Hotărârea nr. 27/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL 160/2013 PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA DE LA SC BALCAN EXPRES SRL

Qț4STA/VROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind modificarea H.C.L.nr.160/17.06.2013 privind trecerea unui imobil în proprietatea privată a municipiului Constanța de la S.C. BALCAN EXPRES.S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data d e 13.02_2 015.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.15427/03.02.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 15426/03.02.2015;

Având în vedere adresa S.C. BALCAN EXPRES S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.163908/15.12.2015;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 1, art. 45, alin.l și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea art.l alin.2 din H.C.L.nr.160/2013 în sensul că îl loc de valoarea de 71.524,3550 Ron (715.243.550 lei vechi) se va citi valoarea 3.150lei, fără TVA .

Art. 2 - Celeîalte prevederi ale H.C.L.nr.160/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. BALCAN EXPRES S.R.L, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 19

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.


27


/ 2015