Hotărârea nr. 280/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATA DE STR. ALBA IULIA, STR. VERDE, STR. MITROPOLIT DOSOFTEI, INITIATOR SC DAVIS CAR SRL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Alba Iulia, str. Valului, str. Verde și str. Mitropolit Dosoftei, inițiator SC Davis Car SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 141990/08.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 141988/08.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC Davis Car SRL înregistrată sub nr. 38435/16.03.2015, precum și Avizul de oportunitate nr. 117528/02.09.2014 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Alba Iulia, str. Valului, str. Verde și str. Mitropolit Dosoftei, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață de 6829,92 mp include terenuri proprietate publică și privată. Terenul în suprafață de 250 mp (potrivit actelor de proprietate) și 288,43 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), stuat în Constanța, str. Verde nr. 26, identificat cu nr. cadastral 11567, înscris în cartea funciară nr. 221658 a UAT Constanța, este proprietatea SC Davis Car SRL, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1221/29.05.2012 la Biroul Notarului Public Șerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, SC Davis Car SRL (la sediul în Constanța, str. AD Xenopol nr. 3), în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚACONTRASEMNEAZĂ,

SEC1^


•1ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM


NR. INREG. 7125 Z19.01.2015

RAPORTUL

INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

OBIECTIV: Plan Urbanistic Zonal pentru amplasamentul delimitat de strada Alba lulia, strada Valului, strada Verde si strada Mitropolit Dosoftei, Municipiu Constanța INIȚIATORI: SC DAVIS CAR SRL

1.Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:


Etapa pregătitoare

Prin adresa nr. 165635/17.12.2014 beneficiarul a notificat intenția de a elabora Planul Urbanistic Zonal însoțit de certificatul de urbanism nr. 2985/25.09.2014 și avizul de oportunitate nr. 117528/02.09.2014, planul urbanistic zonal preliminar, fotografii cu amplasarea panoului privind intenția elaborării și anunțul de intenție (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 5 zile).

Etapa de elaborare a propunerilor

Beneficiarul a depus anunțul privind consultarea PUZ înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 167445/23.12.2014 (postat pe pagina de internet a Primăriei pentru o perioadă de 25 zile) însoțit de fotografii cu amplasarea panoului pe teren.

a)    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului

Dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 în data de 12.01.2015 conform anunțului nr. 167445/23.12.2014.

b)    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

Nu este cazul

c)    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Nu este cazul

d) Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Pe tot parcursul derulării procesului de informare și consultare publică nu s-au depus solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse.

La dezbaterea publică au participat reprezentant Direcția Urbanism și reprezentant proiectant - conform proces-verbal nr. 3042/12.01.2015.

2. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu este cazul

a)    Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate în timpul procesului

Nu este cazul

b)    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru

Nu este cazul

c)    Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor

Nu este cazul

Spre susținerea celor consemnate în prezentul raport anexăm documente justificative.

In vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei din Municipiul Constanta s-a studiat situația existent a amplasamentului, situația circulațiilor in zona, s-a efectuat un studiu cadastral si topographic, toate acestea avand ca scop analiza posibilităților de schimbare parțial a destinației zonei si a indicatorilor urbanistici ai acesteia.

Aceste studii au fost de tip: analitice si prospective

1. STUDII ANALITICE

1.1 Studiul topografic al pateului studiat - s-a efectuat cadastru pateului studiat in coordinate stereo 70, prezentat in planșa UF1 care a urmărit următoarele aspect:

■    proprietățile component cu locuințele definitive

■    conturul proprietăților pateului studiat

■    limita trotuarului pateului studiat

■    latimea străzilor adiacente pateului studiat

■    limita proprietăților pateurilor vecine

■    instalațiile tehnico-edilitare utilizate de pateul studiat:

■    stâlpii si rețeaua de energie electrica - căminele menajere

■    căminele pluviale

■    căminele de gaze

■    cotele de nivel ale colturilor proprietăților, trotuarului la bordure si carosabilului

1.2.    Planurile cadastrale ale proprietății de la adresa str. Verde nr. 26 si extras de carte funciara actualizat la zi

1.3.    Studio de circulație CORELAREA PATEULUI STUDIAT CU ZONELE DE IMPORTANTA ALE MUNICIPIULUI CONSTANTA SI VECINĂTĂȚILOR ACESTUIA prezentat in planșa UF2

Circulația principala in zona se face pe strada Alba lulia, care leaga bd. Bratianu de bd. Aurel Vlaicu prin str. Pasajului si prin sensul giratoriu aflat in aceasta intersecție distribuie circulația spre:

I centrul orașului pe relația bd. Aurel Vlaicu - I.C. Bratianu, sau pe relația bd. Aurel

Vlaicu - str. Baba Novac

i-S zona de nord a orașului si stațiunea Mamaia, orașele Ovidiu, Năvodari,

i    S zona de sud a orașului Autostrada A2 si comunele Agigea si Valul Iul Traian

1.4. Studiu de circulație in intersecția str. Verde cu str. Alba lulia, intersecție in care este poziționat terenul apartinanad SC DAVIS CAR SRL, teren care a generet prezentul PUZ. Vezi planșa UF3

Str. Alba lulia este o strada de categoria III sip e întreg aliniamentul ei din bd.

I.C.Bratianu si pana in sensul giratoriu de la intersecția ei cu bd. Aurel Vlaicu este o strada cu prioritate.

Accesul dinspre străzile cu care se intersectează in pateul studiat se face prin: -ACORDARE DE PRIORITATE din str. Mitropolit Dosoftei - OBLIGATORIU LASTANGAdin str. Verde.

2. STUDII PROSPECTIVE

2.1    Delimitarea terenului studiat.

Zona studiata s-a delimitat intre str. Alba lulia la nord, str. Valului la sud, str. Verde la vest si la est de str. Mitropolit Dosoftei.

2.2.    Analiza critica a situației existente

2.2.1    Regimul juridic

Terenurile care compun pateul strudiat sunt toate in proprietatea private a persoanelor fizice sau juridice.

2.3.2.    Regimul economic

Pateul studiat se caracterizată existent a doua zone distincte ca funcționalitate:

■ Proprietățile aflate la aliniamentul str. Verde sunt ocupate de funcțiuni de locuire, funcțiuni comerciale si de prestări de servicii sau mixte. Mixarea zonei a fost favorizata si de vecinătatea la vest cu zonz ZRA4 - ZONA DE SERVICII

■ proprietățile aflate la aliniamentul str. Mitropolit Dosoftei sunt in majoritate cu funcțiunea de locuire.

Nu sunt zone protejate in pateul studiat.

2.2.3.    Regimul tehnic

In conformitate cu reglementările în vigoare din P.U.G. Constanta, zona studiata face parte din UTR 16a, iar funcțiunea pateului studiat este: ZRL2a - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

Pateurile vecine au următoarele funcțiuni:

-    La sud, est si nord funcțiune zonei este aceeași cu a pateului studiat: ZRL2a -locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

-    La vest funcțiunea zonei este : ZRA 4 - zona unităților mici si mijlocii productive si de servicii dispersate

2.2.4.    Disfunctionalitati

Pateul studiat face parte dintr-un tesut urban structurat ca zona de locuire. Vecinătatea la vest cu o zona cu funcțiunea de ZRA 4 - zona unităților mici si

mijlocii productive si de servicii dispersate, creeaza o disfunctionalitate pentru zona de locuire prin traficul generat de instituțiile de pe partea de vest a str. Verde.

Astfel ca pe măsură înlocuirii caselor parter cu construcții noi, evoluția acestei zone din pateul studiat, a dus către mixarea funcțiunilor, aparand deja funcțiuni comerciale si de prestări de servicii la parterul imobilelor nou construite, care la etaje au in general locuințe.

O alta disfunctionalitate constatata in pateul studiat a fost la nivel de circulație auto, mai precis faptul ca circulația din str. Verde in str. Alba lulia este restricționată “OBLIGATORIU LA STANGA”.

Aceasta disfunctionalitate a fost inlaturata prin reglementarea circulației in zona si creerea sensurilor giratorii din intersecția str. Alba lulia cu bd. Aurel Vlaicu si sensul giratoriu dintre str. Pasajului sib d. I.C.Bratianu.

Practica architectural - urbanistica trebuie sa tina seama de realitatea obiectiva, dar in același timp si de modul in care aceasta realitate este perceputa si înțeleasa de actorii urbani - locuitori, investitori, administrație.    ' . ..

Pentru pateul studiat este necesara o modificare a fundtiurjii cel puțin pe partea de vest si nord a lui, astfel incat noua funcțiune sa concorde cu dezvoltarea urbanistica reala a zonei studiate.    VA.-’ -.-v-'v"'

b) POM MIBMIDSTDE ZMM, TOI 1 - MEMOM DE PIREZEM™?

1. INTRODUCERE

1.1.    DATE GENERALE SI LOCALIZAREA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: ,, Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitate la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei, conform Aviz de Oportunitate nr. 117528/02.09.2014 ”, Municipiul Constanta

Amplasament: STRADA VERDE NR. 26

Beneficiarul proiectului: SC DAVIS CAR SRL

Forma deținere teren: contract de v/c nr. 1221/29.05.2012

Eleborator studiu : SC ARHITRAVA SRL Constanta

Data elaborării studiului: decembrie 2014

1.2.    OBIECTUL LUCRĂRII

Solicitări ale temei - program

Prezenta documentație s-a întocmit urmare intenției de dezvoltare a unei investiții cu caracter comercial si de prestări de servicii, demarata de SC DAVIS CAR SRL si in baza Certificatului de Urbanism nr. 2985/25.09.2014 si a Avizului de Oportunitate emis de Primăria Constanta.

Terenul care face obiectul prezentului studiu este situate in intravilanul Municipiului Constanta pe str. Verde nr. 26 si este liber de construcții.

Pe acest teren se propune amplasarea unui IMOBIL P+1E CU DESTINAȚIA DE ATELIER COSMETICA AUTO SI LOCUINȚA DE SERVICIU

Atelierul va fi dimensionat pentru 3-4 poziții de lucru, dintre care:

-    o poziție pentru igienizarea mașinii : spalare, polisare, aspirare. Acest loc de lucru se va despartii fata de celelalte printr-un perete neimpermeabil la apa.

-    Doua-trei poziții de lucru propriu-zis unde se vor executa operațiunile de cosmetizare, constând in : lipire benzi si folii publicitare si decorative, reparare tapiserii sau înlocuire si alte operații mărunte care tin de cosmetica auto.

Tot la parter se va amenaja un spațiu de așteptare pentru clienti, de unde aceștia pot urmării operațiunile care se desfasoara in atelier.

La etaj se va amenaja o zona de vestiare si grupuri sanitare si o locuința de serviciu.

Prin Certificatului de Urbanism nr. 2985/25.09.2014 si a Avizului de Oportunitate emis de Primăria Constanta, s-a stabilit studierea întregului pateu delimitat la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei in vederea schimbării parțiale a reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG-ul municipiului Constanta.

P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localității.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementările de urbanism - permisiuni si restricții necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcțiilor in zona studiata.

Pe baza analizei critice a situației existente, a prevederilor P.U.G. si a opiniei inițiatorilor, conținutul prezentului P.U.Z. trateaza următoarele categorii de probleme :

►    Zonificarea funcționala a terenurilor

►    Organizarea urbanistic-arhitecturala in funcție de caracteristicile structurii urbane

►    Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere

-    regim de inaltime

-    P.O.T., C.U.T.

►    Reglementari - permisiuni si restricții - incluse in Regulamentul Local de Urbanism

1.3. SURSE DOCUMENTARE Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ:

-    Planul Urbanistic General al Municipiului Constanta

-    Regulamentul Local de Urbanism

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Date privind evoluția zonei - in pateul studiat, fondul construit s-a dezvoltat in general in perioada de dinaitea anului 1989, dar exista multe inserții realizate in ultimii 25 de ani si care au preponderent fnctiuni comerciale.

Zona studiata se caracterizează prin existenta proprietăților particulare asupra terenurilor, fapt care a favorizat inițiativa privata.

Pateului studiat, are forma dreptunghiulara in plan si este delimitat de :

-    la vest - strada Verde

-    la nord - strada Alba lulia

-    la est - strada Mitropolit Dosoftei

-    la sud - strada Valului si are următoarele caracteristici:

Fondul construit existent este compus din construcții parter vechi, aflate intr-o stare avansata de degradare, dar si imobile noi, ridicate după anul 1990, cu regim de inaltime P+2 E +M.

Caracteristicile semnificative ale zonei relationate cu evoluția zonei - terenul pe care propunem construirea acestui imobil este poziționat pe colt, la intersecția străzii Verde cu strada Alba lulia. Actualmente terenul este liber de construcții, prin demolarea imobilelor existente : Autorizație de demolare nr. 119 /11.12.2012 si Nota de Constatare nr 635/23.07.2013.

Din punct de vedere urbanistic pateului studiat care are acum destinația de :

ZRL 2a - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE MICI P+1 - P+2; ZRL 2a - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție, se învecinează in partea de nord-vest deci pe partea dreapta a str. Verde cu o cu alta destinație urbanistica : ZRA 4 - ZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII DISPERSATE.

De-a lungul str. Verde, începând de la intersecția cu str. Alba lulia găsim următoarele unitati administrative si de prestări servicii către populație:

-    Direcția naționala de drumuri si poduri cu birouri si ateliere de mecanica auto

-    Societăți de producție publicitara

-    Societăți de transport auto - parcare - garare

Existenta acestora a încurajat inițiativa privata in domeniul dezvoltărilor comerciale si de prestări de servicii si in pateul studiat, mai ales pe parcelele situate la str. Verde, unde au aparut sedii de firme si unitati de mica producție cum ar fi Atelier de tamplarie situat pe str. Verde aproape de intersecția cu str. Valului.

