic de beton, precum și la o comportare eficienta din punct de vedere al disipării energiei seismice produse de forțele orizontale.

Deschiderile mari ale structurii vor fi rezolvate utilizând ferme cu zăbrele pe ambele direcții ale construcției.

Gradenele sălii se vor realiza in soluție din beton armat prefabricat rezemand pe structura verticala a sălii.

Vibrațiile si oscilațiile structurilor in care publicul se poate deplasa trebuie limitate astfel incat sa evite un discomfort utilizatorilor.

Astfel gradenele pot fi incadrate conform planseelor in care se deplasează in cadența, sau plansee pe care se practica gimnastica sau săli de dans, cea mai restrictiva din punct de vedere al valorilor frecventei determinate prin normle in vigoare.

Frecventa proprie cea mai joasa trebuie limitata la sub 5 cicluri/secunda.

Aceasta condiție este satisfăcuta daca sageata totala instantanee + y2 din gruparea frecventa nu depășește 10mm.

Se poate realiza o analiza dinamica care va arata ca accelerațiile si frecventele susceptibile de a se produce nu vor fi de natura sa provoace discomfort utilizatorilor sau pericole sistemelor de instalații.

Accesele la dieritele nivele se va realiza prin intermediul scărilor din beton armat.

Preluarea deplasărilor laterale conduce către un sistem structural vertical realizat din stâlpi si pereți din beton armat. Secțiunile vor fi variabile funcție de indicatorii tehnico economici respectiv legislația proiectării structurilor aflata in vigoare.

Acoperiș

Acoperișul va avea structura spațiala, realizata din grinzi cu zăbrele, forma tubulara pe direcție transversala (tub format din 4 grinzi cu zăbrele simple) respectiv grinzi cu zăbrele simple pe direcție longitudinala.

Se vor propune soluții alternative de acoperire ce vor asigura nivelul de calitate si durabilitate impus de program. Aceste trebuie sa conducă la un consum redus de oțel datorita înălțimii mari ale fermelor.

Inaltimea fermelor cu zăbrele este intre 5.00 m - 6.00 m, fiind formate din elemente din țeava rotunda, pentru realizarea unei șaibe rigide pe ambele direcții.

- vedere acoperiș 2 -

Materiale folosite

Materialele folosite în prezentul proiect sunt indicate in continuare, in funcție de tipul de element structural:

Beton armat:

Radiere generale, piloti (tribune/central): min. C20/25

Stâlpi si pereții din beton armat: min. 30/37

Plansee si scări din beton armat: min. C25/30

Nuclee/Noduri din beton armat în zone de circulație pe verticala: min. C30/37 Beton prefabricat:

Gradene: min. C40/50 Armatura:

Radiere generale (tribune/central): BST500S, PC52 si OB37.

Stâlpi si pereții din beton armat: BST500S, PC52 si OB37.

Plansee si scări din beton armat: BST500S, PC52 si OB37.

Nuclee/Noduri din beton armat în zone de circulație pe verticala: BST500S, PC52 si OB37.

Gradene: toroane TBP, BST500S, PC52, OB37, plasa SPPB.

Otel în elementele structurii metalice (acoperișul cu toate prinderile sale):

Elemente structura metalica (stâlpi, grinzi, montanti, diagonale, etc): S355 JR Table pentru rigidizari și gusee: oțel S355-JR

Placi de baza pentru stâlpi: S355-JR-Z25

Șuruburi, piulițe și șaibe: oțel de înalta rezistența, gr. 10.9 și local 8.8.

Buloane de ancoraj Gr. 5.6.

Nivel B de acceptare pentru îmbinările sudate (conf. C150-99).

Verificarea îmbinărilor sudate se va face în conformitate cu Normativul C150-1999 împreuna cu cerințele ce se vor menționa in Caiete de Sarcini pentru Structuri din Oțel cuprinse în proiect la faza P.Th.

Masurile de protecție anticoroziva sunt obligatorii si vor fi menționate în Caiete de Sarcini pentru Structuri din Oțel menționate mai sus.

Protecția la foc a structurii metalice va trebui asigurata de către companii specializate, în funcție de Scenariul de Siguranța la Incendiu.

Perna de balast compactată cu granulometrie continua, sort 2-70 mm;

Toate elementele structurale metalice vor fi protejate la foc conform normativelor in vigoare .

PARTEA DE INSTALAȚII

INSTALAȚII SANITARE

Documentația trateaza următoarele categorii de lucrări:

-    instalațiile interioare de alimentare cu apă menajeră rece și caldă;

-    instalațiile interioare de canalizare menajera si pluviala;

-    instalațiile exterioare de canalizare menajera si pluviala;

-    instalațiile de combatere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori;

La întocmirea proiectului s-au avut in vedere:

-    P 118 /1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

-    I.9-94 - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare;

-    P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiua aconstructiilor, Partea a Il-a - Instalații de stingere;

-    SR EN 12845-2009 - Instalații fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Calcul, instalare și întreținere

-    STAS 1478 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare.

-    SR 1846-1/2006 - Instalații sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de

canalizare. Prescripții de proiectare.

-    SR 1846-2/2006 - Instalații    sanitare.    Determinarea debitelor de ape

meteorice. Prescripții de proiectare.

-    STAS    4273-83 - Construcții hidrotehnice.    Incadrearea in clase de importanta

-    STAS    9470-73 - Hidrotehnica.    Ploi maxime. Intensități, durate, frecvente .

-    STAS    1795-87 - Instalații    sanitare.    Canalizare interioara. Prescripții

fundamentale de proiectare.

-    STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet.

-    Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva incendiilor;

INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ

Alimentarea cu apa rece a clădirii se va face de la rețeaua publica de alimentare cu apa prin intermediul unui cămin de apometru complet echipat, ce va deservi grupul de pompare pentru hidranti interiori si exteriori, grupul de pompare apa rece menajera, alimentarea cu apa a circuitelor aferente centralei termice.

Parametrii de debit și presiune pentru alimentarea cu apa potabila se vor asigura printr-o gospodărie de apa ce va fi compusa dintr-un rezervor tampon cu volumul de 5000I, un grup de pompare format dintr-o pompa activa si o pompa de rezerva si recipient hidrofor.

Pentru spatiile verzi din incinta se va prevedea o instalație de irigare a acestora, prevăzută cu senzor de umiditate si vana de protecție anti-inghet. Apa pentru udarea spatiilor verzi va proveni din bazinul de retentie ape pluviale si va fi pompata către aspersoare cu ajutorul unui grup de pompare.

Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul a doua boilere de 2000 litri cu serpentina de agent termic, amplasate in camera centralei, ce vor asigura apa calda menajera pentru întreg complexul. Pentru prevenirea dezvoltării microorganismelor periculoase de tip legionella si pentru ca traseul conductelor pana la unele armaturi

este foarte lung, se va prevede o instalație de recirculare apa calda care va fi actionata de către o pompa de recirculare .

Traseul principal de distribuție al apei reci, calde si de recirculare apa calda va fi montat la plafonul fals de unde va urca sau va cobora către fiecare armatura in parte. Vor fi prevăzute usi sau guri de vizitare in dreptul armaturilor de închidere .

Instalația de alimentare cu apa rece, apa caldă si recirculare apa calda se va executa cu țevi din polipropilena tip PP-R (cu inserție de aluminiu pentru apa calda si recirculare apa calda).

Conductele vor fi izolate termic si împotriva producerii condensului, cu armaflex avand grosimea de 9 mm.

Conductele se vor susține de elementele de rezistenta cu suporți si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

2.1.3 INSTALA TI A DE PREPARARE A CM

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul a 2 boilere bivalente, cu capacitatea de 2000 de litri fiecare, care se vor amplasa in spațiul centralei termice.

Pentru fiecare boiler in parte, prepararea apei calde pentru consum menajer se va va realiza cu ajutorul unei instalații solare, formata dintr-un câmp cu colectoare solare plane, grupul de pompare, vasul de expansiune, accesoriile și automatizarea aferentă. Schimbătoarele termice de sus ale boilerelor vor fi alimentate de circuitul de preparare ACM de la cazane, iar schimbătorul de jos va fi racordat la câmpurile de panouri solare.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperișul clădirii, cu o înclinație de 45° față de orizontală, pe direcția sud. Circuitele solare se vor realiza din țeavă din cupru și se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic, rezistente la temperaturi înalte, la UV și la factorii de mediu extern (ploaie, soare, vânt).

Din cauza proceselor de dilatatie la încălzire, se pot conecta intre ei cel mult 6 panouri, fara a mai fi nevoie de compensatori. Compensarea/echilibrul hidraulic al câmpului de panouri se obține la o racordare in paralel printr-un racord diagonal de intrare si de ieșire.

Racordurile de câmp neacoperite, trebuie sa fie acoperite si protejate cu capace sau dopuri de închidere.

La instalarea panourilor trebuie menținută o distanta de cel puțin 1,5 m fata de mariginea acoperișului, astfel incat:

-    sa existe acces ușor si rapid in cazul in care sunt necesare lucrări de întreținere si de reparații;

-    panourile si sistemele de prindere si de fixare sa nu aiba de suferit in urma vântului puternic in zonele de pe marginea acoperișului;

-    sa existe posibilitatea de a indeparta zapada depusa, fara dificultăți.

Pentru a evita umbrirea panourilor solare intre ele, trebuie sa se mențină intre acestea distante bine specificate. Ca stadiu al soarelui minim, se poate porni de la valoarea de 17°. Distanta minima ce trebuie menținută intre colectori, se va calcula cu următoarea formula:


, unde:


A=distanta dintre mecanismele de prindere din fata; L= lungimea panoului; a= unghiul de inclinare al panoului;

P= stadiul soarelui minim.La montarea pe acoperiș, se va verifica obligatoriu, capacitatea portanta statica a acoperișului.

Suportul de montaj, precum si racordul acestuia la corpul construcției se va efectua conform condițiilor locale existente.

Dimensiuni exterioare ale câmpului de colectori, pentru montaj pe sau in acoperiș:


Grupul de pompare va cuprinde toate elementele necesare circuitului solar:

-    pompa de circulație;

-    2 robinete cu sfera;

-    termometru pentru tur si retur;

-    supapa de siguranța cu manometru;

-    robinete de umplere si de golire;

-    izolație termica;

-    suport de perete cu set de fixare;

-    set de racordare pentru vasul de expansiune.

Agentul termic utilizat in instalația solara va fi un amestec de apa cu propilenglicol, cu o concentrație de 40% (protecție împotriva înghețului pana la -30°C).

La racordarea panourilor solare, pentru a se evita formarea de circuite preferențiale, este obligatorie respectarea schemei de legaturi cu retur Tichelmann.

Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel și se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic cu grosimea de 13 mm.

INSTALAȚII DE CANALIZARE

Instalațiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere asigură colectarea și evacuarea în rețeaua exterioară de canalizare din incintă, a următoarelor categorii de ape uzate:

•    ape uzate menajere provenite din funcționarea obiectelor sanitare;

•    ape de condens provenite din funcționarea aparatelor de climatizare a aerului. Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, se evacuează gravitațional, prin curgere liberă, la rețeaua de canalizare care se va executa în incintă.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC și se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face prin sifonare.

Apele uzate scurse accidental pe pardoseală, se vor colecta prin sifoane de pardoseală.

Conductele de legătură ale obiectelor sanitare, coloanele și conductele orizontale colectoare a apelor uzate menajere, se vor executa cu tuburi și piese de legătură din polipropilenă (PP).

Instalațiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere, se racordează la rețeaua exterioară de canalizare din incintă, prin intermediul căminelor de racord. Apele menajere se vor directiona către rețeaua publica de canalizare.

Instalațiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigură preluarea acestor ape prin două rețele separate și anume: una care preia apele pluviale de pe clădire și una care preia apele pluviale de pe platformă și parcări.

Coloanele instalației interioare ce preiau apele pluviale de pe acoperișul clădirii se vor realiza cu conducte din polietilenă (PE).

Apele meteorice provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt evacuate printr-o rețea de canalizare care se compune din următoarele elemente :

-    receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita suprafața;

-    conducta orizontala de legătura de la receptor la coloana;

-    coloanele de Canalizare pluviala;

-    conductele orizontale de legătura, de la coloane la căminele exterioare de canalizare ;

Terasa este prevăzuta cu pante de curgere către receptorii de apa meteorica.

Pe fiecare coloana de canalizare pluviala se vor monta piese de curățire .

Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curățire amplasate în zone ușor accesibile și cu conducte de aerisire.

Apele pluviale colectate se vor directiona către reteua publica de canalizare.

Apele pluviale colectate de pe platforme și parcări sunt preepurate într-un separator de nămol și hidrocarburi cu by-pass, înainte de descărcarea în rețeaua publica. Conductele care colectează apele de ploaie de pe construcție se racordează după separator, în cămine de vizitare.

Apele pluviale colectate de pe platformă sunt preluate de gurile de scurgere și descărcate în rețeaua exterioară de canalizare.

Apele pluviale se vor stoca intr-un bazin de retentie, deversarea in rețeaua publica de canalizare se va face controlat prin pompare.

Instalațiile se executa din:

-    pentru conductele de legătură ale obiectelor sanitare: tuburi si piese de legătură din polipropilenă PP;

-    pentru coloanele de canalizare menajera: tuburi si piese de legătură din PP;

-    pentru coloanele de canalizare pluviala: tuburi din PE;

-    pentru conductele de canalizare înglobate in radier si conductele de canalizare exterioare: tuburi si piese de legătură din PVC - KG;

- cămine de vizitare din prefabricate de beton sau polietilena.

INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIULUI

La calculul instalațiilor de incendiu s-a tinut seama de caracteristicile clădirii proiectate:

Gradul II de rezistenta la foc.

Tipul sălii - S II

Volumul clădirii ~205.000mc

INSTALAȚIA DE HIDRANTI INTERIORI

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a, „Instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013, art. 4.1 pentru clădiri inchise de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori s-au prevăzut instalații de hidranți interiori după cum urmează:

Echipamentul unui hidrant interior pentru stingerea incendiilor cuprinde:

-    robinet de hidrant (cu ventil sferic) cu diametru de Dn= 25 mm;

-    furtun semirigid cu diametrul Dn= 25 mm și lungime l= 30 m (conform SR EN 671-1);

-    țeavă de refulare cu diametru ajutajului de 12 mm.

Caracteristicile rețelei de hidranți interiori Tip instalație:

apa - apa; qih = 2.1 l/sec;

2;

Ic = 6,0 m;

Qih =2x2.1 =4.2 l/sec; 60min


Debitul specific minim al unui jet Numărul de jeturi in funcțiune simultana: Lungimea minima a jetului compact: Debitul de calcul al instalației:

Timpul de acționare:

Volum minim rezerva intangibila Vhi = 4.2 l/s x 3600 = 15.12 mc

Presiunea minima necesara:/7nec = Hg+Hu+ Hp (mCA)

Hg- inaltimea geodezica    = 30,0 mCA

Hu- presiunea necesara la hidrant, cu furtun semirigid si diametrul

duzei de 12 mm, la debitul de 2.1 l/sec conform anexa nr. 4 este de = 38.7 mCA

pierderea de presiune in instalație    = 10,00 mCA

Hnec = 79 mCA

Hidranții interiori vor fi amplasați in concordanta cu cerințele art. 4.5 din P118/2-2013, in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu.

Conductele de distribuție a apei vor fi realizate din țeava de otel zincat.

Rezerva intangibila de incendiu este pastrata in rezervorul de incendiu amplasat in subsolul clădirii clădirii.

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 30,0 ml., țeava de refulare simpla, ajutaj de pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranți si nise, astfel incat robinetele sa fie la intre 0,80 m-1,50 m de pardoseala, corespunzător art. 4.14 din P118/2-2013.

Cutiile hidranților interiori sunt prevăzute cu uși care se deschid astfel încât furtunul să fie mișcat liber în toate direcțiile.

Marcarea hidranților de incendiu se va face prin inscripționarea geamului și prin iluminat de siguranță.

Pompele intra in funcțiune automat, funcție de presiunea din instalație si sunt oprite numai manual din statia de pompe.

Rețeaua de hidranti interiori si exteriori va fi deservita de un grup de pompare format din doua pompe (una activa, una de rezerva) cu caracteristicile următoare:

-pompa activa: Q = 251/s ; H = 79 mCA

-pompa rezerva: Q = 251/s ; H = 79 mCA

INSTALAȚIA DE HIDRANTI EXTERIORI

Echiparea tehnică a clădirii, cu hidranți de incendiu exteriori, se realizează, in conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a, „Instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013, art 6.1 pentru clădiri închise de sport, cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoane este obligatorie echiparea clădirii cu hidranti exteriori.

Rețeaua de hidranti exteriori s-a dimensionat conform normativ P118/2-2013, anexa nr. 7, volumul compartimentului de incendiu mai mare de 50000 rezulta debitul de 25 l/sec.

In conformitate cu cerințele P118/2-2013, hidrantii exteriori vor fi de tip supraterani sau subterani Dn 80 mm, cu debitul specific de 5 l/s, iar conductele de distribuție care alimentează hidrantii de incendiu exteriori, vor avea diametrul de 100 mm.

Hidrantii exteriori se vor amplasa la minim 5 m de zidul clădirii si la 2 m de bordura pârtii carosabile. Aceștia vor fi dotați cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare etc.), astfel incit sa se asigure parametrii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru intervenția la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 6.5.

Alimentarea cu apa a rețelei de hidranti exteriori se va face din rezerva proprie de apa, pentru hidranti exteriori.

Rețeaua de alimentare cu apa se va realiza cu conducte din PEHD cu diametrul Dn 160mm, pozată îngropat sub adâncimea de îngheț. Hidranții exteriori se vor racorda la rețeaua inelară printr-un racord din PEHD cu diametrul Dn 100mm. Fiecare hidrant exterior va avea prevăzut pe conducta de racord câte un robinet de concesie subteran, cu diametrul DnlOOmm, sigilat in poziția “ Deschis “.

Volumul rezervei de apa pentru hidrantii exteriori:

V = 3 x 3600 x 25 l/sec. = 270000 I = 270 m3

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:

Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc mCA;

Unde: Hg = 30 mCA;

Hu = 2,0 mCA ;

Hlfurtun = A * I * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mCA;

A = coeficient egal cu 0.0015 pentru furtun DN 75;

Hlin = 10 mCA ;

Hloc = 8 mCA ;

Hnec = 55 mCA;

Rețeaua de hidranti interiori si exteriori va fi deservita de un grup de pompare format din doua pompe (una activa, una de rezerva) cu caracteristicile următoare:

-pompa activa: Q = 25l/s ; H = 74 mCA

-pompa rezerva: Q = 25l/s ; H = 74 mCA

INSTALAȚIA DE SPRINKLERE

Echiparea tehnică a clădirii, cu sprinklere, se realizează, in conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a, „Instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013, art 7.1 pentru clădiri închise din categoria de importanta B, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420Mmp este obligatorie echiparea clădirii cu sprinklere.

Densitatea de stingere luata in calcul este de 5mm/min,luând in calcul posibilitatea declanșării sprinklerelor pe o arie de 360 mp, aferenta unei clase de risc OH4 conform SR EN 12845. Numărul de sprinklere declanșate pe arie de 360 mp este 48 buc. Debitul instalației de sprinklere fiind Qspk= 47,50l/s. Debitul maxim al instalației de sprinklere rezulta in funcție de numărul de sprinklere ce se pot declanșa intr-o arie de 360 mp si de debitul unui sprinkler, tinandu-se cont de un aport al debitului de 15%.

Parametrii luati in calcul sunt:

-    sistem - apa apa

-    intensitatea de stingere - 5mm/min

-    aria de declanșare simultana -360 mp

-    timp de funcționare al instalației - 60 min

-    aria maxima de protecție a unui sprinkler -12 mp

-    temperatura de declanșare a sprinklerului 68°C.

In încăperile cu tavane false se prevăd doua nivele de sprinklere, un nivel pentru protecția structurii si un nivel pentru protecția pardoselii. Sprinklerele pentru protecția structurii se vor monta cu capul in sus iar cele pentru protecția pardoselii se vor monta cu capul in jos încastrate in tavanul fals.lnstalalatia interioara de stins incendiu Cu sprinklere aferenta investiției se va realiza din țeava de otel negru. înainte de punerea in funcțiune a instalației este obligatoriu sa se faca proba de presiune a instalației. Apa care trece prin ACS-uri furnizează un impuls mecanic gongului hidraulic de avertizare. ACS-ul este echipat și cu un comutator electric de presiune care va transmite un semnal de incendiu la camera de comanda. Pentru eliminarea aerului si a apei din rețeaua de sprinklere, aceasta se va monta cu panta. în punctele cele mai înalte ale rețelei se va prevedea un robinet de aerisire și port-furtun pentru spălarea conductelor și un stuț cu robinet și mufă pentru montarea unui manometru. Pentru golirea instalației s-au prevăzut robinete de golire in punctele cele mai joase ale instalației. Robinetele vor fi coborâte pana la inaltimea de 2,5 m. Distanta dintre deflector si tavanul continuu, masurat in plan vertical, este de minimum 8 cm si de maxim 40 cm. Conductele din oțel negru se vor acoperi cu un strat de vopsea împotriva coroziunii. La vopsirea conductelor trebuie avut grijă ca vopseaua sau alte mizerii sa nu ajungă pe capetele sprinklerelor, pentru că, în caz de incendiu, capul de sprinkler va avea o întârziere în pornirea instalației de incendiu reducând astfel eficiența întregii instalații.

COLOANE USCATE

Se vor prevedea coloane uscate pentru clădiri cu săli aglomerate cu mai mult de doua niveluri supraterane.

Pentru alimentarea cu apa, se asigura accesul mașinilor serviciilor pentru situații de urgenta în orice anotimp; distanta de la calea de acces cea mai apropiata până la racordul de alimentare cu apa nu trebuie sa depaseasca 40 m.

Coloana uscata se montează în zona de acces a fiecărei case de scări, în casele scărilor sau în ghenele adiacente acesteia.

Coloanele uscate au diametrul de 75mm si racordurile pentru furtun având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al clădirii.

Pe fiecare nivel, înaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet.

Racordurile pentru furtun se amplaseaza pe casa scării sau în zonele de acces la scări, în funcție de construcție, astfel încât sa poata servi fiecare nivel, înălțimea maxima de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m fata de pardoseala.

GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU INCENDIU

Volumul de apa pentru stins incendiu va asigura cantitatea de apa necesara rețelei de stins incendiu cu hidranti exteriori si hidranti interiori:

Hidranti exteriori

V1 = One x 3 ore

QHe = 25 l/sec x 3600 x 3 = 270 mc

Hidranti interiori

V2 = Qhî x 60 minute

V2 =4.2x60x60= 15.12 mc

Sprinklere

V3 = QSk x 60minute VSk = 48x3600 =172.8mc

Volumul util al rezervorului de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor, rezultat din calcul, va fi:

Vutil hidranti= 286 m3 Vutil sprinklere= 173 m3

Rezerva de apa va fi separata pentru hidrantii interior si exteriori de rezerva de apa pentru sprinklere.

Debitul de apa necesar refacerii rezervei pentru stins incendiu trebuie sa asigure refacerea acesteia in termen de maxim 36 ore, astfel:

Qc = 273 mc: 36ore = 12.75 mc/h.

Alimentarea cu apa a rezervorului se face din rețeaua publica dimensionata astfel incat sa se poata asigura umplerea rezervoarelor in timpul normat de umplere de max. 36 ore .

Rezervorul de apa incendiu mai este echipat, de asemenea cu:

-    racord aspirație pentru mașinile de pompieri format din sorb aspirație DN 100, conducta de aspirație DN 100 mm si racord de aspitatie cu dop, tip A - DN 100. Racordul de aspirație este amplasat in exterior, la h = 1,50 m de la trotuar si indeplinesc condițiile de acces din P118/2.

-    instalație de detecție si semnalizare nivele din rezervor, compusa din coloana nivel, detectori de nivel si cutie de conexiuni cu posibilități de comanda si semnalizare optica si acustica.

Camera pompelor se va amplasa lângă rezervorul de apă pentru incendiu și va avea acces direct din exterior.

Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuție al stației de pompare a apei pentru stingerea incendiului, se asigură din două surse și anume:

•    sursa de alimentare de bază - sistemul energetic național;

•    sursa de rezervă, grup electrogen cu intrare automată în funcțiune.

S-a prevăzut comanda automată pentru pornirea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori, hidranții exteriori și sprinklere. Schema de comandă a pompelor de incendiu s-a stabilit astfel încât să se poată alterna funcționarea pompei active și respectiv de rezervă.

Breviar de calcul

CONSUMUL DE APĂ RECE $1 EVACUAREA APELOR MENAJERE

Conform STAS 1478-90 și STAS 1343/1-2006:

Debitul de apă potabilă aferent consumului menajer se va asigura de la conducta de branșament.

Necesarul de apă, calculat conform STAS 1478 - 90 este calculat conform algoritmului următor :

- debit mediu zilnic, notat Qzimed

; acesta reprezintă media volumelor de apa utilizate zilnic in decursul unui an, in m3/zi:

Qzimed


1000


k=\


- debit maxim zilnic, notat Qdmm

; acesta reprezintă volumul de apa utilizat in ziuacu consum maxim in decursul unui an, in m3/zi:

Q,


1000


4=1


III

ZWqJAKiV)

. f=l


[m3/zi]


- debit orar maxim, notat 2orannax ; acesta reprezintă valuarea maxima a consumului orar din ziua ( zilele ) de consum maxim, in m3/h :

Qo,


1 n —y

1000 24


in care:

N(î) - este necesarul de utilizatori;


m

. 1=1 .


[m3/h]


q (z) - este debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator, in litri/consumator si zi;

JQzi^~ es^e coeficient de variație zilnica; se exprima sub forma abaterii valorilor consumului fata de medie, adimensional:

Kzi 0) = â,max (0 Z Qzimed W

Korar^~ este coeficient de variație orara; se exprima sub forma abaterii valorilor

maxime orare ale consumului fata de media in zilele de consum maxim, adimensional.

Komr(i) Q-orarmzx. 0) Qorarmed^f) ’ Korarmed^ = Q^-Ko^[^/h]

Indicii de sume au semnificația:

k - se refera la categoria de necesar de apa (nevoi gospodărești, publice); /' - se refera la tipul de consumatori si debit specific pe tip de consumator;

Coeficienți de variație zilnica si orara ai necesarului de apa

Coeficient de variație zilnica (KZi) - se stabilește pentru fiecare tip de consum, conform tabelului de mai jos :

Nr. zone

Zone sau localitati diferențiate in funcție de gradul de dotare cu instalații de apa rece, calde si menajere

qs(i) l/om,

Kzi(i)

1

Zone in care apa se distribuie prin cișmele amplasate pe străzi fara canalizare

50

1.50/2.00

2

Zone in care apa se distribuie prin cișmele amplasate in curți fara canalizare

50.. 60

1.40/1.80

3

zone cu gospodarii avand instalații interioare dt apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde

100..120

1.30/1.40

4

zone cu apartamente in blocuri cu instalații interioare de apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde

150..180

1.20/1.35

Coeficient de variație orara (Ko) - se stabilește pentru fiecare tip de necesar de apa, conform tabelului de mai jos:

Numărul total de locuitori ai localitatiii/zont ■ de presiune considerate

Ko

<10.000

2,00...3,00

15.000

1,30...2,00

25.000

1,30...1,50

50.000

1,25...1,40

100.000

1,20...1,30

>200.000

1,15...1,25

DETERMINAREA DEBITELOR DE CANALIZARE

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apei uzate menajere Debitul de calcul pentru conductele de legătură ale obiectelor sanitare sau punctelor de consum este egal cu debitul specific :

Qc=Qsw

Pentru celelalte conducte de canalizare a apelor uzate menajere, debitul de calcul,

, se calculează cu relația generala:

Qc =Qs +^max ['/Si

in care:

Q- debitul, corespunzător valorii sumei echivalenților, , ai obiectelor sanitare si

ai punctelor de consum, ce se scurge in rețeaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

^max_ debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in rețeaua de canalizare considerata, in litri pe secunda;

Astfel:

Debitul zilnic mediu (O ):

Q =Q

^uzimed 2~' zimed


[m3/zi]


Debitul zilnic maxim \Q ):

zimax '

[m3/zi]


Q =Q

■^-'uzimax    zimax

Debitul orar maxim \Q ):

uorar max '

Q = Q [m3/zii

orar max    orar max


uorar max

Apele uzate menajere îndeplinesc condițiile impuse de Normativ NTPA002.

1. CERINȚA DE APA FINALA PENTRU CONSUM MENAJER

Cerința de apa se determina cu relația:

c=Kr-Kstwr+NJl^/h]

A=1

In care

C — cerința de apa;

- este necesarul de apa pentru consum

- este necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu ]£p - este coeficientul care reprezintă suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in obiectele sistemului de alimentare cu apa,

JQS - este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de alimentare cu apa; =1.07

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul următor in fuctie de destinația clădirii si a numărului de persoane aferente :

ALIMENTARE CU

APA

Nr. Crt.

Tip clădire

Nr. Persoane

Debit caracteristic

Consum mediu zilnic

Consum maxim zilnic

Consum maxim orar

Qzi MED

Qzi MAX

QoRAR MAX

L/OM ZI

MC/ZI

MC/ZI

MC/H

1

Spectator

7000

6

42.00

50.40

5.88

1

Sportiv

80

5

0.40

0.48

0.06

TOTAL

42.40

50.88

5.94

CERINȚA DE APA

Nr. Crt.

Tip consumator

Consum

mediu zilnic

Consum

maxim zilnic

Consum

maxim orar

Ql MED

Czi MAX

CoRAR MAX

MC/ZI

MC/ZI

MC/H

61.40

73.68

8.60

TOTAL

61.40

73.68

8.60

CANALIZARE MENAJERA

Nr. Crt.

Tip clădire

Nr. Persoane

Debit caracteristic

Debit mediu zilnic

Debit maxim zilnic

Debit maxim orar

Quzzi MED

Q UZ ZI MAX

Q UZ ORAR MAX

L/OM ZI

MC/ZI

MC/ZI

MC/H

TOTAL

53.90

64.68

7.55

DEBITELE DE APE PLUVIALE

Considerându-se cerințele SR 1846-2 vom avea:

Debitul de calcul s-a stabilit cu relația : Q P =m x O.OOOlx I x 0 x Sc [ l/s]

m=

0,8

<t>=

0,95

1=

160

[l/s ha]

S=

45200

[m2]

ii

Q_

O

549,63

[l/s]

unde:

m=0.8 - coeficient reducere a debitelor de calcul, datorat efectului de acumulare a apei meteorice in rețeaua de canalizare intre momentul începerii ploii si momentul in care se realizează debitul maxim in secțiunea de calcul;

S =[ m2 ] - suprafața de calcul

= 0,95 - coeficient de scurgere aferent suprafeței S

I = 160 [l/s ha] - intensitatea normata a ploii de calcul, in funcție de frecventa f si durata ploii de calcul t

Memoriu TEHNIC- HVAC

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR HVAC :

SOLUȚIA 1

SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

INSTALAȚIA DE PREPARARE ACM

SURSA DE PREPARARE APA RĂCITĂ 5/10°C

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE

INSTALAȚIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE CU CENTRALE DE TRATARE

AER

INSTALAȚIA DE CLIMATIZARE SPATII TEHNICE UPS/SERVER INSTALAȚII DE DESFUMARE/PRESURIZARE

SOLUȚIA 2

SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE INSTALAȚIA DE PREPARARE ACM SURSA DE AGENT DE RĂCIRE

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU VRF

INSTALAȚIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE CU CENTRALE DE TRATARE AER

INSTALAȚIA DE CLIMATIZARE SPATII TEHNICE UPS/SERVER INSTALAȚII DE DESFUMARE/PRESURIZARE

CONCLUZII

MĂSURI DE PSI Șl PROTECȚIA MUNCII

Prezenta documentație tratează la faza S.F. instalațiile termice, de ventilare si de climatizare aferente obiectivului „SALA SPORTIVA POLIVALENTA ”, amplasat in Municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 254.

Lucrarea s-a întocmit pe baza soluțiilor de arhitectură, construcții și a temei beneficiarului.

Imobilul are ca destinație centru sportiv, dar cu posibilitatea de a putea găzdui si alte tipuri de evenimente, cum ar fi spectacole, concerte, târguri expozitionale etc.

Imobilul va avea un regim de inaltime D+P+E si va cuprinde:

-    o sala polivalenta cu capacitatea de 7000 de locuri;

-    o sala de antrenament;

-    zone administrative, săli conferințe, la demisol;

-    grupurile sanitare, vestiarele, cabinetele medicale aferente evenimentelor sportive, la demisol;

-    spatii tehnice si de depozitare, la demisol;

-    foyer, garderobe, magazine, bufeturi, cafenele, grupuri sanitare, centrala termica la parter;

-    salon presa, restaurant, spatii tehnice audio-vdeo, la etaj.

La baza intocmirii documentației au stat planurile de arhitectura ale clădirii (cu funcțiunile prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiarului, acestea tin cont si de documentația romaneasca de specialitate, si anume :

-113-02 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală

-    STAS 7132-86 Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 110°C

-    SR 1907-1-97 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripții de calcul

-    SR 1907-2-97 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură. Temperaturi interioare convenționale de calcul

-    I5-98 Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare

-    STAS 6648/1-82 Instalații de ventilare și climatizare. Calculul aporturilor de căldură din exterior. Prescripții fundamentale.

-    STAS 6648/2-82 Instalații de ventilare și climatizare. Parametrii climatici exteriori

-    Norme generale de protecția muncii/1998

-    STAS 3317-67 Gaze combustibile

-    C 142 Instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elemetele de instalații

-    C 56/02 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

-    P 118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

-    Prescripțiile tehnice ISCIR C 7 / 2010 Ed.1 pentru verificarea dispozitivelor de siguranța, etc.

-    Prescripțiile tehnice ISCIR C9 - 2010 privind proiectarea cazanelor de apa calda.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

SOLUȚIA 1

SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C

Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de o centrală termică proprie, complet automatizată. Centrala se va amplasa in incinta clădirii, în spațiul tehnic special amenajat pentru această destinație, în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99,113-02.

Sursa de căldură

Sursa de căldură proiectata este compusa din 4 cazane de pardoseala din fonta cu focar presurizat, montate pe sasiu, cu o putere termica nominala de 1500 kW fiecare, legate in cascada producând agent termic Tt/Tr =80/60°C, cu arzatoare modulante funcționând cu gaz natural.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit având în vedere următoarele:

-    destinația clădirii și parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice în care este amplasat obiectivul;

-    nivelul de înălțime al construcției pe care o deservește;

-    asigurarea temperaturilor interioare de calcul în conformitate cu prevederile SR 1907.

Cazanele utilizate sunt cazane din fonta de mare putere, cu automatizare in cascada pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.

Sursa de căldură este utilizata pentru încălzire centrala si ventilație. Cele 4 cazane sunt racordate la cate un cos de fum, din inox dublu perete (căptușit cu izolație la interior), care va avea un diametru interior de 500 mm. Coșurile de fum vor avea o inaltimea utila de 26 m, piese de vizitare, stuturi de preluare a condensului si ca piesa terminala deflector cu tiraj vertical. Fiecare cazan se racordează la coșul de fum prin intermediul unei tubulaturi circulare din inox. Pe fiecare racord de la cazan la cos de fum au fost prevăzute sibare cu servomotoare care se închid atunci când cazanul nu funcționează si prize de măsurare a tirajului.

Centrala termica va fi prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale) si priza de aer proaspăt, corespunzător dimensionate puterii termice instalate.

Cazanele vor fi dotate cu supape de siguranță și cu tablou electric de comandă care să asigure:

-    supravegherea nivelului de apă din cazane;

-    supravegherea presiunii și temperaturii maxime în cazane;

-    alimentarea electrică a arzătoarelor;

-    reglajul arzătoarelor funcție de sarcina termică dorită;

-    pornirea-oprirea cazanelor;

-    reglarea temperaturii ACM si a temperaturii agentului termic.

încăperea în care se va amplasa centrala va respecta condiția ca suprafața vitrată să fie de 0.02m2/m3 de încăpere (încăpere prevăzută cu senzor de CH4) și va fi prevăzută o priză de aer cu suprafața libera de cel puțin 1,8 mp.

Circulația agentului termic

Circulația agentului termic se realizează cu pompe de circulație (in-line).

Fiecare cazan are montata pe retur o pompa de circulație si o vana cu trei cai. Pompele montate pe returul cazanelor asigura circulația agentului termic pe traseul cazane-(distribuitor-colector).

Sistemul distribuitor-colector are mai multe racorduri de distribuție:

•    Circuit    încălzire cu radiatoare

•    Circuit    ventiloconvectoare

•    Circuit    centrale de tratare aer

•    Circuit    perdele de aer cald

•    Circuit preparare apa calda pentru consum menajer

Distribuția agentului termic către consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat în încăperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Vehicularea agentului termic se va realiza cu pompe de circulație, montate pe conducta (in-line). Circulația agentului termic între cazane și BEP se va realiza cu pompe prevăzute pe retur.

Pe fiecare circuit sunt prevăzute pe tur, pompe duble de circulație cu 1 rotor de rezerva ce asigura distribuția agentului termic produs de sursa de căldură la echipamentele pe care le deservesc.

Pe circuitul centralelor de tratare aer se va monta un schimbător de căldură in placi. Circuitul primar al schimbătorului va fi alimentat cu agent termic apa calda 80/60°C furnizat de centrala termica. Pe circuitul secundar va circula apa calda 70/50°C cu 35% etilen-glicol, pentru evitarea pericoului de inghet in conductele si in bateriile de încălzire ale centralelor de tratare montate la exterior, sau in spatii neincalzire, supuse riscului de inghet. Agentul termic de pe circuitul secundar va fi vehiculat cu o pompa montata pe retur.

Protejarea instalației

Instalația va fi protejata impotriva creșterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132 prin:

•    asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a creșterii temperaturii cu vase de expansiune cu membrana elastica (racordate pe returul instalației sau pe returul fiecărui cazan in parte). Acestea vor avea o presiune de încărcare si capacitate specificate in proiect (vezi schema de funcționare a instalației).

•    Limitarea presiunii agentului termic la 6 bar prin montarea pe fiecare cazan pe conducta de tur, sau direct pe cazan a cate doua supape de presiune care deschid la 6 bar.

•    Evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe cazane si vasul de expansiune

•    Limitarea temperaturii maxime prin termostatele cazanelor

•    Protejarea cazanelor impotriva lipsei de apa prin întreruperea funcționarii arzătoarelor la detectarea lipsei de apa din cazane.

•    Protecția cazanelor impotriva temperaturilor scăzute pe retur nu mai este strict necesara datorita construcției speciale a cazanelor - care asigura limitarea scăderii punctului de rouă in cazan, in regim staționar (totuși au fost prevăzute vane cu trei cai, ca un sistem de protecție suplimentar).

Parametrii agentului termic necesar incalzirii

Parametrii agentului termic sunt reglați in regim dinamic in funcție de temperatura exterioara efectiva, atat prin funcționarea modulanta a arzătoarelor, cat si prin reglajul indepent pe fiecare circuit cu ajutorul vanelor cu trei cai montate pe circuitele de încălzire (pe cele specificate in schema de funcționare a instalației).

Alimentarea cu apă (umplerea) instalație

Alimentarea cu apa se va face de la statia de dedurizare racordata la stația de pompare ce deservește imobilul, printr-un racord flexibil demontabil. Distribuitor/colectorul de încălzire va avea un racord special prevăzut pentru instalația de umplere cu comanda manuala de la tabloul electric si automat (de la senzorul de presiune minima din instalația de incalzire/racirej.

Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța și economie

Funcționarea în parametrii tehnici, de siguranță și economie a centralei termice este prevăzută a fi asigurată conform cap. 16 din 113/2002, cu aparate de măsură, contorizare și echipamente de automatizare care controlează în principal siguranța și economicitatea, temperaturile și presiunile prescrise, inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților termici corelat cu temperatura exterioara și cu cererea de consum.

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

încălzirea spațiilor pentru vestiare, grupuri sanitare, spatii de depozitare, spatii tehnice etc, la nivelul de temperatură precizat în standarde (1907/2-97), se va realiza cu ajutorul unei instalații de încălzire cu radiatoare plate din otel, tip panou.

Instalația de încălzire cu radiatoare va fi dimensionata tinandu-se cont de temperatura agentului termic 80/60°C si de temperaturile interioare.

Corpurile de încălzire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C, preparat in centrala termica. Distribuția agentului termic de la centrala, se va realiza ramificat, pe deasupra plafoanelor false.

Conductele de legătură la radiatoare se vor monta mascat in slit de zidărie sau in spatele placărilor cu rigips.

Distribuția agentului termic se va realiza prin conducte din otel, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex cu grosimea de 13 mm; izolațiile se vor proteja cu folie de aluminiu.

Fiecare corp de încălzire va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur și va avea robinet de golire și robinet automat de aerisire.

Distanțele între conducte, perete și finisaj vor fi în conformitate cu prescripțiile producătorului. Montarea lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 6 bar și se va realiza cu ajutorul sistemului de fixare furnizat de producătorul conductelor.

Golirea instalației se va face prin robinetele de golire amplasate in centrala termica, la baza coloanelor si la radiatoare.

La ramificațiile principale ale rețelei, se vor monta vane de sectorizare, vane de echilibrare si robinete de golire.

Aerisirea instalației se va realiza prin dispozitive automate de aerisire montate în centrala termică, în punctele cele mai ridicate ale coloanelor și la radiatoare.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

INSTALAȚIA DE PREPARARE ACM

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul a 2 boilere bivalente, cu capacitatea de 2000 de litri fiecare, care se vor amplasa in spațiul centralei termice.

Pentru fiecare boiler in parte, prepararea apei calde pentru consum menajer se va va realiza cu ajutorul unei instalații solare, formata dintr-un câmp cu colectoare solare plane, grupul de pompare, vasul de expansiune, accesoriile și automatizarea aferentă. Schimbătoarele termice de sus ale boilerelor vor fi alimentate de circuitul de preparare ACM de la cazane, iar schimbătorul de jos va fi racordat la câmpurile de panouri solare.

Pe parcuirsul proiectării se va analiza si posibilitatea folosirii de panouri solare care se vor amplasa pe acoperișul clădirii.

Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel și se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic cu grosimea de 13 mm.

SURSA DE PREPARARE APA RĂCITĂ 5/10°C

Pentru prepararea agentului 5/10°C necesar instalației de climatizare cu ventiloconvectoare si a instalației de ventilare/climatizare cu centrale de tratare aer proaspăt, se vor prevedea 3 agregate de producere apa răcită, amplasate in exterior, pe postamente izolate corespunzător, langa clădire, intr-un spațiu tehnic ce îndeplinește toate cerințele de siguranța si eficienta impuse de normativele in vigoare si de cerințele producătorului agregatelor si care va asigura spatiile necesare pentru mentenanta.

Sursa de apa răcită

Centrala de preparare apa răcită este compusa din 3 agregate (chillere) funcționând numai pentru răcire, cu condensatoare răcite cu aer, cu ventilatoare axiale, cu agent frigorific ecologic. Doua dintre chillere vor avea o capacitate de răcire de 1400 kW fiecare, iar al treilea va avea o capacitate de răcire de 800 kW.

Pe circuitul dintre chillere si distribuitorul de apa răcită se vor prevedea un rezervor tampon, vas de expansiune, supape de siguranța, pompe de circulație montate pe conductele de retur etc.

Distribuția apei răcite către consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat în încăperea centralei termice. Pe circuitele de ventiloconvectoare se vor prevedea schimbătoare de căldură, pentru decuplarea acestora de circuitele exterioare, evitandu-se astfel utilizarea de etilen-glicol in intreaga instalație. Pe circuitele secundare ale schimbătoarelor se va prepara apa răcită cu temperatura de 7/12°C. Circulația agentului intre ventiloconvectoare si schimbătoarele de căldură se va face cu pompe montate pe retur. Circulația apei răcite pe celelalte circuite se va face cu pompe montate pe tur.

Toate echipamentele si recipientele vor fi echipate cu izolații termice, furnizate de producători.

Umplerea instalației de răcire se va realiza prin intermediul unei statii de dedurizare. In cazul circuitelor cu funcționare cu etilen-glicol, umplerea se va face prin intermediul unui rezervor pentru stocare si preparare apa cu o concentrație de 35% etilen-glicol si a unei pompe de umplere si adaos, ce vor fi amplasate in centrala termica. Apa va fi dedurizata in prealabil de către statia de dedurizare. Umplerea instalației se va realiza printr-un stut prevăzut la colectorul de apa răcită.

Conductele de apa răcită vor fi din otel și vor fi izolate cu tuburi din cauciuc sintetic sau cu saltele din vata minerala caserata pe folie de aluminiu. Distribuitorul si colectorul de agent termic vor fi confecționate din țeava de otel si se vor izola cu placi din cauciuc sintetic si cu saltele din vata minerala. Grosimile izolațiilor vor fi stabilite in faza proiectului tehnic, in funcție de diametrul fiecărei conducte si de temperaturile agentului vehiculat.

Toate pompele, armaturile si conductele vor fi protejate împotriva absorbției de căldură si a condensării apei, cu izolație din cauciuc sintetic si din vata minerala. Conductele montate in exterior vor avea o protecție mecanica suplimentara, din tabla galvanizata cu grosimea de 0,5 mm.

Conductele de la chillere la distribuitorul si colectorul aflate in centrala termica, vor fi montate îngropat in pamant si vor fi realizate din țeava de otel preizolata, pentru montaj îngropat in pamant.

Circulația agentului in instalație

In zona de producere apa răcită, se vor prevedea un rezervor tampon, un vas de expansiune, supape de siguranța filtre Y, manometre, termometre, pompe de circulație ce vehiculează apa răcită 5/10°C, cu 35% etilen-glicol, intre chillere si distribuitor-colector.

In zona de distribuție apa răcită, pe distribuitor/colector se vor prevedea pe fiecare circuit pompe duble de circulație cu 1 rotor de rezerva ce vehiculează apa răcită la parametrii 5/10°C si 7/12°C intre distribuitor/colector si consumatori.

Din distribuitor s-au prevăzut 2 circuite independente pentru instalația de apa răcită :

•    Circuit centrale de tratare aer

•    Circuit ventiloconvectoare

Pe circuitul de alimentare a ventiloconvectoarelor cu apa răcită se va monta un schimbător de căldură in placi. Circuitul primar al schimbătorului va fi alimentat cu apa răcită răcită 5/10°C, cu 35% etilenglicol, de la chillere. Pe circuitul secundar va circula apa răcită 7/12 °C, fara etilenglicol. Circulația apei răcite pe secundarul schimbătorului se va realiza cu o pompa montata pe retur.

Pompele sunt alimentate din tabloul de forța prevăzut in proiectul de instalații electrice, iar comanda pompelor este data din tabloul de automatizare.

Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța și economie a agregatului de apa răcită

Centrala de producere si distribuție apa răcită este asigurată cu aparate de măsură, și echipamente de automatizare (care controlează în principal siguranța echipamentului, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților frigorifici corelate cu temperatura exterioara si cu cererea de consum) incorporate in furnitura echipamentului conform normelor in vigoare.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE

Climatizarea (încălzirea, racirea, filtrarea aerului) zonelor administrative, a cabinetelor, a foyerelor de la demisol si de la parter, a saloanelor si restaurantului de la etaj etc, se va realiza cu ajutorul unei instalații cu ventiloconvectoare necarcasate orizontale, cu 4 țevi, care se vor monta deasupra plafonului fals.

Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze.

Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C furnizat de centrala termica si cu apa răcită 7/12°C furnizata de instalația de preparare apa răcită descrisa mai sus.

Conductele de agent termic si de apa răcită la care se vor racorda ventiloconvectoarele, vor fi din otel si se vor izola termic si împotriva condensului cu tuburi de cauciuc sintetic sau cu saltele din vata minerala caserata pe folie de aluminiu; grosimea izolației conductelor se va stabili la faza proiectului tehnic, in funcție de diametrele conductelor si a temperaturilor agentului vehiculat. Distribuția agentului termic si de răcire se va realiza arborescent, pe deasupra plafonului fals.

Drenajul condensului de la tava de condens se va realiza prin țevi din polipropilena ce se vor monta cu panta către sifoanele lavoarelor din grupurile sanitare sau către coloanele colectoare de condens, conform proiectului de instalații sanitare.

Aerul tratat va fi introdus in încăperi prin anemostate patrate cu refulare pe patru direcții, sau prin grile liniare racordate la ventiloconvectoare prin plenumuri si tuburi flexibile termoizolate. Absorbția aerului recirculat se va realiza prin anemostate, pozate in plafonul fals si racordate la ventiloconvectoare prin plenumuri si tuburi flexibile neizolate. Grilele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu plenumuri si registre de reglare a debitului de aer.

Pe conductele de racord ale fiecărui ventiloconvector se vor monta robinete de închidere, filtre de impurități pe tur, robinete de golire pe retur. Fiecare ventiloconvector va fi echipat cu vane motorizate de echilibrare cu presetare si cu control on-off si ventil de aerisire. Ventiloconvectoarele se vor racorda la rețelele de distribuție prin racorduri flexibile.

Ventiloconvectoarele vor fi controlate de la termostate de camera cu montaj pe perete.

La principalele ramificații ale rețelelor de distribuție agent termic si apa răcită se vor monta vane de sectorizare si robinete de golire.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive automate de aerisire montate în punctele cele mai ridicate ale coloanelor si la ventiloconvectoare.

Golirea instalației se va realiza prin robinetele de golire amplasate la ventiloconvectoare si la principalele ramificații.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive automate de aerisire montate în centrala termica, in punctele cele mai ridicate ale coloanelor si la ventiloconvectoare.

Pentru împiedicarea pătrunderii curentilor de aer rece la deschiderea ușilor de intrare/evacuare, deasupra acestora se vor prevedea perdele de aer cald, cu baterii de încălzire cu agent termic apa calda, preparat in centrala termica.

INSTALAȚIA DE VENTILARE SI DE CLIMATIZARE CU CENTRALE DE TRATARE AER

Pentru realizarea condițiilor igienico-sanitare si de confort in spatiile interioare, se va proiecta o instalație de ventilație cu centrale de tratare aer proaspăt si instalații pentru evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare.

Centrale de tratare aer:

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in spatiile administrative de la demisol, in cabinete etc, se va prevedea o centrala de tratare 100% aer proaspăt, echipata cu recuperator de căldură, baterii de încălzire si de răcire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 13500 mc/h.

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in sala de antrenament si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se va prevedea o centrala de tratare aer, 0-100% aer proaspăt, funcție de gradul de ocupare si de degajările de CO2, echipata cu recuperator de căldură, camera de amestec, baterii de încălzire si de răcire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 21000 mc/h.

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in sala polivalenta si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se vor prevedea 4 centrale de tratare aer, 0-100% aer proaspăt, funcție de gradul de ocupare si de degajările de CO2, echipate cu recuperatoare de căldură, camere de amestec, baterii de încălzire si de răcire, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 70000 mc/h fiecare.

Centralele de tratare se vor monta in spatii tehnice, pe suporți izolați corespunzător, avand asigurate toate condițiile necesare pentru service si întreținere.

Sisteme de distribuție a aerului (introducere / evacuare aer)

Racoradarea centralelor de tratare la prizele de aer proaspăt si de evacuare se va realiza prin tubulaturi rigide, rectangulara. Prizele de aer proaspăt si de evacuare aer evacuat se vor amplasa pe pereți opuși ai imobilului sau cel puțin la o distanta mai mare de 5 m una de alta. Toate prizele de aer proaspăt si de evacuare aer viciat vor fi echipate cu sistem de protecție anti-intemperii si cu plasa anti-insecte.

Instalația de ventilare spatii administrative

Aerul va fi introdus in încăperi prin anemostate racordate la tubulaturi rectangulare realzaite din tabla zincata, prin tuburi flexibile termoizolate. Evacuarea aerului din încăperi se va realiza prin anemostate racordate prin tuburi flexibile termoizolate la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Grilele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

Instalația de ventilare/climatizare sala antrenament

Aerul va fi introdus in sala pe la partea superioara, prin anemostate circulare cu jet turbionar, in construcție speciala pentru spatii inalte, racordate la tubulaturi circulare si rectangulare din tabla zincata, prin tuburi flexibile termoizolate. Evacuarea aerului se va realiza pe la partea inferioara prin grile simpla deflexie racordate prin tuburi flexibile la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Dispozitivele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

Instalația de ventilare/climatizare sala polivalenta

Pentru ventilarea si climatizarea sălii polivalente se va adopta un sistem de tip piston (introducere aer pe la partea inferioara - extracție aer pe la partea superioara).

Aerul va fi introdus in sală pe la partea inferioara, prin grile montate in contratreptele tribunelor, racordate la canale de aer rectangulare realizate din tabla zincata. Evacuarea aerului se va realiza pe la partea superioara prin grile simpla deflexie racordate la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Dispozitivele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

La dimensionarea si la alegerea dispozitivelor de introducere si de extracție a aerului se va avea in vedere respectarea vitezelor de confort ale aerului.

Străpungerile prin pereții rezistenti la foc se vor izola cu materiale rezistente la foc.

La trecerea tubulaturilor prin pereții rezistenti la foc, se vor monta clapete antifoc; clapetele vor avea o rezistenta la foc cel puțin egala cu cea a pereților in care sunt montate.

Instalații de ventilare grupuri sanitare/vestiare

Grupurile sanitare si vestiarele vor fi ventilate in depresiune, cu ajutorul unor ventilatoare axiale, pentru montaj pe tubulatura circulara, ce vor fi amplasate deasupra plafonului fals. Aerul va fi extras prin valve de extracție cu miez reglabil, racordate la ventilatoare prin tuburi flexibile neizolate. Ventilatoarele se vor racorda la coloane din tubulatura de tabla zincata. Coloanele vor depăși nivelul terasei cu cel puțin 0,7 m si vor fi prevăzute cu piese finale anti-intemperii si cu plasa anti-insecte. După caz, aerul viciat va putea fi evacuat din clădire prin grile cu sistem anti-intemperii si cu plasa anti-insecte, montate pe pereții exteriori, in zone special prevăzute, astfel incat sa nu afecteze aspectul fațadelor.

