Hotărârea nr. 270/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA

HOTARARE

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015_

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.163191/17.11.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrației publice locale, Serviciul asistență și protecție socială, înregistrat sub nr. 163190/17.11.2015, cu privire la situația medicală deosebită a doamnei Dragnea Gabriela;

Având în vedere prevederile art.28 alin. 2 și alin. 5 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garant, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cele ale art. 1 lit. "a" ale H.C.L. nr.155/31.07.2015 privind acordarea ajutoarelor de urgență, precum și cele ale art. 15 din Legea 292/2011 asistenței sociale;

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 6 lit. "a" pct. 2 și ale art. 115 alin 1 lit. "b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela, în cuantum de 4.400 lei/lunar, începând cu 01.01.2016 și până la finele anului 2016, în vederea acoperirii cheltuielilor cu tratamentul medicamentos, materialelor chirurgicale, materialelor pentru prevenirea sau tratarea escarelor și scutecelor de unică folosință, fiind diagnosticată cu "traumatism cu fractura la nivelul coloanei cervicale C3-C4, tetraplegie spastica, traheostomie, tulburări sfincteriale".

Art.2 Direcția financiară va vira lunar suma de 4.400 lei în contul R011BRMA0999100042634212 deschis la Banca Românească, al cărui titular este fratele susnumitei, domnul Dragnea Eduard-Marian, deoarece doamna Dragnea Gabriela este nedeplasabilă.

Art.3 Prezentarea documentelor în vederea justificării modului de cheltuire a sumei de 4,400 lei/lunar, se va face până la data de 15 a lunii următoare. în cazul în care nu a fost cheltuită toată suma pusă la dispoziție, domnul Dragnea Eduard-Marian va depune diferența la casieria instituției, Nerespectarea acestei obligații va duce !a recuperarea sumei încasate

Art.4 Se împuternicește domnul Decebal Făgădău, prin executiv, la recuperarea sumelor încasate de domnul Dragnea Eduard-Marian și nejustificate conform prevederilor prezentei hotărâri,

Art.5 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate, Direcției administrație publică locală, Serviciului de asistență și protecție socială, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință,

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DOBRE MIRCEA    „

_ CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

ENACHE MARCELA

CONSTANȚA

NR, 270    /    2015_