Parcelele situate la str. Mitropolit Dosoftei si-au pastrat funcțiunea dominanta -aceea de locuire cu mici unitati de prestări de servicii (frizerie, cismarie ) in limita a 25% din POT.

Potențial de dezvoltare - vecinătatea cu o zona cu destinația ZRA 4 - ZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII DISPERSATE a mărit

considerabil potențialul de dezvoltare al pateului studiat cel puțin pe str. Verde.

La cele descrise mai sus a contribuit si faptul ca str. Verde este o strada de cat III

care face parte din tesutul urban periferic cu trafic auto si de persoane redus, dar ancorata in structura urbana a circulației principale prin str. Alba lulia, adiacenta pateului studiat pe latura de nord-est.

2.2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Poziția zonei in intravilanul localității - zona studiata este amplasata in partea de vest a orașului, in imediata apropiere a bd. Aurel Vlaicu - centura veche a orașului Constanta - de care o desparte cca 180 ml si la cca 400 ml de bd. I.C.Bratianu, bulevard care asigura legătură cu DN3 (E60) Constanta - București si Autostrada AII.

Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității,

cooperării in domeniul edilitar - amplasamentul pateului studiat prezintă un mare potențial de interconectare cu restul orașului, atat sub aspect funcțional cat si edilitar.

Pateul studiat (delimitat la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei) se afla poziționat tangent la ipotenuza triunghiului delimitat de bd. I.C.Bratianu - bd. Aurel Vlaicu si str. Alba lulia, care facilitează legătură cu:

►    Centrul orașului pe direcția str. Alba lulia - bd. IC.Bratianu

►    Zona de nord a orașului -stațiunea Mamaia, orașele Ovidiu, Năvodari pe direcția str. Alba lulia -sens giratoriu - bd. Aurel Vlaicu

►    Autostrada Soarelui A2, DN 22, centura orașului Constanta cu derivații:

Medgidia, Agigea, Mangalia, Ovidiu, Tulcea

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare

urbanistica - municipiul Constanta se incadreaza in zona climatica temperat -continentala influențată de vecinătatea Marii Negre. Regimul climatic se caracterizează prin veri cu canicula si umezeala (datorita prezentei marii si brizei marine răcoroase) si ierni blânde, insa insotite de vânturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

Durata de strălucire a soarelui are o medie anuala de 2500 ore.

Regimul precipitațiilor este redus : cca 378 mm media anuala.

Regimul anemometric este caracteristic predominant pe toata durata anului din direcția nord - est, cu intensități moderate, uneori violente.

Din punct de vedere termic, zona se caracterizează prin temperatura medie

anuala de + 11,2°C, vara cu temperaturi relativ ridicate (media de 24,4°C ) si iarna cu temperaturi moderate (media - 0,3 °C), alternând valori pozitive cu negative care in medie nu coboara sub - 10°C. Din punct de vedere climatic, amplasamentul este situat in zona climatica I si zona eoliana II.

2.4 CIRCULAȚIA

Aspecte privind desfasurarea in cadrul zonei a circulației rutiere.

Circulația principala in zona se face pe strada Alba lulia, care leaga bd. Bratianu

de bd. Aurel Vlaicu si prin sensul giratoriu aflat in aceasta intersecție distribuie circulația spre:

l centrul orașului pe relația bd. Aurel Vlaicu - I.C. Bratianu, sau pe relația bd. Aurel Vlaicu - str. Baba Novac

i-zona de nord a orașului si stațiunea Mamaia, orașele Ovidiu, Năvodari,

i S zona de sud a orașului Autostrada A2 si comunele Agigea si Valul Iul Traian

Circulația secundara in zona studiata se face pe :

►    Strada Verde care delimitează pateul studiat la nord-vest pe un aliniament de cca 170.00 ml pana la intersecția pe stanga cu str. Valului, iar după 70.00 ml se înfunda in taluzul podului peste bd. I.C. Bratianu. Pe acest segment str. Verde este utilizata doar de riverani, locuințe, societari si regii ale statului, cum este Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, care are sediu ateliere si garaje pe partea dreapta a str. Verd,. Accesul din str. Verde in str. Alba lulia este restricționat cu STOP si obligatoriu la stanga

►    Strada Valului care delimitează pateul studiat la sud-vest pe un aliniament de cca 50.00 ml - strada este utilizata tot de riverani.

►    Strada Mitropolit Dosoftei care delimitează pateul studiat la sud-est pe un aliniament de cca 170.00 ml - strada este utilizata tot de riverani. Accesul din str. Mitropolit Dosoftei in str. Alba lulia este restricționat cu STOP.

Accesul la atelier se va face doar din str. Verde. Parcările organizate in incinta terenului au acces atat din str. Verde cat si din str. Alba lulia.

Atelierul de cosmetica auto va funcționa cu programare, iar traficul generat de acesta va fi foarte mic, cca 10 mașini pe zi.

Capacitati de transport:

-    circulație principala pe str. Alba lulia - transport de 7 to

-    circulație secundara pe str. Verde, Valului, Mitopolit Dosoftei - transport de 3.50 to

Greutati in fluenta circulației, necesitați de modernizare a traseelor

existente si de realizare a unor artere noi, intersecții cu probleme, prioritati.-

circulatia in triunghiul delimitat de str. Alba lulia, bd. Aurel Vlaicu si bd. I.C.Bratianu a fost restructurata cu cca 2 ani înainte prin creerea de sensuri giratori in intersecțiile dintre :

-    str. Pasajului (legătură cu bd. Aurel Vlaicu ) si I.C.Bratianu

-    bd. Aurel Vlaicu si str. Alba lulia

-    acces obligatoriu dreapta din bd. I.C.Bratianu spre si dinspre str. Alba lulia.

Capacitati si trasee ale transportului in comun - transportul in comun se

desfasoara pe bd. Aurel Vlaicu si pe bd. I.C.Bratianu

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata -

repartizarea pe folosința si funcțiuni a suprafeței zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan - zona mixta. Funcțiunea dominanta a zonei este cea de locuire ( construcții parter, majoritatea aflate in stare mediocra sau rea).

Relationari intre funcțiuni - Diversitatea funcțiunilor existente (locuire, comerț si prestări servicii ) se deranjează reciproc din cauza dozei mari de improvizație si precaritate a calitatii fondului construit. Relația dintre circulația auto si profilul comercial al celor doua străzi Verde si Alba lulia) este avantajata de faptul ca str. Verde este o o artera de circulație infundata, facilitând parcarea de-a lungul ei.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit - Pateul detaliat în P.U.Z. are o suprafață de 6809.32 mp si următorii indicatori urbanistici:

POT=54%,    CUT=0.65.

Terenul pe care propunem amplasarea imobilului descries mai sus este liber prin demolarea construcțiilor existente.