Sistemul de distribuție al agentului termic/racire la centralele de tratare a aerului

Bateriile de încălzire si de răcire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 70/50°C, 35% etilen-glicol de la centrala termica si cu apa răcită 5/10°C, 35% etilen-glicol de la chillere. Conductele de alimentare vor fi din otel si se vor izola termic si împotriva condensului cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu; grosimile izolațiilor se vor stabili la faza proiectului tehnic, in funcție de diametrul conductelor si de temperaturile agentilor termici; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare.

Bateriile de încălzire si răcire vor fi dotate cu aerisitor automat, filtre Y de impurități pe tur, robineti de secționare, robinet de echilibrare pe retur, vana cu 3 cai si servomotor, robineti de golire, manometre, termometre.

Comanda lor va fi făcută de instalațiile de automatizare în corepsondenta cu valoarea furnizată de senzorul de temperatură montat pe refularea aerului din centrala de tratare a aerului; vana cu trei căi pentru apă răcită/ apa calda trebuie să aibă reglaj continuu.

INSTALATll DE CLIMATIZARE SPATll TEHNICE UPS / SERVER

Pentru asigurarea unei bune funcționari a echipamentelor electrice, ups, rack din spatiile tehnice dedicate acestor echipamente se vor prevedea instalații de climatizare (răcire) in detenta directa.

Aceste încăperi vor fi deservite de cate un sistem de climatizare profesional compus din unitate interioara si unitate exterioara.

Unitățile interioare vor fi amplasate in interiorul camerelor tehnice, pe perete. Fiecare unitate interioara va fi controlata prin intermediul unui termostat de camera. Echipamentele fac parte din seria echipamentelor de aer condiționat utilizate in domeniul sistemelor de control climatic de precizie utilizate in centrele de prelucrare a datelor, servere, telecomunicații, laboratoare, tipografii, depozite, camere de comanda si alte aplicații industriale. Aceste echipamente realizează un control climatic de precizie simultan si continuu, 24 de ore pe zi, al temperaturii, umidității, distribuției si purității aerului respectând normele “C.E.” privind asigurarea securității mecanice, electrice si electromagnetice a echipamentelor.

Unitățile exterioare de la aparatele profesionale se vor amplasa la exterior si vor avea posibilitatea de funcționa in regim de răcire atat vara, cat si iarna.

INSTALAȚII DE DESFUMARE/ PRESURIZARE

In caz de incendiu, desfumarea sălii de sport propuse se poate realiza in condițiile legii natural, conform Normativului de siguranța la foc a construcțiilor P118-99, prin deschiderea unor trape de fum, amplasate in acoperișul sălii. (Trapele vor fi echipate cu sistem de deschidere manuala si automata si vor fi acționate prin intermediul centralei de detecție incendiu.)

In studiul de fata, se sunt propuse pentru desfumare ventilatoare axiale pentru desfumare, prevăzute cu obturator automat, rezistente la 300°C montate la tavanul sălii se sport, pe terasa, protejate la partea superioara cu tubulaturi ciuperca. Pentru calculul acestora se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR CEN/TR 12101-5: 2007 - Sisteme de control al fumului și gazelor fierbinți (Partea 5); implicit prevederile cuprinse în standardul SR EN 12101-6:2005 și în amendamentul SR EN 12101-6:2005/AC:2007 - Sisteme pentru controlul fumului și gazelor fierbinți Partea 6: Specificații pentru sisteme cu presiune diferențială - (Kituri).

Acționarea ventilatoarelor se face automat din centrala de detecție si acționare incendiu. Compensarea aerului se va face natural prin deschiderea automata a ușilor de acces si de evacuare ale sălii de sport, amplasate la nivelul demisolului si parterului (in treimea inferioara a spațiului deservit). Suprafața libera a dispozitivelor de introducere si de evacuare va fi de cel puțin 1% din suprafața sălii.

Protejarea cailor de evacuare se va realiza conform SR EN 12101-6.

Casele de scarasisasurile se vorprotejaprinmentinerea in suprapresiune, conform clasa A.

Sistemul de protejare a cailor de evacuare (case de scarasisas-uri) va fi proiectatastfelincatsarespectecriteriul de curgereaer la viteza de 0.75 m/s sicriteriuldiferentei de presiune in conditiilespacificate in normative.

Raportuldintrelatura mare sicea mica a uneiguri de introduceresauevacuareva fi de celmult 2. Raportuldintrelaturilesectiuniicanalelor nu va fi mai mare de 2.

Ventilatoarelepentrudesfumare, presurizareasasurilorsi a caselor de scarivor fi acționate manual si automat prinintermediulcentralei de detectieincendiu.

In caz de incendiu, desfumarea spatiilor de depozitare se va realiza natural, conform Normativului de siguranța la foc a construcțiilor P118-99, prin deschiderea unor ochiuri mobile, amplasate in pereții exteriori, in treimea superioara a incaperii. Ochiurile mobile vor fi echipate cu sistem de deschidere manuala si automata si vor fi acționate prin intermediul centralei de detecție incendiu. Compensarea aerului evacuat se va realiza natural, prin deschiderea manuala si automata a ușilor de acces. Suprafața libera a dispozitivelor de introducere si de evacuare va fi de cel puțin 1 % din suprafața sălii.

Pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare inchise, se ventilează in suprapresiune fata de încăperile adiacente cu care comunica, prin introducerea mecanica a aerului in scara, printr-o grila montata pe tubulatura.

Suprapresiunea realizata la ușile inchise ale casei de scări, va fi cuprinsa intre 20 si 80Pa. Debitul de aer introdus va fi de 3600mc/h si va asigura o viteza a aerului de 0,5m/s in dreptul ușilor de acces la nivelul incendiat, considerând ușile inchise de la celelalte niveluri.

Grila de introducere se va amplasa la partea inferioara si va fi montata pe tubulatura de introducere. Tubulatura va fi rezistenta la foc 400°C/1h.

Pentru evitarea inundării cu fum a sasurilor tampon, acestea se pun in suprapresiune fata de incaperile adiacente cu care comunica, prin introducerea mecanica a aerului in sas, cu ajutorul unui ventilator de presurizare, care introduce aer printr-o grila montata pe tubulatura rezistenta la foc 400°C/1h, la partea inferioara a incaperii.

Casele de scara si sasurile se vor proteja prin menținerea in suprapresiune, conform clasa A.

Sistemul de protejare a cailor de evacuare (case de scarasisas-uri) va fi proiectat astfel incat sa respecte criteriul de curgereer la viteza de 0.75 m/s si criteriul diferenței de presiune in condițiile specificate in normative.

Raportul dintre latura mare si cea mica a unei guri de introducere sau evacuare va fi de cel mult 2. Raportul dintre laturile secțiunii canalelor nu va fi mai mare de 2.

Ventilatoarele pentru presurizarea sasurilor si a caselor de scări subterane vor fi acționate manual si automat prin intermediul centralei de detecție incendiu. După pornirea ventilatoarelor, acestea vor fi comandate la semnalul unui senzor de presiune, astfel incat in interiorul încăperilor presurizate sa fie menținută tot timpul o suprapresiune de 50 Pa.

La atingerea valorii de 50 Pa, senzorul de presiune va comanda oprirea ventilatorului; la deschiderea unei usi, presiunea din încăpere va scadea, iar senzorul de presiune va comanda repornirea ventilatorului pana la restabilirea unei suprapresiuni de 50 Pa.

Breviar de calcul - Sistem de desfumare sala polivalenta

conform SR CEN/TR 12101:5

Fluxul de căldură prin convectie care intra in stratul de fum ascendant, Mf [kg/s]

Mf = Ce * P * y3/2, unde:

Ce - este egal cu 0,19 pentru încăperi mari precum săli de spectacole, stadioane, spații marideschise pentru birouri, etaje de atrium etc., unde plafonul/tavanul este mult deasupra incendiului;

P - este perimetrul incendiului, masurat orizontal, [m].

P=12 m, conform: SR CEN/TR 12101:5, NBN S21-208-1 [2], BSI Standards [3], SIA 81 [4]

Y - înălțimea aerului curat sub stratul de fum al rezervorului de fum, adică înălțimea dintre baza incendiului și stratul de fum, [m] rezulta,

Mf = 0.19 * 12 * 172 = 159,8 kg/s,

Capacitatea totala de evacuare a ventilatoarelor de evacuare a fumului, V1 [mc/s]

Mf *T1

VI =---

pamb * Tamb

unde,

T1- este temperature absolută medie in stratul ascendant al rezervorului de fum, [K] Tamb- este temperature absolută ambiantă, [K]

p amb - densitatea aerului la temperature ambientala, [kg/mc] rezulta,

VI =


159.8 * 473 1.225 * 273


= 226 mc/s


CONCLUZII

Desfumarea se va realiza cu 9 ventilatoare, avand fiecare debitul de 90400 mc/h Admisia de aer prospat se va realize prin deschiderea tuturor ușilor de la nivelul demisol si parter.

SOLUȚIA 2SURSA DE AGENT TERMIC 80/60°C

Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de o centrală termică proprie, complet automatizată. Centrala se va amplasa in incinta clădirii, în spațiul tehnic special amenajat pentru această destinație, în conformitate cu prevederile Normativelor P118-99,113-02.

Sursa de căldură

Sursa de căldură proiectata este compusa din 4 cazane de pardoseala din fonta cu focar presurizat, montate pe sasiu, cu o putere termica nominala de 1200 kW fiecare, legate in cascada producând agent termic Tt/Tr =80/60°C, cu arzatoare modulante funcționând cu gaz natural.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit având în vedere următoarele:

-    destinația clădirii și parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice în care este amplasat obiectivul;

-    nivelul de înălțime al construcției pe care o deservește;

-    asigurarea temperaturilor interioare de calcul în conformitate cu prevederile SR 1907.

Cazanele utilizate sunt cazane din fonta de mare putere, cu automatizare in cascada pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.

Sursa de căldură este utilizata pentru incalzire centrala si ventilație. Cele 4 cazane sunt racordate la cate un cos de fum, din inox dublu perete (căptușit cu izolație la interior), care va avea un diametru interior de 450 mm. Coșurile de fum vor avea o inaltimea utila de 26 m, piese de vizitare, stuturi de preluare a condensului si ca piesa terminala deflector cu tiraj vertical. Fiecare cazan se racordează la coșul de fum prin intermediul unei tubulaturi circulare din inox. Pe fiecare racord de la cazan la cos de fum au fost prevăzute sibare cu servomotoare care se închid atunci când cazanul nu funcționează si prize de măsurare a tirajului.

Centrala termica va fi prevăzută cu detector pentru gaze naturale cu prag de sensibilitate 2% si vana electromagnetica montata in exterior pe circuitul de gaze al cazanului (vezi proiectul de specialitate de alimentare cu gaze naturale) si priza de aer proaspăt, corespunzător dimensionate puterii termice instalate.

Cazanele vor fi dotate cu supape de siguranță și cu tablou electric de comandă care să asigure:

-    supravegherea nivelului de apă din cazane;    .

-    supravegherea presiunii și temperaturii maxime în cazane;

-    alimentarea electrică a arzătoarelor;

-    reglajul arzătoarelor funcție de sarcina termică dorită;

-    pornirea-oprirea cazanelor;

-    reglarea temperaturii ACM si a temperaturii agentului termic.

încăperea în care se va amplasa centrala va respecta condiția ca suprafața vitrată să fie de 0.02m2/m3 de încăpere (încăpere prevăzută cu senzor de CH4) și va fi prevăzută o priză de aer cu suprafața libera de cel puțin 1,2 mp.

Circulația agentului termic

Circulația agentului termic se realizează cu pompe de circulație (in-line).

Fiecare cazan are montata pe retur o pompa de circulație si o vana cu trei cai. Pompele montate pe returul cazanelor asigura circulația agentului termic pe traseul cazane-(distribuitor-colector).

Sistemul distribuitor-colector are mai multe racorduri de distribuție:

•    Circuit incalzire cu radiatoare

•    Circuit centrale de tratare aer

•    Circuit perdele de aer cald

•    Circuit preparare apa calda pentru consum menajer

Distribuția agentului termic către consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat în încăperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Vehicularea agentului termic se va realiza cu pompe de circulație, montate pe conducta (in-line). Circulația agentului termic între cazane și BEP se va realiza cu pompe prevăzute pe retur.

Pe fiecare circuit sunt prevăzute pe tur, pompe duble de circulație cu 1 rotor de rezerva ce asigura distribuția agentului termic produs de sursa de căldură la echipamentele pe care le deservesc.

Pe circuitul centralelor de tratare aer se va monta un schimbător de căldură in placi. Circuitul primar al schimbătorului va fi alimentat cu agent termic apa calda 80/60°C furnizat de centrala termica. Pe circuitul secundar va circula apa calda 70/50°C cu 35% etilen-glicol, pentru evitarea pericoului de inghet in conductele si in bateriile de încălzire ale centralelor de tratare montate la exterior, sau in spatii neincalzire, supuse riscului de inghet. Agentul termic de pe circuitul secundar va fi vehiculat cu o pompa montata pe retur.

Protejarea instalației

Instalația va fi protejata împotriva creșterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132 prin:

•    asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a creșterii temperaturii cu vase de expansiune cu membrana elastica (racordate pe returul instalației sau pe returul fiecărui cazan in parte). Acestea vor avea o presiune de incarcare si capacitate specificate in proiect (vezi schema de funcționare a instalației).

•    Limitarea presiunii agentului termic la 6 bar prin montarea pe fiecare cazan pe conducta de tur, sau direct pe cazan a cate doua supape de presiune care deschid la 6 bar.

•    Evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe cazane si vasul de expansiune

•    Limitarea temperaturii maxime prin termostatele cazanelor

•    Protejarea cazanelor împotriva lipsei de apa prin întreruperea funcționarii arzătoarelor la detectarea lipsei de apa din cazane.

•    Protecția cazanelor împotriva temperaturilor scăzute pe retur nu mai este strict necesara datorita construcției speciale a cazanelor - care asigura limitarea scăderii punctului de rouă in cazan, in regim staționar (totuși au fost prevăzute vane cu trei cai, ca un sistem de protecție suplimentar).

Parametrii agentului termic necesar incalzirii

Parametrii agentului termic sunt reglați in regim dinamic in funcție de temperatura exterioara efectiva, atat prin funcționarea modulanta a arzătoarelor, cat si prin reglajul indepent pe fiecare circuit cu ajutorul vanelor cu trei cai montate pe circuitele de încălzire (pe cele specificate in schema de funcționare a instalației).

Alimentarea cu apă -umplerea instalației

Alimentarea cu apa se va face de la statia de dedurizare racordata la stația de pompare ce deservește imobilul, printr-un racord flexibil demontabil. Distribuitor/colectorul de incalzire va avea un racord special prevăzut pentru instalația de umplere cu comanda manuala de la tabloul electric si automat (de la senzorul de presiune minima din instalația de incalzire/racire).

Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța și economie

Funcționarea în parametrii tehnici, de siguranță și economie a centralei termice este prevăzută a fi asigurată conform cap. 16 din 113/2002, cu aparate de măsură, contorizare și echipamente de automatizare care controlează în principal siguranța și economicitatea, temperaturile și presiunile prescrise, inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților termici corelat cu temperatura exterioara și cu cererea de consum.

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

Idem soluția 1.

INSTALAȚIA DE PREPARARE ACM

Idem soluția 1.

SURSA DE A GENT DE RA CI RE

Climatizarea pe pe tit timpul anului (incalzirea si racirea) spatiilor administrative, a cabinetelor, a holurilor, foyerelor, cabinetelor medicale, bufeturilor etc, se va realiza cu sisteme de tip VRF, cu funcționare in detenta directa, comuse din unitati exterioare răcite cu aer si cu unitati interioare de tip duet, pentru montaj in plafoanele false.

Climatizarea pe timpul verii a sălii polivalente, a sălii de antrenament, precum si racirea aerului proaspăt necesar in celelalte spatii, se va realiza cu centrale de tratare a aerului echipate cu baterii de răcire in detenta directa, alimentate cu agent frigorific ecologic de la unitati de condensare, răcite cu aer, amplasate la exterior. Sistemele vor funcționa cu agent frigorific ecologic, de tipul R410A.

Unitățile exterioare se vor amplasa la exterior, pe postamente izolate corespunzător, langa clădire, intr-un spațiu tehnic ce îndeplinește toate cerințele de siguranța si eficienta impuse de normativele in vigoare si de cerințele producătorului agregatelor si care va asigura spatiile necesare pentru mentenanta.

Unitățile interioare si bateriile de răcire in detenta directa se vor racorda la unitățile exterioare, prin trasee frigorifice realizate din țeava de cupru, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, conform specificațiilor producătorului.

Sistemele VRF vor fi asigurate cu aparate de măsură și echipamente de automatizare (care controlează în principal siguranța echipamentului, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților frigorifici corelate cu temperatura exterioara si cu cererea de consum) incorporate in furnitura echipamentelor.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE CU SISTEME VRF

Climatizarea (incalzirea, racirea, filtrarea aerului) zonelor administrative, a cabinetelor, a foyerelor de la demisol si de la parter, a saloanelor si restaurantului de la etaj etc, se va realiza cu ajutorul unei instalații cu unitati interioare cu funcționare in detenta directa, tip VRF, necarcasate orizontale, cu 2 țevi, care se vor monta deasupra plafonului fals.

Unitățile interioare vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze.

Unitățile interioare vor fi alimentate cu agent frigorific ecologic furnizat de instalația descrisa mai sus.

Conductele de agent agent frigorific la care se vor racorda unitățile interioare, vor fi din cupru si vor fi izolate termic si împotriva condensului cu tuburi de cauciuc sintetic, conform specificațiilor producătorului; grosimea izolației conductelor se va stabili la faza proiectului tehnic, in funcție de diametrele conductelor si a temperaturilor agentului vehiculat. Distribuția agentului se va realiza arborescent, pe deasupra plafonului fals. Drenajul condensului de la tava de condens se va realiza prin țevi din polipropilena ce se vor monta cu panta către sifoanele lavoarelor din grupurile sanitare sau către coloanele colectoare de condens, conform proiectului de instalații sanitare.

Aerul tratat va fi introdus in încăperi prin anemostate patrate cu refulare pe patru direcții, sau prin grile liniare racordate la unitățile interioare prin plenumuri si tuburi flexibile termoizolate. Absorbția aerului recirculat se va realiza prin anemostate, pozate in plafonul fals si racordate la unitățile interioare prin plenumuri si tuburi flexibile neizolate. Grilele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu plenumuri si registre de reglare a debitului de aer.

Unitățile interioare vor fi controlate de la termostate de camera cu montaj pe perete. La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

INSTALAȚIA DE VENTILARE SI DE CLIMATIZARE CU CENTRALE DE TRATARE AER

Pentru realizarea condițiilor igienico-sanitare si de confort in spatiile interioare, se va proiecta o instalație de ventilație cu centrale de tratare aer proaspăt si instalații pentru evacuarea mecanica a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare.

Centrale de tratare aer:

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in spatiile administrative de la demisol, in cabinete etc, se va prevedea o centrala de tratare 100% aer proaspăt, echipata cu recuperator de căldură, baterii de încălzire cu apa calda si de răcire in detenta directa, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 13500 mc/h.

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in sala de antrenament si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se va prevedea o centrala de tratare aer, 0-100% aer proaspăt, funcție de gradul de ocupare si de degajările de CO2, echipata cu recuperator de căldură, camera de amestec, baterii de încălzire cu apa calda si de răcire in detenta directa, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 21000 mc/h.

-    pentru asigurarea aportului de aer proaspăt in sala polivalenta si pentru climatizarea acesteia (incalzire/racire, limitare umiditate, filtrare), se vor prevedea 4 centrale de tratare aer, 0-100% aer proaspăt, funcție de gradul de ocupare si de degajările de CO2, echipate cu recuperatoare de căldură, camere de amestec, baterii de încălzire cu apa calda si de răcire in detenta directa, filtre aer, ventilatoare de introducere si de evacuare cu turatie variabila, cu debitul de 70000 mc/h fiecare.

Centralele de tratare se vor monta in spatii tehnice, pe suporți izolați corespunzător, avand asigurate toate condițiile necesare pentru service si întreținere.

Sisteme de distribuție a aerului (introducere / evacuare aer)

Racordarea centralelor de tratare la prizele de aer proaspăt si de evacuare se va realiza prin tubulaturi rigide, rectangulara. Prizele de aer proaspăt si de evacuare aer evacuat se vor amplasa pe pereți opuși ai imobilului sau cel puțin la o distanta mai mare de 5 m una de alta. Toate prizele de aer proaspăt si de evacuare aer viciat vor fi echipate cu sistem de protecție anti-intemperii si cu plasa anti-insecte.

Instalația de ventilare spatii administrative

Aerul va fi introdus in încăperi prin anemostate racordate la tubulaturi rectangulare realzaite din tabla zincata, prin tuburi flexibile termoizolate. Evacuarea aerului din încăperi se va realiza prin anemostate racordate prin tuburi flexibile termoizolate la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Grilele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

Instalația de ventilare/climatizare sala antrenament

Aerul va fi introdus in sala pe la partea superioara, prin anemostate circulare cu jet turbionar, in construcție speciala pentru spatii înalte, racordate la tubulaturi circulare si rectangulare din tabla zincata, prin tuburi flexibile termoizolate. Evacuarea aerului se va realiza pe la partea inferioara prin grile simpla deflexie racordate prin tuburi flexibile la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Dispozitivele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

Instalația de ventilare/climatizare sala polivalenta

Pentru ventilarea si climatizarea sălii polivalente se va adopta un sistem de tip piston (introducere aer pe la partea inferioara - extracție aer pe la partea superioara).

Aerul va fi introdus in sală pe la partea inferioara, prin grile montate in contratreptele tribunelor, racordate la canale de aer rectangulare realizate din tabla zincata. Evacuarea aerului se va realiza pe la partea superioara prin grile simpla deflexie racordate la tubulaturi rectangulare din tabla zincata. Tubulaturile de introducere se vor izola termic si împotriva condensului cu placi din spuma elastomerica sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 40 de mm pe traseele interioare si de 50 de mm pe traseele exterioare; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe terasa.

Dispozitivele de introducere si de absorbție a aerului vor fi dotate cu registre de reglare a debitului de aer. La ramificațiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta clapete de reglare a debitului de aer cu debit constant.

La dimensionarea si la alegerea dispozitivelor de introducere si de extracție a aerului se va avea in vedere respectarea vitezelor de confort ale aerului.

Străpungerile prin pereții rezistenti la foc se vor izola cu materiale rezistente la foc.

La trecerea tubulaturilor prin pereții rezistenti la foc, se vor monta clapete antifoc; clapetele vor avea o rezistenta la foc cel puțin egala cu cea a pereților in care sunt montate.

Instalații de ventilare grupuri sanitare/vestiare

Grupurile sanitare si vestiarele vor fi ventilate in depresiune, cu ajutorul unor ventilatoare axiale, pentru montaj pe tubulatura circulara, ce vor fi amplasate deasupra plafonului fals. Aerul va fi extras prin valve de extracție cu miez reglabil, racordate la ventilatoare prin tuburi flexibile neizolate. Ventilatoarele se vor racorda la coloane din tubulatura de tabla zincata. Coloanele vor depăși nivelul terasei cu cel puțin 0,7 m si vor fi prevăzute cu piese finale anti-intemperii si cu plasa anti-insecte. După caz, aerul viciat va putea fi evacuat din clădire prin grile cu sistem anti-intemperii si cu plasa anti-insecte, montate pe pereții exteriori, in zone special prevăzute, astfel incat sa nu afecteze aspectul fațadelor.

Sistemul de distribuție al agentului termicZracire la centralele de tratare a aerului

Bateriile de încălzire si de răcire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 70Z50°C, 35% etilen-glicol de la centrala termica, respectiv cu agent frigorific de la unitățile de condensare. Conductele de alimentare ale agentului termic vor fi din otel si se vor izola termic si împotriva condensului cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex sau cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu; grosimile izolațiilor se vor stabili la faza proiectului tehnic, in funcție de diametrul conductelor si de temperaturile agentilor termici; izolația se va proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare. Conductele de agent frigorific vor fi realizate din cupru si se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic, conform specificațiilor producătorului.

Bateriile de încălzire vor fi dotate cu aerisitor automat, filtre Y de impurități pe tur, robineti de secționare, robinet de echilibrare pe retur, vana cu 3 cai si servomotor, robineti de golire, manometre, termometre.

Comanda lor va fi făcută de instalațiile de automatizare în corepsondenta cu valoarea furnizată de senzorul de temperatură montat pe refularea aerului din centrala de tratare a aerului; vana cu trei căi pentru apa calda trebuie să aibă reglaj continuu.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE SPATII TEHNICE UPS/SERVER

Idem soluția 1.

INSTALAȚII DE DESFUMARE / PRESURIZARE

Idem soluția 1.

CONCLUZII

Soluția 1 propune încălzirea si racirea tuturor spatiilor interioare cu agent termic apa calda, respectiv cu apa răcită, sursele propuse fiind cazanele cu funcționare pe combustibil gazos, respectiv chiller-ele cu condensatoare răcite cu aer.

Soluția 2 propune reducerea surselor de încălzire cu funcționare pe combustibil gazos; in acest sens, s-a propus ca încălzirea cu apa calda preparata de cazanele pe gaz sa se faca doar in spatiile anexe (depozitari, spatii tehnice) si in grupuri sanitare, vestiare etc. Totodată, in oricare dintre soluții, încălzirea apei calde pentru consum menajer, precum si încălzirea aerului proaspăt, va trebui sa se faca tot cu agent termic de la cazane. Soluția 2 propune, deasemenea, înlocuirea agregatelor de răcire si a unităților terminale cu funcționare cu apa răcită (chillere, ventiloconvectoare, baterii de răcire), cu echipamente cu funcționare in detenta directa, cu agent frigorific (sisteme VRF).

Principalele avantaje ale soluției 2 fata de soluția 1 sunt spatiile tehnice mai reduse necesare traseelor frigorifice fata de țevile de apa răcită, o mai mare ușurința in mentenanta acestora si eliminarea schimbătoarelor de căldură si a glicolului din instalațiile exterioare, in cazul soluției 2 neexistand pericolul de inghet pe timpul iernii.

Dezavantajele soluției 2 fata de soluția 1 sunt implicate de costurile de achiziție mai ridicate ale acestor sisteme, de dificultățile legate de traseele frigorifice foarte lungi, aceasta ducând la un număr ridicat de sisteme VRF independente si de puterile ridicate ale bateriilor de răcire ale centralelor de tratare, ceea ce ar necesita montarea mai multor baterii in serie si un număr ridicat de unitati de condensare pentru fiecare CTA. De asmenea, soluția 2, cu sisteme in detenta directa, va presupune consumuri mari de energie electrica pe timpul iernii când, datorita temperaturilor exterioare scăzute, randamentul acestora va fi unul redus.

