Hotărârea nr. 278/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU AFERENT UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou club pentru pensionari

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 163277/18.11.2015,

Consultând referatul Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, înregistrat sub nr. 163261/18.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct 2 și art.115, alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea spațiului aparținând S.C. METACHIM S.A., situat în Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr.66, Bl. LE 9 , pentru înființarea unui club pentru pensionari în care se desfășoară diverse activități și se servesc băuturi calde.

Art.2 Se aprobă constituirea unei comisii de specialiști din cadrul Direcției administrație publică locală și Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe din cadrul Primăriei municipiului Constanța ale cărei atribuții și componență vor fi stabilite prin dispoziție de primar.

Art. 3 Chiria va fi negociată de comisia stabilită prin prezenta hotărâre în următoarea componență:

1.    Candindatu Gabriel

2.    Onciu Carmen

3.    Gima Stelian

4.    Dede Perodin

5.    Zahariciuc Iuliana

6.    Iordache Oana

7.    Herda Elena


consilier local

consilier local

consilier local

consilier local

reprezentant al Direcției Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe

reprezentant al Direcției Administrație Pubică Locală

reprezentant al Direcției Financiare

Art. 4 Se împuternicește primarul să semneze contractul de închiriere pentru spațiul aferent clubului pentru pensionari.

Art.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va

comunica prezenta hotărâre Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Dobre Mircea

Constanța

l\ir> 278/    2015 __