Hotărârea nr. 295/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA FORMEI CONTRACTULUI DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA INCHEIAT INTRE OPERATORUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI UTILIZATORUL PERSOANA JURIDICA

1


Roman ia

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea formei contractului de prestare a serviciului de salubrizare al municipiului Constanța încheiat între operatorul serviciului de salubrizare și utilizatorul persoană juridică

ConsiliuKIocal al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de    ;


Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 141315 / 07.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement , raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției gospodărire comunală înregistrat sub nr. 138543 / 01.10.2015.

Văzând dispozițiile prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată în 08.09.2014; al prevederilor art.119 lit. i al H.C.L. Constanța nr.193 / 29.09.2015 care a aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare și al Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 / 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salurizare al localităților; al prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 / 2007 care a aprobat Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; și al prevederilor art. 8 alin.(3) lit. j din Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată,.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a punctul 14 și art 115 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. b din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale republicată,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă forma contractului de prestare a serviciului de salubrizare care se va încheia între operator și utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Constanța, potrivit prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 / 2007, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției gospodărire comunală, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de consilieri, din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

90

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar

Marc^a^^gnăche


Constanța

Anexă


la H.C.L. Constanța


CONTRACT . '    ...

de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

Nr.......din .....

CAP. I

Părțile contractante

ART. 1

(Se trece societatea comercială)......,cu sediul în localitatea

....... str........ nr........ sectorul/județul ........ înmatriculată

la registrul comerțului cu nr......., cod unic de înregistrare .......

cont nr........ deschis la ......., titulară a Licenței nr........ din

........ emisă de ......., reprezentată de ......., având funcția de

......... și de ....... având funcția de ......., în calitate de

operator/prestator, pe de o parte,

Și

(Se    trece    societatea    comercială/instituția/asociația    de

locatari/proprietari/dl/dna) ......., cu sediul/domiciliat în localitatea

.......... str......... nr...... bl...... sc...... județul/sectorul

......... (Se trece: înmatriculată la registrul comerțului cu nr.

.......... codul fiscal ......., codul unic de înregistrare .........

contul nr......, deschis la ......)/(autorizată prin încheierea

judecătorească nr.......... emisă de Judecătoria ....... cod fiscal

........ cont ....... deschis la ......), reprezentat (ă) de (dacă este

cazul) ............ având calitatea de [Se trece calitatea celui care

semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu

împuternicirii) , C.I./B.I. seria ........ C.N.P.


.......... nr........., eliberată/eliberat la data de

.......)], în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deșeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II

Obiectul contractului

ART. 2

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale.

ART. 3

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor municipale

din locația situată ....... (se trec datele de identificare ale locului

special amenajat, stabilit de autoritățile administrației publice locale, din care se vor ridica deșeurile menajere, menționându-se strada și numărul sau intersecția străzilor, precum și orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

ART. 4

Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ..... persoane

(pentru instituții publice și operatori economici se trece o cantitate de ..... kg/lună) .

ART. 5

(1)    Contractul de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale se încheie între operator și utilizator pe o durată nedeterminată.

(2)    Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

a)    prin acordul scris al părților;

b)    prin denunțare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

c)    prin denunțare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

d)    prin reziliere;

e)    în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului.

(3)    Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului și se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

ART. 6

în anexa la contract sunt menționate standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

ART. 7

Operatorul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, 2-corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice ' locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b)    să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

c)    să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

d)    să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

e)    să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract și obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

f)    să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 8

Operatorul are următoarele obligații:

a)    să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

b)    să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și

precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

d)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

e)    să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

f)    să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)    să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

h)    să verifice integritatea recipientelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanșeitatea;

i)    să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

1.    întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

2.    prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract;

3.    neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat;

4.    neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract;

j)    să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autoritățile administrației publice locale, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantități suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

k)    să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

l)    să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor;

m)    să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile;

n)    să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;

o)    să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;

p)    să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

q)    în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deșeuri;

r)    să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator;

s)    să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an;

t)    să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

u)    să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin adresă atașată facturii și prin afișare la utilizatori.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile utilizatorului

ART. 9

Utilizatorul are următoarele drepturi:

a)    accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare;

b)    să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite în contract;

c)    să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

d)    să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului.

e)    să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

g)    să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

h)    să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

i)    să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferențiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale;

j)    să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

ART. 10

Utilizatorul are următoarele obligații:

a)    să- respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare și clauzele contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

b)    să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale;

c)    să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d)    să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;

e)    să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deșeurilor menajere;

f)    să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

g)    să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;

h)    să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

i)    să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

j)    să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritățile administrației publice locale și stabilite prin contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;

k)    să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

l)    să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

m)    să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

n)    să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

o)    să asigure curățenia locurilor de parcare de reședință pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze activități de reparații, întreținere sau curățare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;

p)    să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheața, zăpada și poleiul.

CAP. V

Colectarea deșeurilor municipale, măsurarea prestației activității de colectare a deșeurilor municipale

ART. 11

Colectarea 'deșeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ține conț că în zonele aglomerate, unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe, creșe, cantine, restaurante și piețe colectarea se realizează zilnic):

Frecvența de colectare a deșeurilor va respecta prevederile legale în vigoare, cum sunt cele de la art. 21 al Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82 / 2105:

(1) Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

b)    pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

(2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

a)    pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

b)    pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

1.    zilnic, în perioada 1 aprilie-30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

2.    o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie- 31 martie.

Perioada

Zilele în care se va face colectarea*)

Intervalul orar

1 aprilie -30 septembrie

1 octombrie- |

31 martie


*) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două sau 3 zile între două colectări succesive.

**) Intervalul orar de ridicare a deșeurilor municipale nu poate depăși două ore.

CAP. VI

Tarife, facturare și modalități de plată

ART. 12

(1)    Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2)    Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

(3)    Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

(4)    Tariful practicat pentru colectarea deșeurilor municipale la

încheierea contractului este de ......... lei/kg.

ART. 13

(1)    Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2)    Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

ART. 14

(1)    Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, și data scadenței se înscriu pe factură.

(2)    Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

a)    penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

b)    penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

c)    valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

(3)    Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

ART. 15

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

a)    în numerar la casieria operatorului;

b)    cu filă CEC;

c)    cu ordin de plată;

d)    prin internet;

e)    alte instrumente de plată convenite de părți.

ART. 16

în funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date;

a)    data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

b)    data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

c)    data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

ART. 17

în cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

ART. 18

Facturile și documentele de plată se transmit de operator la adresa

CAP. VII

Răspunderea contractuală

ART. 19

(1)    Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

(2)    Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

(3)    Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății.

(4)    Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. VIII

Forța majoră

ART. 20

(1)    Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

(2)    Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

(3)    Dacă în termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu

încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese .

CAP. IX

Litigii

ART. 21

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

ART. 22

în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAP. X

Alte clauze

ART. 23

(Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispozițiilor regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului contract-cadru).

ART. 24

(Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele două părți).

CAP. XI

Dispoziții finale

ART. 25

în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

ART. 26

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

ART. 27

Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

ART. 28

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră învigoare la data de .............

ART. 29

(1)    Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispozițiilor acestuia.

(2)    Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeași dimensiune și vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator,

............... Utilizator,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXĂ

la contract

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de ...... %/lună.

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a

deșeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:

Nr.

Indicativul actului

1

Denumirea actului normativ sau tehnic

crt.

normativ sau tehnic*)

1.

1

n.

_

_

1

_

*) Legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

Operator,


Utilizator,

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enapwc