Hotărârea nr. 277/2015

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliu^! o cal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din

Luând în dezbatere expune'ea de /PPpye Qrpzentap, de domnul vlceprlmar Decedai Fagădău înregistrată sub    , p'ocesui

verbal al Comisiei de fond locativ $1 repartizare spații de locuit nr. 10515/01.10.2015, raportul Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 10956/18.11.2015 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat ,raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentr u adm nistrație publică, jur dică, apă'area ordinii publice., respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imofc e in subord nea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu dispoziții c Legii nr.287/2009 privind Cocul Civil republicată/ Capitolul V privind ocațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu moc fi carii e si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor arc. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art.l - Se anulează pozițiile nr. 5, 12, 13 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 43/30.03.2015 și pozițiile nr. 2, 5, 7 din arexa nr. 1 la H.C.L. nr. 125/02.06.2015 , pentru ca-e nu s-au încheiat contracte de închiriere

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 1 ce face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se ap-obă extinderea Spațiilor ce locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâ-e.

Art.4 - Compartimentul comisiilor dc specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâ'e, Direcție administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .    „

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ...... consilieri din 27 de

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Dobre Mircea

CON^NȚA


27.11.2015


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.......


277/2015


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adresa imobilu ui

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Portilei nr. 1

2 ca mere+depend nțe

S-41,43 mp

Ghicu Gabriel

4 persoane

2

Str. Bravi or nr. 5, BI.T1, ap. 50

1 cameră + dependințe

S-11,50 mp

Șuiu Radu Ilie

1 persoana

3

Str. Șomeș nr. 28, Bl. CS28, et. 1, ap. 16

I cameră i dependințe

S=41,01 mp

Pastrama Safinas

2 persoane

4

Str. Traian nr. 37

1 cameră+dcpcndințe

S=26,00 mp

Dragan Victor

1 persoana

5

Str. Ion Banescu nr. 4

2 camere+dependințe

S 49,00 mp

lonescu Emil

4 persoane

6

Str. Kogalnîccanu nr. 28

2 camere+depend nțe

S=147,13 mp

lonescu Cristian

3 persoane

7

Str. Traian nr. 17

2 camere +deoendințe

S= 36,59 mp.

Cuțitaru Dimitrie

3 persoane

8

Tudor V adimirescu nr. 17

2 cam +cependlnte

S-53,36 mp

Ghlnea Gneorghe Silviu

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea

LA


ANEXA NR 2

H.C.L. NR.......


277/2015


TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNUI SPAȚIU DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. crt.

Adre$a imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Bd. Mircea cel Bătrân nr. 30 l camera + dependințe

S=50,20 mp

Cană Niculina

6 persoane

2

Str. Callatis nr. 26- cu Intrare din Str. Vântului nr. 5

1 cameră + dependințe 5=21,38 mp

Cristea Mihaela

4 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea