Hotărârea nr. 283/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL PARTER PANA LA S+P+6E- PENTRU TERENUL SITUAT IN B-DUL MAMAIA NR. 249

oONstaN7>jHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu consolidare și supraetajare spațiu comercial parter până la S+P+6E, pentru terenul situat in municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 249

Aj Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 143223 / 12.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Biroului strategii urbane nr. 143220 / 12.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

^Văzând solicitarea dlui. Grosu Traian înregistrată sub nr. 141703/08.11.2013. în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - consolidare și supraetajare spațiu comercial parter până la S+P+6E, pentru terenul situat în bd. Mamaia nr. 249, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care face obiectul documentației de urbanism, în suprafață de 311,22 mp (conform actelor de proprietate) și 317 mp (conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu numărul cadastral 203921, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Grosu Traian și Zoița conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8168/16.08.1996 la Biroul notarului public Borună Chirața.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, dlui. Grosu Traian domiciliat în Constanța, str. Unirii nr. 108, bl. UI, sc. C, ap. 49, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptată deX< consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

CONSTANȚA

NR./^ff'â / ofr 2015

ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.040 DIN 20.12.2002- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA- FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A PARTER, TEL / FAX 0241 / 66 41 81 MOBIL : 0723 509375 E-mail: rrmarian@yahoo.com

PROIECT NR. 206/2013

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI:

DENUMIRE PROIECT :

„ CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU S+P+6E "

BENEFICIAR : GROSU TRAIAN SI ZOITA

AMPLASAMENT : B-DUL MAMAIA, NR. 249 , CONSTANTA

FAZA: PLAN URABANISTIC DE DETALIU

OBIECTIVUL LUCRĂRII

Conform solicitării beneficiarului, se dorește consolidarea si supraetajarea imobilului existent, in regim parter , la S+P+6E , pentru care s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 747 din 18.03.2013 , pentru întocmire P.U.D.

Documentația prezenta are ca scop analizarea funcțiunilor, distante si caracteristicile urbanistice a zonei, astfel incat sa se poata justifica necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului propus.

2. ÎNCADRAREA IN ZONA

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate :

„ Terenul proprietate GROSU TRAIAN SI ZOITA, a fost obtinut conform 'actului de vanzare -cumpărare ,anexat, avand încheierea de autentificare nr. 8168, din 16.09.1996.

Suprafața de teren este de 311,22 mp conf. acte si 317,0 mp conf.masuratori si se afla amplasat in B-dul Mamaia , nr. 249 .

Pe teren se afla o construcție parter , cu funcțiunea de spațiu comercial cu AC= 306,0 mp.

Imobilul este identificat cu număr cadastral 100421.

Vecinătățile sunt următoarele :

-    la nord - Jurcanas A ( actual prop. Buduru I. )distanta - 2 ,0 m

- calcan - clădire birouri

-    la est - B-dul Mamaia - retragere de la trotuar - 1,20 m

-    la sud - Sandrea Gheorghe - ( Suna Pervin ) -distanta 0,19 m- calcan - locuința

-    la vest - Linoiu Constantin - parter retras la 60 -64 cm si etajele la 3,60 m

calcan - clădire anexa locuințe

-    FORMA DE DEȚINERE A TERENULUI - PROPRIETATE

-    SUPRAFAȚA TEREN - S= 311,22 mp acte si 317,0 mp conform măsurători

SUPRAFATE : A.C. existent = 306 A.D.C. existent = 306

P.O.T. exist.= 96,50% C.U.T. exist.= 0,96

P.O.T. propus = 70 % C.U.T. propus = 4,9


A.C. propus = 221,90 mp A.D.C propus = 1 553,30 mp

Din punct de vedere climateric , amplasamentul se afla in zona „C" , conform normativ 10 101 /20.90 privind vântul si zona „B" din punct de vedere al incarcarilor date de zapada .

Din punct de vedre al temperaturilor exterioare pentru perioada de iarna amplasamentul se afla in zona I, temperaturi de -12 * C, iar din punct de vedere al temperaturilor de vara , in zona II, cu temperaturi de + 25* C.

