Hotărârea nr. 267/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE , TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    .

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr., prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul de fundamentare nr. S 93366/13.11.2015 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în baza prevederilor H.C.L. nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și a^te Venituri ale Bugetului Local,

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, și ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere implementarea standardelor EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE


Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aborgă HCL nr. 296/2013 cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ori de câte ori se face trimitere la Anexa 1 din HC.L. nr. 296/2013, trimiterea se va considera a fi făcută la prezenta hotărâre.

l"

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta, Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire, o va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului Constanța, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Adoptată de


consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Erjaphe


cela E


CONSTANȚA


Nr. cUq 4- / «27-^’ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la H.C.L. nr.    / gXoAf


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.l Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța este organizat și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 354/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea normelor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ca structură funcțională cu caracter permanent, fiind un serviciu public specializat, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Constanța și coordonarea Primarului municipiului Constanța în calitate de ordonator principal de credite.

Art.2 Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local are sediul în municipiul Constanța.

Art.3 Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local are un patrimoniu propriu format din bunuri mobile și imobile.

Art.4 Finanțarea cheltuielilor aferente Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local se face pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local Constanța.

Art.5 Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local are ștampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conținut: România, Consiliul Local Constanța, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art.6 Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și amenzilor, soluționarea contestațiilor și a plângerilor formulate la actele de control și de impunere, precum și executarea creanțelor bugetare locale.

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local va încasa zilnic de la persoane fizice și juridice sume reprezentând datorii către bugetul local care vor fi depuse a doua zi în contul Primăriei Municipiului Constanța deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art.7 Structura organizatorică a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local cuprinde 18 servicii și 4 birouri cu competențe legale în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere și amenzilor, soluționarea contestațiilor și plângerilor formulate la actele de control și impunere, executarea creanțelor bugetelor locale, precum și în asigurarea bunei funcționări a întregului serviciu public, după cum urmează:

1.    Directorul Executiv

2.    Directorul Executiv Adjunct care are în subordine următoarele servicii:

a.    Serviciul Management Integrat

b.    Serviciul Juridic

c.    Serviciul Financiar Contabilitate

d.    Serviciul Resurse Umane

e.    Serviciul Achiziții Publice

f.    Serviciul Tehnic Investiții

g.    Serviciul Informatizare

h.    Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu

i.    Serviciul Analiză, Constatare și Control

j.    Serviciul Urmărire și Executare Silită

3.    Directorul Executiv Adjunct care are în subordine următoarele servicii:

a.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 1

b.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 2

c.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 3

d.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 4

e.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 5

f.    Serviciul Agenția Fiscală nr. 6

g.    Serviciul Taxe Speciale și Locale

h.    Serviciul Managementul Documentelor

Art.8 Conducerea serviciului public este asigurată de Directorul Executiv, sprijinit de către doi directori executivi adjuncți, care asigură conducerea serviciului public în lipsa directorului executiv, sau în baza delegării de competență, după caz.

Art.9 Conducerea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local se află în relație de subordonare cu Consiliul Local Municipal și în relații de colaborare cu Primăria municipiului Constanța și cu instituțiile specializate.

Art.lO Structura organizatorică, numărul de posturi, condițiile de încadrare sunt cele stabilite prin organigrama și ștatul de funcții al serviciului public aprobate prin hotărâre a Consilului Local, iar nivelul de salarizare este stabilit de către conducătorul instituției în calitatea sa de ordonator de credite.

Art.ll Responsabilitățile compartimentelor și ale salariaților se vor stabili prin Regulamentul Intern și fișele de post.

Art.12 Regulamentul Intern va fi aprobat de către Directorul Executiv al serviciului public. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune în scopul îmbunătățirii și respectării cerințelor legale sau ale serviciului public.