Aspecte calitative ale frontului construit - Din analiza fondului construit existent rezulta numărul mare de clădiri (marea majoritate) cu regimul de inaltime parter, aflate in stare mediocra sau rea in special amplasate pe str. Verde dar si de-a lungul străzi Alba lulia. Singurele clădiri noi au regim de inaltime P+2E +M parțiala si sunt amplasate pe str. Alba lulia si str. Verde

Asigurarea cu spatii verzi - nu exista decât plantații de aliniament incomplete de-a lungul străzilor din zona studiata si spatii verzi in curți.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata si in zonele vecine - Singurul risc natural este cel seismic. In fazele ulterioare de proiectare este recomandata realizarea studiilor geotehnice si corelarea condițiilor rezultate din acestea cu soluțiile de structura si de protejare a vecinătăților fata de lucrările de infrastructura care se vor executa.

Principalele disfunctionalitati - Cea mai importanta disfunctionalitate este aceea rezultata dintre diferența de statut a zonei de locuire cu inserții de zona mixta in special pe strada Verde si pe strada Alba lulia.

2.6.    ECHIPARE EDILITARA

V

Zona studiata este utilata cu toate rețelele edilitare : apa, canal, energie electrica, gaze, telefonie, cablu, colectare menajera.

Pe teren exista branșamente la rețelele de apa, canal si energie electrica.

2.7.    PROBLEME DE MEDIU

Având in vedere faptul ca zona studiata face parte dintr-un tesut urban existent, cu trama stradala dezvoltata si echipata cu toate tipurile de rețele edilitare, nu exista riscuri naturale si antropice.

Relația cadrul natural - cadrul construit - cadrul natural nu deține calitati deosebite prin prezenta unor elemente ajutătoare, zona studiata se caracterizează prin terenuri mici construite si spatii libere utilizate ca grădini.

Evidențierea riscurilor naturale si antropice - nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicații si din

categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zona - nu este cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu care necesita protective - in zona studiata nu exista valori de patrimoniu care necesita protecție.

Evidențierea potențialului balnear si turistic - nu este cazul.

2.8.    OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Datorita poziției in planul orașului pateul studiat se afla intr-o. continua transformare. Propunerile urbanistice din prezenta documentație vin in întâmpinarea solicitărilor in creștere din partea proprietarilor, de dezvoltare a acestei zone, precum si a tendinței generale de dezvoltare a fondului construit existent.

Starea proasta a fondului construit existent precum si poziția la limita zonei orășenești a pateului studiat la limita ZRA4 - ZONA UNITĂȚILOR MICI SI MIJLOCII PRODUCTIVE SI DE SERVICII DISPERSATE, pot constitui premizele unei dezvoltări

coerente si stabile din punct de vedere urbanistic in special pe str. Verde de o parte si de alta a ei.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

In cadrul studiilor de fundamentare s-au întocmit mai multe analize asupra pateului studiat, rezultând următoarele :

►    S-a intocmit un studiu topografic pentru zona analizata in prezentul PUZ. In planșa U2 -SlTUATIA EXISTENTA sunt prezentați indicatorii urbanistici actuali ai zonei studiate :

POT existent = 54 %; CUT existent = 0.65; Regim inaltime = P+2+M

►    A fost de asemenea analizata situația fondului construit si a rezultat ca exceptând cateva construcții noi ( mai puțin de 20 % din totalul fondului construit ), majoritatea sunt construcții vechi, parter, executate in urma cu peste 50 de ani, din chirpici, cu tamplarie din lemn si invelitori din azbociment sau țigla. Aceste construcții sunt in proporție de 80 % degradate.

►    S-a analizat modul de utilizare al construcțiilor, destinația lor. Construcțiile noi sunt in majoritate cu destinație dubla: comerciala pe parter si de locuire la etaj.

Mai sunt si cateva construcții cu destinația in totalitate de prestări de servicii, înlocuirea fondului construit vechi s-a făcut de-a lungul str. Verde si a str. Alba

lulia. La limita str. Mitropolit Dosoftei si a str. Valului, construcțiile au ramas aceleași s-au au fost extinse si/s-au reparate cele existente.

►    Studiul circulației in zona a aratat ca zona studiata este foarte bine ancorata in circulația majora a municipiului Constanta, cu legaturi bune atat cu zona centrala a orașului cat si cu foarte bune legaturi cu vecinătățile municipiului.

Motivele solicitării schimbării destinației pateului studiat sunt de ordin :

•    economic - atragerea capitalului privat in acțiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale precum si ridicarea gradului de civilizație si confort al acestora dezvoltarea unor servicii pentru care exista cerere din partea populației,

•    financiar - dezvoltarea unei afaceri care aduce venit la bugetul local prin taxe si impozite.

• social - prin creerea de noi locuri de munca generatoare de beneficii personale, dar si sociale.

Investiția propusa se va dezvolta cu capital privat si nu va afecta in nici un fel trama stradala sau rețeaua de rețele tehnico - edilitare ale zonei.

Imobilul nu va afecta vecinătățile de locuire, neproducand zgomot sau noxe si nici nu are deschidere către zona de locuințe. Pe toata lungimea terenului la str. Verde de unde se realizează accesele peste drum, sunt accesele auto la atelierele DRDP Constanta.

In aceste condiții, ținând cont de dinamica de dezvoltare a zonei si de înlocuire a fondului construit vechi cu imobile noi cu funcțiuni de locuire si servicii inițierea eleborarii unei documentații PUZ care are ca scop modificarea reglementarilor actuale ale zonei ZRL2a, este oportuna si justificata.

Astfel propunem ca pateul studiat sa fie delimitat spre str. Verde si str. Alba lulia de:

-    ZRM - zona mixta de servicii, comerț si locuire,

iar spre str. Mitropolit Dosoftei pateul sa-si păstreze actuala destinație de:

-    ZRL2m - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

3.2. PREVEDERI ALE PUG

In conformitate cu prevederile PUG Constanta, aprobat prin HCLM 653/25.11.1999, zona studiata face parte din UTR16a, subzona - ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție si are următoarele reglementari urbanistice:

-    funcțiuni permise: locuințe individuale cu maxim P+2 nivele in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

-    funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru profesiuni liberare in limita a 25% din AC.

In Regulamentul Local de Urbanism al PUG Constanta sunt prezentate problemele ridicate de subzonele ZRL:

-parcelar in general mic si nivel ridicat de ocupare si utilizare a terenului

-parcelar neregulat al unor insule rezidențiale ,care fac dificila utilizarea eficienta a parcelei

-lipsa echipării tehnico-edilitare la nivelul urban in unele subzone construite 12

-presiunea exercitata de unii proprietar pentru autorizarea de construcții cu funcțiuni sau conformare inadecvate subzonei rezidențiale.

In zona studiata avem intradevar un parcelar mic si neregulat, pateul studiat avand forma dreptunghiulara, cu un procent de ocupare mare si un coeficient de utilizare a terenului foarte mic ( POT = 54%; CUT = 0.65 ) ca rezultat al locuințelor parter din chirpici, aflate in general in stare de degradare, dar nu se punea problema lipsei echipării tehnico edilitare a zonei nici la data elaborării PUG Constanta ( anul 1999 ) si mai ales acum. Fata de echiparea tehnico-edilitara existenta a zonei la data intocmirii PUG, echiparea tehnico edilitara s-a imbogatit prin racordarea zonei la rețeaua oraseneasca de gaze naturale.

3.3.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural, atata cat este si cel construit existent in zona nu vor avea de suferit ca urmare a implementării prevederilor prezentul P.U.Z., masurile propuse fiind în armonie cu elementele cadrului natural descrise la punctul 2.3. Se propune o dezvoltare neostentativa si neagresiva, a zonei. Propunerea de schimbare parțiala a funcțiuni zonei in zone cu funcțiuni noi, de dezvoltare a mediului de afaceri local (întreprinderi mici și mijlocii), vor aduce clare avantaje zonei, pregatind-o pentru posibilele investiții ulterioare.

3.4.    MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Asa cum am aratat in capitolul 2.4. circulația in zona a fost recent modernizata, prin creerea celor 2 sensuri giratorii la intersecția bd. Aurel Vlaicu cu str. Alba lulia si la intersecția bd. I.C.Bratianu cu str. Pasajului, strada care doua bulevarde, pe langa taluzul podului IPMC.

Pentru pateul studiat, modernizarea circulației se va face prin organizarea unui trotuar pe partea dreapta a str. Verde, adica la limita zonei ZRA4 si a intrărilor in incintele societăților comerciale din aceasta zona.

Pentru lotul care face obiectul prezentului PUZ s-au amenajat spatii de parcare in incinta proprietății cu acces din str. Verde si str. Alba lulia.

3.5.    ZONIFICAREA FUNCȚIONAL -REGLEMENTARI, BILANȚ TERRITORIAL, INDICATORI URBANISTICI

Conform prevederilor PUG Constanta aprobat prin HCLM 653/25.11.1999, zona studiata face parte din UTR16a, subzona ZRL2a.

Având in vedere:

-    amplasamentul zonei studiate in imediata vecinătate a zonei ZRA4 - zona unităților mici si mijlocii productive si de servicii dispersate.

-    caracterul pronunțat comercial al străzilor ALBA lULIAsi str. VERDE

-    parcele cu suprafețe mici, cuprinse intre 150 - 320 mp cu preponderenta parcelelor de 200.00 mp

-    echipare tehnico-edilitara completa a pateului,

se propune ca pateul studiat sa fie impartit in doua zone :

ZRM - ZONA MIXTA DE SERVICII, COMERȚ SI LOCUIRE, ce va cuprinde proprietățile aflate la frontul str. Verde si la frontal str. Alba lulia Indicatori urbanistici pentru zona ZRM:

POT propus = 54 %; CUT propus = 1.62; _    Regim inaltime = P+2

ZRL2m - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE , care va cuprinde proprietățile amplasate la frontal străzii Mitropolit Dosoftei, mai puțin proprietățile care sunt amplasate limitrof str. Alba lulia.

POT propus = 50 %; _ CUT propus = î .50;    Regim inalțime = P+2

Pe terenul care a generat prezentul studiu, situat in intersecția str. Verde cu str. Alba lulia, teren aflat in proprietatea SC DAVIS CAR SRL, propunem amplasarea unui ATELIER DE COSMETIC AUTO SI LOCUINȚA DE SERVICIU cu următorii indicatori urbanistici:

Suprafața teren :    288.43 mp

Suprafața construita propusa :    155.75 mp

Suprafața construita desfășurată propusa : 311.50 mp

POT propus = 54%; CUT propus = 1.62; regim de inaltime : P+1E

SUPRAFAȚA UTILA PARTER = 128,00 mp;

-    scara acces locuința...........................................................12,00 mp

-    o poziție spalat mașina......................................................... 30,00 mp

-    doua poziții inscripționare mașini...........................................60,00 mp

-    spațiu servire - așteptare clienti........................................... 20,00 mp

-    vestiare si grupuri sanitare................................................... 6,00 mp

SUPRAFAȚA UTILA ETAJ = 124,00 mp din care:

-    scara acces locuința............................................................12,00 mp

-    birouri societate....................................................................30 ,00mp

-    locuința de serviciu...............................................................82,00 mp

TOTAL SUPRAFEȚE COMERCIALE ATELIER...............= 146,00 MP

TOTAL SUPRAFAȚA LOCUINȚA    .............. = 82,00 MP

BILANȚ TERITORIAL AL TERENULUI CARE A GENERAT PUZ -ul

OBIECT

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

155.75

54.00

TROTUARE

42.00

14.56

PARCARI

50,00

17.34

SPATII VERZI

38.68 (+50mp parcare inerbata)

13.40 (+17.34 parcare inerbata)

SUPRAFAȚA DOMENIULUI PUBLIC

2.00

0.70

TOTAL SUPRAFAȚA DE TEREN

288.43

100.00

Terenul care a stat la baza inițierii acestui PUZ, apartinand SC DAVIS CAR SRL, situat in intersecția dintre str. Verde si str. Alba lulia va face parte din zona ZRM, si va prelua indicatorii urbanistici ai acestei zone.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

In zona studiata exista rețea edilitara de apa, canalizare, energie electrica, gaze natural, telefonie si cablu.

Pentru investiția propusa a se realiza pe terenul amplasat in intersecția str. Verde cu str. Alba lulia, sunt necesare racorduri la aceste utilitati care se vor realiza in faza de execuție a proiectului.

3.7.    PROTECȚIA MEDIULUI

Realizarea investiției nu prezintă nici un risc din punct de vedere natural. Nu vor exista surse de poluare a mediului inconjurator.

Poluarea apelor - funcționarea Atelierului de cosmetica auto si a locuinței nu presupune existenta unor surse de poluare a apelor.

Apele uzate provenite de la spalarea mașinilor sunt trecute printr-un separator de grăsimi, de unde vor fi recuperate eventualele scurgeri de uleiuri sau benzine, iar apoi, împreuna cu apele uzate provenite de la locuința sunt preluate in canalizarea orașului.

Daca in procesul de construire ar putea apare materiale poluante acestea vor fi izolate si apoi transportate la un loc special amenajat pentru deșeuri.

Se vor proiecta instalații de apa si canalizare cu materiale moderne care sa nu permită infiltrațiile in sol.

Poluarea aerului - sursa de poluare a aerului nu exista in functionatea Atelierului de cosmetica auto. In procesul de construire a acestuia, pot aparea trecător poluarea rezultata din prafuri de ciment si alte materiale.

Construcția proiectata este izolata din punct de vedere fonic prin executarea unei tâmplarii izolante si pereți cu izolații si grosimi corespunzătoare astfel incat nu se pune problema unor poluări fonice.

Poluarea solului - se va urmări colectarea in mod organizat a deșeurilor rezultate in timpul proceselor de construire, din funcționarea Atelierului de cosmetica auto si utilizarea locuințe.

Deseurile rezultate din funcționarea Atelierului de cosmetica auto si a locuinței se vor colecta selectiv in containere specializae pentru hârtie, plastic si menajer.

