Hotărârea nr. 268/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2016

qONSTAA/t^


ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    .

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 155491/04.11.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău,

raportul nr. 120273/25.08.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publica locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, aparărea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

avizul favorabil nr. 138854/01.10.2015 al Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală Constanța,

adresa nr. 47568/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 154268/03.11.2015 , Văzând prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice emis de Ministerul Administrației și Internelor - Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, repartizate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)    59 numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici

b)    298 numărul maxim al funcțiilor publice vacante care vor fi ocupate prin recrutare

c)    59 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate în vederea promovării

d)    59 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării în vederea promovării

e) numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice de execuție pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale este stabilit astfel:

Funcția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

secretar al consiliului focaf

1

1

0

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

13

10

3

director executiv adjunct în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

8

8

0

șef serviciu

47

39

8

șef birou

9

5

4

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

Total categoria funcționari publici de conducere

79

64

15

auditor clasa I qrad profesional asistent

1

1

0

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

auditor clasa I grad profesional superior

2

2

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

2

2

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

4

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

5

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

0

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

0

consilier clasa I grad profesional asistent

4

2

2

consilier clasa I grad profesional principal

6

4

2

consilier clasa I grad profesional superior

42

36

6

inspector clasa I grad profesional debutant

37

7

30

inspector clasa I grad profesional asistent

36

23

13

inspector clasa I grad profesional principal

78

65

13

inspector clasa T gracf profesional superior

165

150

15

Expert grad profesional asistent

0

0

0

Expert grad profesional principal

0

0

0

Expert grad profesional superior

3

3

0

Funcții publice specifice clasa I

118

73

45

Total funcții publice clasa I

513

384

129

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

13

11

2

Total funcții publice clasa II

13

11

2

Referent clasa III grad profesional debutant

1

1

0

Referent clasa III grad profesional asistent

7

5

2

Referent clasa III grad profesional principal

8

7

1

Referent clasa III grad profesional superior

46

45

1

Funcții publice specifice clasa III

160

12

148

Total funcții publice clasa III

222

70

152

Total funcții publice execuție

748

465

283

Total funcții publice

827

529

298

ART. 2 - Planul de ocupare a funcțiior publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pentru anul 2016, va cuprinde următoarele :

a) Număr de funcții publice rezervate în vederea promovării în grad- 59

posturi

-    consilier juridic clasa I grad superior - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad pincipal)

-    consilier juridic clasa I grad principal - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent)

-    consilier clasa I grad superior - 1 post f se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal)

-    consilier clasa I grad principal - 1 post ( se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad asistent)

-    inspector clasa I grad superior - 21 posturi ( se reorganizează 21 posturi de inspector clasa I grad principal)

-    inspector clasa I grad principal - 10 posturi ( se reorganizează 10 posturi de inspector clasa I grad asistent)

-    referent clasa III grad superior - 1 post ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad principal)

-    referent clasa III grad principal - 2 posturi ( se reorganizează 2 posturi de referent clasa III grad asistent)

-    auditor clasa I grad superior - 1 post ( se reorganizează 1 post de auditor clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad superior - 13 posturi ( se reorganizează 13 posturi de polițist local clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad principal- 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de polițist local clasa I grad asistent)

-    polițist local clasa III grad superior - 3 posturi ( se reorganizează 3 posturi de polițist local clasa III grad principal)

ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de    de consilieri din 27 de membri.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONST NR. J

qoNSTaa/7-^ ROMANIA

® I JUDEȚUL CONSTANTA Lfl m MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 1


PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2016    n ~

z.0- Abă/Sofs

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

Nr .maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr .maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr .maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

13

io

3

0

0

0

0

3

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

8

8

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

47

39

8

0

0

0

0

8

sef birou

9

5

4

0

0

0

0

4

funcții publice de conducere specifice

1

i

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

79

64

15

0

0

0

0

15

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

0

0

1

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

2

2

0

1

0

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

2

2

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

4

2

0

2

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

5

1

2

1

2

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

0

1

0

1

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

4

2

2

0

1

0

0

2

consilier clasa I grad profesional principal

6

4

2

1

1

1

0

2

consilier clasa I grad profesional superior

42

36

6

1

0

1

0

6

inspector clasa I grad profesional debutant

37

7

30

0

0

0

0

30

inspector clasa I grad profesional asistent

36

23

13

0

10

0

0

13

inspector clasa I grad profesional principal

78

65

13

10

21

10

0

13

inspector clasa I grad profesional superior

165

150

15

21

0

21

0

15

Expert grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Expert grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

Expert grad profesional superior

3

3

0

0

0

0

0

0

Funcții publice specifice clasa I

118

73

45

16

16

16

0

45

Total funcții publice clasa I

513

384

129

53

53

53

0

129

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

13

11

2

0

0

0

0

2

Total funcții publice clasa II

13

11

2

0

0

0

0

2

Referent clasa HI grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

Referent clasa IU grad profesional asistent

7

5

2

0

2

0

0

2

Referent clasa HI grad profesional principal

8

7

1

2

1

2

0

1

Referent clasa IU grad profesional superior

46

45

1

1

0

1

0

1

Funcții publice specifice clasa III

160

12

148

3

3

3

0

148

Total funcții publice clasa Hi

222

70

152

6

6

6

0

152

Total funcții publice execuție

748

465

283

59

59

59

0

283

Total funcții publi^e^

827

529

298

59

59

59

0

298

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZÂ SECRETAR, MARCELA enaphe