Hotărârea nr. 269/2015

HOTARARE PRIVINDMODIFICAREA HCL NR. 181/2015 PRIVIND STATUL DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național -Programul Rabla 2015 " .

Consiliul local al municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data de 13.10,2015_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 138773/01.10.2015 ;

Consultând raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sociale , buget , finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța , raportul Comisiei de specialitate nr.5, pentru administrația publică , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului ;

Având în vedere prevederile art.30 lit.n, din Ordinul nr.609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;art. 13 lit. s din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul de mediu ;

Având în vedere dispoziția nr. 1961/16.07.2015, privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate , aparținând Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța ;

In temeiul prevederilor art.36 alin(2), lit.b; alin.(4),lit.(d) si ale art.115 ,alin.(1),lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național -Programul Rabla 2015 " , care are ca scop achiziționarea unui autovehicul nou, mai puțin poluant , în schimbul predării spre casare a autovehiculului uzat .

Art. 2. Se aprobă casarea autovehiculului uzat , ale cărui date de identificare se găsesc in anexa nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și acordul privind achiziționarea unui autovehicul nou prin " Programul de stimulare a Parcului auto național Programul Rabla 2015".

Art. 3. Prima de casare în cuantum de 6.500 lei , reprezentând valoarea tichetului valoric , se va suporta de către Administrația Fondului de Mediu din cadrul Ministerului Mediului , Apelor si Pădurilor , în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național-Programul Rabla 2015".

Art. 4 . Diferența până la acoperirea prețului integral de achiziționare a autoturismului nou, se va asigura de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța din veniturile proprii, conform listei de investiții aprobată .

Art. 5 . Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții , Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța , în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța ,spre știință .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Do bre Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Nr. 213/2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1 la HCL nr.


213/2015


SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANTA

Nr.

crt.

Marca

Caroseria

Nr.

înmatricul

are

Capacit

ate

cilindric

a

Anul

fabrica

tiei

Data

primei

înmatricul

ari

Culoare

Nr.

identificare

Serie

motor

Combusti

bil

Nr.

inventar

Amortiza

re

mijloc

fix

Nr. si seria certificatul l de

înmatricul

are

1

Dacia

Break 4+1 usi

CT.02.MHB

1397 cm

1994

18.10.1994

Grey

nikel

1237607

UU1R13311S

0166269

125755

benzina

20043

integral

C378509T

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Do bre Mircea