Insorirea locuinței - locuința va avea ferestrele pe latura de vest spre str. Verde si pe latura de nord spre str. Alba lulia. Camerele de locuit se vor amplasa exclusiv pe latura de vest astfel incat la solstitiu de iarna, acestea sa beneficieze de minimum 1 % ore de insorire, conform OMS nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind modul de viata al populației, art. 2.

Plantații de aliniament - exista aceste plantații pe str. Verde si str. Alba lulia, dar materialul vegetal trebuie pe alocuri întinerit.

In interiorul parcelelor in zona ZRM se va asigura un minimum de 15 % din suprafața terenului plantata cu vegetație diversa: gazon, arbuști sau arbori

3.8.    OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Obiective de utilitate publică sunt acele obiective care aparțin domeniului public si sunt supuse regimului de drept public. In pateul studiat nu exista asemenea obiective.

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Dezvoltarea urbanistica propusa modifica in parte reglementările prevăzute in PUG -ul orașului Constanta, dar respecta situația de fapt existenta in teren.

Pe parcursul elaborării acestei documentații, de la faza de Certificat de Urbanism si Aviz de Oportunitate s-a realizat si promovarea si obținerea acordurilor si avizelor P.U.Z.

Reglementările urbanistice propuse in acest PUZ s-au stabilit in urma analizei fondului construit existent nou si vechi care poate fi înlocuit si a celorlalte elemente ale zonei:

-    fondul construit existent fara valoare (majoritatea construcțiilor existente sunt parter,aflate in stare mediocra sau rea)

-    dezvoltarea continua a funcțiunilor comerciale si de prestări servicii pe străzile limitrofe pateului: str. Verde si str. Alba lulia.

Propunem spre avizare documentația „ Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitate la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei, conform Aviz de Oportunitate nr. 117528/02.09.2014 ”, Municipiul Constanta si in continuare :

-, Avizarea P.U.Z. , obținerea autorizației de construire si materializarea efectiva a proiectului sunt singurele categorii de intervenție asupra parcelelor in studiu;

-    Asigurarea utilităților, promovarea documentațiilor, obținerea acordurilor si avizelor sunt principalele priorități îndeplinite de investitor.

-    In măsură in care propunerile avansate prin P.U.Z. se incadreaza in prevederile

P.U.G. răspund condițiilor de tema ale investitorului si respecta legislația in vigoare, consideram ca este necesara adancirea studiilor pana la faza PTh.. si DDE.


ÎNTOCMIT,

ARH. OFELIA DOMNAR

„ Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitate la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei, conform Aviz de Oportunitate nr. 117528/02.09.2014 ”, Municipiul Constanta

I, PRESCRIPȚII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism

Prezentul regulament de urbanism s-a întocmit in vederea studierii posibilității amplasării unui IMOBIL P+1E CU DESTINAȚIA DE ATELIER COSMETICA AUTO SI LOCUINȚA DE SERVICIU.

Regulamentul s-a eleborat pentru zona delimitată1 la nord de str. Alba lulia, la sud de str. Valului, la vest de str. Verde si la est de str. Mitropolit Dosoftei, conform Aviz de Oportunitate nr. 117528/02.09.2014 ”, Municipiul Constanta

Regulamentul conține prescripții se recomandări cu privire la organizarea arhitecturala si compoziționala a terenului studiat in corelare cu vecinătățile, transpuse in indicatori urbanistici pentru zona studiata. Regulamentul Local de Urbanism - RLU -detaliaza reglementările din PUZ, fiind elaborate pe baza Regulamentului general de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996.

Aprobarea PUZ si RLU transforma ambele documentații in acte de autoritate ale administrației publice locale.

2. Baza legala a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism-RLU-a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările si completările ulterioare,cu Ordinul M.L.P.A.T.nr.176/N/2000,cu prevederile

HGR nr.525/1996 si cu alte acte legislative specific,dintre care:

-Constituția României

-Codul civil

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si Legea 289/2006

pentru modificarea si completarea Legii 350/2001

-Legea nr.215/2000 privind administrația publica locala

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții

-Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara

-Legea nr.137/1995 privind protecția mediului-Legea apelor nr. 107/1996

-Legea nr. 106/1996 privind protecția civila

-Legea nr.82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

3. Domeniul de aplicare

Prevederile RLU se vor aplica zonei analizata prin PUZ si vor modifica prevederile PUG Constanta aprobat prin HCLM 653/25.11.1999.

Prevederile stabilite in prezentul PUZ si RLU se vor aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor zonei studiate.

In cazul in care ulterior aprobării acestui RLU, apare necesara o modificare, este necesara întocmirea unei alte documentații PUZ pe pateul studiat.

Prin Planuri Urbanistice de Detaliu se pot aduce modificări la prezentul regulament numai in ceea ce privește modificarea POT si a distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului se va desfasura după cum urmeaza:

1.3.1.    Lucrări ce necesita autorizație de construire:

- Pentru lucrările de construire, extindere, reparare, consolidare, protejare precum si orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie executate după aprobarea PUZ si RLU, la construcțiile private (locuințe,comerț,servicii) sau publice (străzi,trotuare,rețele tehnico-edilitare) pe baza CU emis de Primăria Constanta cu avizele specific cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale. Avizele si acordurile se emit de organismele abilitate.

1.3.2.    Lucrări ce nu necesita autorizație de construire

Se pot executa fara Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit in Legea nr.50/1991, modificata prin Oug.nr. 122/2004; Legea nr. 119/2005; Legea

nr.52/2006; Legea nr.376/2006; Legea nr.117/2007. Legea 81/2013, OUG nr. 22/2014

Zonificarea funcționala propusa este evidențiata in planșa “Reglementari

urbanistice, zonificare” in care sunt stabilite condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor,obligatoriu de respectat,in cadrul fiecărei subzone.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4.    Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural construit

-    Spatii verzi amenajate - min. 15% din suprafața lotului_ _——-

-    Vestigii arheologice - raza 10m, in cazul descoperirii acestora. Autorizația de lucrări de intervenție sau de construire in zonele protejate cu vestigii arheologice este permisa numai după obținerea certificatului de descărcare a terenului de sarcina arheologica.

-    Zone de protectie/interdictie - zona dispunând de rețele edilitare complete se instituie interdicție asupra forărilor de puțuri sau construirii de bazine vidanjabile.

-    Zone de protecție fata de construcții si culoare tehnice : - LEA subteran -1,5m din ax, in fiecare parte

5.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public

-    Masuri propuse: prevenirea/diminuarea riscurilor naturale

Conform “Codului de proiectare seismica”P 100-1/2006 amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de hazard seismic definite de:

-accelerația orizontala a terenului ag=0,16g -perioada de colt Tc=0,7 sec

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84,adancimea maxima de inghet este de 80 cm.

In conformitate cu STAS 10101/21-92 “Acțiuni in constructii-lncarcari date din zapada” amplasamentul se gaseste in zona B cu greutatea de referința gz=1,2kN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani, 1,6kN/mp pentru o perioada de revenire de 25 ani si 2,0 kN/mp pentru o perioada de revenire de 50 ani.

Conform STAS 10101/20/90 “Acțiuni in constructii-lncarcari date de vânt” amplasamentul se incadreaza in zona C unde viteza medie lunara pe doua minute =30m/s si presiunea dinamica de baza la inaltimea de 10m deasupra

terenului=0,55kN/mp

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

Protejarea săpăturilor fata de reactiunea clădirilor învecinate se va face după caz, cu sprijiniri (palplanse.piloti forați,pereți mulați,etc.) cu fundații de diverse tipuri (tălpi continui,radiere,piloti,chesoane,barete) rezultate după analiza geotehnica detaliata a fiecărui amplasament.

Volumele de pamant puse in mișcare la realizarea infrastructurilor se vor depozitate in locul indicat de municipalitate.

Parcelele se vor amenaja (plantații, trotuare, platforme) pentru dirijarea si captarea controlata a apelor pluviale.

- Masuri de protecție pentru diminuarea/eliminarea surselor de poluare

Nu se evidențiază riscuri antropice in zona studiata

Datorita dimensiunilor mici ale parcelelor si a procentului de ocupare mare a terenului resturile menajere se vor colecta in recipiente speciale amenajate in incinta proprietății, sau in corpul clădirilor după caz.

Autorizarea construcțiilor in zona studiata se poate face numai cu condiția asigurării branșamentelor la rețelele edilitare existente (respectiv alimentare cu apa si canalizare,alimentare cu energie electrica,alimentare cu gaze sau branșament RADET)

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin PUZ a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publica (străzi,trotuare,rețele tehnico-edilitare).

6.    Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Pentru construcțiile noi se constituie regimul de construire independent.

Construcțiile noi se vor amplasa aliniate la limita proprietății spre strada Verde si strada Alba lulia , in scopul realizării unui front continuu la strada.

Se va urmării diminuarea impactului vizual negativ creat de calcane prin colorarea lor si acolo unde acestea nu se suprapun prin utilizarea de luminatoarelor de tip Nevada.

Sunt acceptate console spre străzile ce limitează pateul in limita a' 60 ;cm de la limita terenului spre trotuar.

7.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Pentru fiecare parcela este obligatorie realizarea celor doua tipuri de accese,

pietonal si carosabil.

Accese pietonale vor asigura si circulația persoanelor cu handicap locomotor. Se interzice depășirea limitei parcelei spre strada cu amenajari aferente acceselor pietonale (trepte, rampe,etc)

Accesele auto către spatiile de parcare sau garare din interiorul parcelelor vor avea latimea minima de 2,5m si panta maxima de 18%.

Pentru clădirile noi a căror funcționalitate impune accesul mijloacelor auto de intervenție PSI pe minimum 2 fatade.se va asigura accesul acestora in interiorul parcelelor printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul pentru stingerea incendiilor (cu excepția amplasamentelor de colt sau a celor cu deschideri la doua străzi).

Ieșirile din garaje si parcaje vor fi bine marcate si semnalizate,astfel incat sa fie vizibile in orice condiții atmosferice. Cotele trotuarelor existente vor fi modificate in vederea accesului la parcaje sau garaje.

Parcajele se vor asigura in limita proprietății. Numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor,astfel:

-locuințe -1 loc de parcare pentru unitatea locativa cu SU sub 100 mp

-2 locuri de parcare pentru unitatea locativa cu SU peste 100 mp

-spatii comerciale -1 loc parcare pentru 35 mp suprafața utila.

-birouri, alimentație publica 1 loc parcare pentru fiecare 30 mp suprafața utila.

8.    Reguli cu privire la echiparea edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare.

La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat.

9.    Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor

Loturile de teren provenite din dezmembrarea parcelelor existente si mai mici de 150 mp nu sunt construibile.

Pentru ca parcele sa fie construibila deschiderea la strada se limitează la minimum 8.00 ml.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

-    Pe fiecare parcela este obligatorie realizarea de spatii plantate pe o suprafața de minim 30% din suprafața terenului.

-    Gardurile spre strada vor avea inaltimea de 1.80 metri, un soclu opac de 0.50m si o parte transparenta; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

-Conform prevederilor PUG Constanta aprobat prin HCLM 653/25.11.1999, zona studiata face parte din UTR16a, subzona ZRL2a.

Având in vedere:

-    amplasamentul zonei studiate in imediata vecinătate a zonei ZRA4 - zona unităților mici si mijlocii productive si de servicii dispersate

-    caracterul pronunțat comercial al străzilor ALBA IULIA si str. VERDE

-    parcele cu suprafețe mici, cuprinse intre 150 - 320 mp cu preponderenta parcelelor de 200.00 mp

-    echipare tehnico-edilitara completa a pateului

se propune ca pateul studiat sa fie impartit in doua zone :

ZRM - ZONA MIXTA DE SERVICII, COMERȚ SI LOCUIRE ce va

cuprinde tot frontal proprietăților aflate la frontul străzilor Verde si Alba lulia

ZRL2m - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM

P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

zona cu funcțiune nemodificata, care va cuprinde proprietățile amplasate la frontal străzii Mitropolit Dosoftei, mai puțin proprietățile care sunt amplasate in vecinătatea str. Alba lulia.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Zona se compune din următoarele subzone de reglementare:

ZRM: zona mixta cu clădiri construite cuplat sau independent, la aliniament, sau cu retrageri de 2-3 ml cu regim de inaltime P+2E; POT max=54%, CUT max=1.62

Zona mixta se caracterizează printr-o mare flexibilitate a diferitelor funcțiuni de interes general.

Zona mixta propusa prelungește zona ZRA4 aflata pe latura de vest a pateului

studiat, facand trecerea de la o zona de servicii la zona de locuire.

Zona mixta studiata in prezentul P.U.Z., este constituita din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț, mici activități productive manufacturiere si locuințe.

ZRL 2m - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție si are următoarele reglementari urbanistice P+2E; POT max=50%, CUT max=1,50 :

funcțiuni permise: locuințe individuale cu maxim P+2 nivele in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru profesiuni liberare in limita a 25 % din AC.

Zona ZRL2m pastreaza caracteristicile zonei ZRL2a cu modificarea POT si CUT.

ZRM - ZONA MIXTA DE SERVICII, COMERȚ SI LOCUIRE

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

-    instituții, servicii și echipamente publice de nivel cartier;

-    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-    servicii sociale, colective și personale;

-    activități manufacturiere;

-    comerț cu amănuntul;

-    spatii prestări servicii ( spălătorii, ateliere de cosmetica auto, ateliere de imprimerie, ateliere de marochinarie, reparații electrocasnice, croitorie, cismarie)

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

-    se admite mansardarea clădirilor, cu încadrarea in coeficientului de utilizare a terenului stabilit pentru subzona;

-    în zonele existente se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni

-    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

-    se interzic următoarele utilizări:

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul mare generat;construcții provizorii de orice natură;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

-    cu următoarele condiționări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulație și pentru zona de locuire:

-    se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate: (2) - front la starada de minim 8 ml'pentru cladirilnsiruite si de minim 12 ml pentru clădiri isolate sau cuplate; adancimea mai mare sau cel puțin egala cu latimea

l

parcelei

-    pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Conform PUZ;

-    echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 1-2 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

-    la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 4.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 2.00 metri pe străzi de categoria a lll-a.

-    în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care sunt servicii sau echipamente publice se pot amplasa pe aliniament sau se pot retrage cu minim 2.50 metri numai cu condiția ca, clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este permisa alipirea la acestea;

-    în cazul intersecției dintre str. Verde si str. Alba lulia se accepta retrageri mai mari de 2.50 ml, pentru sporirea vizibilității.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ;

-    clădirile care se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale

ale parcelelor, alipirea se va face până la o distanță de maxim 10.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu nu mai puțin de 2.00 metri;

-    clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin 1.00 metru pentru parcele cu adancimea de maxim 15 ml si de 2.00 ml pentru parcelele cu adancimea de peste 15.00 ml;

-    în cazul clădirilor comerciale și de producție, prestări servicii se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Conform PUZ;

-    pe fiecare parcela se poate construi fie o clădire principala, fie mai multe clădiri, in funcție de suprafața si dimensiunile parcelei;

-    daca nu exista alte prevederi, clădirile de pe aceeași parcela se vor dispune la o distanta egala cu jumătate din inaltimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

Conform PUZ;

-    toate construcțiile vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica;

-    accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație si va fi dimensionat

astfel încât sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor proiectate;

-    se vor asigura accese pentru persoane cu handicap, dimensionate corespunzător.

-    în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREAAUTOVEHICULELOR

Conform PUZ;

-    staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj privat situat in zona adiacenta, la o distanță de maxim 250 metri;

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Conform PUZ;

-    înălțimea maximă admisibilă este de P+2E, dar la aliniament se va respecta o inaltime

egala cu distanta dintre aliniamentele

-    dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, cu partea de clădire care depășește distanta dintre aliniamente

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Conform PUZ;

-    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;

-    pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Conform PUZ;

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-    racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

-    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă și dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Conform PUZ;

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ

si de protecție de minim 30% din total suprafața teren (ST);

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

-    gardurile spre strada vor avea inaltimea de 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

ZRM - POT maxim = 54% ;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT= mp ADC /mp teren)

ZRM - CUT maxim “ 1.62% ;

ZRL 2m - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 [NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

jSIstt    ‘    //S'.jgsșossxiȘîWșiisi^osi;':^^

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a

terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

•    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

•    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

•    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

•    depozitare en gros;

•    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

•    autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Precizări suplimentare:

•    se introduce interdicție temporara de construcție in zonele de lărgire a infrastructurii rutiere sau de realizare a unor viitoare obiective de utilitate publica, inclusiv perdele de protecție precum si in zonele propuse pentru extinderi pana la aprobarea PUZ;

•    in zonele de protecție a infrastructurii feroviare si rutiere costructiile, extinderile si amenajările noi vor fi autorizate in urma PUZ cu regulament aferent.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

-    se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) - dimensiuni minime parcela de colt

(1) - dimensiuni minime

regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața

(mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu 50 mp reducere cu 25% pentru fiecare fațada reducere cu 50 mp reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC;

pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se

vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC;

clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5.0 metri in cazul

străzilor de categoria I si II si minim 4.0 metri in cazul străzilor de categoria III;

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a

zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III;

in cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei;

clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1.0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si

2.0;

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii conf. Art. 14.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in

mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.0 metri lățime;

accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREAAUTOVEHICULELOR

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri); se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

pentru construcțiile amplasate la intersecții sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

ZRL 2b - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

orice intervenții in zona protejata se vor aviza in condițiile legii; toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi

făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in

rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice

si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ

si de protecție de minim 30% din total suprafața teren (ST);

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

POT maxim = 50%

Art. 15. 1 - Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

-    conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

CUT maxim = 1.50

Art. 16. 1 - Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

4

ÎNTOCMIT,

ARH. DOMNARU O'FELIA,

LEGENDA

| * * muzfusnrtu*

|    ] UNITA PftOPRlEI**l

PARTER. STARE PROASTA


|    ] P»M - P-2-.U.StARf BINA

CK3H TEROTJfUPENTEIJCAREIIUSESCHMBAfiîCLEMEfFTMIlI Ost# uPSwcsmawiNssurt-

*    STRVEPOEML2I

•    STR.ALEAUUAIÎÎ lî

|    1 iwtiAPimiErwESTwmT* scoawscarsh

ansnucnttcruSPE PfKmnn snjouiiscoiMswisn


CIRCULAȚIE CATOSMIA CU UAftCMQE TRECERE POT

CKUATt raOUAlA •TOTUWI

CONTRASEMNEAZĂ —secretar;—


MARPEJXENA6HE

PB£2£N,A PL“Sff Se citește cu planșa us-t


SPKFXTORSKIST

SUPRAFAȚA TEREN REZERVATA PAfiCARlM li KCMTA 9.ERSAU

MM

1IM

SMAFAIA RE2St<ATA PENTRU I2CTUAE

•ISO

MM

SLAWFA1A CTQAIIPENmnAUEHIAIUaKUUînmAnUI ATM STA.«ASE 9 STA Alb IAU

uo

M

SUPRAFAȚA REOAVAIA (WW S’ATA «Ml

uu

JOII


'PREZENIADOCUMETAHENUARECASCOP INTRAREA IN LEGALITATE A UNOR

. 'CONSTRUCȚII EDIRCATEFARAAUTORI2ATIEOECONSTRLHRESAU'■ CARENURESFECTAPREVEDERIlEAUTORIZATIBDECONSTRW

^rttatoPlttSCDAVSWlSft.WBCrlJWASi.ffllOPtS.ni.n---1-.- •"

-ttfT-dpwpujKBnaimesaie{i2lfie«tt‘Jîu: ;    >

-CUT-uT propus marrtcssutfalCeea Clfl aproba! p:us 203».-135x1.20 =1.62

POT a 54 %} CIR B 1.62; H a P+2 POT o 50%; CUTe 1.50] H n P+2


• PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA If GtSLATU APUCASHA, PRECUM SI . CONDlTIILETMPUSEPRINAVIZElE/ACORDURILEEMISEDEINSnTUniLE ' ' AV12AT0ARE, ASTFEL CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICATU. DE ' •    • URSAMSM SI PmVgUL 0£ OPORȚIMTATE.

fPQJJg

ELASOAAJJ Ttt (Pini noi fflitiaa li «ort 4t». MBA TUIA ta li4 CI a VAUAOl ta nu »«A. VUW u a «a a

Ur. MIIRUPOin DCOFTEL rtAwnlbeTWItaHK. I1TS!«/WW»H

SUrtUAJCtBAIARra

«cuuA'to: «A vraco « «cuua

Aii s?^

MU OII*

REGLEMENTARI URBANISTICE Lf3