Hotărârea nr. 284/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 101/30.04.2015, PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE SALĂ POLIVALENTĂ,F STR. BADEA CÂRȚAN, INIȚIATOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 101/30.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire Sală polivalentă, str. Badea Cârțan, inițiator municipiul Constanța

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

27.11.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 160147 /Îl.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr, 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 160144/11.11.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonab

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 101/2015 în sensul că se modifică titlul din "Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -construire Sală polivalentă, str. Badea Cârțan, inițiator municipiul Constanța" în "Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - Complex sportiv Badea Cârțan".

Art. 2 - Se aprobă modificarea conținutului alineatului 4 din preambulul la hotărârea nr. 101/2015, după cum urmează: "Văzând HCL nr. 279/18.12.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Pubiice prin Compania Națională de Investiții - CNI SA, a amplasamentului obiectivului de investiții Sală Polivalentă și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia, HCL nr. 278/18.12.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții - CNI SA, a amplasamentului obiectivului de investiții Bazin de înot olimpic și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia și solicitarea municipiului Constanța prin viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 34673/09.03.2015."

Art. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 101 / 2015 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Companiei Naționale de Investiții CNI SA, Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 284    /    27.11.    2015