Hotărârea nr. 294/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE IN VEDEREA INDEPLINIRII FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR DE IMOBIL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobil

Cobiși lip^loc^l al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.161680/2015, referatul înregistrat sub nr.161675/16.11.2015 al Serviciului de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari precum și raportul comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr.230/06.07.2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 58 din H.G. nr. 1588/19.12.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 16 și ale art. 115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobil conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. s

Art. 2 Se aprobă constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobil în următoarea componență:


Președinte: - Gheorghe Mirela - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

Membri:    - Gongea Eduard - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a

asociațiilor de proprietari

-    Vecerdea Simona - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

Membri supleanți:

-    Bafane Aura - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

-    Ou Costel - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

Art. 3 Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de candidații nemulțumiți de nota obținută la examenul pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobil în următoarea componență:

-    Cristea Daniel - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

-    Uzun Alexandra Elena - inspector, Serviciul de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari

-    Dardac Diana - consilier juridic, Serviciul juridic;

Art. 4 Se aprobă procedura de retragere a atestatului de administrator de imobil dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Consiliul local îl împuternicește pe primarul municipiului pentru a atesta și a retrage prin dispoziție persoanelor fizice care au îndeplinit condițiile prevăzute în articolele mai sus menționate pentru exercitarea funcției de administrator de imobil, sau care nu mai îndeplinesc aceste condiții.

Art. 6 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 549/2008 își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire Serviciului de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari, Direcției administrație publică locală, Uniunii asociațiilor de proprietari Constanța, str. Jupiter nr.ll și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de^~^ consilieri din cei 27 de membri.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACJ4


CONSTANȚA,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobil

Art. 1 Persoanele fizice vor putea îndeplini funcția de administrator de imobil în urma susținerii unui examen organizat de comisia constituită prin prezenta hotărâre.

Art. 2 Persoanele fizice care doresc să îndeplinească funcția de administrator de imobil trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională organizat de către Uniunea asociațiilor de proprietari Constanța.

Nu pot fi administratori de condominii persoanele care au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni.

Art. 3 Cererile pentru înscrierea la examen se depun împreună cu următoarele acte:

a)    copie după actul de identitate;

b)    copie legalizată după ultimul act de studii (cel puțin studii medii),

c)    copie după adeverința de absolvire a cursului de pregătire profesională organizat de către Uniunea asociațiilor de proprietari Constanța;

d)    curriculum vitae;

e)    certificat de cazier judiciar;

f)    adeverință medicală de la medicul de familie;

g)    doua fotografii color tip pașaport;

h)    dovada achitării taxei de analiză a dosarului pentru persoanele care doresc înscrierea la examenul de atestare pentru funcția de administrator de imobile.

Art. 4 Examenul de atestare va consta într-o probă scris și un interviu.

Art. 5 Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 2 ore.

La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, persoana fizică examinată predă lucrarea, sub semnătură, iar membrii comisiei de atestare menționează în borderou numărul de pagini a lucrării sub semnătură. După fiecare examen de atestare se întocmește un proces verbal care va fi semnat de toți membrii comisiei.

Art. 6 Pe toată durata desfășurării probei scrise, părăsirea temporară a sălii de examen se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor.

Art. 7 Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de atestare, pentru fiecare subiect de examen, barem care se afișează în dreptul fiecărui subiect. Notarea lucrării va începe de la nota 1 (unu).

Art. 8 (1) Pentru eliberarea atestatului, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6(șase), reprezentând media aritmetică a notelor obținute la probele scris și oral, cu condiția ca aceste note să fie de cel puțin 6 (șase) pentru fiecare probă în parte.

(2)    Notele obținute vor fi înscrise într-un tabel ce se va afișa la sediul Primăriei municipiului Constanța.

(3)    Candidații respinși vor putea participa la examen până la obținerea atestatului.

Art. 9 (1) Candidatul nemulțumit de nota obținută la examen poate depune contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor; contestațiile se depun la Serviciul centru informare cetățeni.

(2)    Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 5 zile de la data depunerii lor.

(3)    După soluționarea contestațiilor se întocmește tabelul cu rezultatele definitive ale^candidaților înscriși la concurs.

(4)    în urma contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor nu va putea acorda o notă mai mică decât cea înscrisă în tabelul afișat în urma susținerii examenului.

Art. 10 Prevederile prezentului regulament vor fi duse la îndeplinire de comisia de atestare și de comisia de soluționare a contestațiilor constituite conform prezentei hotărâri .


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARGiUAProcedura de retragere a atestatului de administrator de imobil dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități

Art. 1 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități. Comisia de atestare poate hotărî retragerea atestatului de administrator de imobil.

(1)    Atestatul se retrage ( anulează ) în următoarele situații:

-    la propunerea inspectorilor din cadrul Serviciului de sprijinire și îndrumare a asociațiilor de proprietari, ca urmare a mai multor sesizări privind neîndeplinirea atribuțiilor legale de către administrator, venite din partea proprietarilor sau reprezentanților acestora din cadrul unei asociații de proprietari;

-    la cererea motivată a asociației de proprietari în baza unei expertize financiar contabile efectuată de către un expert contabil autorizat prin care se constată nereguli în gestiunea și administrarea asociației respective;

-    condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea unor infracțiuni legate de desfășurarea activității de administrator de imobil.

După o perioadă de 6 luni de la retragerea atestatului, persoana căreia i s-a retras (anulat) atestatul se mai poate prezenta o singură dată la comisia de atestare pentru obțjnerea unui nou atestat. A doua retragere a atestatului va fi definitivă.

(2)    în baza hotărârii comisiei de atestare primarul municipiului Constanța emite dispoziția de retragere a atestatului.

Dispoziția de retragere a atestatului se comunică titularului.

Dispoziția scrisă a primarului privind retragerea atestatului poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA