Hotărârea nr. 281/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. I.L.CARAGIALE, INTRAREA HISTRIEI, TERENURI PROPRIETATE PRIVATE, INITIATOR MANTU NICU

*sjp®®^ **»-B--    ........,~r •' ^

k «T^T i România    7 o

fcwJBff A JUDEȚUL CONSTANTA ■ itl Atl fu MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

| privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată la nord de strada I.L. Caragiale, la est de intrarea Histria, la vest de terenuri aflate în proprietate privată,

inițiatori Manțu Nlcu și Marcela Antoaneta

[ . Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data P?.//. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău (înregistrată sub nr. 69938 din 20.05.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de |organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului [înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul ^Serviciului urbanism nr 69968 din 20.05.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea. înregistrată sub nr. 149312/10.11.2014, precum și Avizul de oportunitate nr. 81886/10.06.2014 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată la nord de strada I.L, Caragiale, la est de intrarea Histria, la vest de terenuri aflate în proprietate privată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață de 9652 mp include terenuri proprietate publică și privată. Terenul în suprafață de 280 mp (potrivit actelor de proprietate) și 299 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), situat în Constanța, bd. IC Brătianu nr, 78, identificat cu nr. cadastral 239207, înscris în cartea funciară a UAT Constanța sub nr. 23927, este proprietatea numiților Manțu Nicu și Marcela Antoanela conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2397/12.12.2013 la Biroul Notarului Public Andrei Lavinia Antoaneta.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, dlui. Manțu Nicu domiciliat în Constanța, bd. A Lăpușneanu nr. 175, bl. S4, sc. A, ap. 16, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de^2. consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETA^^


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR.     2015


LBQBWDA Limite «I parcelar

IIIIIIIII1IUI Limita zonei de studiu PUZ S=9652mp

Limite amplasament ce s generat

PUZ S-2Btmp

llllllllllllll Zone de reglementara propuse

llllllllltllll Zone de reglementare conform HCLM-uri existente

- - - - Retrageri propuse

-Limite de proprietate- Console propuse -Contur Indicativ al construcțiilor

Lotizări existente

Parcele sub 150mp, necosnstrulblle

Parcele cu alei de servitute de trecere

Alee de deservire

Edlflcabll propus parter


Funcțiuni prepuse / existente

Locuințe colective

Locuințe Individuale

Clinica medicala PROPUS

Clinica medicala EXISTENT

Echlpamnete aferente rețelelor Tehnlce-edlllatre Circulații auto existente

Incinta clinica medicala

Circulații pletonale existente Locuri de parcare existente

Locuri de parcare propuse pe domeniul public

Locuri de parcare propuse In Incinta terenului studiat (*10 locuri)
Q£Q


Spatii verzi existente

zm Indicativ zone de reglementare propuse 0    Acces pletonal

A    Acces auto


ZR1. REGLEMENTARI PROPUSE:

-POTmax-70%

-    CUTmax-1.B

-    RHmax ■ P*3E,

* UtSmrt admisa: cabinete medicale, birouri, servicii, echipamente publice, locuința colective

ZR2.REGLEMENT ARI PROPUSE:

-POT max-50%

-CUTmax - 1.5 - RHmax - P *2E

Utilizări admisa locuința individuale, loculrte colective mici pa tot. eedll mici da birouri, sedii da profaaiunl liboraie, oomari, aorvtdl


S.D. conf. CUT existent conf. PUG » 1.5 x 1035 = 1552mp S.C. conf POT existent conf. PUG « 30% din 1035 « 310mp S.D. aferenta construcții existente ■ 605 mp S.C. aferenta construcții existente » 1 x 605 mp ■ 605 mp S.D. conf. CUT propus - 1.8 x 1035 ■ 1863 mp S.D. ramasa libera = 1863-605 ■ 1258mp

UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA? ROPUSE IN ZONA STUDIATA


UTR

REGIM ÎNĂLȚIME

POT

CUT

ZR1

P+3E(21m)

70%

1.5 + 20% -18

ZR2

P+2E (11m)

50%

1.S

HCLM 456/2006

P+1E

65.5%

4.08

HCLM 307/2007

P+1E

26.65%

2.92


REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE:

PENTRU AMPLASAMENTUL CARE A GENERAT PUZ

STR. I. C. BRATIANU NR. 7B

NR. CADASTRAL: 239207

S.teren = 299mp    CONTRASEMNEAZĂ

POT propus = 70%    SECRETAR,

CUT propus = 3    MARCELA ENAQHE

RH propus = D+P +3E (16m)

S.D. propus ■ B97mp


PIAN UMANSTC ZDMU FfNTRU 2CNA DCUIITATA IA NORD Of na. IL CARMUUJ. LA BTDf MOTL lanaM, ia vbt oc tbwwri ahati m raonaoME reun coaroaa avb or ommaaan aa. ham / ISMZtlA


ADRESA


aureau constavn

ZONA OaJarTATA IA HORO Df I1IL IL CAMfiUlf. LA or oc urmam». ia vbt or to»u« afiatz m FmracnTt rarvAn coarona avo m oroRrusnATi nr hui / Kami


TITLUL PLANURILOR


BILANȚ TERITORIAL PROPUS / EXISTENT


REGLEMENTARI ■ conform PUP aprobat prin HCLM nr, 468/2000:

- POTmax - 065%

- RHmax - P«3*M

* Funcțiuni cabinete medicale, birouri

REGLEMENTARI. conform PUD aprobat prin HCLM nr. TRirXXn

UTR

PROPUS

B. UTR PROPU6 (mp)

UTR

EXISTENT

8. UTR EXISTENT (mp)

CUT

EXISTENT

POT

EXISTENT

S.D, (mp) EXISTENT

CUT

PROPUS

POT PROPUS

S.D. (mp) + 20% PROPUSA

S.D. PR - S.D. EX

• POTmax - 26.85%

ZR1

1035

ZRL4

1035

1.5

30%

005

1 5+20%«1.8

70%

1035 X (1.5+20%)

1003-605 =

-CUTmax -2.02

- 1863

1258

- RHmax - O« P «4C

ZR2

5070

ZRL2a

5070

1 -1.35

35%M5%

SECALCUITAZAPE

1 5

sn%

8EGALCULEAZAPE

QE CALCULEAZĂ PE

— ■Funcțiuni locuințe cotetlva

PXRCfLA

PARCFLA

PARCELA


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE SCARA 1:500


U03