In urma analizei tehnico-economice, s-a optat pentru adoptarea soluției 1.

MĂSURI DE PSI Șl PROTECȚIA MUNCII

La execuția lucrărilor se respecta legislația de protecție a muncii in vigoare:

>    Norme generale de protecția muncii 1996;

>    Norme specifice de protecție a muncii pentru activitatea întreprinderilor de construcții - montaj si de deservire apartinand primăriilor - elaborate de primăria municipiului București si MLPAT;

>    Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții, publicat in Buletinul Construcțiilor voi 5-6-7-8/1993;

Organizarea activitatii de protecția muncii:

>    In scopul realizării activitatii de protecția muncii la nivelul cerințelor de securitate a muncii, se organizează compartimente de protecție a muncii sau se numesc prin decizie persoane care vor îndeplini sarcinile privind acesta activitate.

>    Persoanele care îndeplinesc atribuțiile de protecție si igiena muncii vor fi atestate din punct de vedere profesional de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

>    Activitatea de protecție a muncii are drept obiect, controlul si urmărirea realizării tuturor obligațiilor prevăzute in regulamentul si legislația de protecția muncii, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale si a asigurării unor condiții normale de munca.

Echipamente de protecția muncii:

>    Echipamentul individual de protecție reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidente si îmbolnăvire profesionale.

>    Personalul lucrator, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament individual de protecție sunt obligate sa aiba cunoștințe privind caracteristicile si modul de utilizare a acestuia, sa-l utilizeze doar in scopul pentru care a fost atribuit, sa-l prezinte la verificările periodice prevăzute, sa solicite inlocuirea sau completarea sa când nu mai asigura indeplinirea funcției de protecție.

>    Nepurtarea echipamentului individual de protecție in cazul in care acesta este corect acordat si in stare de funcționare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau condiții decât cele prevăzute in instrucțiunile de utilizare, va fi sanctionata conf. Legslatiei in vigoare.

>    Personalul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu se acorda mijloacele individuale de protecție necesare, prevăzute in lista interna sau in „Normativul cadru”, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

>    Materialele igienico-sanitare se distribuie gratuit salariatilor in scopul asigurării igienei si protecției personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale.

>    Personalul sanitar din întreprindere are obligația instruirii salariatilor in vederea utilizării corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si sa urmareasca eficienta acestora in prevenirea unor boli profesionale.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Pe parcursul executării lucrărilor, verificările se vor efectua de către conducătorul tehnic al lucrării, asistat de responsabilul tehnic la lucrărilor din partea beneficiarului. Pentru instalațiile care se maschează, verificarea calității se efectuează conform instrucțiunilor de lucrări ascunse.

Verificările efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56/02 si Ordinul 1SCC nr. 1/1/5/1992

CONSIDERAȚII FINALE

In studiu au fost prevăzute echipamente corespunzătoare din punct de vedere funcțional și al gabaritelor, având în vedere spațiile disponibile. întocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor De Execuție pe partea de instalații cuprinzând fiecare specialitate in parte obligatorie.

Documentația din proiect se va studia cu atenție înainte de începerea execuției.

Orice modificare se va face cu acordul scris al proiectantului.

BREVIAR DE CALCUL

1. Calculul pierderilor de căldură

Pierderile de căldură au fost calculate conform STAS 1907/1-1997

1.1 Premise de calcul

- Temperaturi de calcul:

-    Temperatura exterioara

te = -12°C


ti = +22 °C ti = +22 °C


-    Temperaturi interioare :

-    Sala multifuncționala:

-    Sala antrenamente:

-    Spatii administrative:    ti = +22 °C

-    Spatii tehnice:    ti = +15 °C

-    Umiditate relativa:    necontrolata

-    Sala multifuncționala:    <p = max.60%

-    Sala antrenamente:    <p = max. 60%

-    Situația clădirii in raport cu acțiunea vântului: clădire amplasata in localitate, zona eoliana II, viteza de calcul convențională a vântului 5 m/sec.

-    Ferestre exterioare cu rama de aluminiu si geam termopan.

1.2 Calculul pierderilor de căldură

Determinarea pierderilor de căldură se face in baza unui calcul al pierderilor de căldură pentru fiecare încăpere in parte, calcul ce are la baza formula prezentata in STAS 1907/97.

0 = 0r(l +


100


)+S


unde:

Qt = fluxul de căldura pierdut prin elementele de construcție

Qi = debitul de căldura necesar încălzirii aerului rece pătruns in încăpere

A = adaosurile ia pierderile de căldura prin transmisie,

QT=Qe+Qp

cu Qe- pierderile de căldura prin elementele de construcție

care separa doua medii identice dar cu potențiale termice diferite.

Qp- pierderile de căldura prin elementele de construcție in

contact direct cu solul.

Cm - coeficient de corecție al transferului de căldură prin transmisie ( are valoarea '1' pentru clădiri cu inerție termica noemala , si valoarea '0.9' pentru clădiri cu inerție termica ridicata.)

Sj - suprafața elementului de construcție prin care se face transferul de căldură.

Rj - rezistenta termica a elementelor de construcție.

tj - temperatura interioara convenționala alesa pentru realizarea confortului termic.

tej - temperatura exterioara încăperii de încălzit ( mediu exterior sau încăpere adiacenta incalzita sau neincalzita dar la o diferența de potențial termic fata de incaperea considerata inițial)

rrij - coeficient de masivitate termica care corectează temperatura exterioara mj - f(Dj) cu Dj- indiice de inerție termica

Dj = RjSj cu Sj - coeficient de asimilare termica

Qp - in cazul clădirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de căldură prin elementele de construcție in contact cu solul avand in vedere existenta subsolului neincalzit.

ZA - adaosurile la pierderile de căldură prin transmisie , se da numai incaperilor in contact cu cel puțin un perete exterior.

Ao - adaosuri de orientare , se ia in considerare diferența intre incaperile însorite , parțial însorite sau neinsorite.Toate aceste încăperi indiferent de poziția lor in raport cu punctele cardinale trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau încăperii si nu fiecărui elemente de construcție in parte.


E (W


Parțial sub acțiunea razelor solare


Ac - adaos de compensare a suprafețelor reci.Pentru incaperile care au elemente de construcție cu o rezistenta termica medie scăzută ( datorita unei suprafețe vitrate ) pentru a compensa efectul de radiație rece intre om si aceste suprafețe , se impune compensarea acestui efect prin marirea pierderilor de căldură prin transmisie.Acest adaos se da tuturor încăperilor in contact cu exteriorul cu excepția încăperilor in care omul este in tranzit.

^ =/(/?,) cu R, =

Qi - reprezintă necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns in încăpere.

Qi ~ m<m(Qinfjltraljj,QVentjiare) Qusa

Qusa - debitul de căldură necesar încălzirii aerului rece pătruns in clădire prin deschiderea ușilor.

era=O.36S,«o(<,-<,)(l+^)Cl,

unde

Su - suprafața ușii

no - numărul de deschideri pe ora

tj - temperatura in camera tampon

Qinfiitratii - fluxul de căldură necesar încălzirii aerului rece pătruns in încăpere prin infiltrații.

a,f =cuE^L-i-vm(t, -0(1+-^:)

ZL - reprezintă suma lungimilor rosturilor elementelor de construcție mobile prin care se infiltrează aerul rece.La elementele de construcție mobile de tip usa sau fereastra dubla sau tripla lungimea rosturilor se ia o singura data.

i - coeficient de infiltrație a aerului in interior .Depinde de următorii parametrii:

-    natura elementului mobil (lemn , metal)

-    tipul de construcție ( simplu , dublu , cuplat)

-    gradul de permeabilitate al clădirii la aer

-    raportul dintre Se/Si ( suprafața elementelor mobile exterioare /suprafața elementelor mobile interioare).

v - viteza vântului convențional de calcul

E - coeficient de corecție eolian ( se da încăperilor de la nivelele inferioare) p - densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva cp - căldură specifica a aerului.

Cu ajutorul acestor formule pentru determinarea pierderilor de căldura s-a determinat o pierdere de căldură totala de:

Q = 2900(kJT)

2. Calculul aporturilor si a degajărilor de căldură

Temperaturi de calcul:

-Temperatura exterioara

te = 30,6 °C


ti = +24 °C ti = +24 °C ti = +24 °C necontrolata


-Temperaturi interioare vara :

-    Sala Multifuncționala:

-    Sala Antrenamente:

-    Spatii Administrative:

Umiditate relativa:

Aporturile si degajările de calcura au fost calculate conform STAS 6648/1 si cuprind :

•    Aporturi    de căldură prin elemente inerțiale (ferestre)

•    Aporturi    de calcura prin elementele inerțiale (pereți, terasa)

•    Aporturi    de căldură de la încăperile învecinate neclimatizate

•    Degajări    de calcura de la corpurile de iluminat electric

•    Degajări    de căldură de la ocupanti

In bilanțul necesarului de frig pentru încăperile climatizate au fost luat in calcul si degajările de umiditate de la ocupanti.

S-a determinat o sarcina de răcire (aporturi exterioare si degajări interioare) de:

Q = 2940(&r)

MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII ELECTRICE

Prezenta documentație tratează la faza S.F. instalațiile electrice aferente lucrării.

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații electrice aferente obiectivului:

—    alimentarea cu energie electrica ;

—    distribuția energiei electrice la interior;

—    iluminat interior normal si de securitate ;

—    iluminat exterior;

—    prize 230/400V, instalația de putere ;

—    instalații de protecție împotriva șocurilor electrice accidentale    si PSI;

—    instalații curenti slabi (date-TV, control    acces,    detecție    incendiu,    detecție la

efracite, supraveghere video, adresare publica)

—    instalație de degivrare (cu plase sau cablu) pentru acoperiș si treptele de la intrare.

BAZA DE PROIECTARE

La baza întocmirii proiectului au stat:

S Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

S Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate; S Conceptul design : instalații HVAC și instalații sanitare.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

—    Legea nr, construcții;

—    Legea nr.

—    Legea nr.

—    Legea nr.


10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea în 327/2005 privind performanta energetica a clădirilor;

307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

319/2006 privind protecția si securitatea muncii, inclusiv HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, actualizata cu HG 1425/2010 si HG 1242/2011;

—    Legea nr. 123/2012 privind energia electrica si a gazelor naturale completata si modificata cu Legea 127/2014;

—    Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

—    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

—    Legea nr. 608/2001, cu modificările ulterioare, privind evaluarea conformității produselor;

—    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata în Monitorul Oficial al României, nr. 933 din 13 octombrie 2004., cu complectarile si modificările ulterioare;

—    Ordinul nr. 691/1459/288 din 2007 al MDLPF, MEF si MIRA pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a clădirilor;

—    HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in construcții;

—    Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in construcții, aprobat prin HGR nr. 272/1994;

—    Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994;

—    Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7- 2011;

—    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de producție, indicativ 118/1-01;

—    Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, indicativ 118/2-02;

—    Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP - 061 - 02;

—    Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare, indicativ NP-068-02;

—    Regulament privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin HG n. 867/2003;

—    Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ NTE 001/03/00;

—    Normativ pentru proiectarea si executtia rețelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00;

—    Normativ de încercări si măsurători la echipamentele si instalații electrice, indicativ NTE 002/03/00;

—    Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in rețelele electrice, indicativ PE 143/1994;

—    îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-lp30-04;

—    Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-2002;

—    Norme generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 163/28.02.2007;

—    Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99;

—    Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații afrerente acestora, indicativ C 300-1994;

—    Normativ pentru protecția antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100/1-2006;

—    Ghidul criteriilor de performanta pentru instalațiile electrice din clădiri, indicativ GT-059-03;

—    Protecția împotriva șocurilor electrice in instalații si echipamente electrice, indicativ SR EN 61140/2002;

—    Instalații electrice in construcții, indicativ SR HD 60364-1....7;

—    Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune, indicativ SR EN 60439-1:2001/091:2011;

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor esențiale de calitate conform Legii 10 /1995 si Legii 123/2007 , specialitatea instalații electrice.

întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

SOLUȚIA TEHNICA PROIECTATA

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a spațiului tratat se va face prin intermediul post de transformare 20/04 kV de 1600kVA.

Pentru alimentarea continua a consumatorilor electrici vitali s-a prevăzut un grup electrogen 1000 kVA cu pornire si comutare automata, iar pentru receptoarele ce nu admit întrerupere in alimentare s-au prevăzut surse neintreruptibile UPS.

DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Distribuția energiei electrice de la postul de transformare la tabloul general este realizata in sistem TN-C, prin intermediul cablurilor armate din aluminiu cu manta din PVC, tip ACYAbY si tensiunea nominala de minim 1 kV.

Distribuția energiei electrice de la tabloul electric general la receptoarele electrice se realizează in sistem radial prin intermediul cablurilor din cupru cu manta din XPLE, cu emisie redusa de fum si fara halogeni, tip N2XH si tensiunea nominala de minim 1kV.

Tablourile electrice sunt in confecție metalica, in montaj aparent, cu usa plina cu yala, cu grad de protecție minim IP43 fiind echipate cu reglete de conexiuni.

Toate cablurile se vor poza in tuburi de protecție fara halogen ingropate in elementele de construcție sau pe paturi de cabluri.

NOTA : Golurile pentru trecerea cablurilor prin planșee, pardoseli sau pereți, inclusiv cele prevăzute pentru extinderi vor fi etanșate cu materiale agrementate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de etanșare a golurilor trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut.

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

ILUMINAT NORMAL INTERIOR, EXTERIOR SI DE SECURITATE

Iluminatul normal interior

Instalația de iluminat interior din cadrul spațiului amenajat, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, fluorescente liniare, fluorescente compacte economice, după mediul ambiant al incaperilor in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare.

Iluminatul general asigura un nivel de iluminat al arenei de 1000 Ix in timpul competițiilor sportive, un nivel de iluminat de 600 Ix in timp programului de agrement si un iluminat in zona gradenelor de 400 Ix.

Comenzile de aprindere a acestor corpuri de iluminat se realizează centralizat, prin intermediul panourilor de comanda, si local, la ușile de acces cu ajutorul întrerupătoarelor si comutatoarelor. Inaltimea de montaj a acestora este de 1.2 m fata de cota pardoselii finite .

Sistemul centralizat de acționare a instalației de iluminat este realizat prin intermediul contactoarelor montate in tablourile secundare de iluminat.

Toate echipamentele sunt in montaj îngropat, IP20. In cazul poziționării a mai multor întrerupătoare unul langa celalalt se vor utiliza de rame comune si echipamente cu mecanism îngust.

Iluminatul de siguranța si securitate

Se va realiza un iluminat de siguranța si securitate, iluminat ce se va realiza in încăperile tehnice, in zonele in care exista echipamente cu rol vital in funcționarea clădirii, pe caile de circulație si evacuare, in dreptul schimbărilor de nivel si al scărilor astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct, in dreptul posturilor de prim ajutor si al echipamentelor de avertizare si intervenție in caz de incendiu.

a.    Iluminat de siguranța pentru continuarea lucurului independent de iluminatul general, realizat cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa pentru 3h;

b.    Iluminatul de securitate consta din:

-    iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri cu surse cu LED, permanente, montate pe caile de evacuare, acumulatoarele acestora asigura o autonomie de minim 3h ;

-    Iluminat de securitate pentru circulație pe coridoare, iluminatul trepte etc. independent de iluminatul general, realizat cu corpuri de echipate cu kit de emergenta pentru o sursa pentru 3h;

-    iluminat de securitate pentru evitarea panicii independent de iluminatul general, realizat cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta pentru o sursa pentru 3h;

iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor realizat cu corpuri de iluminat de tip luminoblocuri cu surse cu LED, permanente, montate pe caile de evacuare, acumulatoarele acestora asigura o autonomie de minim 3h ;

INSTALAȚII DE PRIZE - 230V - 50 HZ SI INSTALAȚIA DE PUTERE

Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecție. Amplasarea lor a tinut cont de planul de mobilare realizat de către arhitect.

Inaltimea de montaj a prizelor este de 0.3 m fata de pardoseala finita sau conform indicațiilor de pe planuri avand gradul de protecție IP20. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se utilizează aparataj modular si rama comuna.

Traseele pentru circuitele de prize si racordurile electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial.

Numărul conductoarelor precum si secțiunea lor este adaptata puterii consumatorului

In mod analog sunt alese si aparatele din tabloul electric . Circuitele (putere , iluminat, prize si automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate monopolare, bipolare, tripolare sau terapolare după caz.

Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate similar cu cele din instalația de putere.

ILUMINATUL EXTERIOR

Instalația de iluminat exterior consta din:

-    iluminatul decorativ compus din corpuri de iluminat montate in jardiniere etc.

-    iluminatul pietonal compus din corpuri de iluminat montate stâlpi ornamentali de 4-5 m pe aleile pietonale.

-    Iluminat in parcarea compus din corpuri de iluminat montate pe stâlpi stradali de 12 m.

Distribuția circuitelor de iluminat la exterior se va realiza cu cabluri armate din aluminiu cu manta din PVC, tip ACYAbY si tensiunea nominala de minim 1kV montate in șanțuri pe pat de nisp.

Se va realiza o legare la pamant suplimentara a stâlpilor de iluminat la priza de pamant a clădirii folosindu-se platbanda OLZn 25x4 mm.

INSTALAȚII DE DEGIVRARE

Pentru prevenirea formării acumulărilor de gheață și zăpadă pe

-    terasa,

-    pe zonele de margine a invelitorii repectiv fațadelor acolo unde exista riscul formarii de tuturi sau strat de gheata sau

-    pe zona cea mai circulata a treptelor de acces, s-a prevăzut un sistem de protecție cu cablu de încălzire electric.

Sistemul asigură un control optim al topirii gheții și zăpezii în gama de temperaturii de la -10° la+5°,care implică riscul formării gheții și a acumulărilor de zăpadă.

Sistemul cuprinde:

-cablu încălzitor - termostat

-set de senzori pentru umiditate și temperatură -bandă metalică de fixare -cleme de fixare

Cablul încălzitor se montează în stratul de protecție al invelitorii cu alimentare cu energie electrică cu circuit propriu de la tabloul electric.

Montarea cablului se face cu cleme de fixare. Sistemul este prevăzut cu instalație de automatizare pentru funcționare și control al temperaturii

Instalația de degivrare se va executa cu respectarea tehnologiilor de montaj date de furnizorul de echipamente și anormelor tehnice în vigoare specifice pentru lucrării de instalații electrice . Instalația se va executa numai de către personal autorizat pentru execuția lucrăriilor de instalații electrice.

Cablurile electrice de încălzire vor fi conectate la nulul de protecție conform normelor în vigoare. Rezistența cablului indicată pe eticheta racordului cablu cald cablu rece, precum și rezistența izolației vor fi verificate înainte și după turnarea șapei sau a strtului de protecție al invelitorii.

După execuția lucrărilor de montaj a cablului și a echipamentelor se va întocmi schița de execuție privind amplasarea cablului și a restului de echipamente cu detalii și cote definitive , exacte care împreună cu certificatul de garanție și cartea tehnică se vor anexa la cartea construcției.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE LA ȘOCURI ELECTRICE

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

-legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție ;

-legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protecție ;

-instalarea de disjunctoare automate cu protecție diferențiala de 30mA pe circuitele secundare ;

Se va realiza o priza de pamant naturala prin dispunera in fundația clădirii a unei platbande OLZn 40x4 pe tot conturul ei, care se va lega de armaturile din fundația clădirii.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 1 Ohm fiind o priza comuna pentru instalația electrica de protecție importiva atingerilor accidentale si pentru instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRILOR ATMOSFERICE SUPRATENSIUNILOR DIN REȚEA.

Instalația de paratrăsnet este de tip NORMAL IV, si va fi realizata cu un dispozitiv PDA (paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare) montat pe tija cu inaltimea de 5m cu o raza de protecție ce asigura protecția intregii clădiri.

Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din rețeaua de distribuție se vor monta in tablourile principale si secundare descarcatoare de supratensiuni.

INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI

BAZA DE PROIECTARE

Lucrările din prezentul proiect se încadrează în:

-    Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri Indicativ I 18/2-02 ;

-    Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7- 2011.

-    Ordinul MTTC 1650/98 privind măsurile PSI în domeniul instalațiilor de telecomunicații

-    SR CEI 60839-1-1:1994 Sisteme de alarmă Partea 1: Prescripții generale. Secțiunea 1: Generalități

-    SR CEI 60839-1-2:1994 Sisteme de alarmă Partea 1: Prescripții generale. Secțiunea 2: Dispozitive de alimentare, metode de încercare și caracteristici de funcționare

-    SR CEI 60839-5-1:1996 Sisteme de alarmă Partea 5: Prescripții pentru sistemele de transmisie a alarmei. Secțiunea 1: Prescripții generale pentru sisteme

-    SR HD 60364-4-41:2007 Instalații electrice de joasa tensiune. Partea 4: Masuri de protecție pentru asigurarea securității. Capitolul 41: Protecția împotriva șocurilor electrice ;

-    STAS 12604/4 - Protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă. Instalații electrice fixe. Prescripții generale.

-    L 10/1995 -Lege privind calitatea în construcții (împreună cu modificările: HG 498/2001, L 587/2002 și L 123/2007);

-    L 333/2003 - LEGE privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (modificată prin: OUG 16/2005, L 151/2005 și L 9/2007)

-    HG 1010/2004 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (modificată prin HG 1698/2005)

-    L 307/2006 - LEGE privind apărarea împotriva incendiilor;

-    HG 766/1997 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

-    Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor interioare de semnalizare incendiu și pază împotriva efracției din clădirile civile și de producție -IPCT SA

-    Legea nr. 319/2006 privind protecția si securitatea muncii, inclusiv HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, actualizata cu HG 1425/2010 si HG 1242/2011 ;

-    HOTĂRÂREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006    ~

-    HOTĂRÂREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, (modificată prin HG 601/2007);

GENERALITĂȚI

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea soluțiilor tehnice și condițiilor de realizare a sistemelor de detecție si semnalizare incendiu, detecție si semnalizare efracție, supraveghere video, control acces, video interfon si date-voce-TV- Wi-Fi aferente sălii polivalente

Premisa esențială a proiectului este de a asigura protecția bunurilor existente, adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și condiții superioare de utilizare, concomitent cu un efort investițional minim.

La baza proiectării au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectură ale construcției și prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

Toate echipamentele pentru sistemele de detecție semnalizare la incendiu si la efracție, sistemul de control acces, adresare publica si sonorizare si sistemul de supraveghere video vor fi poziționate intr-o încăpere tehnica in care accesul este permis doar personalului calificat.

SISTEM DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu s-a proiectat in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare pentru detecția si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu are in componenta următoarele echipamente:

•    centrala de detecție si alarmare la incendiu;

•    detectori de fum optici adresabili;

•    detector multisenzor;

•    butoane manuale de alarmare adresabile ;

•    modul adresabil intrări / ieșiri;

•    sursa de alimentare;

•    sirene interioare;

•    sirena exterioara;    '

FUNCȚIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza următoarele funcții:

•    detecția rapida a inceputurilor de incendiu;

•    afișarea zonei de detectoare aflate in alarma;

•    autotestarea echipamentului central si a detectorilor;

•    semnalizarea acustica la nivelul intregii clădiri;

•    semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare;

•    comanda deblocării ușilor, de pe caile de evacuare, prevăzute cu instalații de control acces, in caz de incendiu;

•    monitorizarea pompelor de sprinklere, a pompelor de hidranti si a nivelelor de curgere.

•    comanda pornirii ventilatoarelor de compensare la funcționarea instalațiilor de dezfumare

•    pornirea ventilatoarelor de desfumare.

•    deschiderea ușilor de evacuare si pt introducere aer proaspăt.

Se va acorda o atentie speciala modului de comandare automatizata a ventilatoarelor si a deschiderii ușilor de acces in sala pt introducerea aerului proaspăt in cazul incendiilor cu multe surese pentru a se evita introducerea fumului din spatiile conexe in sala de sport (sala aglomerata).

SISTEM DE DETECȚIE SI AVERTIZARE EFRACȚIE

Sistemul de detecție și alarmare la efracție s-a proiectat într-o arhitectură deschisă, în conformitate cu prevederile standardelor EN 50131- 1 și EN 50131-6, ținând cont de destinația clădirii, astfel încât să se realizeze o detecție rapida a tentativelor de efracție. Sistemul de detecție și alarmare la efracție (SDAE) realizează controlul fluxurilor de acces în interiorul clădirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detecție se realizează o protecție eficientă împotriva oricăror tentative de efracție.

Sistemul de detecție și alarmare la efracție se compune din următoarele echipamente:

•    Centrală de detecție și alarmare la efracție;

•    Tastatura cu afisaj LCD;

•    Modul de alimentare

•    Detectori de mișcare cu detecție în infraroșu;

•    Butoane de panică;

•    Sirenă de interior;

•    Sirenă de exterior.

FUNCȚIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza următoarele funcții:

•    detecția rapida a tentativelor de efracție;

•    alarmarea în cazul apariției unui eveniment cu indicarea zonei elementului de detecție;

•    detecția în cazul sabotajului elementului de detecție (tamper);

•    detecția în cazul sabotajului liniei de transmise date;

•    memorie nevolatilă cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data/ora/eveniment;

•    comunicația spre un dispecerat specializat pentru intervenție;

•    funtionarea în cazul absentei tensiunii prin intermediul bateriei acumulator;

•    partiționarea zonelor de detecție;

•    afișaj digital (LCD) al evenimentelor.

SISTEM CONTROL ACCES

Sistemul de control acces se va realiza într-o arhitectura deschisă, tinind cont de destinația clădirii, astfel încât mișcarea pe fluxurile de acces să se desfasoare în mod controlat. Magistrala de control acces se va conecta la portul comlock a centralei de detecție efracție.

Sistemul de control al accesului se compune din următoarele echipamente:

•    controllere

•    cititoare de proximitate

•    butoane deschidere usa

•    butoane deschidere usa de urgenta

•    dispozitive electromagnetice pentru blocare usa;

•    amortizoare de ușă și contacte magnetice.

Sistemul va realiza următoarele funcții:

•    funcția de limitare a accesului, permițând accesul în spatiile controlate numai persoanelor autorizate .

•    funcția de monitorizare a stării ușilor (inchis/dechis) cu posibilitatea transmiterii acestor informații spre un dispozitiv de comanda centralizata (PC);

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Proiectul cuprinde sistemul DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) care este un sistem de înregistrare și redare digitală a imaginilor și o serie de camere video color amplasate în locurile care necesita supraveghere (interior, exterior).

înregistrarea imaginilor se realizează pe HDD-urile sistemului într-un format proprietar permițând accesarea acestora în orice moment (chiar și atunci când sistemul este în modul de înregistrare). Supravegherea se face prin intermediul unor camere video montate la interior și exterior.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor Online sau a imaginilor înregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul rețelei locale (TCP/IP) folosind un “client” care se instalează pe orice calculator conectat în rețea cu sistemul. Se poate realiza o legătură peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Camerele video interioare si exterioare sunt de tip IP cu posibilitate de urmărire si identificare.

Mod de lucru programabil: sistemul poate funcționa în mod «full» (înregistrare 24 ore) sau poate fi programat să înregistreze în perioade de timp stabilite de utilizator.

SISTEM DATE-VOCE-TV

S-a prevăzut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va asigura o buna admininstrare a rețelei, o flexibilitate mare in ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicație utilizat (telefon,calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea rețelei fara a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN, etc.) si sistemele informaționale de la diferiți producători dea lungul unei perioade mari de existenta a clădirii.

INSTALAȚIE ALARMARE VOCALA

S-a prevăzut un sistem de alarmare vocala cu următoarele funcționalități:

•    Sistem de evacuare in caz de incendiu;

•    Sistem de sonorizare general, ce permite anunțuri generale;

•    Sistem de sonorizare de fond (ambiental);

Acesta este un sistem ce permite difuzarea de anunțuri generale “aii caii”, anunțuri pe mai multe zone. Poate fi configurat sa folosească un singur amplificator pentru difuzarea de muzica si anunțuri, sau sa folosească amplificatoare separate, pentru a evita întreruperea de muzica pe zonele in care se dau anunțuri.

Controllerul este prevăzut cu un număr de intrări diferite pentru baze microfonice, conectate prin cabluri cu fara halogen.

Oferă posibiliatea utilizatorilor de a difuza anunțuri prin centrala telefonica interna.

In cazul unui eveniment ce vizeaza centrala de detecție si avertizare la incendiu si centrala de detecție si avertizare la efracție, acestea transmit un mesaj ce se va fi amplificat si transmis către difuzoarele aferente instalației de alarmare vocala.

CERINȚE ESENȚIALE DE CALITATE

Rezistenta mecanica si stabilitatea se realizează prin :

•    Rezistenta mecanica a elementelor instalației la eforturile exercitate in timpul utilizării;

•    Numărul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de ilminat, care nu produc deteriorări si uzura;

•    Rezistenta materialelor , aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ;

•    Adaptarea masurilor de protecție antiseismica ( asigurarea tabloului electric împotriva răsturnării, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi) Securitatea la incendiu se realizează prin :

•    Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de construcție;

•    încadrarea instalației electrice in categoriile de pericol de incendiu , respectiv de pericol de explozie;

•    Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalației electrice; Siguranța in exploatare se realizează prin :

•    Protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta ;

•    Securitatea instalației electrice la funcționarea in regim anormal : protecția la suprasarcina si la scurtcircuit;

Igiena, sanatate si mediu se realizează prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre , de către instalațiile electrice;

Funcționarea instalației de alimentare electrica

în regim de funcționare normală, tabloul principal va funcționa cu întreruptorul de sosire închis iar plecările spre consumatori vor fi conectate în totalitate.

2.4. Date tehnice ale investiției

2.3.    a. Zona si amplasamentul

ZONA Badea Cartan, Constanta B-dul Aurel Vlaicu Nr 254

2.3b. Statutul juridic al terenului

Proprietatea privata a primăriei Municiiului Constanta

2.3.    c. Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața terenului: 60192mp.

Suprafața Suprafața construita la sol a clădirii sălii de sport propuse: cca. 9820mp

Suprafața construita desfasurata propusa a claditii sălii de sport: cca. 18.500mp

Regim de inaltime propus: D+P+E

H. maxim propus = 20.00m de la cota ±0.00 adica cca 22m deasupra cotei terenului amenajat la strada Stefanita Vodă Suprafața alei acces si parcare: 32.250 mp

2.3.    d. Studii de teren

Conform anexe.

2.3.    e. Caracteristicile principale ale construcțiilor, variante, recomandări

Conform capitolelor anterioare: capitolul 2.2.c (Scenariul 3)

2.3.    f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

Vezi capitolele aferente din descrierea pârtii de instalații

2.3.    g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Nu e cazul.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.0. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general


SUPRAFAȚA TEREN L0T1 = 60.1B5mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA cca. 9.BZ0mp SUPRAFAȚA DESFASURATA cca. 1S.5Mmp

C.U.T.= 0.31 P.O.T.= 16.5%
PROECT

. SAIA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI

Bl AUREL WAKU «W COWTMTA

FAZA

STUDIU FEZABILITATE

SPECWJTAT6 ARHITECTURA

PIANSA

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Scaa: 1:5000

CodpnraASPC

rfr.Ca&ttS9rinS.lt2ft<

tea: r&eMr^ 2)15

fee» j 2aa , (M

fcsmt I Ețamfeta

(ton | Fea

RjrtSa

5

AA ! - | -

AA | ARH

$F01| S.F.


Valoare finanțata prin pro?

ram ("CNI")

Valoare finanțata de UAT Constanta

TOTAL

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

MII lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mif euro

Mii lei

Mii lei

MII euro

MII lei

Mii euro

Mii (el

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice 9l funcționale

4.069,75

916,65

976,74

5.046,49

1.136,65

922,95

207,88

221,51

1.144,46

257,77

4.992,70

1.124,53

1.198,25

6.190,95

1,394,42

4,3,1

Utilaje instalații electrice curent! tari    '

340,20

76,63

81,65

421.85

95,02

631,80

142,30

151,63

783,43

176,46

972,00

218,93

233.26

1.205,28

271,47

4,3,2

Utilaje instalații electrice curent! slabi

582,30

131,15

139,75

722,05

162,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582,30

131,15

139,75

722,05

162,63

4,3,3

Utilaj ventilație

967,60

217,94

232,22

1.199,82

270,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

967,60

217,94

232,22

1.199,62

270,24

4,3,4

Utilaje camera tehnica agent termic

801,00

180.41

192,24

993,24

223,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801,00

180,41

192,24

993,24

223,71

4,3,5

Utilaj chlller

1.122,30

252.78

269,35

1.391,65

313,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122,30

252,78

269,35

1.391,65

313,45

4,3,6

Utilaj inst sanitare SH Inc (Hi, Hext)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

207,90

46,83

49,90

257,80

58,06

207,90

46,83

49,90

257,80

58,06

4.3.7

4.3.8

Utilaje inst. Sanitare separator hidrocarburi

0,00

‘ 0,00

0,00

0,00

0,00

83,25

18,75

19,98

103,23

23.25

83,25

18,75

19,98

103,23

23,25

Echipamente desfumare sala sport

256,35

57,74

61,52

317.87

71,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,35

57,74

61,52

317,87

71,60

4,4

Utilaje fara monta] si echipamente de transport

673,52

151,70

161,64

835,16

188,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673,52

151,70

161,64

635,16

188,11

4,4,1

Utilaje fara montaj si echipamente de transport ascensoare

485,71

109,40

. 116,57

602,29

135,66 •

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

485,71

109,40

116,57

602,29

135,66

4,4,2

Utilaje fara montaj si echipamente de transport ascensor

special (persoane cu dizabilitati)

187.80

42,30

45,07

232,38

52,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187,80

42,30

45,07

232,88

52,45

4,5

Dotări    '

9.231,90

2.079,35

2.215,66

11447,55

2,578,39

235,00

52,93

56,40

291,40

65,63

9466,90

2.132,28

2.272,06

11.738,95

2.644,03

4,5,1

Dotări scaune gradene, mobilier, echipamente sportive,

echipamente casnice si oftice, accesorii, mobillerdepozitare, rafturi, dotări exterioare

9.231,90

2.079,35

2.215,66

11.447,55

2.578,39

235,00

52,93

56,40

291,40

85,63

9466,90

2.132,28

2.272,06

11.738,95

2.644,03

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00-

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

58.332,34

13.138,51

13.999,76

72.332,11

16.291,75

6.258,98

1409,74

1.502,16

- 7.761,14

1.748,08

64.591,32

14.548,25

15.501,92

80.093,24

18.039,83

CAPITOLUL 6

ALTE CHELTUIELI

5.1

Orqantzare de șantier

1.132,35

255.05

271.76

1.404,11

248.61

224,77

50,63

53,95

278,72

62,78

1.357,12

305,67

325,71

1.682.83

379,03

5.1.1. Lucrări de construcții

2%

890.14

200.49

213.63

1.103.78

248.61

184.57

41,57

44.30

228.86

51,55

1.074,71

242.06

257,93

1.332.64

300.16

5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii șantierului

0.5%

242,21

54,55 .

58.13

300.34

67,65

40.21

9.06

9.65

49.85

11.23

282.41

63,61

67,78

350.19

78,88

Comisioane, taxe. cote. costul creditului

530,64

119.52

0,00

530.64

119,52

108.25

24.38

0,00

108,25

24.38

638.89

143.90

0.00

638.89

143.90

5,2

5.2.1 I.S.C. % din C+M

0.6%

279.18

62.88

0,00

279,18

62.66

56,46

12.72

0.00

56.48

12,72

335,66

75,60

0,00

335.66

75,60

5.2.2 C.S.C. % din C+M

0,5%

228,20

51,40

0,00

228,20

51,40

47.06

10,60

0,00

47,06

. 10.60

275.26

62,00

0,00

275,26

62,00

5.2.3. Timbru Arhitect % din C+M

0,05%

23,26

5,24

0,00

23,26

5,24

4.71

1,06

0,00

4.71

1,06

27,97

6,30

0,00

27,97

6,30

5,3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

5%

2.281,98

513,98

547,67

2.829,65

637,34

470,65

106,01

112,96

583,60

131.45

2.752,62

619,99

660,63

3.413,25

768,79

5,4

Cota C.N.1.5%-

5,00%

2.281,98

513,98

547,67

2.829,65

637,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.281,98

513,98

547,67

2.629,65

637,34

TOTAL CAPITOL 5

I 6.226,94

1.402,53

’ 1.367,11

I 7.594,06 I

1.642,80

803,67

181,01

166,90 I

970,57

218,61

7.030,61

1.583,54

1.534,01

8.564,63

1.929,06

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Sl TESTE

Sl PREDARE LA BENEFICIAR

6,1

Preaatlrea nersonalulul de exploatare

I    0,00

0.00    I

0.00

I    0.00 I

0.00

14,49

64.33

3.48    |

17.97

4.05

14,49

3.26    I

3,48

17.97

4.05

6.2

Probe tehnoloaice si teste

I    0.00

0.00 I

0.00

- 0.00 I

0.00

15.00

3.38

3.60 I

18.60

4.19

•15.00

3.38 i

3.60

18.60

4.19

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2949

6,64

7.08

36,57

8.24

2949

6.64

7.08

36.57

8.24

TOTAL GENERAL:

68.866,27

15.511,12

16.527,91

85.394,18

19.233,79

11.732,28

2.642,52

2.815,75

14.548,03

3.276,73

80.598,55

18.153,64

19.343,65

99.942,21

22.510,52

Din care: C+M

45.639,53

10.279,64

10.953,49

56.593,02

12.746,75

9.412,95

2.120,13

2.259,11

11.672,06

2.628,96

55.052,48

12.399,77

13.212,59

68.265,07

15.375,71

PROIECTANT GENERAL / ARHITECT

S.C. ACEST ARCHITECTURE SRLBENEFICIAR

Compania Naționala de Investiții S.A.

DIRECTOR GENERAL: Manuela PATRASCOfU

DIRECTOR TEHNIC: Valentin CHERATOIU

Sef Serviciu Promovare Investit!!: MarllenaDAN

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție SALA SPORTIVA POLIVALENTA ■ MUNICIPIUL CONSTANTA


adest

ARCHITECTURE


Arie construita : 982Qmp

lAriedesfaa urata: 18.S00mp

data leu/euro

12 noiembrie 2015

COTA TVA: 24%

cure leu / euro

4,4398

Valoare finar

tata prin proc

ram ("CNI")

Valoare fin

antata de U>

YT Constanta

TOTAL

Nr.

crt

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu (TVA)

MII Iei

MII euro

Mii lei

Mii Iei

MH euro

MII lei

MII euro

Mii lei

MII fel

MH euro

MH iei

MH euro

MH lei

MH lei

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

--

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului_i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,2

Amenaiarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

67.57

72,00

372.00

83.79

300,00

67,57

72.00

372.00

83.79-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea Ia starea inițiala

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

27,35

6,16

6,56

33,91

7,64

27,35

6,16

6,56

33,91

7,64

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

327,35

73,73

78,56

405,91

91,43

327,35

73,73

78,56

405,91

91.43

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE 0

BIECTIVULUI

2.1

Construcții si instalații Dentni utilitatl

160,00

33.79

36,00

• 186.00

41.89

3.800.00

855.89

912.00

4.712,00

1.061,31

3.950,00

889.58

948.00

4.898,00

1.103,20

2.1.1

Drumuri, oarcari. platforme oietonaie. spatii verzi

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.000.00

450,47

480.00

2.480,00

558.58

2.000.00

450,47

480.00

2.480.00

558,58

2.1.2

Racord ana+canat+oaz+efectrfcitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.150,00

259,02

276.00

1.426.00

321.19

1.150.00

259.02

276.00

1.426.00

321.19

2,1,3

Imnreîmulri. Garduri, bariare. ntrncfe de control acces

150.00

33.79

36,00

186,00

41.89

650.00

146.40

156,00

806.00

181,54

800.00

180.19

192.00

992,00

223.43

TOTAL CAPITOL 2-

150.00

33,79

36,00

186,00

41.89

3.800.00

855.89

912,00

4.712,00

1.061.31

3.950,00

889,68

948,00

4.898,00

1.103.20

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA

3.1

Studii de teren----

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.94

18.01

19.19

99.13

22.33

79.94

18.01

19,19

99.13

22.33

3.1.1

Studiu aerodinamic de amplasament si conformare spațiala.

115.43

26.00

27,70

143.14

32.24

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

115.43

26.00

27.70

143.14

32.24

3,2

Taxa nt obținere de avize, acorduri, autorizații

504.90

113.72

504.90

141.02

0.00

0,00

0.00

1,00

0.23

504.90

113.72

0.00

1.00

0.23

3,3

Proiectare si Inginerie--    - - - -

3%

1.776.67

400.17

426.40

2.203,08

496.21

187.77

42.29

45.06

232.83

52,44

1.964,44

442,46

471,47

2.435,91

548.85

3.3.1. Faza S.F----

79.94

18.01

19.19

99,13

22,33

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

79.94

18.01

19,19

99,13

22,33

3.3 7 Faza O.T.A.C.* P.T.+D.E-

1.696,73

382.16

407.22

2.103.95

473.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.696.73

382.16

407.22

2.103,95

473.88

3.4

Organizarea orocedurilorde achiziție

10,00

2.25

2.40

12.40

2,79

10.00

2.25

0.00

0,00

0.00

20.00

4.50

4,80

24.80

6.59

3.5

I Consultantă__i

1.5%

374.99

197.08

210.00

1.084.93

244.38

93.88

21.15

22.53

116.42

26,22

968.87

218.22

232.53

1.201.40

27o,en

3.6

Asistentă tehnică    . -------- .    .

1.5%

874.99

197.08

210.00

1.084.98

244.38

141,19

31,80

33.89

175.08

39.43

1.016.18

228.88

243,88

1.260.06

283,81 ”

TOTAL CAPITOL 3

4.156.98

936,30

846.39

4.385,44

1.161,01

512,79

115,50

123,07

635,86

143.22

4.669,78

1.051,80

1.120,75

5.790,52

1.304,23

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4,1

Construcții

44.221,5

9,960,3

10.613

54.835

1^351

3.913,76

111,21

939,30

4.853,06

1.093,08

48.135,31

10.841,77

11.552,47

59.687,78

13.443,80

4,1,1

Săpătură

788,3

177,55

189,19

977.49

220,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

788,30

177,55

189,19

977,49

220,17

4,1,2

Umplutura

1.373,2

309,28

329,56

1.702,72

383,51

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.373,16

309,28

329,56

1,702,72

383,51

4,1,3

Piloti

469,8

105,82

112,75

582,55

131,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469,80

105,82

112,75

582,55

131,21

4,1,4

Structura beton

11.551,8

2.601.86

2.772,42

14.324,18

3.226,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.551,76

2.601,86

2.772,42

14.324,18

3.226,31

4,1,5

Structura metal clădire

4.642,0

1.045,55

1.114,09

5.756,12

1.296,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.642.03

1.045,55

1.114,09

5.756,12

1.296,48

4,1,6

Structura qradene

1.086.7

244,75

260,80

1.347,46

303.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.086,66

244,75

260,80

1.347,46

303.50

4,1,7

Arhitectura

19.756,0

4.449,76

4.741,45

24.497,48

5.517,70

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

19.756.03

4.449,76

4.741,45

24.497,48

5.517,70

4.1,8

Instal. termica.ventilatie clima

1.053,6

237,30

252,85

1.306,40

294,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053,55

237,30

. 252,85

1.306,40

294.25

4,1,9

Instal.electrice curenti tari

1.509,7

340,03

362,32

1.871,98

421,64

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.509,67

340,03

362,32

1.871,98

421,64

4,1,1£

Instalații electrice curenti slabi

737,2

166.04

176.93

914,13

205,89

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

737,20

166,04

176,93

914,13

205.8g

4,1,11

instalații sanitare inst hidrant) interiori si exteriori

297,7

67,06

71,46

369,19

83,15

142,64

32,13

34,23

176,87

39,64

440,37

99,19

105,69

546,06

122,99

4,1,12

instalații sanitara ,oblect.sanit. conduct, apa canal

322,1

72,54

77,29

399.34

89,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322,05

72,54

77,29

399,34

89,95

4,1,12

instalații electrice exterioare

87,8

19,77

21,07

108,85

24,52

351.12

79.08

84,27

435,39

98.06

438,90

98.86

105,34

544,24

122,58

4,1,14

instalații sanitare exterioare pluviale, menajer

183,99

41,44

44.16

228,14

51,39

3.420,00

770,30

820,80

4.240,80

955,18

3.603,99

811,74

864,96

4.468,94

1.006,56

4,1,14

instalații auxiliare de degivrare acoperiș si trepte

361,84

81,50

86,84

448.69

101.06

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

361,84

81,50

86,84

448,69

101,06

4,2

Montai utilai tehnologic

135,63

30,55

32,55

168,18

37,88

1.187,27

267,42

284,94

1.472,21

331,59

1.322,90

297,96

317,50

1.640,40

369,48

4,2,1

Montai utilaj tehnologic termice

72,00

16,22

17,28

89,28

20,11

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

72,00

16.22

17,28

89,26

20,11

4,2,2

Montai utilaj tehnologic chiller

50,40

11,35

12,10

62,50

14,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,40

11,35

12,10

62,50

14,08

4,2,3

Montaj utilaj tehnologic curenti tari

7,06

1,59

1,69

8,75

1,97

28,22

6,36

6,77

34,99

7,86

35,28

7,95

8,47

43,75

9,85

4,2,4

Montaj utilaj tehnologic insLsan, SH Inc, SH menaj

6,17

1,39

1,46

7,65

1,72

18.52

4.17 .

4,44

22,96

5,17

24,69

5,56

5,93

30,62

6,90

4,2,5

Montai utilaj tehnologic separator grăsimi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,33

3,90

4.16

21,49

4,84

17.33

3,90

4.16

21,49

4,64

4,2,6

Montaj utilaj tehnologic punct conexiuni

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.123,20

252,98

269,57

1.392,77

313,70

1.123.20

252,98    |    269,57

1.392,77

313,70

A

B

C

D

E

F

G

H

■“Y

SF Sala sport polivalenta 5000 locuri Revizia 5-12 noiembrie 2015

3

pag-

4

date:

curs euro-leu

5

LISTA DOTĂRI SALA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI

12.11.2015

4,4398

6

7

Nr.

DOTĂRI CLĂDIRE

UM

cant,

P.U. RON ■ far* TVA

Prut total RON faraTVA

P.U. (ouro) faraTVA

Preț total (ouro) fora TVA

8

Dotări sportiva handbal (sala principala+sala antrenament) - -    '

9

1

Pardoseala parchet demontabila multifuncționala sala joc (sala principala), aprobata de Liga de

Handbal Seria A, compus din paneluri parchet grosime recomandata 40 mm

mp

2900

821,57 RON

1.802.558,80 RON

140.00 €

406.000,00 €

10

2

Plasa protecție in spatele porților handbal, sala Joc, cu sistem de ridicare automatizat

buc

2

60.280,88 RON

138.521,78 RON

15.600,00 €

31.200.00 €

11

3

Porti handbal, certificate International Handbal! Federation, cu plase si accesorii montate pentru sala de îoc si sala antrenament

per

2

19.774,87 RON

39.549,74 RON

4.454,00 €

8.908,00 €

12

4

KIT teren sintetic, portabil pentru handbal, certificat International Handball Federation, inclusiv accesorii montare,

kit

1

148.815,31 RON

146.815,31 RON

33.068,00 €

33.088,00 €

13

6

Echipament auxiliar handbal. Certificat de Liga de Handbal Seria A.

set

1

21.755,02 RON

21.755,02 RON

4.900,00 €

4.900,00 €

14

6

Podiumuri premiere sportivi, set pt individual si sat pt. echipe, certificate International Handball Federation.

set

2

10.788,71 RON

21.577,43 RON

2.430,00 €

4.860,00 €

15

7

Pentru Sala Antrenament - pardoseala parchet fixa, grosime max 82 mm universala pentru handbal, baschet si volei, aleasa cu aprobarea Ligii de Handbal Seria A.

mp

1050

577,17 RON

606.032,70 RON

130,00 €

136.500.00 €

16

8

Tabela electronica multisport, 14 jucători Zechipa, certificata FIBA

buc

2

174.928,12 RON

349.856.24 RON

39.400.00 €

78.800,00 €

17

9

Console cu panouri baschet, pliabile la tavan, sala antrenament

buc

1

148.513,40 RON

146.513,40 RON

33.000,00 €

33.000,00 €

18

10

Echipament auxiliar baschet    .

buc

1

19.979,10 RON

19.979,10 RON

4.500,00 €

4.500,00 €

19

11

Kit teren sintetic, portabil pentru volei, certificat FIVB, inclusiv accesorii montare

buc

1

79.472,42 RON

79.472,42 RON

17.900,00 €

17.900,00 €

20

12

Tabela electronica durata de posesie baschet cu patru laturi, certificata FIBA - 2 buc

per

1

35.074,42 RON

35.074,42 RON

7.900,00 €

7.900,00 €

21

13

Dispozitiv electronic posesie, pentru baschet

buc

2

1.997.01 RON

3.995,82 RON

450,00 €

900,00 €

22

14

Console mobile cu panouri baschet FIBA nivel 1, proiecție 3,25 m, inclusiv panouri sticla securizata,

per

1

96.787,64 RON

96.787.64 RON

21.800,00 €

21.800,00 €

23

15

Stâlpi volei competiție, FIVB, cu cupe, montare in pardoseala, pentru sala de joc si sala antrenament,

per

2

24.996,07 RON

49.992,15 RON

5.630,00 €

11.260,00 €

24

10

Platforma arbitru volei, cu protecții, FIVB

buc

1

21.977,01 RON

21.977,01 RON

4.950,00 €

4.050,00 €

2S

17

Fileu volei,competiție,inclus antene si teci, FIVB

buc

2

5.993,73 RON

11.987,46 RON

1.350,00 €

2.700,00 €

26

18

Diverse materiale sportive auxiliare (fond rezerva)

u

1

44.398,00 RON

44.398.00 RON

10.000,00 €

10.000,00 €

27

19

Echipamente adiționale volei

buc

1

38.626,26 RON

38.626,26 RON

8.700,00 €

8.700,00 €

28

20

Cub Multimedia 4 laturi (Video Box)

buc

1

970.756,00 RON

976.756,00 RON

220.000,00 €

220.000,00 €

29

21

30

22

Pat pentru examinare medicala, structura din otel cromat, secțiune 50x50cm, cadru din otel vopsit in câmp electrostatic secțiune 40x30cm, pian capitonat si imbracat in scai de culoare neegre, dotat cu tetiera reglabila cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni recomandate, 185 cm (lungime) x 58 cm (lățime) x 78 cm (inaltime).

buc.

3

1.997,91 RON

5.993,73 RON

450.00 €

1.350,00 €

31

23

Suport pentru sul de cearceaf de hârtie pentru patul de examinare medicala.

buc.

3

266,39 RON

799,16 RON

60,00 €

180,00 €

32

24

Scaun cu brațe cu structura din otel, baza si spatar capitonate si imbracate in tesut colorat.

buc.

3

332,99 RON

998,96 RON

75,00 €

225,00 6

33

25

Peravan pliant cu 3 secțiuni, structura din otel cromat, prevăzut cu pânze (perdea) ignifuga de culoare alba, dimensiuni 195 x 185 cm.

buc.

3

577,17 RON

1.731.52 RON

130,00 €

390,00 €

34

26

Cantar pentru persoane, cu coloana pentru masurarea înălțimii; capacitate pana la 200Kg.

buc.

2

1.109,95 RON

2.219,90 RON

250,00 €

500,00 €

35

27

Cuier coloana cu 8 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc.

3

221.99 RON

665,97 RON

50,00 €

150,00 €

36

28

Taburet pivotant rotativ cu structura metalica, capitonat reglabil pe inaltime.

buc.

3

266,59 RON

865,76 RON

65,00 €

195,00 €

37

29

Cos de gunoi pentru sala de prim ajutor din inox prevăzut cu pedala si interior cos de plastic capacitate minima 14 litri, specific mediului sanitar.

buc.

2

159,83 RON

319,67 RON

36,00 €

72,00 €

38

30

Scarita pentru coborârea din pat cu 2 trepte, structura metalica, dimensiuni 40 cm (lungime) x 50 cm (lățime) si 36 cm (inaltime).

buc.

2

221,09 RON

443,98 RON

50,00 €

100,00 €

39

31

Dulapior metalic pentru birou cu 3 sertare, pe rotile, dimensiuni 42 cm (lungime) x 52 cm (lățime) x 53 cm (inaltime).

buc.

3

310,79 RON

932,36 RON

70,00 €

210,00 €

40

32

Masa pentru sala de prim ajutor cu plan laminat pe cadru metalic si 4 picioare. Dimensiuni recomandate, 120 cm (lungime) x 60 cm (lățime) x 72 cm (inaltime).

buc.

3

1.109,95 RON

3.329,85 RON

250,00 €

750,00 €

41

33

Trusa de prim ajutor dotata cu accesorii si consumabile de prime necesitate prevăzute cu suport pentru prinderea in perete, dimensiuni 255 mm (lungime) x 240 mm (lățime) x 123 mm (inaltime).

buc.

4

3.107,86 RON

12.431,44 RON

700,00 €

2.800,00 €

42

34

Dulap metalic medicamente/instrumenle, vopsit in câmp electrostatic, picioare si polițe detașabile, usi de sticla cu incuietoare, dimensiuni recomandate, 76 cm (lungime) x 38 cm (lățime) x 169 cm (inaltime)

buc.

