Hotărârea nr. 288/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI DE SERVITUDE CĂTRE CONGAZ S.A. ASUPRA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUATE ÎN STR. ZMEUREI NR. 3 PENTRU AMPLASAREA UNUI BRANȘAMENT ȘI POST DE REGLARE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de uz și de servitute către S.C. Congaz S.A. asupra unui teren, domeniu privat al municipiului Constanța, situat în str.Zmeurei nr.3, pentru amplasarea unui branșament și post de reglare

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data d e 27.11._2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 165953/23.11.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.165951/23.11.2015;

Luând în considerare adresa S.C. Congaz S.A nr.16831/15.11.2015 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.164619/19.11.2015 precum și adresa Direcției tehnic achiziții nr.164817/20.11.2015.

în conformitate cu prevederile art.109-113 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Hotărârea guvernului nr. 1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora precum și art.621 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute de trecere subterană, în favoarea S.C. Congaz S.A. asupra unui teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în vederea realizării branșamentului la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru imobilele situate în str.Zmeurei nr.3, pe toată durata existenței obiectivului/sitemului de gaze naturale.

Art. 2 - Detaliile tehnice care includ traseul și suprafața de teren afectată vor fi stabilite ulterior de către Direcția tehnic-achiziții.

Art. 3 - Dacă, cu ocazia intervenției de amplasare a branșamentului la sistemul de distribuție a gazelor naturale se produc pagube proprietarilor din vecinătatea obiectivelor/sistemului din domeniul gazelor naturale, S.C. Congaz S.A. este obligată să plătească despăgubiri în condițiile legii.

Art. 4 - Urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, va fi efectuată de Direcția patrimoniu Serviciul cadastru, Direcția urbanism și Direcția tehnic-achiziții din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Congaz S.A. cu sediul în str. Vasile Pârvan nr.16, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat, Direcției tehnic-achiziții, Direcției urbanism, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

MIRCEA DOBRE

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr 288 /2015

Bd. Tomisnr. 51;Fax; 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA