Hotărârea nr. 29/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

HOTARARE

privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea municipiului Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 13>02.2015_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 6930 / 19.01.2015, raportul ComisieJ de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 6362 / 16.01.2015 ;

Văzând :

-    extrasul de carte funciară nr. 34686 / 2014, planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în Constanța str. B.P.Hașdeu nr. 71, avand nr. cadastral 224966 și planurile cu propunere de dezlipire ;

-    încheierea OCPI nr. 109728 / 2014, planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în str. Labirint nr. 39 cu propunere de dezmembrare, adresa Biroului individual notarial Alexandrescu Ciprian, înregistrată sub nr. 162243 / 2014 ;

-    HCL nr. 73 / 2014 privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, adresa SC BETATREK SRL Constanța, înregistrată sub nr. 165478 / 2014 ;

Analizând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară și Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", alin 5, lit. „c" si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba dezmembrarea unor suprafețe de teren, proprietatea municipiului Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciara, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în două etape, astfel:

Etapa I - terenul situat în str. B.P.Hașdeu nr.71 cu număr cadastral 224966, în suprafață de 1037 mp, se va dezmembra în două loturi, astfel:

• lot 1 în suprafață de 852 mp, cu număr cadastral 241369

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

•    lot 2 în suprafață de 185 mp - alee de acces, cu număr cadastral 241370;

Etapa II - după finalizarea operațiunilor de publicitate imobiliară, lotul 1 cu număr cadastral 241369, se va dezmembra în trei loturi, astfel:

•    lot 1/1 în suprafață de 360 mp, afectat de o construcție proprietate particulară

•    lot 1/2 în suprafață de 192 mp, va fi dezmembrat ulterior, pentru întregirea proprietăților limitrofe

•    lot 1/3 în suprafață de 300 mp, face obiectul aplicării Legii nr. 10 /

2001.

Art. 2- Se aproba dezmembrarea unor suprafețe de teren, proprietatea municipiului Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciara, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 73 / 2014 privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, privind menționarea construcției C5, situată pe lotul 2, conform anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 - Planurile anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului de dezmembrare.

Art. 5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat și S.P.I.T. Constanta în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 19

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA, NR. 29

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Pian de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată

224966

1037 mp

Adresa imobilului:

Mun. Constanta - Str. B. P. Hasdeu, nr. 71


J. -VEAT SPRE NESCHIMBARENr.

cad.


224966


Situația actuala (înainte de dezlipire)


Suprafața

(mp)


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


Nr.

cad.


Suprafața

(mp)


1037


Str. B.P. Hasdeu, nr. 71 -teren si construcție


M'W} -§5?


Situația viitoare (după dezlipire)


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


Str. B.P. Hasdeu, nr. 71, Lot 1

.foran ci rnticfn ir-tii


Str. B.P. Hasdeu, nr. 71, Lot 2 -teren - alee accesPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUIA. Date referitoare la teren

Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

852

1-2 lim. gard lemn; 2-7 lim. gard lemn si plasa; 7-8 lim. construcție;

8-1 lim. gard lemn si plasa;

TOTAL

852


B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

49

-LOCUINȚA - parter

Total

49

Suprafața totala construita S = 49 mp.

Executant: PFAGrosu Ion


Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mJ

X[m]

Y[m]

1

306119.680

790167.780

12.506

15

306076.390

790120.800

7.063

2

306110.578

790176.357

33.272

16

306073.380

790114.410

10.064

3

306093.420

790147.850

3.114

17

306069.020

790105.340

10.590

4

306092.239

790144.969

5.028

18

306065.030

790095.530

5.682

6

306087.844

790147.411

2.810

19

306070.190

790093.150

5.095

7

306086.780

790144.810

6.275

20

306072.360

790097.760

8.940

8

306084.460

790138.980

6.324

21

306076.800

790105.520

13.711

9

306081.940

790133.180

0.125

22

306084.030

790117.170

14.586

10

306081.881

790133.070

1.432

23

306091.580

790129.650

11.704

11

306081.205

790131.808

5.524

24

306098.010

790139.430

2.055...

12

306078.595

790126.939

0.130

25

306099.236

790141.079

12.839-,;

13

306078.704

790126.868

.0.371

26

306106.900

790151.380

20.792,,

■ '*•

Semnaturasi stampila,,

Data: August 2014

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

lastral

Suprafața

Adresa imobilului

185 mp

Str. B. P. Hasdeu, nr. 71, Lot 2 - atee acces, mun. Constanta, jud. Constanta

unciara nr.

UAT

CONSTANTA

5.0
306112.5


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT,. SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHîMBARE

Nr.

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Est [m]

Nord [m]

2

27

28

29

6

4

790176.357

790179.870

790154.340

790150.090

790147.411

790144.969

306110.578

306106.850

306091.490

306088.940

306087.844

306092.239

5.122

29.794

4.956

2.895

5.028

3.114Data: August 2014


Recepționat,Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

185

pct. 2,27 materializate prin stâlpi de fier, 27-6 lim. gard beton;

6-2 lim. gard lemn si plasa

TOTAL

185

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Z X*».*    -

inventar de coordonate

Executant; P«-Aprbsu lonz/ /TjV.

Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC 1970

Plan de situație cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500

Adresa imobilului:primăria


VIZAT SPRE NESCHîMBA!Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

241369

852

Cc

Str. B.P. Hasdeu, nr. 71 -teren si construcție

360

Cc

Str. B.P. Hasdeu, nr. 71, Lot 1/1 -teren si construcții

192

Cc

Str. B.P. Hasdeu, nr. 71, Lot 1/2

300

Cc

Str. B.P. Hasdeu, nr. 71, Lot 1/3 -teren

_

Total

852

Total Suprafața = 852 mp

Execut PFA Groși I lanuarie;3§1

Recepționat,


% 'o &


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE

SCARA 1:200
Dezmembrare

Situația actuala

Situația viitoare

(înainte d

e dezmembrare)

(dup

a dezmembrare)

Nr.

Categorie de

Suprafața

Descrierea

Nr.

Categorie

Suprafața

Descrierea

cad.

folosința

(mp)

imobilului

cad.

de folosința

(mp)

imobilului

1Cc

326

Str. Labirint

4 7 tr\ / ■ î

1Cc

-125/""

Str. Labirint

nr. 39

nr. 39, LOT 1

h /. A /' <•-*

1Cc

150

Str. Labirint

nr. 39, LOT 2

Total

326

326


Executant: S.C. EXPERT TOPCAD S.R.L.

Ing. Gradinaru Aliona

Confirm executarea măsurătorilor la-teren,corectitudinea


întocmirii documentației cadașJtrâ^Si core

cu.r.ealit^fe^^din tej^^^T


lenta acesteia


/ ,2? Semna.tura/^s'tampila «


Inspector

Confirmam introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


IGrrt.i1,'-    ■■■ •semnâtura.si.stampil^y^c: a

I    rcrfte •'    '•

Data....................


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

326

Constanta, Strada Labirint, Nr.39, Jud.Constanta

Nr. Cartea Funciara [    I UAT: CONSTANTA

10.12.2014


scan1.jpg


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului:

“Z33ZE5ZZZ

176

Constanta, Strada Labirint, Nr.39, LOT 1, Jud.Constanta

Nr. Cartea Funciara |

UAT: CONSTANTA


lMĂF#A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Serviciul cadastru

AT SPRE NESCHiMBARE

ZAi......-

_ aîa 77. <3/ Zolț"


Semnătura


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

176

Teren imprejmuit cu gard de lemn (pct. 1-3);

neimpreimuit (pct. 3-4) construcții intre pct. 4-1

Total

176

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

CI

81

Locuinta(P+E),Supraf.construita desfasurata S=213mp

C2

12

Anexa(Parter),Supraf.construita desfasurata S=12mp

C3

3

Anexa(Parter),Supraf.construlta desfasurata S=3mp

Total

96

Suoral

ata totala măsurata a i

-nobilului: S=176 mo

Suprafața din act: S=176 mp

Executant S.C. EXPERT TOPCAD S.R.L.

Ing. Gradinaru Aliona


Confirm executarea masuratorilorj$japen;caFectitudinea întocmirii documentației cadasUafa^F^d^â^ândpțitș acesteia

cu realitaVw?&in ter^^    V K/■*? Gv-'r Senrpatura rfgtampila


Inspector

Confirmam introducerea imobilului in baza de date atribuirea numărului cadastralStampila BCPI


ZA I


00 WC. MU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Nr. cadastral

Supratata masurata (mp)

Adresa imobilului:

150

Constanta, Strada Labirint, Nr.39, LOT 2, Jud.Constanta

| Nr. Cartea Funciara

; UAT: CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

(SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHiMBARE

1    /£z ^41


A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

150

Teren împrejmuit cu gard de lemn (pct. 1-2);

gard lemn +prefabricate (pct.2-4); prefabricate

Total

150

(pct.4-5); neimprejmuit (pct.5-1)

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului: S=150 mp Suprafața din act: S=150 mp

Executant: S.C. EXPERT TOPCAD S.R.L.

Ing. Gradinaru Aliona

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teremcorecțitudinea întocmirii documentației cadastrale sicoreis’pondenta âcesteia

x^'    ‘k    -v’î V” ' '    \

......

tz


Confirmam introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Q T‘i I? CÂSSmiJBliw WC W1 tJjOHS ; W: /«\

î    Semnătură si stampila , .„.Y7 .

Num»? și Prenums: S1OIAN MF&I..A • -F-ync{ia:-GONG’Ul^n-G^!-

Data.

Stampila BCPI

o o orc. 2oh

Plan de amplasament si delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire

Scara 1 :1,500


Nr.cadastral

Supra&ta măsurată (mp)

Adresa imobilului

294198

4254

Mun.Constanta, str.lnterioara IV

Poligon II - Fabrica de produs si îmbuteliat oxigen tehnic si birouri

Carte Funciara

294198

UAT: CONSTANTA

- tanța»

SERVICIUL CAu-k.

Vu:AT SPRE NESChi.

Nr

zffx ațz-Ț

SITUAȚIA    ACTUALA

SITUAȚIA    PROPUSA

(inainte de dezlipire/alipire)

(după dezlipire/alipire)

Nr.cad.

Supra&ta

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea

imobilului

Nr.cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

294198

4254

CC

Intravilan

3770

Lot 1 (cu construcțiile 0,23,4,6)

484

Lot 2 - cu construcția C5

Total

4254

4254

EXECUTANT (nuroe^enmatuza^tanipila)

Data

PARAFA (senmatura/btMtampila BCFI)

Data

TBB1

SC BETATREK SRL Constanta ®

Nr. 119 2014

DOSAR