Hotărârea nr. 28/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI SITUAT IN CIMITIRUL MUNICIPAL CONSTANTA, FIG. A1, LOT 8, DOMNULUI UCEANU AUREL, REVOLUTIONAR, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 1079/2014 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA, DEFINITIVA SI IREVOCABILA


HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, figura Al, lot 8 situat în Cimitirul municipal Constanța, domnului Uceanu Aurel-revoluționar conform Sentinței civile nr.1079/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța definitivă și irevocabilă

Consiliul local al municipiului din data de_


Constanța _2015;


întrunit în


ședința ordinară


Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 6718/16.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.6717/16.01.2015 ;

Având în vedere adresa Serviciului juridic nr.151797/09.12.2014 precum și adresa Direcției gospodărire comunală nr.161961/09.12.2014;

Văzând Sentința civilă nr.1079/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.9215/118/2013, definitivă prin Decizia civilă nr.H99/CA/16.10.2014 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal;

în temeiul dispozițiilor art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art.5, alin.(l), lit. "i" din Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 și H.G.nr.1412/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 4,50 mp reprezentând loc de veci-figura Al, lot 8 situat în Cimitirul municipal Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă atribuirea în proprietate, fără plată, domnului Uceanu Aurel a terenului prevăzut la art.l, în vederea executării de lucrări definitive (criptă+cruce) având ca scop realizarea înhumărilor.

(2) Atribuirea în proprietate se face în condițiile prevăzute de art.35, alin.3 din H.G. nr.1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul administrare cimitire din cadrul Direcției gospodărire comunală și domnul Uceau Aurel.

Art. 4- Serviciul administrare cimitire va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

Art. 5 - Proprietarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6 - Formalitățile de publicitate imobiliară se vor efectua de proprietar.

Art. 7 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Constanța va comunica prezenta hotărâre domnului Uceanu Aurel domiciliat în Constanța, str.Soveja nr.69, bl.45A, sc.A, et.6, ap.24, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărire comunală, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR.


2015

PLAN DE SITUAȚIE Scara T50 Eiquro. A 1

Loc 8

S = 4,50 mp

Loc 9

3,00


Loc 20


S = 4,50mp


Loc 7


_d

O

Q_

U

C

’c

CL

Qj

Qj

<T


primăria municipiului constanta

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCMIMB

Nr.

Data


ta*ta