Hotărârea nr. 286/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 24/2013 PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI FĂCUTĂ DE CĂLINA VIRGIL CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, REPREZENTÂND TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 3377,00 MP. SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. MAMAIA NR. 564 CU DESTINAȚIA DE DRUMURI PUBLICE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr.24/2013 privind acceptarea donației făcută de Călina Virgil către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 3377,00 mp, situate în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr.564, cu

destinația de "drumuri publice"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din de ta dc 27.11.

u Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 159520/11.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.159519/11.11.2015;

v Luând în considerare H.C.L.nr,24/2013 privind acceptarea donației făcută de Călina Virgil către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 3377 mp, situate în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr.564, cu destinația de "drumuri publice" precum și adresele numiților Călina Virgil și Călina Meda De Silvania înregistrate la Primăria municipiului Constanta sub nr.R120713/26 08 2015 si nr. 164468/19.11.2015;    '    '

„ în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" alin. 5 lit."a" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă revocarea H.C.L.nr.24/2013 începând cu data aprobării prezentei.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Constanța va comunica prezenta hotărâre numiților Călina Virgil și Călina Meda De Silvania domiciliațî în municipiul București, Int.Catedrei nr.9-11, sector 1, Direcției patrimoniu Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța,

. •    22 _    ... •

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 286    /    27.11.    ?015