2

1.243,14 RON

2.486,29 RON

280,00 €

560,00 €

43

35

Kit (minim) dotare cambinet medical medicina sportive: - ațele Kramer;- ace de sutura de diferite mărimi;- agrafe;- banda hemostatica Esmarch;- casoleta;- cantar medical cu taliometru;-cristalizator;- dinamometre;- mlotonometru;- pense Pean, pense Kocher;- foarfece diferite (dreapta, curba, mica, mare);- bisturiu;- pensa en colur- fise-tip;- galeata medicala cu capac;- mânuși din cauciuc;- pelvimetru;- panglica metrica;- pensa poriac;- spirometru cu canule;- seringi de 5,10,20 cmc;- seringa Guyon;- tavita renala;- tub din cauciuc;- tub de oxigen;- trusa antropometrica tip Ministerul Sanatatii si Familiei;- trusa cu tensiometre, stetoscop;- cronometru, metronom, scarita reglabila;- EKG cu un canal;- clcloergometru;- adipocentimetru;- termometru cu mercur,- specul nazal;- otoscop;- panou pentru acuitate vizuala (optotip);- cârti pentru simțul cromatic.

buc.

1

7.991,64 RON

7.991,64 RON

1.800,00 €

1.800,00 €

44

36

'    '    Dotări cabinet antidoping -    '    ,

45

37

Pat pentru examinare medicala, structura din otel cromat, secțiune 50xSOcm, cedru din otel vopsit in câmp electrostatic secțiune 40x30cm, plan capitonat si imbracat in scai de culoare neagra, dotat cu tetiera reglabila cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni recomandate, 165 cm (lungime) x 58 cm (lățime) x 78 cm (inaltime).

buc.

1

1.997,01 RON

1.997,91 RON

450,00 €

450,00 €

46

38

Scaun cu brațe cu structura din otel. baza si spatar capitonate si imbracate in tesut coloraL

buc.

3

332.99 RON

998,96 RON

75,00 €

225,00 €

47

39

Cuier coloana cu 8 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc.

1

221,99 RON

221,99 RON

50,00 €

50,00 €

48

40

Cos de gunoi pentru sala de prim ajutor din inox prevăzut cu pedala si interior cos de plastic capacitate minima 14 litri, specific mediului sanitar.

buc.

1

177,59 RON

177,59 RON

40,00 €

40,00 €

49

41

Dulap metalic medicamente/instrumente, vopsit in câmp electrostatic, picioare si polițe detașabile, usi de sticle cu incuietoare, dimensiuni recomandate, 75 cm (lungime) x 38 cm (latime) x 169 cm (inaltime)

buc.

1

1.243,14 RON

1.243,14 RON

280,00 €

280,00 €

50

42

Birou din pal melaminat levabil si rezistent la zgârieturi, margini rotunjite cu protecție ABS, dimensiuni recomandate, 120 cm (lungime) x 68 cm (latime) x 73 cm (inaltime)

buc.

1

1.109,95 RON

1.109,95 RON

250,00 €

250,00 €

51

43

Dotări «aii mesaj    .

52

44

Pat pentru examinare medicala, structura din otel cromaL secțiune 50x50cm, cadru din otel vopsit in câmp electrostatic secțiune 40x30cm, plan capitonat si imbracat in scai de culoare neagra, dotat cu tetiera reglabila cu ajutorul unei manivele manevrabile manual. Dimensiuni recomandate, 165 cm (lungime) x 56 cm (latime) x 76 cm (inaltime).

buc.

8

1.997,91 RON

11.987,46 RON

450,00 €

2.700,00 €

53

45

Dulapior metalic pentru birou cu 3 sertare. pe rotile, dimensiuni 42 cm (lungime) x 62 cm (latime) x53 cm (inaltime).

buc.

6

355,18 RON

2.131,10 RON

80,00 €

480,00 €

54

46

Taburet pivotant rotativ cu structura metalica, capitonat, reglabil pe inaltime.

buc.

8

288,59 RON

1.731,52 RON

65,00 €

390,00 €

55

47

Suport pentru sul de cearceaf de hârtie pentru patul de examinare medicala.

buc.

6

266,39 RON

1.598,33 RON

60,00 €

360,00 €

56

48

Paravan pliant cu 3 sactiuni, structura din otel cromat, prevăzut cu panza (perdea) ignifuga de culoare alba, dimensiuni recomandate, 195 x 185 cm.

buc.

2

577,17 RON

1.154,35 RON

130,00 €

260,00 €

57

49

Scaun cu brațe cu structura din otel. baza si spatar capitonate si imbracate In tesut coloraL

buc.

6

332,99 RON

1.997,91 RON

75,00 €

450,00 €

58

50

'    Dotare Mia do forte    ........... ....... . s

59

51

Set aparate dotare sala forța si antrenament

buc

1

66.597,00 RON

68.597,00 RON

15.000,00 €

15.000,00 €

60

62

Set mobilier specific dotare sala forța si antrenament

buc

1

5.327,76 RON

5.327,76 RON

1.200,00 €

1.200,00 €

61

53

Dotări vestiare sportivi, vestiar* arbitrii, vestiare antrenori si sala da Instruire '

62

64

Unitate individuala sportivi (dulap dotat standard neceser sportiv, universal) vestiar sportivi aprobat de Liga de Handbal Seria A .

loc

80

1.243,14 RON

90.451,52 RON

280,00 €

22.400,00 €

63

55

Banca pentru vestiar cu spatar, cuier pentru haine, cuier pentru pălării (căciuli, cești) si raft pentru genți, complet demontabila, 2 metri lungime, recomandate pentru vestiare la săli de forte, aerobica, centre estetice. Structura din țeava de otel prevăzute cu dispozitiva contre accidentărilor cu placa pentru așezare si rafturile pentru genți din scânduri de lemn lecuite ecologic cu margini si muchii rotunjite.

Banca este prevăzută cu 8 cuierele din PVC cu picioare de sprijin prevăzute cu cauciuc antiderapanL Structura este prevăzută pentru fixare in perete sau/si pardoseala.

buc.

20

1.553.03 RON

31.078,60 RON

350,00 €

7.000,00 €

64

56

Gratar pentru sprijin picioare din rigle de lemn vopsit (2 metri lungime) destinat vestiarelor.

buc.

40

133,19 RON

5.327.76 RON

30,00 €

1.200.00 €


A

B

C

D

E

F

G

H

2

SF Sala sport polivalenta 5000 locuri Revizia 5-12 noiembrie 2015

3

pag.

4

data:

curs euro4eu

5

LISTA DOTĂRI SALA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI

12.11.2015

4,4398

6

7

Nr.

'    DOTĂRI CLĂDIRE    - ■ -

UM

P.U. RON fara TVA

Praf total RON fara TVA '■

, P.U, (auro) fara TVA

Piti Utnl(uuro) fara TVA

65

57

Masa pentru vestiar pe structura metalica, otel vopsit in câmp electrostatic, biet meleminat rotunjit la muchii, dimensiuni recomandate, 120 cm (lungime) x 60 cm (lățime) x 76 cm (inaltlme)

buc.

10

577,17 RON

5.771,74 RON

130,00 €

1.300,00 €

66

58

Scaun cu structura din otel cromat si spater plastic colorat.

buc.

34

332,90 RON

11.321,49 RON

75,00 €

2.550,00 €

67

59

Oglinda de perete cu rama din plastic alb, dimensiuni recomandate, 50 cm (lățime) x 70 cm (inaltlme)

buc.

24

221,99 RON

5.327.76 RON

50,00 €

1.200,00 €

68

80

Dispensar (suport) pentru sulul de hârtie igienica din ABS cu sistem de închidere, dimensiuni recomandate, 34 x 32 x 14 cm, capacitatea diametrala a sulului maxim 27,5 cm

buc.

24

244,19 RON

6.860,54 RON

55,00 €

1.320,00 €

69

61

Suport din plastic perie WC cu perie WC

buc.

24

44.40 RON

1.065,55 RON

10,00 €

240,00 €

70

62

Dispensar (suport) prosoape din hârtie

buc.

12

111,00 RON

1.331.94 RON

25,00 €

300,00 €

71

63

Dispensar (distribuitor) din ABS de săpun lichid, capacitate 1 litru prevăzut cu inchidere cu cheie, dimensiuni recomandate, 27,5 x 13 x 9,5 cm (inaltlme).

buc.

10

244,19 RON

2.441,89 RON

55,00 €

550,00 €

72

64

Uscator de par aulc-nal, din ABS, de perete, cu timer reglabil de la 25 secunde la maxim 3 minute, putere 1200W, dimensiuni recomandate, 30,5 x26,5 x 16,5 cm (inaltime)

buc.

10

865,97 RON

6.650,70 RON

150,00 €

1.500,00 €

73

65

Gratar modular din plastic, dimensiuni modul 50 x 60 cm, antiderapant, utilizabil ca si covoraș pentru dus sau in vestiare.

buc.

54

46,84 RON

2.637,24 RON

11,00 €

594,00 €

74

66

Cos de gunoi de plastic capacitate minima 14 litri.

buc.

16

35,52 RON

568,26 RON

6,00 €

128,00 €

75

67

Dulap metalic cu 3+ 3 usi avand 2 rafturi pe flecare modul pentru vestiar, dimensiuni recomandata,

90cm (lungime) x 50 cm (profunzime) x 180 cm (inaltime), structura metalica prevăzută cu orificii de aerisire sus si jos, maxim 6 locuri destinat arbitrilor si personalului auxiliar.

buc.

10

1.243,14 RON

12.431,44 RON

280,00 €

2.800,00 €

76

68

.    . Dotări DEP02OE materiale sportive si materialo tehnice

77

69

Rafturi metalice modulare, demontabile cu schelet din profil metalic tip comier cu polițe mobile si detașabile din placaj/tego/scandura/OSB care suporta greutati de minim 60 Kg/1 mp de biet.

Dimensiune modulata pe lățime 100 cm si adâncime 50 cm, inaltime maxime 400 cm.

mp

(supra

f.

400

88,80 RON

35.518,40 RON

20,00 €

8.000,00 €

78

70

Scara metalica modulara extensibila, metalica, aluminiu, pentru acces la inaltimea de 6 metri.

buc

8

355,16 RON

2.131,10 RON

80,00 €

480,00 €

79

71

.    1    Dotări Sala maro spectacol - GRADENE    .    ' ’

80

72

Tribune extensibile (telescopice) automatizate, scaune spatar pliabil, șezut rabatabil - preturile sunt pe unitate = loc.

loc

1980

1.420,74 RON

2.813.057,28 RON

320,00 €

833.600,00 €

81

73

Scaune spectatori,șezut rabatabil prinse pe gradene beton

loc

3285

230,87 RON

758.406,84 RON

52,00 €

170.820,00 €

82

74

Fotolii VIP, șezut rabatabil, prinse pe gradene beton.

loc

120

475,06 RON

67.007,03 RON

107,00 €

12.840,00 €

83

75

Scaune mobile pentru spectacol pentru zona terenului de joc in cazul folosirii sălii pentru spectacole

buc

800

213,11 RON

170.488,32 RON

48,00 €

38.400,00 €

84

76

Scaune cu tăblie (masuta rabatabila) pentru presa, fixate pe gradene de beton

buc

105

421,78 RON

44.287,01 RON

95,00 €

6.975,00 €

85

77

Dotări cabine comentatori

86

78

Birou din pai melaminat la va bil si rezistent la zgârieturi, margini rotunjite cu protecția ABS, dimensiuni recomandate. 120 cm (lunaime) x68 cm (lățime) x 73 cm (inaltime)

buc

12

710,37 RON

8.524,42 RON

160,00 €

1.920,00 €

87

79

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza recomandat 60 cm, inaltime 94-112 cm, lățime recomandata 55 cm. adâncime șezut 45 cm. Inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

12

213,11 RON

2.557,32 RON

48,00 €

576,00 €

88

80

Cuier coloana cu 8 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc

4

166,71 RON

674,85 RON

38,00 €

152,00 €

89

81

'    Dotări cabirw/minl saloane ViP-protoco) si dotări fojeVlP

90

82

Canapea 2 Tocuri cu rama solida din lemn, picioare metalice, captuseala, spuma dimensionata pe loc fotoliu acoperita cu imitație de piele ecologica, dimensiuni recomandate, 160 x 80 x 75 cm (inaltime maxima), inaltime la șezut 42 cm.

buc

20

1.109,95 RON

22.169,00 RON

250,00 €

5.000,00 €

91

83

Masuta lemn, blat lemn, cu loc sub blat pentru depozitare reviste, dimensiuni recomandate, 80 x 40 cm x 40 cm (inaltimea).

buc

20

310,79 RON

6.215,72 RON

70,00 €

1.400,00 €

92

84

Cuier coloana cu 8 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc

6

168,71 RON

1.012.27 RON

38,00 €

228,00 €

93

88

Fotolii capitonate, dimensiuni recomandate, 75 x 60 cm cu spatar capitonat fix

buc

14

1.043,35 RON

14.606.94 RON

235,00 €

3.290,00 €

94

89

Scaune mobile pe rama metalica fara brațe, cu spatar si șezut capitonate textil sau vinii, model tip Office cu rezistenta mare la uzura

buc

20

102,12 RON

2.042.31 RON

23,00 €

460,00 €

95

90

Dotări Sala Presa ETAJ    '    ‘

96

91

Masa de conferința cu blat din PAL meleminet cu margini rotunjite cu protecție ABS, dimensiuni recomandate medii, 200 x 80 x 75 cm (inaltime)

buc

2

1.287,54 RON

2.575.08 RON

290,00 €

580,00 €

97

92

Scaune mobile pe rama metalica fere brațe, cu spatar si șezut capitonate taxtil sau vinii, model tip Office cu rezistenta mare la uzura

buc

40

102,12 RON

4.084,62 RON

23,00 €

920,00 €

98

93

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza mediu, 60 cm, inaltime 94-112 cm, lățime medie 55 cm, adâncime șezut medie 45 cm, inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

8

213,11 RON

1.704,88 RON

48,00 €

384,00 €

99

94

'    Dotări camere tehnice si transmisiuni video-audio    , '

100

95

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza mediu, 60 cm, inaltime 94 -112 cm, lățime medie 55 cm. adâncime șezut medie 45 cm. inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

6

213,11 RON

1.278,66 RON

48,00 €

266,00 €

101

96

Scaune mobile pe rame metalice fara brațe, cu spatar si șezut capitonate textil sau vinii, model tip offica cu rezistenta mare la uzure    -

buc

6

102,12 RON

612,86 RON

23,00 €

138,00 €

102

97

Birou-masa pal melaminat la va bil si rezistent la zgerieturi, margini rotunjite protejate ABS, dimensiuni recomandate medii. 135 x 75 x 73 cm

buc

6

732,57 RON

4.395,40 RON

165,00 €

990,00 €

103

98

Fiset metalic cu cheie, dimensiuni recomandate, 35cm (lățime) x 60 (lungime) x 180 cm (inaltime)

buc

6

488,38 RON

2.030,27 RON

110,00 €

660,00 €

104

99

-    Dotări holuri a) spatii circulație comune (public si personal)

105

100

Scaune si banei de interior si exterior pentru spatii publice

m.l.

80

443,98 RON

35.518,40 RON

100,00 €

8.000,00 €

106

101

Jardiniere decorative (mari) pentru spatii publice cu trafic intans

buc

12

1.420,74 RON

17.048,83 RON

320,00 €

3.640,00 €

107

102

<OFICII ADMINISTRATIVsi diverse funcțiuni (sala acreditare; administrativi personal întreținere,?:

-    '    cabinete antrenori)    .    •    ’

108

103

Birou din pal melaminat lavabil si rezistent la zgârieturi, margini rotunjite cu protecție ABS, dimensiuni recomandate. 120 cm (lunaime) x 66 cm (lățime) x 73 cm (inaltime)

buc

26

710,37 RON

18.469,57 RON

160,00 €

4.160,00 €

109

104

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza mediu, 60 cm, inaltime 94 - 112 cm, lățime medie 55 cm. adâncime șezut medie 45 cm. inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

26

213,11 RON

5.540,87 RON

48,00 €

1.248,00 €

110

105

Dulap realizat din material lemnos cu vitrina avand 2 usi sticla, dimensiuni recomandate minime, 60 x 36 x 185 cm (inaltime)

buc

10

700,16 RON

7.661,64 RON

180,00 €

1.800,00 €

111

106

Dulap realizat din matarial lemnos pentru depozitare/arhivare, cu 2 usi prevăzute cu incuietoare, polițe interioare detașabile.

buc

12

843,56 RON

10.122,74 RON

160,00 €

2.260,00 €

112

107

Fiset metalic cu cheie, dimensiuni recomandate minime, 35cm (lățime) x 80 (lungime) x 180 cm (inaltime)

buc

12

488,38 RON

5.860,54 RON

110,00 €

1.320,00 €

113

108

Cuier coloana cu 6 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc

12

168,71 RON

2.024,55 RON

38,00 €

456,00 €

114

115

109

Scaune mobile pe rama metalica fare brațe, cu spatar si șezut capitonate textil sau vinii, model tip Office cu rezistenta mare la uzura

buc

26

286,39 RON

6.626,06 RON

60,00 €

1.560,00 €

110

Cos de aunoi pentru hârtie din PVC

buc

30

35.52 RON

1.065,55 RON

6,00 €

240.00 €

116

114

-    .•    -    -    Garderoba PARTER '

117

115

Ansamblu mobiler executat pe comanda din PAL melaminat, pervazut cu blat melaminat cu rezistenta mare la uzura.

buc

8

7.547.66 RON

60.381,26 RON

1.700,00 €

13.600,00 €

118

118

Ansamblu cuiere pe cadre metalice din țeava rectangulara cu H = 150 cm (dimensiune recomandata medie). suport pentru carllqe duble.

buc

8

7.103,68 RON

56.626,44 RON

1.600,00 €

12.800,00 €

119

117

Scaun cu brațe cu structura din otel. baza si spatar capitonate si îmbrăcate In tesut colorat.

buc

6

213,11 RON

1.704,88 RON

48,00 €

384,00 €

120

118

”    ,    Sal) conferința »i protocol DEMISOL

121

119

Masa de conferința cu blat din PAL melaminat cu margini rotunjite cu protecție ABS, dimensiuni recomandate medii, 200 x 80 x 75 cm (inaltime)

buc

2

1.287,54 RON

2.575,06 RON

290,00 €

580,00 €

122

120

Scaune mobile pe rama metalica fara brațe, cu spatar si șezut capitonate textil sau vinii, model tip Office cu rezistenta mare la uzura

buc

40

102,12 RON

4.084,62 RON

23.00 €

620,00 €

123

121

Scaune de birou reglabile pe inaltlme (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza mediu, 60 cm, inaltime 04-112 cm, lățime medie 55 cm. adâncime șezut medie 45 cm. inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

8

213,11 RON

1.704,66 RON

48,00 €

384,00 €

124

122

Cuier coloana cu 8 locuri si suport umbrele, structura metalica, vopsit in câmp electrostatic.

buc

8

168,71 RON

1.349.70 RON

38,00 €

304.00 €

125

123

Recoptio VIP, garderoba VIL, foyer VIP sVsportivi, cabine pala, DEMISOL '

126

124

Ansamblu mobilier recepție VIP cu garderoba si dulapuri/rafturi depozitare executat din material lemnos laminat sau/si sintetic/ecoloalc/PVC/sticla

buc

1

2.250,86 RON

2.259,86 RON

606,00 €

509,00 €


' A

B

C

D

E

F

6

H

*7

SF Sala sport polivalenta 5000 locuri Revizia 5-12 noiembrie 2015

3

pag.

4

data:

curs euro-leu

5

LISTA DOTĂRI SALA SPORT POLIVALENTA 5000 LOCURI

12.11.2015

4,4398

6

7

Nf.

-    DOTĂRI CLĂDIRE    ’    ,

UM

cant.

P.U. RON fora TVA

Preț totaf RON fara TVA' .

P.U. (curo) fara TVA

Prot total (auro) fareTVA

127

125

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru cu gaz), șezut si spatar tapitate textil de calitate superioara, baza mobila din plastic, diametru baza mediu, 60 cm, inaltime 94-112 cm, lățime medie 55 cm, adâncime șezut medie 45 cm, inaltime șezut 47 - 60 cm

buc

3

102,12 RON

306.35 RON

23,00 €

69,00 €

128

126

Scaune mobile pe rama metalica fara brațe, cu spatar si șezut capitonate textil sau vinii, modei tip Office cu rezistenta mare la uzura

buc

10

213,11 RON

2.131,10 RON

48,00 €

480,00 €

129

127

Fotolii VIP recepție, mobile capitonate imbrecete in piele sintetica sau textile

buc

4

1.243,14 RON

4.972.58 RON

280,00 €

1.120.00 €

130

131

132

128

Masuta ioasa cu blat sticla sau lemn. destinata spatiilor de așteptare VIP

buc

1

399,58 RON

399,58 RON

90,00 €

90,00 €

129

Fiset metalic cu cheie, dimensiuni recomandate minime, 35cm (lățime) x 60 (lungime) x 180 cm (inaltime)

buc

6

486,36 RON

2.930,27 RON

110,00 €

660,00 €

131

s Diverse dotări ale clădirii    .    :    1

133

134

Signalectica

1

1

24.862,88 RON

24.862,88 RON

5.600,00 €

5.600,00 €

134

135

Scări de pisica metalice pentru acces pe fațada sau in zone tehnice

ml

200

77,70 RON

15.539,30 RON

17,50 €

3.500,00 €

135

136

TOTAL DOTĂRI CLĂDIRE

6.231.698,13 RON

2.079.350,00 €

Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

ANALIZA COST-BENEFICIU

revizia 5 - nov. 2015

Studiul de Fezabilitate pentru Sala Sport Polivalentă cu 5000 locuri in municipiul Constanța, județul CONSTANȚA

Conținutul lucrării

1.    Prevederi generale

2.    Ipoteze avute in vedere la elaborarea ACB

3.    Identificarea proiectului si definirea obiectivelor

a.    Identificarea proiectului

i.    Nevoile care au stat la baza proiectului

ii.    Precizarea lucrărilor care se doresc a fi făcute

iii.    Convergenta obiectivului proiectului cu politicile/programele/strategiilor nationale/regionale/comunitare

b.    încadrarea financiara a proiectului

c.    Analiza opțiunilor si a fezabilității

4.    Analiza financiara

a.    Obiectivele si scopul analizei financiare

b.    Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

c.    Calculul fluxurilor financiare

i.    Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate de proiect

ii.    Proiecțiile ieșirilor de numerar

iii.    Proiecțiile intrărilor de numerar

d.    Analiza proiecțiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale

e.    Calculul cofinantarii

f.    Determinarea ratei de actualizare

g.    Calculul si analiza indicatorilor de performnata financiari specifici investiției

5.    Analiza economica

a.    Obiectivele si scopul analizei economice

b.    Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice

c.    Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

d.    Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

e.    Corecții fiscale si Conversia preturilor de piața

f.    Calculul indicatorilor de performanta economici

6. Analiza de risc si sensitivitate

a.    Identificarea variabielor critice

b.    Analiza senzitivitatii si a riscului

1. Prevederi generale

Analiza cost beneficiu pentru investiția vizata, a fost elaborata ținând cont de prevederile si regulile generale stabilite prin următoarele documente cadru:

-    Orientări privind metodologia de realizare ă analizei costuri-beneficii, Document de lucru nr. 4, August 2006

-    Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coritinutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții


-    Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investiții - Fondul European pentru pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA - Comisia Europeana, August 2006

In cadrul lucrării s-au folosit următoarele abrevieri:

VNAE - Valoare actuala neta economica ERR - Rata economica a randamentului FRR - Rata financiara a randamentului FRR/C - Rata financiara neta in cazul investițiilor

FR/K - Rata financiara neta in cazul

participatiilor financiare

TVA - Taxa pe valoarea adaugata


B/C - (B/C) Beneficiu / Cost

CBA - Analiza Cost - Beneficiu

FC - Fondul de Coeziune

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

cf - factor de conversie

VNA - Valoare actualizata neta

VNAF - Valoarea actuala neta financiara

Informații despre persoana responsabila cu elaborarea analizei si date de contact:

Responsabil:

Văii ȚUGUI - Tel: 0760652810

Vicepreședinte Ceccar- Filiala lași

Auditor al Comisiei Europene, din partea DGAEF

- DIRECTORATE-GENERAL FOR AUDIT OF EUROPEAN FUNDS

Expert evaluator financiar proiecte europene

Manager al grupului de firme C.I.S.I.F. - Centrul de Idei si Soluții Financiare


•JMIIași


Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Kercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

2. Ipoteze avute in vedere la elaborarea CBA

In concordanta cu prevederile si cerințele teoriei si practicii in vederea elaborării ACB, lucrarea s-a axat in principal pe analiza si dezvoltarea următoarelor etape:

•    Definirea obiectivelor

•    Identificarea proiectului

•    Analiza opțiunilor si a fezabilității

•    Analiza financiara

•    Analiza economica

•    Analiza riscului si a senzitivitatii

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze in primul rând daca proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale. în al doilea rând, lucrarea cercetează daca este necesară contribuția finanțării publice pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmărit in mod principal impactul din punct de vedere financiar, economic, social si de mediu. S-a urmărit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile și beneficiile au fost evaluate pe o bază diferențială, luând în considerare diferența dintre scenariul proiectului și un scenariu alternativ în afara proiectului.

Analiza faptului daca proiectul «merita» finanțat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE -Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finanțare s-a luat in urma calculului si valorii VNAF -Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de rentabilitate financiara. Moneda utilizata in cadrul ACB este RON.

Rata de actualizare financiara folosita in cadrul analizei financiare este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 5%.

Rata de actualizare economica folosita in cadrul analizei economice este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 5,5%.

Perioada de referința in calculul previziunilor a fost de 30 de ani, conform recomandărilor Anexei nr. 2 la Ordinul 863/2008


•iwl
3. Identificarea proiectului si definirea obiectivelor

Nevoia de baza de la care pornește necesitatea proiectului o reprezintă crearea si dezvoltarea infrastructurii publice de organizare a evenimentelor sportive, artistice si culturale, in vederea creșterii calitatii acestor tipuri de servicii si asigurarea accesului populației, la manifestări de divertisment cu anvergura naționala si internaționala.

a. Identificarea proiectului

Investiția propriu zisa consta in construirea unei SAU DE SPORT POLIVALENTE, pe un teren aflat in proprietatea Primăria Municipiului Constanta.

Sala are o arie conștruita de 9580 mp si o desfășurare pe 3 niveluri de 18.500 mp acoperișul va fi realizat pe structura din ferme metalice. Nivelurile de sub gradene rezolva circulațiile în plan, spațiile tehnice și depozitare, anexe, utilități, grupurile sanitare, spațiile de alimentație publica, săli de conferințe, zona de promenada, spațiile destinate spotivilor etc.

Sala de sport multifuncționala propusa va avea o capacitate de 5000-7000 de locuri, cu activitatea principala, competiții de sport.

Sala va beneficia de echipare si dotare corespunzătoare, pentru asigurarea tuturor conditilor de desfășurare a evenimentelor, astfel incat sa ocupe o poziție de top in rândul sălilor la nivel european si printer primele opțiuni opțiuni in Romania.

Proiectul include amenajarea intregului complex din jurul Arenei, propunandu-se crearea unei zone pietonale atractive ce va fi gandita in asa fel incat, pe langa funcțiunea de loisir, sa participe la flexibilitatea funcționala a Arenei.întregul compex va fi deservit de o parcare exterioara iar pe sit se va mai edifica si o sala de inot.

Compartimentarea funcționala cuprinde următoarele categorii de spatii cu suprafețele aferente aproximate (cu o variație acceptabila de maxim 10%):Iași, Sos. Națională nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: Office® spes.cisif.ro


DEMISOL....................................................................................8550mp

Zona multifunct.(teren de joc, spațiu expo, zona gradene)...............................2900mp

Spatii administrative......................................................................................620mp

Depozitari.....................................................................................................770mp

Protocol conferințe.......................................................................................200mp

Grupuri sanitare............................................................................................270mp

Spatii utilitati sportivi.....................................................................................780mp

-    4 vestiare sportivi pentru cca. 20pers. cu grupurile sanitare aferente...............360mp

-    vestiar antrenori cu grup sanitar....................................................................40mp

-    2 vestiare arbitrii cu grup sanitar si dus...........................................................40mp

-    sala forța + spațiu depozitare............................................................................90mp

-    cabinet medical (camera consult cca. 16 mp, grup sanitar, staționar)...............60mp

-    cabinet medical(control antidoping)......................................................................50mp

-    sala instruire................................................................................................60mp

Circulații verticale...........................................................................................250mp

Bazine + spatii tehnice aferente......................................................................260mp

Spatii tehnice................................................................................................300mp

Cabinet medical spectatori...............................................................................50mp

Circulații orizontale........................................................................................llOOmp

Salapentru antrenamente.......................................................................................1060mp

PARTER ..................................................................................5900mp

Garderoba.................................... 310mp

Bufet / Cafenea...........................................................................................400mp

Grupuri sanitare..........................................................................................450mp

Circulații verticale........................................................................................200mp

Spatii tehnice..............................................................................................500mp

Depozitare....................................................................................................90mp

Spatii comerciale.........................................................................................200mp

Gradene......................................................................................................700mp

Spatii recuperare/relaxare masaj pentru sportivi..............................................lOOmp

Zona sala fitness/aerobic.......................................................................................280mp

Protocol / Club.............................................................................................300mp

Foyer/Circulatii orizontale.............................................................................2500mp

PROMENADA ADIACENTA.

2000mp


ETAJ ....................................................................................4000 mp

Gradene fixe..............................................................................................2300mp

Restaurant VIP............................................................................................290mp

Protocol (loje VIP, sala presa cca. 50 mp)......................................................330mp

Circulații verticale........................................................................................200mp

Spatii tehnice..............................................................................................330mp

Grupuri sanitare...........................................................................................230mp

Circulații orizontale.......................................................................................320mp


soeie.ta.ti, Madra.
Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22“447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 .    '    < E-mail: offiqegspes.cișif.ro


In realizarea analizei s-au tinut cont de rezultatele Studiului de Fezabilitate.

Perioada de referința avuta in vedere la realizarea previziunilor a fost de 30 ani.

b. încadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este de 18.153,64 mii euro sau 80.529,55 mii ron (valori fara TVA) si de 22.510,52 mii euro sau 99.942,21 mii ron (valori cu TVA). Conform prevederilor art 39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele care depasesc valoarea totala de 50 miliioane de euro, sunt considerate «proiecte majore»

Structura acestor costuri investitionale (fara TVA) este următoarea: Costurie generale ale investiției pe componenta CNI


•iMITip cost

Valoare - mii lei - fara TVA

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului (cap I)

0,00

Asigurare utilitati pentru obiectiv (cap II)

150,00

Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica, Cota CNI (liniile 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 si 5.4)

5.934,06

Taxe, avize, autorizații (liniile 3.2, 5,2)

1.035,54

Costuri cu investiția de baza + organizare șantier (cap 4 + 5.1)

59.222,48

Costuri diverse si neprevăzute (linia 5.3)

2.281,98

TOTAL

68.624,06

Tabel - Structura costurilor generale ale investiției pe componenta suportata de CNI

Iași, Sos, Naționala nr. 15., parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.i, 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

__•    - ~    '_ E-mail: offiqe@spes. cisif. ro

Structura cheltuieli investiției -

0,000%


componenta CNI

u,uuu7cg(026%


® Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

□ Asigurare utilitati pentru obiectiv

» Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica, Cota CNI

s Taxe, avize, autorizații

Grafic - Structura costurilor generale ale investiției pe componenta suportata de CNI


suele-tate, mjntiră


•iWICosturie generale ale investiției pe componenta suportata de UAT Constanta

Tip cost

Valoare mii lei - fara

TVA

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului (cap 1)

327,35

Asigurare utilitati pentru obiectiv (cap II)

3.800,00

Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica, Cota CNI (liniile 3.1,3.3, 3.4, 3.5, 3.6 si 5.4)

432,84

Taxe, avize, autorizații (liniile 3.2, 5,2)

108,25

Costuri cu investiția de baza + organizare șantier (cap 4 + 5.1)

6.483,75

Costuri diverse si neprevăzute (linia 5.3)

470,65

TOTAL

11.622,74

Tabel - Structura costurilor generale ale investiției pe componenta suportata de UAT Constanta


pes-r.    - :

ulfcing    ' f

S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

:• lași, Sos. Naționala nr.

.15, parter (clădirea Mercury.Business Center)

C.țLÎ. 28147606; J22-447-2011; Tel. 0760652811; Fax 0378104304 :    E-mail:office8spcs.cisif.ro


Structura cheltuieli investiție - componenta UAT Constanta

4,043% 2,812%


3,644%


a Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului ® Asigurare utilitati pentru obiectiv

b Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica. Cota CNI ® Taxe, avize, autorizații a Costuri cu investiția de baza a Costuri diverse si neprevăzute

Grafic - Structura costurilor generale ale investiției pe componenta suportata de UAT Constantasocietate rncmirZ


•iWICosturie generale ale investiției - TOTAL INVESTIȚIE

Tip cost

Valoare mii lei - fara

TVA

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului (cap 1)

327,35

Asigurare utilitati pentru obiectiv (cap II)

3.950,00

Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica, Cota CNI (liniile 3.1,3.3, 3.4, 3.5, 3.6 si 5.4)

6.366,90

Taxe, avize, autorizații (liniile 3.2, 5,2)

1143,79

Costuri cu investiția de baza + organizare șantier (cap 4 + 5.1)

65.706,23

Costuri diverse si neprevăzute (linia 5.3)

2.752,63

TOTAL

80.242,80

Tabel - Costurie generale ale investiției - TOTAL INVESTIȚIE

con


pes

ulting


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304 ___ E-mail: office@spes.cișif.ro

Structura cheltuieli investiție - TOTAL INVESTIȚIE -


0,914%


» Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului a Asigurare utilitati pentru obiectiv

o Studii, costuri inginerie, consultanta si asistenta tehnica, Cota CNI a Taxe, avize, autorizații » Costuri cu investiția de baza o Costuri diverse si neprevăzute

Grafic - Costurie generale ale investiției - TOTAL INVESTIȚIEI

Analiza opțiunilor si a fezabilității

Variantele car pot fi luate in considerare sunt următoarele:

1- iPl@5w< i^ro - fara a realiza nici o investiție, lasand situația asa cum este in momentul de fata

2. Opțiunea maxima - realizarea investiției recomandate de proiectant: consta in construirea unei SĂLI DE SPORT POLIVALENTE, pe un teren aflat in proprietatea Primăria Municipiului Constanta.


gede-tafa itegniri


•iMIpes

con


15, parter (clădirea Mercury Business Center) J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 037810430:4 : .. E-mail: office@spes.cisif.ro


3. Opțiunea medie - executarea de lucrări de modemizare/extindere a infrastructurii existente pentru acțiuni sportive de pe raza Municipiului Constanta

Analiza opțiunii zero - a nu se face nici o investiție, situația râmând asa cum este in

prezent.

Nerealizarea nici unei investiții pentru a remedia situația actuala are următoarele dezavantaje majore:

>    Inexistenta unei Săli de sport polivalente care sa sa răspundă la cerințele de dezvoltare a societății actuale

>    Imposibilitatea atragerii organizării de evenimente sportive naționale sau internaționale in zona (lipsa unei infrastructuri adecvate)

>    Nu se creeaza premisele necesare creterii afacerilor pentru activitatie economice tangențiale precum: transporturi, activitati hoteliere, restaurante, etc (ex. la un eveniment sportiv national/international, din cei cca 7000 de participanti, statistic peste 50% sunt din alte zone ale tarii/continentului, aceștia apeland la servicii de transport, cazare, masa, etc)

>    Nu se creeaza premisele promovării sportului in rândul populației

>    Imposibilitatea dezvoltării si modernizării zonei

>    Pastrarea disparitatilor dintre Romania si alte zone ale UE, din punct de vedere al mediului.

>    Reducerea/incetarea ritmului dezvoltării economice/sociale/culturale a zonei deservite

>    Dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică a zonei;


>    Lipsa de interes a cetățenilor de a se stabili în aceasta arie și de a construi locuințe;

Avantajele minore ale variantei zero:

> Nu necesita investiție, situația ar ramane aceeași.

Analiza implicațiilor financiare ale variantei zero:

Nivel investional: 0 ron

Valoarea lucrărilor C+M = 0 ron

Analiza opțiunii maximi - realizarea investiției recomandate de proiectant


societate, tntafcî


•iMICOZILl.::^    .    ,S.C. SPES CONSULTING S.R.L-

Iași,: Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@spes.cisif.ro

Acest scenariu consta in construirea unei SĂLI DE SPORT POLIVALENTE, pe un teren aflat in proprietatea Primăria Municipiului Constanta.

Sala are o arie construita de 8.550 mp si o desfășurare pe 3 niveluri de 18.200 mp acoperișul va fi realizat pe structura din ferme metalice. Nivelurile de sub gradene rezolva circulațiile în plan, spațiile tehnice și depozitare, anexe, utilități, grupurile sanitare, spațiile de alimentație publica, săli de conferințe, zona de promenada, spațiile destinate spotivilor etc.

Sala de sport multifuncționala propusa va avea o capacitate de 5000-7000 de locuri, cu activitatea principala, competiții de sport.

Sala va beneficia de echipare si dotare corespunzătoare, pentru asigurarea tuturor conditilor de desfășurare a evenimentelor, astfel incat sa ocupe o poziție de top in rândul sălilor la nivel european si printer primele opțiuni opțiuni in Romania.

Avantajele majore ale variantei maxime:

>    înființare unei săli de sport polivalente care sa sa răspundă la cerințele de dezvoltare a societății actuale, unica in zona

>    Creeaza primisele atragerii organizării de evenimente sportive naționale sau internaționale in zona

>    se creeaza premisele necesare creterii afacerilor pentru activitatie economice tangențiale precum: transporturi, activitati hoteliere, restaurante, etc (ex. la un eveniment sportiv national/international, din cei cca 7000 de participanti, statistic peste 50% sunt din alte zone ale tarii/continentului, aceștia apeland la servicii de transport, cazare, masa, etc)

>    se creeaza premisele promovării sportului in rândul populației

>    creșterea preimiselor dezvoltării si modernizării zonei

>    Reducerea disparitatilor dintre Romania si alte zone ale UE, din punct de vedere al mediului.

>    Creșterea ritmului dezvoltării economice/sociale/culturale a zonei deservite

>    Creșterea interesului investitorilor în dezvoltarea economică a zonei;

>    Creșterea interesului cetățenilor de a se stabili în aceasta arie și de a construi locuințe;


goeie-tatt K&HtirS.


•iWIIași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304 '    E-mail: office@spes.cisif.ro

Dezavantaje minore ale variantei maxime:

>    Cost ridicat investitional

>    Se executa in 24 luni

Analiza implicațiilor financiare ale variantei maxime:

Nivel investional: 50.598,228 ron


Analiza opțiunii medii:    presupune execuția de intervenții

reparatii/extinderi/modernizari la alte obiective existente

Avantajele minore ale variantei medii:

   nivel mult mai mic al investiției decât cel al variantei maxime

   termen de realizare 12 luni calendaristice

Dezavantajele majore ale variantei medii:    '

>    Inexistenta unei Săli de sport polivalente care sa sa răspundă la cerințele de dezvoltare a societății actuale

>    Imposibilitatea atragerii organizării de evenimente sportive naționale sau internaționale in zona (lipsa unei infrastructuri adecvate)

>    Nu se creeaza premisele necesare creterii afacerilor pentru activitatie economice tangențiale precum: transporturi, activitati hoteliere, restaurante, etc (ex. la un eveniment sportiv national/international, din cei cca 7000 de participanti, statisticcon


pes

ulting


3.C. SPE3 CONSULTING S.R.L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


peste 50% sunt din alte zone ale tarii/continentului, aceștia apeland la servicii de transport, cazare, masa, etc)

>    Nu se creeaza premisele promovării sportului in rândul populației

>    Imposibilitatea dezvoltării si modernizării zonei

>    Pastrarea disparitatilor dintre Romania si alte zone ale UE, din punct de vedere al mediului.

>    Reducerea/incetarea ritmului dezvoltării economice/sociale/culturale a zonei deservite

>    Dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică a zonei;

>    Lipsa de interes a cetățenilor de a se stabili în aceasta arie și de a construi locuințe


•iMIIași, Sos. Naționala, nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: offioe.Qspes. cisif. ro

In cele ce urmeaza se va realiza o analiza a avantajelor prin intermediul careia se vor lua in calcul parametrii urmăriți in cele 3 variante generate anterior:

Varianta

Varianta zero

Varianta medie

Varianta maxima

Paramentru analizat

Social

Tehnic

Economic

Social

Tehnic

Economic

Social

Tehnic

Economic

investiție financiara

5

0

1

Posibilitatea organizării de evenimente naționale si internaționale

0

0

1

2

5

5

Promovarea sportului in rândul populației

0

0

0

1

1

1

4

4

4

evoluția economica a zonei UAT-ului

0

0

1

1

3

3

disparități cu alte zone ale tarii

0

0

1

1

3

3

disparități cu alte tari UE

0

0

1

3

promovarea zonei si influenta economica

0

0

0

1

1

1

3

3

2

Creșterea potențialului economic a zonelor învecinate celei unde se intervine

0

0

1

1

4

4

Creșterea potențialului economic a zonei pe care se intervine

0

0

0

1

3

termenul de realizare

0

0

0

3

3

2

1

1

1

influienta asupra creșterii economice a zonei

0

0

0

1

1

1

2

2

2

TOTAL

0

0

5

10

12

9

25

28

14

TOTAL OPȚIUNE

5

32

65

Punctajul s-a acordat de la 0 (minim) la 5 (maxim)


con


pes

ulting


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.


Tabel - analiza multicriteriala a opțiunilor avute in vedere

Nota: modul de stabilire a punctajelor acordate a fost stabilit pe baza intrepretarilor proprii a elaboratorului si a aplicării raționamentului profesional, ținând cont de analiza datelor tehnice din studiile tehnice ale proiectantului. Atât in teorie cat si in practica nu exista un algoritm specific al analizei multicriteriale cu criterii sau modalitati impuse de interpretare, aceasta fiind diferita de la investiție la investiției in funcție de tipul acesteia, iar rezultatele analizate prin prisma aplicării raționamentului profesional.


•iEIICentrul de Idei și Soluții Financiarecozipes


Sos. Naționala nr. C.V.I. 28147606;


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

15, parter (clădirea Mercury Business Center) 022-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.roGrafic - puntajele analizei multicriteriala a celor 3 optini avute in vedere

Analiza tehnica a scenariilor analizate s-a făcut in cadrul documentației tehnice (S.F.)

Rezulta in mod clar ca opțiunea cea mai adecvata este opțiunea maxima, si anume implementarea scenariului propus de proiectant.


easietafe iramirZ


•ÎMI
S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

15, parter (clădirea idercury Business Center) J22-447-2011; Tel: 0760652811;'Eax.0378104304

'    :    E-mail: officegspes.cișif.ro

4. Analiza financiara

a. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Menționam ca analiza financiara este realizata la nivelul investiției, presupunând ca aceasta va fi exploatata individual si nu prin intermediul unui operator.

Prin analiza financiara s-a urmărit in special:

-    profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

-    durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

Structura analizei financiare:saeittott MniraS.C. SPES CONSULTING S.R.L.

15, parter (clădirea Mercury Business Center) J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

b.    Ipoteze si metode avute in vedere ia elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a "fluxurilor de numerar actualizat”. 7n această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință pentru analiza financiara si economica s-a făcut pentru o durata de 30 de ani după momentul finalizării investiției si darii in exploatare a acestei investiții.

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Veniturile obținute din incasari sunt orientate (in condițiile in care beneficiarul este entitate publica) sa acopere doar costurile de functionare/exploatare. Tarifele stabilite sunt in egala măsură cu costurile avute pentru operarea si exploatarea obiectivului si pentru a crea rezervele necesare costurilor cu reparațiile capitale.

c.    Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectuează analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrări de numerar si ieșirile de numerar.


_ 17

soe!e.tat& Mmlră


pes

. Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business. Center)

'    C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: of£ice@spes.ciși£;ro

i. Identificarea si cuantificarea elementelor de cost/plati si incasari generate de proiect

Elementele de cost ale investiției in perioada de exploatare pe durata celor 30 de ani sunt reprezentate de:

- Costurile cu personalul necesar exploatării investiției:

illjl

9

‘'£QQțflbuJțiit&Ș 'ibugetuF5eBS& tsțat tunar&SBț

91

' Contritiutitâ?

fslat.anuaiei

WifrBW

f

Administrator

1

3.000

2.474

36.000

29.693

2

Coordonator evenimente

2

2.500

2.062

30.000

24.745

3

Personal secretariat

2

1.500

1.237

18.000

14.847

4

Personal sector tehnic si administrativ

6

1.000

825

12.000

9.898

5

Tehnician sunet si sisteme de sonorizare

1

2.000

1.650

24.000

19.796

6

Tehnician lumini si sisteme de iluminare

1

2.000

1.650

24.000

19.796

7

Responsabil cu intretinerea curățeniei

1

1.200

990

14.400

11.877

8

Supraveghetor intretinere spatii verzi

1

1.200

990

14.400

11.877

9

Paznici

5

800

660

9.600

7.918

tror/

20

'f5.'200SSSP:

112.538

182.400 '.î.'"

150.447'

-    Costurile cu intretinerea si reparațiile (in perioada normala de exploatare):

Aceste costuri se ridica, conform standelor de exploatare, la un cost mediu anual de aproximativ 0,5% din valoarea investiției in fiecare an.

In același timp, la o perioada de 20 ani (anul 15 si anul 30) se prevăd lucrări de reparații capitale in valoare de cca 5 % din valoarea inițiala investiției

-    Costurile cu utilitățile de funcționare a sălii

Pentru evidențierea acestor costuri s-au avut in vedere calculele tehnice privind consumurile de utilitati din cadrul breviarelor de calcul si a rezultat:


geete.ta.tt,Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro• j v    iJVjtSiW. .    ■    i    v . Consumul'

Tipul^utilitstiIbrTSț    sb ‘Consumul ih zi'ua'cu    ’ înziuâ',.

issr» ,«Sr «mb ‘\ asfe

.Zile „jT competiție -

energie electrică

Iarna Vara

pentru întreținere - zi fără spectatori

271,25 kWh

vară

iarnă

271,25

145    50

pentru închiriere 1 oră/10 persoane

288,75 kWh

288,75

288,75

271,25

competiție - perioada de vară

1600kWh

1600

competiție - perioada de iarnă (K=0.94)

1504 kWh

1504

energie termică

pentru încălzire

0,90 Gcal/h

0,90125

0,3605

pentru climatizare

2,59 Gcal/h

2,59875

pentru preparare apă caldă menajeră

0,37 Gcal/h

0,188125

0,188125

0,07525

apă potabilă

pentru închiriere 1 oră/10 persoane

0,4 mc/h

0,4

pentru competiție

1,8 mc/h

1,8

canalizare

pentru închiriere 1 oră/10 persoane

0,4 mc/h

0,4

pentru competiție

1,8 mc/h

1,8

Preț kwh

0,63

Preț mc apa potabila

2,63

Preț mc apa uzata

1

Preț Gkal

150

' Calcul centralizat-    '

■ •

100% încărcare ' .< ■

Cheltuieli cu utilitățile, total, din care:

709.866

- energie electrică

536.401

- ziua cu competiție vară

50.400

- ziua cu competiție iarnă

137.390

- ziua fără competiție

348.611

- energie termică

170.350

- pentru încălzire;

42.584

- pentru climatizare;

116.944

- pentru preparare apă caldă menajeră.

10.823

- apă potabilă

2.257

- ziua cu competiție

1.846

- ziua fără competiție

410

- canalizare

858

- ziua cu competiție

702

- ziua fără competiție

156- Costurile cu taxele si impozitele locale

Pentru evidențierea acestor costuri aceste costuri sunt compuse din valoarea impozitelor pe propietate. Deși in momentul actual pentru bunurile care sunt in proprietatea sa UAT Constanta nu isi achita singura aceste impozite, ținând comt ce perioada de previziune este de 30 ani, acest cost este necesar sa fie luat in calcul in perspectiva in care legislația fiscala se poate schimba. Valoarea actuala a cotei de impozit pe proprietate este de 1% din valoarea recepționată.

Toate aceste cheltuieli au fost evaluate, la preturile constante conform cerințelor de elaborare a tabelelor analizei financiare (a se vedea Ghidul pentru realizarea analizelor cost beneficiu).

Atenție: la estimarea costurilor s-a avut in vedere principiul maximizării costurilor si

minimizării încasărilor, oenntru a avea o previziune cu indicatori calculați cat mai realist.

Pe baza informațiilor de mai sus si a centralizării costurilor s-a ajuns la estimarea costurilor de exploatare in perioada de operare. Costurile exprimate includ valoarea TVA.


•ÎMIconpes

ulting


S■C. SPES CONSULTING S.R.L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Centex) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mnil: office@spes.cisif.ro

ii. Proiecțiile ieșirilor de numerar


Pe baza plăților identificate a se realiza, a rezultat următoarele tabele ale analizei financiare:

Situația proiecțiilor ieșirilor de numerare/platilor in perioada de investiții:a. Structura surselor de finanțare:

EL? ■

f

Va/oarea totală a proiectului, din care:

99.942,21

1.1

Valoarea fara TVA a proiectului

80.598,55

1.2

TVA

18.153,64

2

Contribuția proprie în proiect, din care:

14.548,03

2.1

Contribuția UAT Constanta - fara TVA

11.732,28

2.2

Valoarea TVA

2.815,75

3

Contribuția surse CNI din care:

85.394,18

3.1

Contribuția UAT Constanta - fara TVA

68.866,27

3.2

Valoarea TVA

16.527,91


b. Eșalonarea in timp a investiției Conform costurilor investitionale faza SF (mii lei)


anul i ■

costuriin'vyLi! >,

99.942,21

60.136,23

39.805,98pes

con


ulting

S.C. SPES CONSULTING S.R.L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


•iMICentrul de Idei și Soluții Financiare


Analiza surselor de finanțare in vederea sustenabilitatii:

Indicator

Anul 1 - mii lei

Anul 2 - mii lei

TOTAL - mii lei

Investiție totala cu TVA

-60.136,23

-39.805,98

-99.942,21

Contribuție CNI

51.576,12

34.032,57

85.081,42

Contribuție UAT Constanta

8.660,12

5.773,41

14.433,53

TOTAL INCASARI

60.136,23

39.805,98

99.942,21

TOTAL PLĂTI

-60.136,23

-39.805,98

-99.942,21

SOLD

0,00

0,00

0,00

Tabelul proiecțiilor ieșirilor de numerare/platilor in primii 10 ani de exploatare - tabele ale analizei financiare

Element

cheltuiala

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

șl X;-- Ol

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Aru! 7

Anul S

Anul 9

Aru! 10

Costuri

salariale

0,00

0,00

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

salarii brute

0,00

0,00

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

contribuții si impozite

0,00

0,00

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

Costuri cu

intretinerea si reparațiile

0,00

0,00

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

intretinerea

curenta

0,00

0,00

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

reparații

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri cu

utilitățile de exploatare

0,00

0,00

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

Costuri cu impozite si taxe locale

0,00

0,00

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

TOTAL plăti

0,00

0,00

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

22

soci&tate. utemim

conpes

ulting


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.roTabelul proiecțiilor ieșirilor de numerare/platilor in anii 11-20 de exploatare - tabele ale analizei financiare

Element

cheltuiala

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 2G

Costuri salariate

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

salarii brute

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

contribuții si impozite

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

Costuri cu

intretinerea si reparațiile

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

5.473,32

intretinerea

curenta

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

reparații

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.975,75

Costuri cu utilitățile de exploatare

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

Costuri cu impozite si taxe locale

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

TOTAL plăti

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

7.510,19


•iMIconpes

ulting

S.C. SPES CONSULTING S.R.L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: officeSspes.cisif.ro

Tabelul proiecțiilor ieșirilor de numerare/platilor in anii 21-30 de exploatare - tabele ale analizei financiare

Element

cheltuiala

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Costuri salariate

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

331,85

salarii brute

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

181,40

contribuții si impozite

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

150,45

Costuri cu

intretinerea si reparațiile

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

intretinerea

curenta

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

497,57

reparații

capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri cu utilitățile de exploatare

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

709,87

Costuri cu impozite si taxe locale

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

995,15

TOTAL plăti

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

2.534,44

saMate. nanim


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

iii. Proiecțiile intrărilor de numerar

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Veniturile obținute din incasari sunt orientate (in condițiile in care beneficiarul este entitate publica) sa acopere doar costurile de functionare/exploatare. Tarifele stabilite sunt in egala măsură cu costurile avute pentru operarea si exploatarea obiectivului si pentru a crea rezervele necesare costurilor cu reparațiile capitale

Solicitantul, entitate publica, se va asigura ca toate costurile operaționale afernte exploatării investiției vor fi prevăzute prin intermediul bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Sursele de constituire a necesarului de finanțare anuala va fi constituit din:

SPECIFICAȚIE

Capacitate

vanduta

Preț mediu a unui biict/ consumație

Numărul

anual al

întrecerilor

sportive

Venit anual -Ici-

Venit din încasări meciuri de handbal, baschet, volei

5.000,00

4,50

100,00

2.250.000,00

Venit din încasări intreceri sportive internaționale

5.000,00

5,00

10,00

250.000,00

Venituri din activitati comerciale

5.000,00

2,00

19,00

190.000,00

Alte evenimente sportive

150,00

1,37

50,00

10.295,58

Total

-

2.700.295,58

Nota: la stabilirea incasarilor s-a avut in vedere principiul minimizării incasarilor si maximizării costurilor. Astfel s-a avut in vedere un număr de 5000 locuri si nu 7000 cat este capacitatea maxima


societate. Mairăpes

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center)

.    \ C.U.I, 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

,    !    E-mail: officegspeș.oisif.ro

Necesarul de intrări de numerar, in stransa corelare cu nivelul ieșirilor de numerar, pentru fiecare an in parte, este următorul:

d. Analiza proiecțiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale

Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale căror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plăti efectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmărește daca cei care plătesc taxele, tarifele pe baza carora se argumentează imput-urile proiectului sunt suportabile de către grupul tinta si daca ele pot fi plătite cu ușurința in funcție de veniturile grupului.

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a menține exploatarea investiției si după încetarea sursei de finanțare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investiției este o instituție publica, a căror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.

Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

Tabelele sustenabilitatii financiare a proiectului


societate needrcElement analizat

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

Anui 1

Anui 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Costuri investitionale

-60.136,23

-39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari/contributie

CNI

51.476, .11

34.032,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

8.660,12

5.773,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

0,00

0,00

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Incasari exploatare

0,00

0,00

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Sustenabilitate

0,00

0.00

165,86

165,86

165,36

165,86

165,85

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

element analizat

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Costuri investitionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari/contributie CNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Sustenabilitate

165,85

165,86

155,86

165,86

165,86

Element analizat

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Costuri investitionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari/contributie CNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Sustenabilitate

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Element analizat

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Costuri investitionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari/contributie CNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-7.510,19

Incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Sustenabilitate

165,86

165,86

165,86

165,86

-4.309,89

Element analizat

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Costuri investitionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari/contributie CNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

îustenabilitate

165,86

165,86

165,86

155,86

165,86

pes

Iași,:. Sos.' Naționala, nr. .15i parter (clădirea Mercury Business .Cântec).

C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 076065281ir Pax 0378104304

E-mail: .office@spes.cisif.ro

Element analizat

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Costuri investitionole

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incosori/contributie CNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuție UTA CT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costuri de exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Sustenabilitate

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Calculul cofinantarii - gradului de intervenție financiara

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comiiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra coșt. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (ținând cont de definiția proiectelor generatoare de venituri) nu se calculează gradul de intervenție.

e. Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie definita rata actualizării corespunzătoare.    ,

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referința care sa fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a ascontului de 5% va fi 1+5%=1,05 după un an; (1,05)x(1,05) + 1,1025 după doi ani; 1,05)x(1,05)x(1,05) = 1,157625 după trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 = 0,863838. Operația ultima este inversul celei prezentate mai sus.pes

ulting

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 5% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.


f. Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investiției

Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta financiara - tabelele analizei financiare


Element

analizat

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Plăti

investiție

-60.136,23

-39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări

investiției

60.136,23

39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

0,00

0,00

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

0,00

0,00

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

0,00

0,00

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

1,00

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

Cash flow

financiar

actualizat

0,00

0,00

157,96

lîBIIBIII

150,44

143,27

136,45

129,95•JMIIași, Sos. Naționala nr.15, parter (clădirea Mercury Business. Centerj :    C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

.    E-mail: officegspes;cisif.ro


Element

analizat

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

Cash flow

financiar

actualizat

123,77

117,87

112,26

106,91    101,82

96,97

92,36Element

analizat

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

Cash flow

financiar

actualizat

87,96

83,77

79,78

75,98

72,36

68,92

65,64soei&tatt MatimIași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

Element analizat

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-7.510,19

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

-4.809,89

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,38

0,36

0,34

0,33

0,31

0,30

Cash flow

financiar

actualizat

-1.812,80

59,53

56,70

54,00

51,43

48,98

Element

analizat

Anul 25

Anul 26

' •    . , 4 •

Anul 27

Anul 28

..........

Anul 29

Anul 30

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

49.757,48

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

49.923,34

Factor de

actualizare

financiara

0,30

0,28

0,27

0,26

0,24

0,23

Cash flow

financiar

actualizat

48,98

46,65

■IHMIIII

44,42

42,31

40,29

11.551,13


Formulele pentru calculul VNAF, RIRF si C/B folosite sunt:

NPV(S) = So/ (1+i )° + Si / (1+i )*+ S2 / (1+i )2+.... + Sn / (1+i )n

RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) | )]

Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

Rezultatele analizei financiare:

VANF/c

-87.527,85

RIRF/C

-6,96%

Fluxul de numerar

0

tabele pentru calculul VANF/K si RIRF/K

Element

analizat

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Plăti

investiție

-59.708,97

-39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

59.708,97

39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

0,00

0,00

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

0,00

0,00

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

0,00

0,00

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

1,00

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

Cash flow

financiar

actualizat

0,00

0,00

■IIIIlO

157,96

HMMI

150,44

143,27

136,45

129,95Iasi, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

Element

analizat

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

Cash flow

financiar

actualizat

123,77

■■llllll

117,87

112,26

106,91

101,82

96,97

* '

92,36

Element

analizat

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

Cash flow

financiar

actualizat

87,96

83,77

(■■IBIjljtijlițS

79,78

75,98

72,36

68,92

65,64

15, parter (clădirea Mercury Business Center) J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.roElement analizat

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-7.510,19

-2.534,44

x -2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

-4.809,89

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Factor de

actualizare

financiara

0,38

0,36

0,34

0,33

0,31

.    0,30

Cash flow

financiar

actualizat

-1.812,80

59,53

56,70

54,00

51,43

48,98

Element

analizat

Anul 25

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

-2.534,44

Elemente de

incasari

exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

49.757,48

Cash flow financiar

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

49.923,34

Factor de

actualizare

financiara

0,30

0,28

0,27

0,26

0,24

0,23

Cash flow

financiar

ectualizet

48,98

46,65

44,42

42,31

40,29

11.551,13

VANF/K

-2.246,44

RIRF/K

-0,60%

Fluxul de numerar

Zero (pozitiv)

Iași,


Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: officeQspes.cisif.ro

Concluzie;

-    su sten abili ta tea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

1.    fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent

2.    finanțarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

>    VANF/C si RIRF/C este negativ: rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

>    VANF/K este negative si RIRF/K este <5% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice si nu este necesar a se calcula gradul de intervenție financiara


goetetafc menirăpes

ultlng

Iași, Sos. Hationala nr. 15, parter (clădirea Mercury:Business Center) ? C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

5. Analiza economica

a. Obiectivele si scopul analizei economice

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele întregii societăți (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

b. Ipoteze si metode avute in vedere ia elaborarea Analizei Economice

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabele analizei finciare pe baza cărora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corecții au fost:

•    Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

•    Corecții pentru efectele externe-, este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

•    De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurileIpes conP] ul ting

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.V.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@spes.cisif.ro de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

c. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la analiza situației din prezent in comparație cu cea după implementarea proiectului.

Datorita stării actuale a siturilor, a naturii lucrărilor prevăzute, sunt identificate următoarele efecte negative, care odata indepartate se tranforma in beneficii economice imediate:

- Pe durata execuției, se va crea posibilitatea creării unui număr de 900 locuri de munca. In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare șomaj, subvenții, etc)1

Peste 400 de euro pe lună

COSTUL LUNAR CU UN ȘOMER CARE A AVUT UN SALARIU BRUT DE 1881 DE LEF

Taxe, importe, eontribuți»    VaiorfmMme (teii

Infemafeația de șomaj.......... 544....... _

fonduldesomaj(angajat)    S

FoncEul «te șomaj (angajator)    9

CAS angajat________ 198....................,

CftSang3jatcr.    ........ 391__

CASS angajat    ,10^'    ....

CflSS.aijajațor. _    _ ,    ____ ,98_    ,

Deducere personala (angajat)    .

iniporit (angajat)......................... 229..........

Taxe,iffipeate,etmtwbutll

Vatori minime ((ci)

FondulpentruaccideMedemuncă,

Contribuție pentru concedii

ș) intfcowalii (angajWerl

16

Fondiilde garantarea ' creanțeiorsaiariafefangajator)

£

țdmisWjBMi

. 1

Total

1.750

‘ K8S1 tei este valoarea tabwM rasdbbm^ecenwfeinKtotnWeilflOS

'' ' .......'


•IM


sneie.t&te- nm/tirS
15, parter: (clădirea Mercury Business Center) J22-447-2011; Tel.- 0760652811; Fax 0378104304

:    Ermail: office@spes.disif.ro


Pe durata exploatării, se vor crea un număr de 20 locuri de munca pentru efectuarea operațiunilor de supraveghere si monitorizare Prin realizarea acestei investiții se va crea contextul creșterii atractivitatii economice a zonei pentru activitati precum turismul, comerțul etc. In acest caz, putem avea in vedere situația in care se pot crea afaceri care vor duce la crearea de locuri de munca, impozite pe proprietăți, impozite pe profit. Putem presupune ca pe durata exploatării, se vor crea investii in zona care sa duca la crearea unor profituri agentilor economici ce activeaza in domenii tangențiale in valoare de 1500,00 anual. Estimarea este foarte realista in condițiile in care daca luam in calcul un număr de 5000 de participanti, la un consum (servici si bunuri) in medie de 20 ron/persoana pentru 100 de evenimente pe an, generează un incasri agentilor economici de 10 000 000 lei, iar daca avem in vedere o cota de 30% sume ce ajung la stat (impozite, contribuții, profit, dividente) inseama un beneficiul anual de min 3000,00 mii lei

d. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si externalitati negative, si anume:

- pe timpul realizării lucrărilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic2, pentru îndepărtarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,02% din valoarea lucrărilor in anii de execuție si cca 0,01% din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizare    .

Ținând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate ale externalitati negative care sa afecteze economic investiția.


sctietate Ktairăpes

con


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

e. 'Corecții fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, singura corecție care se impune este cea a eliminării TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investiție.

Tot o corecție fiscala o reprezintă si eliminarea impozitelor din valoarea lucrărilor: astfel, prin realizarea lucrărilor prevăzute in cadrul investiției se va crea perspectiva inregistrarii unui profit pentru operatorul economic/operatorii economici care va vor realiza lucrările. Acest lucru va fi generat pe tot lanțul economic, de la producătorii de materiale de construcții, transportatori, executantii de servicii, etc. Cota medie de profit in cadrul acestui domeniu (cel al construcțiilor si al materialelor de construcții) este intre 8%si 10%, rezultând in mod automat un procent de 2,94% impozit de va ajunge la BS (29,4% este cota rezultata din aplicarea a 16% impozit profit si 16% dividente după ce s-a scăzut impozitul pe profit).

Din valoarea investiției trebuie sa fie eliminate si costurile care in final ajung la stat, prin intermediul taxelor si impozitelor. In cazul nostru, taxele de avize si autorizații, taxele pentru ISC, taxele de mediu, etc. Calculul lor s-a făcut pe baza devizului general al investiției.

Tot din valoarea investiției ar trebui sa scădem valoarea costurilor diverse si neprevăzute, care nu au in momentul efectuării calculelor o destinație certa.

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil la http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB RO.pdf

.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.


gocie-tafoIași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: of£ice@spes.cisif.ro

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calJficâtâ

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de catari (1-u)x(1-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0


con


f. Rata de actualizare economica

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza economica.

Rata actualizării in analiza economica a proiectelor de investiții - rata actualizării sociala incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizării financiare in cazul in care piața capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internaționala prezintă o gama larga de abordări in interpretarea si alegerea valorii ratei actualizării sociale care sa fie adoptata. Experiența internaționala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizații internaționale.

Cu toate aceste o rata a actualizării sociale europene de 5,5% poate avea justificări diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.


conpes


15, parter (clădirea Meroury Business Centex) J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


g. Calculul indicatorilor de performanta economici Calculul indicatorilor de performnata economici (anul 1-5)

Elemente calcul

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare]

0,00

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Corecții fiscale

18.060,10

15.345,33

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

13.232,73

12.674,01

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

1.627,08

1.344,70

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

439,91

293,28

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

1.415,68

136,89

Elimarea comsionului CNI

1.344,70

896,46

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

Beneficii economice

18.900,00

18.900,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

18.900,00

18.900,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

(11,94)

(7,96)

(9,95)

(9,95)

(9,95)

Efectul poluării din timpul lucrărilor

(11,94)

(7,96)

(9,95)

(9,95)

(9,95)

4MI


Centrul de Idei și Soluții Financiare

Iași, Sos. Naționala ni. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

Cash-flow economic

36.948,16

34.237,37

4.922,74

4.922,74

4.922,74

4.932,69

4.932,69

Factor de actualizare economica

1,00

1,00

0,95

0,90

0,85

0,81

0,77

^xx-w    •“'x    »    s \    I    x*    |    *    ’

Cash-flow economic actualizat    î 36.948,16    i 34.237,37

4.666,11

4.422,85

4.192,28

• .... ... ..

3.981,75

3.774,17

Calculul indicatorilor de performnata economici

anul 6-10)

Elemente calcul

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Corecții fiscale

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

- .

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

- ,

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00    -

420,00

420,00

420,00

Ipes conQj ui ting


S.C. SPES CONSULTING S.R.I..•iMI


Centrul de Idei și Soluții Financiare

con


pes

[ui ting


S . C. SPES CONSULTING S . R. L.


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Meroury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@ spes.cisif.ro

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

Factor de actualizare economica

0,73

0,69

0,65

0,62

0,59

Cash-flow economic actualizat

3.577,42    1    3.390,92

3.214,14    !    3.046,58    2.887,75


Calculul indicatorilor de perfbrmnata economici (anul 11-16)


Elemente calcul

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

Corecții fiscale

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

, -

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende


gerietate.Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

Factor de actualizare economica

0,55

0,53

0,50

0,47

0,45

0,42

Cash-flow economic actualizat

2.737,20    ,    2.534,51

2.459,25 i    2.333,04

2.209,52

2.094,33

Calculul indicatorilor de performnata economici (anul 17-23)

Elemente calcul

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

165,86

165,86

165,86

(4.809,89)

165,86

165,86

165,86

Corecții fiscale

1.346,84

1.346,84

1.346,84

2.176,13

1.346,84

1.346,84

1.346,84

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

201,24

201,24

201,24

1.030,53

201,24

201,24

201,24

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

44

scurtate-

Jpes

conQJ ulting


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

con


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.


Iâsi, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@spes.cisif.ro

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

' -

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.932,69

4.932,69

4.932,69

786,24

4.932,69

4.932,69

4.932,69

Factor de actualizare economica

0,40

0,38

0,36

0,34

0,32

0,31

0,29

Cash-flow economic actualizat

1.985,15

1.381,65

1.783,56 j    269,47

1.602,44    1.518,90 '    1.439,72

Calculul indicatorilor de performnata economici (anul 24-30)

Elemente calcul

Anul 24

Anul 25

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29    Anul 30

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

165,86

49.923,34

Corecții fiscale

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

1.346,84

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

1.145,60

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

201,24

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

-

-

gonMute- tMnirS

con


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@spes.cisif.ro

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

4.932,69

54.690,17

Factor de actualizare economica

0,28

0,26

0,25

0,24

0,22

0,21

0,20

Cash-flow economic actualizat    1    1.364,66

1.293,52

1.226,08

1.162,17

1.101,58

1.044,15

10.973,26

Rezultatele analizei economice: VANE/C    51.896,69

IRRE/C    6,60%

rC/B    0,83

Concluzie: VANEZC este pozitiv si RIREZC este mai mare de 5,5% : rezulta in mod clar ca proiectul este necesar si dorit, si necesita finanțare prin fonduri publice

societate. etenin


ISO

con


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

6. Analiza de risc si sensitivitate

O imagine completa asupra proiectului de investiții vizat este data de analiza riscurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilității indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.

a. Identificarea variabieior critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in considerație acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1 % a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valorii actuale nete.

Din analiza detaliata a diverșilor factori care pot influenta investiția, enumerăm'.

-    dinamica preturilor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, preturile energiei, schimbările de preturi ale bunurilor si serviciilor.

-    date referitoare la cerere - volumul traficului

-    costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației in domeniul construcțiilor

In funcție de factorii de mai sus, s-au identificat următoarele 2 scenarii:

-    creșterea costului investitional cu 10%

-    creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %


soci&tate,con


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@ spes.cisif.ro

b. Analiza senzitivitatii si a riscului

SCENARIUL 1 - creșterea costului investitional cu 10%

Analiza financiaraseeiitatt amHtrăElement

analizat

Anul 1 * implementare

Anul 2 -implementare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Plăti investiție

-66.149,85

-43.786,58

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari

investiției

66.149,85

43.786,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti

exploatare

. 0,00

0,00

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

Elemente de

incasari

exploatare

0,00

0,00

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea

reziduala

Cash flow financiar

0,00

0,00

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

Factor de

actualizare

financiara

1,00

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

Cash flow

financiar

actualizat

0,00

0,00

15,80

15,04

14,33

13,65

13,00

Element analizat

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Plăti investiție

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

Factor de actualizare financiara

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

Cash flow financiar actualizat

12,38

11,79

11,23

10,69

10,18

pes

Iașisocietate, owirfoQ


•iMISos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: pffice@spes.cisif.ro

Element analizat

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

Factor de actualizare financiara

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

Cash flow financiar actualizat

9,70

9,24

8,30

8,38

7,98

Element analizat

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-8.157,03

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

-5.456,74

Factor de actualizare financiara

0,48

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

Cash flow financiar actualizat

7,98

7,60

7,24

6,89

«e

-2.056,59

Element analizat

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

-2.683,71

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

49.757,48

Cash flow financiar

16,59

16,59

16,59

16,59

49.774,06

Factor de actualizare financiara

0,28

0,27

0,26

0,24

0,23

Cash flow financiar actualizat

4,66

4,44

4,23

4,03

11.516,60

con


S.C. SPES CONSULTING S.R.L.

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (cladicea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@ spes.cisif.ro

Rezultatele analizei financiare:

VANF/c

-99.961,56

RIRF/C

-7,48%

Fluxul de numerar

0

VANF/K

-6.172,00

RIRF/K

-1,55%

Analiza din punct de vedere economic


soeie.ta.ti teeminElemente calcul

.....

Anul 1 - implementare

Anul 2 -implementare

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

-

-

Corecții fiscale

18.060,10

15.345,33

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

13.232,73

12.674,01

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

1.627,08

1.344,70

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

439,91

293,28

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

1.415,68

136,89

Elimarea comsionului CNI

1.344,70

896,46

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

-

-

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

Beneficii economice

18.900,00

18.900,00

Locuri de munca generate

18.900,00

18.900,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

-

-

Externalitati negative

(13,14)

(8,76)

Efectul poluării din timpul lucrărilor

(13.14)

(8.76)

Cash-flow economic

36.946,97

34.236,57

Factor de actualizare economica

1,00

1,00

Cash-flow economic actualizat

36.946,97

34.236,57

conIași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


gocie-tate. Mairi


•iMIElemente calcul

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

(10,95)

(10,95)

(10,95)

Efectul poluării din timpul lucrărilor

(10,95)

(10,95)

(10,95)

Cash-flow economic

4.880,28

4.880,28

4.880,28

Factor de actualizare economica

0,95

0,90

0,85

Cash-flow economic actualizat

4.625,86

4.384,70

4.156,12

Elemente calcul

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

■ -

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

- .

-

- '

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,81

0,77

0,73

Cash-flow economic actualizat

3.948,28

3.742,45

3.547,34

con


Iași, Sos. Naționala nr, 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro


•iMIElemente calcul

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,69

0,65

0,62

0,59

Cash-flow economic actualizat

3.362,41

3.187,12

3.020,97

2.863,48

Elemente calcul

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

' -

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,55

0,53

0,50

0,47

Cash-flow economic actualizat

2.714,20

2.572,70

2.438,58

2.31145

sacie-tatt, mtairtî

pes

con


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.roElemente calcul

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

. -

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative    -

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,45

0,42

0,40

0,38

Cash-flow economic actualizat

2.190,94

2.076,72

1.968,46

1.865,84

Elemente calcul

Anul 19    Anul 20

Anul 21

Anul 22

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

(5.456,74)

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

2.366,86

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

■ -

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

1.121,75

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

- ’

Cash-flow economic

4.891,23

330,13

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,36

0,34

0,32

0,31

Cash-flow economic actualizat

1.768,57

113,14

1 588,97

1.506,14

con


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

Elemente calcul

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Anul 26

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

16,59

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

' -

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

4.891,23

Factor de actualizare economica

0,29

0,28

0,26

0,25

Cash-flow economic actualizat

1.427,62

1.353,19

1.282,65

1.215,78

Elemente calcul

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

16,59

16,59

16,59

49.774,06

Corecții fiscale

1.454,64

1.454,64

1.454,64

1.454,64

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

■ -

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

- .

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.245,11

1.245,11

1.245,11

1.245,11

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

209,53

209,53

209,53

209,53

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.891,23

4.891,23

4.891,23

54.648,71

Factor de actualizare economica

0,24

0,22

0,21

0,20

Cash-flow economic actualizat

1.152,40

1.092,32

1.035,37

10.964,94


smie-tatt munhri

Iași,


Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.ro

VANE/c

41.495,78

IRRE/c

5,57%

rC IB

0,89

Se observa ca la o variație a investiției cu 10% este afectata rentabilitatea economica a investiției rata interna de rentabilitate fiind sub 5,5%

SCENARIUL 2 - creșterea costurilor de operare (materiale intretinere, mentenanta) cu 10 %

Analizat financiar


societate nemirăElement analizat

Anul 1 -implementar e

Anul 2 -implementar e

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Plăti investiție

-60.136,21

-39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

60.136,21

39.805,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

0,00

0,00

2.638,6

1

2.638,6

1

2.638,6

1

2.638,6

1

2.638,6

1

Elemente de incasari exploatare

0,00

0,00

2.700,3

0

2.700,3

0

2.700,3

0

2.700,3

0

2.700,3

0

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

0,00

0,00

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Factor de actualizare financiara

1,00

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

Cash flow financiar actualizat

0,00

0,00

58,75

55,95

53,29

50,75

48,33

Element analizat

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Factor de actualizare financiara

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

Cash flow financiar actualizat

46,03

I

43,84

I

41,75

39,76

37,87

con


Iași, Sos. Naționala nr. 15>,parter (clădirea Mercury Business Center).

C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tei: 0760652811; Fax 0378104304

. .    '    :    E-mail: office@spes.aisif.roElement analizat

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Factor de actualizare financiara

0,58

0,56

0,53

0,51

0,48

Cash flow financiar actualizat

36,07

' - --

34,35

32,71

31,16

29,67

Element analizat

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

. -2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-7.614,36

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

61,69

61,69

61,69

61,69

-4.914,06

Factor de actualizare financiara

0,46

0,44

0,42

0,40

0,38

Cash flow financiar actualizat

28,26

26,91

25,63

24,41

-1.852,06

Element analizat

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Valoarea reziduala

Cash flow financiar

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Factor de actualizare financiara

0,36

0,34

0,33

0,31

0,30

Cash flow financiar actualizat

22,14

21,09

20.08

19,13

18,22

Element analizat

Anul 26

Anul 27

Anul 28

Anul 29

Anul 30

Plăti investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari investiției    .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elemente de plăti exploatare

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

-2.638,61

Elemente de incasari exploatare

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

2.700,30

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

Valoarea reziduala

E-mai

1: Office^s

aes.cisif.ro '    49.757,48

Cash flow financiar

61,69

61,69

61,69

61,69

49.819,16

Factor de actualizare financiara

0,28

0,27

0,26

0,24

0,23

Cash flow financiar actualizat

17,35

16,52 I    15,74

14,99

11.527.03

Rezultatele analizei financiare:

VANF/c

-89.299,22

RIRF/C

-7,10%

Fluxul de numerar

0

VANF/K

-3.847,80

RIRF/K

-1,02%

Analizata din punct de vedere economic


goeie.ta.te, membra


•JMIElemente calcul

Anul 1 -implementare

Anul 2 -implementare

Anul 1

Anul 2

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

-

0,00

61,69

61,69

Corecții fiscale

18.060,10

15.345,33

1.373,71

1.373,71

Eliminarea TVA-ului din codrul investiției

13.232,73

12.674,01

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

1.627,08

1.344,70

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

439,91

293,28

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

1.415,68

136,89

Elimarea comsionului CNI

1.344,70

896,46

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

-

-

1.160,64

1.160,64

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

213,07

213,07

Beneficii economice

18.900,00

18.900,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

18.900,00

18.900,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

-

-

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

(11,94)

(7,96)

(9.95)

(9,95)

Efectul poluării din timpul lucrărilor

(11,94)

(7,96)

(9,95)

(9,95)

Cash-flow economic

36.948,16

34.237,37

4.845,45

4.845,45

Factor de actualizare economica

1,00

1,00

0,95

0,90

Cash-flow economic actualizat

36.948,16

34.237.37

4.592.84

4.353,40


con


]3@S

ulting


Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I, 28147606; J22-447-2011; Tel; 0760652811; Fax 0378104304

E-mail: office@spes.cisif.roElemente calcul

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Corecții fiscale

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

213,07

213,07

213,07

213,07

213,07

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

Factor de actualizare economica

0,81

0,77

0,73

0,69

0,65

Cash-flow economic actualizat

3.919,36

3.715,03

3.521,36

3.337,78

III

3.163,77

Elemente calcul

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Corecții fiscale

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

Eliminorea TVA-ul in costurile de exploatare

213,07

213,07

213,07

213,07

213,07

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

■420,00

420,00

pes

Iași/ Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304


setie.ta.te. nejniw


•JMIBeneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

Factor de actualizare economica

0,62

0,59

0,55

0,53

0,50

Cash-flow economic actualizat

2.998,84

2.842,50

2.694,31

2.553,85

2.420,71

Elemente calcul

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

61,69

Corecții fiscale

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

1.373,71

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

-

' -

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

213,07

213,07

213,07

213,07

213,07

213,07

Beneficii economice

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Externalitati negative

-

-

-

-

-

-

Efectul poluării din timpul lucrărilor    •

-

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

Factor de actualizare economica

0,47

0,45

0,42

0,40

0,38

0,36

Cash-flow economic actualizat

2.294,51

2.174,89

2.061,51

1.954,04

1.852,17

1.755,61

Elemente calcul

Anul 20    ' Anul 21

Anul 22

Anul 23

......

Anul 24

Anul 25

Sold cash-flow - financiar (tabele analizei financiare)

(4.914,06)

61,69

61,69    .

61,69

61,69

61,69

Corecții fiscale

2.203,00

1.373,71

1.373,71

1.373,72

1.373,71

1.373,71

Eliminarea TVA-ului din cadrul investiției

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor diverse si neprevăzute

-

-

-

-

-

-

Eliminarea costurilor cu taxele din investiție

-

-

-

-

Eliminarea impozitului pe profit si pe dividende

Elimarea comsionului CNI

Eliminarea taxelor si impozitelor in exploatare

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

1.160,64

Eliminarea TVA-ul in costurile de exploatare

1.042,36

213,07

213,07

213,07

213,07

213,07

Beneficii economice    ■

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

3.420,00

Locuri de munca generate

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Beneficii rezultate din potențialul economic al zonei

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Iași, Sos. Naționala nr. 15, parter (clădirea Mercury Business Center) C.U.I. 28147606; J22-447-2011; Tel: 0760652811; Fax 0378104304 E-mail: office@spes.cisif.ro

Externalitati negative

• _

Efectul poluării din timpul lucrărilor

-

-

-

-

-

Cash-flow economic

708,94

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

4.855,40

Factor de actualizare economica

0,34

0,32

0,31

0,29

0,28

0,26

Cash-flow economic actualizat

242,98    1.577,33

1.495,10

1.417,16