Hotărârea nr. 272/2015

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și

privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015

domnului


Luând în dezbatere expunerea de motive nr.    a domnului

viceprimar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii,


prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

Luând în considerare referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 9310/12.11.2015 ;

Având în vedere dispozițiile H.C.L nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 207 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „b", „c" și „d", art.3 lit. „c" și^art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 11 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 * Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției proiecte și dezvoltare, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției tehnic achiziții, Direcției gospodărire comunală, S.P.I.T. Constanța și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

MIRCEA DOBRE

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR, 272    / . .    2015


ROMÂNIA    Anexa 1 la H.C.L. NR. 272

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


2015


ANEXA 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare Trama stradala a Municipiului Constanța


A. Lucrări de întreținere și repara ;ii curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații sunt următoarele :


1.    DOI

2.    D02

3.    D03

4.    D04

5.    D05

6.    D06

7.    D07

8.    D08

9.    D09

10.    D10

11.    DII

12.    D12

13.    D13

14.    D14

15.    D15

16.    D16

17.    D17

18.    D18

19.    D19

20.    D20

21.    D21

22.    D22

23.    D23

24.    D24

25.    D25

26.    D26


DECAPARE SISTEM RUTIER EXISTENT -SĂPĂTURĂ ÎN TEREN TARE ȘI FOARTE TARE -REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ CU APORT DE MATERIAL PÂNĂ LA 10 CM -REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ FĂRĂ APORT DE MATERIAL -

DESFACERE TROTUAR DALE 50X50X8 -DEMOLARE BORDURI PREFABRICATE 20X25 -DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ -


5098,99 LEI / 100MC 4685,21 LEI / 100MC

1909,42 LEI / 100MP

1184,68 LEI / 100MP 9,50 LEI / MP 1521,11 LEI / 100ML 1401,85 LEI / 100MP


DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT - 135,58 LEI / MC


3683,98 LEI/100ML

2788.93    LEI / 100ML

6296.93    LEI / 100ML

117,90 LEI / MC

138.86    LEI / MC 170,87 LEI / 100MP

149.86    LEI / MC 7157,21 LEI / 100MP 803,92 LEI / 100MP

229,78 LEI / TO

230,69 LEI / TO


RIDICARE LA COTA BORDURI PREF. 20X25 -BORDURI PREFABRICATE 10X15 -BORDURI PREFABRICATE 20X25 -SUBSTRAT NISIP -

FUNDAȚIE DE PIATRĂ SPARTĂ -AMORSARE SUPRAFEȚE -STRAT DE FUNDAȚIE DIN AGREGATE 0-63 MM -REPARAȚII TROTUARE PAVELE AUTOBLOCANTE FREZARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ - 4 CM -STRAT DE LEGĂTURĂ BINDER BAD 25 - 5 CM -STRAT DE BAZĂ DIN MIXTURĂ ASFALTICĂ AB2 -STRAT DE UZURĂ BA 16 -4 CM CU AȘTERNERE MECANICĂ -

STRAT DE UZURĂ BA 16 CU AȘTERNERE MANUALĂ - 4 CM -

STRAT DE UZURĂ BA8-3 CM CU AȘTERNERE MANUALA- 22,55 LEI / MP STRAT DE UZURĂ BA8-4 CM CU AȘTERNERE MANUALĂ- 28,72 LEI / MP ADUCERE LA PROFIL CU BA8 CU AȘTERNERE MANUALĂ- 292,26 LEI/TO ADUCERE LA PROFIL CU BA16 CU AȘTERNERE MANUALĂ-287,27LEI/TO REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 4 CM -    59,49 LEI /MP


27,62 LEI / MP

30,12 LEI / MP


27.    D27 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 6 CM -

90,88 LEI /MP 87,08 LEI / MP


28.    D28 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BAD25 - 6 CM -

29.    D29 MARCAJ RUTIER CLASSIC - LONGITUDINAL (600pM)

2776.09 LEI / KM.ECHIV

30.    D30

31.    D31

32.    D32

33.    D33


MARCAJ RUTIER CLASSIC - TRANSVERSAL (600pM)    22.14 LEI / MP

STRAT DE UZURĂ MAS 16 - 4CM CU ASTERNERE MECANICA -

38,38 LEI/MP

MIXTURA ASFALTICA MAS 16 -    311,41 LEI/TO

MARCAJ RUTIER TRANSVERSAL CU VOPSEA BICOMPONENTA 73.06 LEI / MP

34.    D34. MARCAJ RUTIER LONGITUDINAL CU VOPSEA BICOMPONENTA

66.15 LEI / MP

115.77 LEI / MP 18.10 lei / MP

441.12 LEI / MP 323.52 LEI / MP 22.14 LEI / MP 24.55 LEI / MP 130,41 LEI / MP 503,40 LEI / TO 300,76 LEI / MC


35.    D35. COVOR BICOMPONENT LA RECE ( ROȘU )

36.    D36. AMORSA PENTRU MARCAJ RUTIER

37.    D37. MARCAJ RUTIER CU PREFORMAT COLORAT

38.    D38. MARCAJ RUTIER CU PREFORMAT ALB

39.    D39. VOPSITORIE BORDURI CULOARE ALBA

40.    D40. VOPSITORIE BORDURI CULOARE ROȘIE

41.    D41

42.    D42

43.    D43

44.    D44


REPARAȚII TROTUARE CU DALE DIN BETON MIXTURĂ STOCABILĂ TURNAREA BETONULUI SIMPLU STRAT DE FUNDAȚIE SAU REPROFILARE DIN PIATRĂ

SPARTĂ PENTRU DRUMURI CU AȘTERNERE MANUALĂ- 200,96 LEI / MC

B. Cheltuieli cu amortizarea pentru construcții, reparații capitale și modernizări tramă stradală a municipiului Constanța.

Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor apartinand domeniului public si privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin amortizare lunara, conform H.G.nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Costurile cu amortizarea investițiilor efectuate pe domeniul public, care nu au scop comercial, sunt recunoscute ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal si vor fi acoperite din capitalul social al societății.

Codul de clasificare pentru infrastructura drumuri, alei , străzi cu toate accesoriile necesare ( trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație ), cu îmbrăcăminte de beton asfalt sau pavaj pe fundație supla este 1.3.7.2 cu o durata normala de funcționare de 30 de ani.

C.    Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru urmărire si verificare proiecte, consultanta (control laborator), asistenta tehnica, urmărire execuție, expertize tehnice ca urmare a schimbărilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de execuție si documentație de avizare - conform facturii lunare.

D.    Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.8 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

E.    Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

F.    Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI. Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații, pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport ) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

G.    Impozite si taxe .

H.    Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

I.    Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

J. Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