Hotărârea nr. 274/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “BLACK SEA BIKE – DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA + BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE-BSB“

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții "Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015    •

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.163109/17.11.2015, referitoare la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții "Black Sea Bike -Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik cross border region by bike - BSB";

Consultând referatul Direcției tehnic-achiziții nr.163456/18.11.2015, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.5 lit."d" din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea Devizului genera! aferent obiectivului de investiții "Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta -Balchik cross border region by bike - BSB", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

22 ' •

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța .    274


2015


Proiectant General: SC Wind Technologies SRL Beneficiar: UAT Municipiul Constanta

Anexa la HCL_


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik Cross Border Region By Bike - BSB

Actualizat conform anexa 4, art.5, lit."d" din H G. 28/2008, cu modificările si completările ulterioare

1 infoeuro = 4,4223 (octombrie 2015)

Nr.

crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare investiție aprobata cf. HCL 269/2013

valoare (fara TVA)

(TVA)-24%

valoare (inclusiv TVA)

mii lei

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

13.1660

11.0640

2.5019

2.6554

13.7194

3.1023

1.2.1

STATII 20 BICICLETE

4.5160

3.7800

0.8548

0.9072

4.6872

1.0599

1.2.2

STATII 40 BICICLETE

8.6500

7.2840

1.6471

1.7482

9.0322

2.0424

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului si aducere la starea

inițiala

0

0

0

0

0

0

TOTALCAPITOLUL 1

13.1660

11.0640

2.5019

2.6554

13.7194

3.1023

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

2.1

Chelt pt asig utilităților necesare obiectivului

136.9310

122.4360

27.6860

29.3846

151.8206

34.3307

2.1.1

Branșament electric

73.7320

59.0880

13.3614

14.1811

73.2691

16.5681

2.1.2

Instalații electrice

63.1990

63.3480

14.3247

15.2035

78.5515

17.7626

TOTAL CAPITOLUL 2

136.9310

122.4360

27.6860

29.3846

151.8206

34.3307

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0

0

0

0

0

0

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

21.0660

67.7640

15.3232

16.2634

84.0274

19.0008

3.3.

Proiectare si inginerie

10.5330

9.9120

2.2414

2.3789

12.2909

2.7793

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

0

0

0

3.5

Consultanță

0

0

0

0

0

0

3.6.

Asistență tehnică

1.1980

1.1500

0.2600

0.2760

1.4260

0.3225

3.6.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

0

0

0

3.6.2

Asistenta tehnica pentru supravegherea investiției

1.1980

1.1500

0.2600

0.2760

1.4260

0.3225

TOTAL CAPITOLUL 3

32.7970

78.8260

17.8247

18.9182

97.7442

22.1026

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

89.5320

66.8280

15.1116

16.0387

82.8667

18.7384

4.1.1.

STATII 20 BICICLETE

36.4230

27.6240

6.2465

6.6298

34.2538

7.7457

4.1.2.

STATII 40 BICICLETE

53.1090

39.2040

8.8651

9.4090

48 6130

10.9927

4.2.

Utilaje tehnologice

0

0

0

0

0

0

4.2.1

Montaj utilaje tehnologice

0

0

0

0

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu

montaj

2,796.5430

2,768.5800

619.4800

664.4592

3,433.0392

776.3017

4.3.1

Echipamente statie 20 locuri

1,148.1100

1,136.6400

254.3274

272.7936

1,409.4336

318.7105

4.3.2

Echipamente statie 40 locuri

1,648.4330

1,631.9400

365.1526

391.6656

2,023.6056

457.5912

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transp-Server

25.4550

25.2000

5.6386

6.0480

31.2480

7.0660

4.5

Dotări

794.3730

786.4250

175.9655

188.7420

975.1670

220.5113

4.5.1.

Biciclete pentru 24 de statii

770.2340

770.2500

172.3463

184.8600

955.1100

215.9758

4.5.2.

Calculatoare

24.1380

16.1750

3.6192

3.8820

20.0570

4.5354

4.6

Activitati necorporale

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

3,705.9030

3,647.0330

816.1957

875.2879

4,522.3209

1,022.6174

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0

0

0

0

0

0

5.1.1.

Construcții si instalații afer. organizării de șantier

0

0

0

0

0

0

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0

0

0

0

0

0

5.2

Comisioane, cote taxe costul creditului: 1,15%xC+M

3.2350

2.3038

0.5209

0

2.3038

0.5209

5.2.1

Taxe ISC (0,6%)

1.9170

1.2020

0.2718

0

1.2020

0.2718

5.2.2

Cota Casa Constructorilor (0,5%)

1.1980

1.0016

0.2265

0

1.0016

0.2265

5.2.3

Taxa OAR (0,05%)

0.1198

0.1002

0.0226

0

0.1002

0.0226

5.2.4

Costul creditului

0

0

0

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute: 1%

2.3960

2.0033

0.4530

0.4808

2.4841

0.5617

TOTAL CAPITOLUL 5

5.6310

4.3071

0.9739

0.4808

4.7878

1.0827

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice si teste

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

3,894.4280

3,863.6661

865.1822

926.7269

4,790.3930

1,083.2356

din care C + M

239.6280

200.3280

45.2995

48.0787

248.4067

56.1714

Proiectant General:

SC Wind Technologies SRL lulia Mihalache