Hotărârea nr. 289/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 62/2014 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI ȘI/SAU CLĂDIRI) APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

coMSTANr^ ROMANI A


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

H OTÂRÂRE

“privind aprobarea modificării HCL nr.62/07.04.2014 -“privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) aparținând domeniului privat al

municipiului Constanța””

Consiliul local al municipiului Constanța. întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 161907/16.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr. 161909/16.11.2015;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998. privind bunurile proprietate publică, Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările si completările ulterioare; HG nr.577/2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr, 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

Având în vedere prevederile HCL nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, și art.l 15 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.6 din HCL nr.62/07.04.2014 - respectiv componența comisiei de vânzare. în sensul că:

- doamna Gherlan Daniela - referent Serviciul Patrimoniu, se înlocuiește cu domnișoara Gospodaru Georgiana- director executiv Direcția patrimoniu.

Art.2. Celelalte dispoziții ale HCL nr.62/07.04,2014, rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica

prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției patrimoniu, Direcția administrație publică locală. Direcției financiare și persoanelor vizate, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA m<.,. 289......2015