Litologia zonei este următoarea :

Sol vegetal pana la 1,30- 1,50 m adâncime.

Loess galben pana la 5,00 m adâncime.

Sub loess , la 10,-12,0 m adâncime se gaseste complex argilos.

Panza freatica s-a depistat in foraje la -2,70 m fata de trotuar = +2,50 RMB

Fundarea construcției se va face pe coloane de 80 cm si perimetral se vor executa ^coloane de incinta de 40 cm .

Cota +0,00 se va stabili la + 6,90 RMB , la fel ca la construcția invecinata ING..

Presiunea convenționala de calcul la dimensionarea fundațiilor va fi de Pconv.= 140 Kpa.

Din punct de vedere urbanistic zona a fost incadrata in Planul Urbanistic General ( P.U.G. ) in „ Instituții, servicii publice , sedii firme , servicii profesionale^ servicii sociale , comerț cu amănuntul, hoteluri, pensiuni, agenții de turism , alimentație publica , loisir si sport in spatii acoperite , depozitare mic-gros , locuințe, locuințe care includ spatii pentru profesiuni liberale , parcaje la sol si multietajate

Terenul se afla in intravilanul localității Constanta si nu este in zona protejata.

Nu sunt interdicții de construire .

Terenul face parte din zona de impozitare A.

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

S-a întocmit un Plan Urbanistic Zonal aprobat cu HCLM nr. 53/30.01.2012 pentru zona adiacenta intersecției B-dul Mamaia cu strada Soveja , care cuprinde si terenul in studiu .

Documentația existenta se incadreaza in elementele principale a PUZ-ului, privind:

-    Funcțiunea ; locuințe si spatii comerciale la parter si etaj 1.

-    Regim de înălțime maxim aprobat in PUZ : P+6E    2 ?

propus S+P+6E

-    POT - existent de 96,50 %- propus = 70 %

-CUT - aprobat in PUZ =4,9 , propus 4,9.

-    Aliniamentul fata de străzile adiacente - se menține.

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine - conform Cod Civil

3. SITUAȚIA EXISTENTA

Din punct de vedere al cailor de comunicație , terenul aflat in studiu , proprietate

Grosu Traian si Zoita ,se afla adiacent B-dului Mamaia , la nr. 249 , a doua clădire de la intersecția cu Strada Soveja .

Pe amplasament se afla o clădire , in regim parter, cu AC= 306,0 mp , avand funcțiunea de spațiu comercial , amplasata la limita cu B-dul Mamaia , astfel:

-    spre sud , cu intrarea din bulevard , in suprafața de 154,30 mp magazin de mobila (in acte Sala biliard) , avand o magazie de 7,89 mp si doua grupuri sanitare pentru barbati si femei - personal - de 2,65 mp si 2,75 mp.

-    la mijloc , un birou - schimb valutar - de 10,92 mp

-    spre nord , spațiu comercial - cafenea - de 64,74 mp , avand un birou de 6,60 mp si un grup sanitar de 0,97 mp .

Construcția parter existenta a fost realizata in perioada interbelica , din zidărie cărămidă , fundații de piatra si invelitoare tabla pe șarpanta de lemn , cu panta mica .

4, REGLEMENTARI

Conform temei beneficiarului ,se dorește consolidarea si supraetajarea imobilului, cu Subsol, parter , 6 etaje , la subsol garaje , la parter si etaj 1->magazine si la etajele 2, 3, 4, 5 si 6 - locuințe - 10 apartamente sub lOOmp arie utila.

-    Subsol, cu AC = 290,37 mp ,avand funcțiunea de garaj , pentru

16 locuri de parcare in sistem Klauss , casa scării, hol intrare locatari, spațiu portar si lift persoane . Accesul mașinilor se face din b-dul Mamaia , pe o rampa auto avand panta de max. 18 % .Demisolul se retrage 1,20 m fata de limita est- trotuar b-dul Mamaia si 0,60 m fata de hotar vest.

Parter , avand AC= 221,87 mp , va avea funcțiunile :

-    Acces magazin - de la cota -1,70 trotuar - la cota +0,00 - wind fang de 7,90 mp , magazin nealimentar de 105,0 mp ,scara acces etaj 1 - magazine, depozit, birou , vestiare barbati si femei, scara si lift pentru locatari.

