Hotărârea nr. 273/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATĂ P+7E+T, IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO-ALBATROS”, DUPA ACHIZITIA LUCRARILOR SUPLIMENTARE

^oNSTAA/r^ românia 1    4 JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire parcare muitietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros ", după achiziția lucrărilor suplimentare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 27.11.2015 _,

Luând în dezbatere.expunerea de motive a domnului viceprimar Decebai Fă-gădău nr. 163437/18.11.2015 referitoare la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire parcare muitietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros", după achiziția lucrărilor suplimentare.

Consultând referatul Direcției tehnic-achiziții nr.163440/18.11.2015, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și rapoartul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si prevederile art.5 lit."d" din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. d) si art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire parcare muitietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros ", după achiziția lucrărilor suplimentare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, Direcției programe si dezvoltare, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE '

Constanța

v, 273    / 2015


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, IN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO-ALBATROS actualizat conform anexa 4, art. 5, lit. "d"din HG 28/2008, cu modificările si completările

4.4343 lei/eurodin    nov 2015

cota TVA 24%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 168/2015 mii lei fara TVA

Valoare (fara TVA) -actualizare nov 2015

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

31.5188

31.5188

7.1080

7.5645

39.0833

8.8139

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

17.4367

17.4367

3.9322

4.1848

21.6215

4.8760

TOTA

. CAPITOL 1

48.9555

48.9555

11.0402

11.7493

60.7048

13.6898

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Deviere conducte refulare ape uzate

57.0916

57.0916

12.8750

13.7020

70.7936

15.9650

2.2.

Drumuri, platforme

165.1414

107.9556

24.3456

25.9093

133.8649

30.1885

2.3.

Racord la rețeaua de alim.cu en elecrtica

20.3852

20.3852

4.5972

4.8925

25.2777

5.7005

2.4.

Branșament apa si racord canalizare menajera

28.3196

28.3196

6.3865

6.7967

35.1163

7.9192

2.5.

Extindere branșament canalizare menajera, inclusiv cămine

65.5635

65.5635

14.7855

15.7352

81.2987

18.3341

2.6.

Canalizare pluviala (cu sistem de rigole cu substrat filtrant)

161.0569

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTA

.CAPITOL 2

497.5582

279.3155

62.9898

67.0357

346.3512

78.1073

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7.1420

7.1420

1.6106

1.7141

8.8561

1.9972

3.3

Proiectare si inginerie

396.0000

396.0000

89.3038

95.0400

491.0400

110.7368

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

91.5993

88.2000

19.8904

21.1680

109.3680

24.6641

TOTA

L CAPITOL 3

494.7413

491.3420

110.8049

117.9221

609.2641

137.3980

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9,955.1137

9,894.1992

2,231.2877

2,374.6078

12,268.8070

2,766.7968

4.1.1. Rezistenta

6,616.1650

6,616.1650

1,492.0427

1,587.8796

8,204.0446

1,850.1330

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

HCL 168/2015 mii lei fara TVA

Valoare (fara TVA) -actualizare nov 2015

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

7

4.1.2. Arhitectura

2,732.8206

2,671.9064

602.5543

641.2575

3,313.1640

747.1673

4.1.3 Instalații electrice

386.8550

386.8547

87.2414

92.8451

479.6998

108.1794

4.1.4. Instalații sanitare

193.5960

193.5960

43.6588

46.4630

240.0591

54.1369

4.1.5. Ventilații

25.6770

25.6770

5.7905

6.1625

31.8395

7.1803

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTA

L CAPITOL 4

9,955.1137

9,894.1992

2,231.2877

2,374.6078

12,268.8070

2,766.7968

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

81.0150

81.0150

18.2701

19.4436

100.4586

22.6549

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații

73.2150

73.2150

16.5111

17.5716

90.7866

20.4737

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.8000

7.8000

1.7590

1.8720

9.6720

2.1812

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului (ISC +CC+OAR=1,35%(C+M)

142.7604

138.9917

31.3447

138.9917

31.3447

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (2,34879%)

260.1845

511.8960

115.4401

122.8550

634.7510

143.1457

TOTA

L CAPITOL 5

483.9599

731.9027

165.0549

142.2986

874.2014

197.1453

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar    i

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTA

L CAPITOL 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL GENERAL

11,480.3285

11,445.7149

2,581.1774

2,713.6136

14,159.3285

3,193.1372

din care C+M

10,574.8423

10,295.6852

2,321.8287

2,470.9644

12,766.6496

2,879.0676


PROIECTANT,

S.C. ARCADIA ENGINEERINq

Director General tkWep.iNG

V/S rx A