Parterul este retrasa 1,20 m fata de trotuarul b-dul Mamaia si 6,12 m fata de limita vest, pe hotar la nord si la 19 cm fata de latura sud .

Pentru suprafața utila de 105,0 mp de magazin sunt necesare 3 locuri de parcare ce rezulta din decizia CLMC-ta : 1 loc la 35 mp utili comerț.

Etaj 1, avand AC= 221,87 mp si funcțiunile : Spațiu comercial de 105,0 mp , scara acces de la parter, birou de 20,0 mp , depozit de 20,88 mp , vestiare barbati si femei, de 29,77 mp , casa scării pentru locuințe de 15,51 mp si lift de 2,40 mp .

Pentru spațiul util de la etaj 1 - magazin , sunt necesare 3 locuri de parcare .

Etajul 1 este retras fata de trotuar strada cu 1,20 m la est si cu 6,12 m fata de limita de vest.

ETAJ 2 (idem 2,4,5si 6) are AC= 221,87 mp si are 2 apartamente pe nivel, de 2 si 3 camere , avand AU de 71,07 mp si 97,07 mp , casa scării si lift persoane.

Cele doua apartamente au balcoane , unul spre est - b-dul Mamaia , celalt spre vest.

Etajul 2 (idem 3,4,5,6) este retras fata de limita est - trotuar b-dul Mamaia , la 1,20 m si retras la vest la 6,12 m .

Vor fi in total 10 apartamente si cu cele 6 locuri de la parter si etaj = 16 locuri de parcare , asigurate in demisol - in sistem Klauss .

In terenul proprietate , in suprafața de 95 mp , reprezentând 30 % din suprafața terenului, se vor amenaja spatii verzi, constând din gazon , plante decorative , arbori si arbuști .

Structura de rezistenta a imobilului propus va fi cadre ( stâlpi si grinzi) din beton armat, plansee din beton armat, fundații - radier B.A. si coloane din B.A. de 80 cm si coloane de incinta de 40 cm .

Zidaria exterioara va fi din BCA de 25 cm si termosistem de 10 cm la exterior , iar zidăriile interioare din BCA de 25 cm , 20 cm si 10 cm.

Tamplaria va fi din aluminiu cu rupere de punte termica sau PVC armat cu geam termoizolant si perete cortina la parter si etaj 1.

Imobilul va avea instalație electrica , sanitara - apa si canalizare , încălzire - centrale individuale de apartament si magazine - pe gaze , telefonie , in zona existând rețele majore de utilitati, imobilul existent avand racorduri la ele , ce se vor reface pentru noile capacitati.

Imobilul propus are fațadele vitrate pe laturile de est si vest, si nu sunt umbrite , astfel incat se asigura , atat la magazine , dar mai ales la apartamentele de locuit, insorirea obligatorie de min. 1,30 ore la 21 decembrie si nu umbrește clădirile vecine , boar calcanul clădirii ING , aflat la nord .

Arhitectura imobilului, volumetria sa si materialele ce se folosesc pe fațade , au fost propuse in concordanta cu imobilele vecine , clădirea ING „ clădirea băncii BRD din fata si clădirea băncii Unicredit Tiriac - perete cortina , placaje cu piatra la parter si demisol, placaje cu tabla aluminiu pe lateral. Se preiau si elemente verticale , pergole si lamele aluminiu , in spiritul celor existente , fara a copia arhitectura existenta , ci de a integra in ansamblul existent .

6. CONCLUZII

Modul in care s-a amplasat clădirea in teren , distantele fata de limitele lotului si clădirile învecinate , arhitectura construcției proiectate ,ce completează

i^msamblul existent, asigurarea insoririi camerelor , perspective interesante, asigurarea locurilor de parcare , accese pietonale si carosabile facile , fac justificabila realizarea acestei investiții .

La întocmirea planului urbanistic de detaliu s-au respectat atat normele specifice urbansimulului, condițiile impuse de Planul Urbanistic Zonal, cat si condițiile specifice arhitecturii noi din b-dul Mamaia .

Pentru cele 10 apartamente(cu suprafețe sub 100 mp fiecare)si spatiile comerciale s-au prevăzut 16 locuri de parcare la demisol, in sistem Klauss .


PLAN

URBANISTIC DE DETALIU


„CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU S+P+6E BENEFICIAR : GROSU TRAIAN AMPLASAMENT: CONSTANTA, B-DUL MAMAIA, NR. 249

LEGENDA


-— TEREN GROSU TRAIAN

S.teren acte= 3*11,22 mp S.teren masuratori= 317,0 mp

k| CLĂDIRE EXISTENTA GROSU TRAIAN REGIM PARTER , S= 306,0 mp

PROPUSA A SE CONSOLIDA SI SUPRAETAJA LA S+P+6E AC= 221,90 mp

ADC= 1553,30 mp


CONSTRUCȚII EXISTENTE

ARTERE CAROSABILE EXISTENTE


TROTUARE EXISTENTE

INCINTE PROPRIETATE PRIVATA

| SPAȚIU VERDE -DOMENIU PUBLIC

■■I SPAȚIU VERDE PROPUS IN TERENUL -1 PROP. GROSU TRAIAN S=95mp

reprezentând 30 % din teren

A.C. existent = 306,0 mp A.D.C. existent = 306,0 mp P.O.T. existent = 96,50 %

C.U.T. existent = 0,96


edința,


A.C. propus = A.D.C. propus =


221,90 mp 1 553,30 mp


Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire .

Inițiator PUD : GROSU TRAIAN SI ZOITA

CUT -ui propus este egal cu CUT aprobat in PUZ conf. HCLM nr. 53/30.01.2012 =4,9 PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA , PRECUM SI

CONDIȚIILE IMPUSE PRIN AVIZELE/ACORDURILE EMISE DE INSTITUȚIILE AVIZATOARE ASTFEL CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE OPORTUNITATE


P.O.T. propus = 70 %

C.U.T. propus = 4,90 '7 P.O.T. si C.U.T. conform PUZ aprobat cu

CONTRAS^bM/?3'30-012012

SECRETAR,


ARH. RADU MARIAN

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR. 040 DIN 20. 12,2002

B-DUL TOMIS NR, 14g-A/ipWSTANTA


Denumire CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE

PARTER CU S+P+6E


Localitatea


GROSU TRAIAN SI ZOITA


DESENAT:CONSTANTA B-DUL MAMAIA, NR.249


TITLUL PLANȘEI:

PLAN REGLEMENTARI


PR. NR. 206/2013


FAZA:

P.U.D.


PL AROMANIA    <

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

NR. ÎNREG. 31462 Z07.03.2014

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSOLIDARE Șl SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER - SPAȚIU COMERCIAL PÂNĂ LA D+P+M+5E+ Etaj tehnic - SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER Șl ETAJ 1 Șl LOCUINȚE LA ETAJELE 2-5, bd. Mamaia nr. 249, Municipiu Constanta

INIȚIATOR GROSUTRAIAN

f

1.    Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Prin adresa nr. 21679/17.02.2014 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic de Detaliu însotit de certificatul de urbanism nr. 747/18.03.2013, declarația cu privire la proprietarii parcelelor vecine, anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUD și fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

Anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUD a fost postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 15 zile.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

Nu este cazul

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

Prin adrese au fost notificați proprietarii parcelelor vecine cu privire la elaborarea PUD,

astfel:

-    adresa - 21907/18.02. 2014 - Suna Pervin

-    adresa - 21913/18.02. 2014 - Linoiu Constantin

-    adresa - 22021/18.02. 2014 - SC Y&RDENNY SRL - Buduru Petre

c)    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Conform declarației cu privire la identificarea proprietarilor parcelelor vecine depusă de elaborator.

d) Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică nu s-au depus solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse.

2.    Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu este cazul

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului

Nu este cazul

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

Nu este cazul

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.


ȘEF SERVICIU,

GEORGIANA SOARE

ARHITECT ȘEF

arh. LUIZA ELENA TĂNASE