Capitolul IV

Atribuții

Art.13 Directorul Executiv:

1.    Organizează, conduce, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciului public;

2.    Reprezintă serviciul în relațiile cu celelalte autorități sau instituții publice centrale și locale, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate în vederea realizării obiectului de activitate al serviciului public;

3.    Repartizează sarcinile pe cei doi directori executivi și urmărește rezolvarea la termen a acestora;

4.    întocmește, împreună cu directorii executivi adjuncți, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, pe baza fundamentărilor existente;

5.    Angajează din punct de vedere patrimonial unitatea, în solidar cu Directorul Executiv Adjunct;

6.    Stabilește structura organizatorică a serviciului și o supune spre aprobare Consiliului Local;

7.    Angajează și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului conform legislației în vigoare;

8.    Aprobă promovarea personalului în funcții, trepte, grade sau clase potrivit prevederilor legale în vigoare, pe baza competențelor, performanțelor și abilităților profesionale, a capacității inovative a fiecărui angajat din cadrul compartimentului din care face parte;

9.    Stabilește, împreună cu directorii executivi adjuncți, standardele de performanță aferente fiecărui post și în funcție de modul de îndeplinire a acestor standarde, apreciază activitatea anuală a angajaților din subordine;

10.    Asigură și garantează exercitarea funcției publice, independent de relațiile interpersonale;

11.    Sancționează, potrivit actelor normative în vigoare, orice încălcare a normelor legale, etice și morale;

12.    Organizează acțiuni de instruire, formare profesională și creștere a nivelului de competență profesională a salariaților;

13.    Respectă și protejează drepturile salariaților împotriva oricăror încercări de încălcare, manifestări de subiectivism, abuz sau arbitrarii;

14.    Emite dispoziții de salarizare a personalului din cadrul instituției;

15.    Analizează și aprobă propunerile și sugestiile făcute de salariați, în vederea îmbunătățirii activității;

16.    Aprobă modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, precum și componența, atribuțiile și procedura de lucru conform legislației în vigoare;

17.    Aprobă Regulamentul Intern și propune Consiliului Local Municipal proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului;

18.    înaintează persoanelor îndreptățite propuneri de proiecte de hotărâri cu impact asupra impozitelor și taxelor locale în vederea promovării acestora și supunerii spre aprobare Consiliului Local Municipal;

19.    Elaborează Politica și obiectivele serviciului în domeniul calității și răspunde de însușirea de către salariați a cerințelor sistemului de management integrat în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;

20.    Stabilește programul de lucru al instituției și răspunde de disciplina în muncă;

21.    Răspunde de realizarea la termen și în mod corect a responsabilităților și sarcinilor instituției, a analizelor, informațiilor, rapoartelor și altor lucrări, semnează lucrările și documentele întocmite de compartimentele serviciului public;

22.    în îndeplinirea atribuțiilor emite dispoziții cu caracter individual sau general.

Art.14

(1) Directorul Executiv Adjunct în subordinea căruia se regăsesc serviciile prevăzute la art.7 pct. 2 lit. a)-j), are următoarele atribuții:

1.    Organizează, conduce, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea serviciilor din subordine;

2.    întocmește, împreună cu Directorul Executiv, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, pe baza fundamentărilor existente;

3.    Angajează din punct de vedere patrimonial unitatea, în solidar cu Directorul Executiv;

4.    Coordonează întocmirea dării de seamă trimestriale și anuale și răspunde de elaborarea lor la termenele stabilite;

5.    Coordonează întocmirea contului de execuție și răspunde de elaborarea lor la termenele stabilite;

6.    Coordonează organizarea activității economico-financiare din serviciul public;

7.    Aprobă, împreună cu Directorul Executiv, documentele privind obligațiile financiare ale serviciului public;

8.    Asigură și răspunde de activitatea de control financiar preventiv, conform legislației în vigoare;

9.    Urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli;

10.    Asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare, administrativ-gospodărești, și alte asemenea;

11.    Răspunde de organizarea activității de inventariere;

12.    Asigură achiziția de bunuri/servicii/lucrări conform legislației în vigoare;

13.    Asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;

14.    Urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea financiar-contabilă;

15.    Primește și repartizează sarcinile de serviciu pentru serviciile din subordine și urmărește rezolvarea corectă și la termen a acestora;

16.    Stabilește, împreună cu Directorul Executiv, standardele de performanță aferente fiecărui post și în funcție de modul de îndeplinire a acestor standarde, apreciază activitatea anuală a angajaților din subordine;

17.    Vizează prin contrasemnătură fișele de post ale salariațiior din cadrul serviciilor aflate în subordinea sa;

18.    Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă pentru serviciile aflate în subordine conform organigramei instituției;

19.    Participă la întocmirea Regulamentului Intern și la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului;

20.    își însușește și se conformează cerințelor sistemului de management integrat în conformitate cu standardele EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;

21.    Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de Directorul Executiv sau care decurg din alte acte normative în vigoare, cu impact asupra activității sale.

(2) Directorul Executiv Adjunct în subordinea căruia se regăsesc serviciile prevăzute la art.7 pct. 3 lit. a)-h), are următoarele atribuții:

1.    Organizează, conduce, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea serviciilor din subordine;

2.    întocmește, împreună cu Directorul Executiv, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, pe baza fundamentărilor existente;

3.    Primește și repartizează sarcinile de serviciu pentru serviciile din subordine și urmărește rezolvarea corectă și la termen a acestora;

4.    Stabilește, împreună cu Directorul Executiv, standardele de performanță aferente fiecărui post și în funcție de modul de îndeplinire a acestor standarde, apreciază activitatea anuală a angajaților din subordine;

5.    Acordă audiențe contribuabililor;

6.    Analizează toate sesizările venite din partea contribuabililor, verifică corectitudinea răspunsurilor formulate către aceștia și analizează modul de rezolvare;

7.    Verifică respectarea de către agențiile fiscale a timpilor de așteptare la ghișeu;

8.    Verifică modul de utilizare a aparatelor privind măsurarea satisfacției contribuabililor de la ghișeele instituției;

9.    Efectuează periodic verificări asupra modului de desfășurare a activității de colectare a impozitelor și taxelor locale;

10.    Solicită periodic situații privind ponderea încasărilor;

11.    Verifică finalizarea campaniilor de lucru demarate cu acordul Directorului Executiv;

12.    Analizează rapoartele de evaluare/reeevaluare depuse de contribuabili;

13.    Urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor din sfera sa de activitate;

14.    Vizează procesele verbale de eliminare a documentelor din sfera sa de activitate;

15.    Vizează prin contrasemnătură fișele de post ale salariațiior din cadrul serviciilor aflate în subordinea sa;

16.    Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei în muncă pentru serviciile aflate în subordine conform organigramei instituției;

17.    Participă la întocmirea Regulamentului Intern și la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului;

18.    Participă la întocmirea proiectelor de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și la modificarea și completarea acestora;

19.    își însușește și se conformează cerințelor sistemului de management integrat în conformitate cu standardele EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;

20.    Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de Directorul Executiv sau care decurg din alte acte normative în vigoare privind activitatea sa.

Art.15 Atribuțiile Serviciului Management Integrat

1.    Proiectează, dezvoltă și menține Sistemul de Management Integrat - calitate-mediu-OHSAS în cadrul instituției, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001; 18001, implementează colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul instituției și monitorizează procesul de gestionare a acestora;

2.    Face propuneri privind revizuirea Manualului Sistemului de Management Integrat;

3.    Elaborează, revizuiește, difuzează procedurile de sistem ale Sistemului de Management Integrat - calitate-mediu-OHSAS;

4.    Arhivează și retrage procedurile de sistem ale Sistemului de Management Integrat -calitate-mediu-OHSAS;

5.    Face propuneri privind politica și obiectivele în domeniul calității;

6.    Păstrează în bune condiții toate înregistrările aferente Sistemului de Management al Calității;

7.    Participă în calitate de auditor intern în domeniul calității, mediului și OHSAS la efectuarea auditului intern;

8.    Verifică, în calitate de auditor, modul de respectare a prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile în cadrul organizației;

9.    Participă la elaborarea documentației care rezultă în urma auditului intern;

10.    întocmește fișe de neconformitate, propune/stabilește acțiuni corective/preventive și urmărește implementarea și eficacitatea acestora;

11.    Participă la analizele SMI efectuate de management;

12.    Analizează periodic eficacitatea Sistemului de Management Integrat - calitate -mediu-OHSAS;

13.    Elaborează Planul anual de instruire în domeniul managementului integrat -calitate-mediu-OHSAS;

14.    Identifică necesitățile de instruire în vederea conștientizării angajaților asupra sarcinilor ce le revin pentru atingerea obiectivelor calității, mediului și sănătății, securității în muncă;

15.    Asigură instruirea personalului în domeniul calității, mediului și sănătății, securității în muncă, o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie și evaluează eficacitatea instruirii;

16.    Analizează lunar gradul de satisfacție al contribuabilului și informează top managementul despre acesta;

17.    Asigură promovarea în cadrul organizației a conceptului "orientare către client" și conștientizează angajații în ceea ce privește cerințele contribuabilului;

18.    Ține evidența chestionarelor/audiențelor online și urmărește modul de implementare a acestora la termenele stabilite prin procedurile interne de lucru;

19.    Elaborează proiectele pentru participarea instituției la concursurile organizate de diferite instituții sau organizații;

20.    Face propuneri privind actualizarea sau completarea conținutului și datelor existente pe site-ul instituției, iar după aprobare le comunică persoanei desemnate cu administrarea, configurarea, actualizarea acestuia.

21.    întocmește/actualizează/ține evidența notelor interne.

22.    Urmărește corelarea informațiilor din notele interne, procedurile/instrucțiunile de sistem și operaționale, din actele administrative și prevederile RI/ROF și după caz, face demersurile necesare, pentru armonizarea acestora.

23.    Planifică și conduce activitățile de identificare și evaluare a aspectelor de mediu;

24.    Stabilește limita de gravitate a impactului asupra mediului în vederea determinării aspectelor semnificative de mediu;

25.    Monitorizează și măsoară în mod regulat caracteristicile activităților SPIT care pot avea un impact semnificativ asupra mediului (resurse și deșeuri);

26.    întocmește Programul de Management de Mediu;

27.    Monitorizează și raportează periodic stadiul realizării obiectivelor de mediu;

28.    Identifică activitățile potențial cauzatoare de situații de urgență cu impact asupra mediului, la nivelul organizației;

29.    Consemnează cantitățile de deșeuri colectate selectiv în Registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv;

30.    Raportează lunar datele din registru către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;

31.    Stabilește acțiuni pentru conformarea cu cerințele legale privind protecția mediului;

32.    Elaborează Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor de la nivelul instituției;

33.    Monitorizează procesul de gestionare a deșeurilor;

34.    Completează Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv și îi transmite lunar către autoritățile abilitate;

35.    Elaborează și păstrează în bune condiții toate actele de autoritate pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

36.    Asigură controlul locurilor de muncă și verificarea respectării regulilor de securitate și a procedurilor de management al sănătății și securității muncii prin coordonarea auditurilor interne;

37.    Participă, la elaborarea Planului de urgență internă;

38.    Raportează managementului de vârf și conducerii Comitetului de Securitate și Sănătate a Muncii situația sănătății si securității muncii din cadrul organizației;

39.    Asigură și facilitează colaborarea cu diverse părți externe ale instituției în aspecte referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

40.    Urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

41.    întocmește și actualizează lista angajaților beneficiarului, pe formularul prestatorului de servicii de medicina muncii (ori de câte ori este angajată o nouă persoană, la reluarea/suspendarea activității lucrătorilor, la modificarea numelui unui angajat, la mutarea/transferul dintr-un compartiment în altul etc);

42.    întocmește și actualizează fișele de solicitare a examenului medical la angajare și a fișei de identificare a factorilor de risc profesional (ori de câte ori este angajată o nouă persoană, la reluarea/suspendarea activității lucrătorilor, la modificarea numelui unui angajat, la mutarea/transferul dintr-un compartiment în altul etc);

43.    Colaborează cu sindicatele pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă;

44.    Programează lucrătorii la cabinetul de medicina muncii în vederea efectuării controlului medjcal;

45.    întocmește și actualizează situația centralizatoare privind grupa sanguină a salariaților

46.    întocmește orice alte documente specifice activității de medicina muncii;

47.    Verifică existența declarațiilor de traseu pentru toți angajații instituției și solicită personalului completarea noilor declarații de traseu;

48.    Verifică existența stocului de echipamente de protecția muncii și solicită refacerea acestuia;

49.    Colaborează cu reprezentanții serviciului de medicină a muncii și serviciului extern de securitate și sănătate în muncă pentru îndeplinirea la termen a serviciilor contractuale;

50.    Asigură supravegherea conformității instalațiilor, materialelor, echipamentelor de luptă împotriva incendiilor și a semnalizatoarelor de evacuare;

51.    Implementează, dezvoltă, menține și îmbunătățește continuu sistemul de controlul intern managerial la nivelul instituției;

52.    Armonizează documentațiile sistemelor din cadrul instituției, cu respectarea legislației în vigoare și a standardelor ISO 9001, 14001 și 18001.

Art.16 Atribuțiile Serviciului Juridic:

1.    Elaborează proiectele de propuneri de hotărâri inițiate de instituție;

2.    Acordă consultanță juridică compartimentelor din cadrul instituției inclusiv prin emiterea punctelor de vedere în scris;

3.    Formulează întâmpinări la acțiunile în care instituția este parte și care exclud reprezentarea prin avocați;

4.    Vizează din punct de vedere juridic corespondența internă - recalculări debite, reclamații, dispoziții emise de conducere, certificate fiscale pentru societăți în insolvență, acte de adjudecare, declarații de impunere în baza actelor de adjudecare/hotărâri judecătorești;

5.    Acordă aviz de legalitate documentelor emise de Directorul Executiv;

6.    întocmește cereri către instanța de judecată pentru autorizarea pătrunderii executorilor bugetari în imobilele aflate în proprietatea/posesia debitorilor instituțiilor;

7.    Comunică hotărârile de consiliu local compartimentelor instituției;

8.    Actualizează site-ul instituției cu privire la actele normative;

9.    Comunică în scris modificările legislative conducerii instituției și compartimentelor instituției;

10.    întocmește sesizări și plângeri/denunțuri penale;

11.    înaintează propuneri de hotărâri pentru facilități fiscale către conducerea instituției;

12.    Elaborează protocoalele cu diverse instituții;

13.    Participă la audiențele acordate de conducerea instituției sau le acordă în numele conducerii, ori de câte ori este delegat în acest sens;

14.    Semnează facturile depuse de practicienii în insolvență;

15.    Ține evidența dosarelor de judecată aflate pe rolul instanțelor, dosare în care instituția este parte;

16.    Comunică actele procedurale către Primărie și avocații angajați de instituție;

17.    întocmește cereri de modificare a creanțelor și cereri de renunțare la masa creditorilor;

18.    Elaborează răspunsuri la solicitările înregistrate pe e-mail-ul serviciului;

19.    Formulează înscrieri la masa credală în dosarele în care instituția a fost notificată de către lichidatori cu privire la declanșarea procedurii insolvenței sau de lichidare administartivă, în vederea recuperării debitelor de la persoanele juridice;

20.    Consultă zilnic site-ului O.R.C. cu privire la Buletinul Procedurii de Insolvență;

21.    Informează zilnic Serviciul Agenția Fiscală nr. 6 cu privire la dispunerea de către instanța de judecată a radierii societăților aflate în procedura insolvență din evidențele Oficiului Registrului Comerțului;

22.    Consemnează în aplicația informatică printr-o mențiune deschiderea procedurii de insolvență pentru fiecare persoană juridică pentru care s-a dispus această măsură;

23.    încasează creanțele înregistrate în dosarele de insolvență;

24.    Elaborează răspunsuri la cererile de certificate de stare materială înaintate de lichidatori și de executorii judecătorești;

25.    Arhivează fizic/electronic documentele lucrate și rezultate din activitatea proprie;

26.    Participă la campaniile de lucru organizate în cadrul instituției;

27.    Ține evidența operativă a activității avocaților în materie de consultanță juridică în vederea aplicării mențiunii "Bun de plată" pe facturile emise și pe rapoartele de activitate lunare întocmite de aceștia din urmă;

28.    Soluționează petițiile formulate de contribuabili, direcționate de conducerea instituției;

29.    Certifică operațiunile/modificările efectuate în aplicația informatică cu privire la recuperarea sumelor cu care instituția s-a înscris la masa credală, precum și mențiunile cu care s-a dispus această măsură;

30.    Exercită și alte atribuții din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituției sau care decurg din alte acte normative în vigoare privind activitatea juridică.

Art.17 Atribuțiile Serviciului Financiar-Contabilitate:

1.    Fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli, elaborează rectificările bugetare și referatele de transfer de credite în cadrul bugetului de cheltuieli aprobat;

2.    Elaborează și verifică situații financiare lunare, trimestriale și monitorizarea cheltuielilor de personal;

3.    Verifică balanțele analitice și sintetice, balanțele furnizorilor și extrasele de cont de la trezorerie;

4.    Emite și verifică notele contabile;

5.    întocmește situația anuală a facilităților, scutirilor și insolvabilităților;

6.    Participă la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar și mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie;

7.    Verifică și semnează contractele de achiziție publică/actele adiționale întocmite la nivelul instituției;

9    8. Ține evidența analitică a furnizorilor pe tip de achiziție/contracte, pe structura

clasificației bugetare, facturi/plăți;

9.    Elaborează și verifică statele de salarii și a alte drepturi bănești;

10.    Introduce și verifică datele din pontaje în programul informatic de salarii;

11.    Completează și verifică documentele reprezentând propunerea, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1792/2002;

12.    întocmește și verifică declarația privind: obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

13.    întocmește, verifică, efectuează regularizările de impozit și depune la organele fiscale declarația privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit;

14.    întocmește situația cumulativă lunară privind debitele, transferurile și restituirile, situația prind componența pe tip de încasare și sursă și situația debitelor/încasărilor față de estimări și de anul precedent;

15.    Centralizează încasările prin POS efectuate la nivelul compartimentelor instituției și a plățile externe și transmite borderourile către băncile corespunzătoare;

W 16. întocmește și verifică documentele de plată a facturilor către furnizori, completează filele de CEC în vederea ridicării numerarului, efectuează plăți/încasări în numerar pe baza dispozițiilor de plată/încasare și a statelor de salarii;

17.    Constituie garanții, modifică cuantumul garanțiilor conform prevederilor legale în vigoare privind angajarea gestionarilor și restituie garanțiile gestionarilor care au cereri de restituire aprobate, întocmește și verifică evidența analitică a garanțiilor gestionarilor pe baza extraselor de cont eliberate de către CEC;

18.    înregistrează și verifică în progamul de stocuri și mijloace fixe, întocmește și verifică calculația lunară a amortizării mijloacelor fixe;

19.    Calculează și verifică concediile medicale, indemnizațiile de maternitate, centralizează lunar certificatele medicale achitate și le depune la CJASS;

20.    întocmește și verifică documentele de plată a contribuțiilor pentru bugetul general consolidat al statului aferente salariilor, precum și pentru reținerile din salarii;

21.    Verifică documentele anexate la facturi conform Legii contabilității, în vederea înregistrării acestora în contabilitate, verifică centralizatorul privind evidența abonamentelor publicațiilor și le înregistrează în contabilitate, verifică corectitudinea sumelor facturate de bănci reprezentând comisioane aplicate pentru tranzacțiile efectuate, detaliază facturile telefoanelor mobile;

22.    Verifică actele de casă din ziua precedentă, realizează contarea documentelor justificative de casă și le înregistrează în programul de contabilitate;

23.    Verifică concordanța dintre aplicația Pegas și debitele existente în balanța analitică;

24.    Verifică zilnic borderoul centralizator al încasărilor zilnice și a foaia de vărsământ către trezorerie;

25.    Verifică concordanța dintre plățile consemnate în raportul de încasări transmis de bancă și plățile existente în programul informatic Pegas;

26.    întocmește și verifică situațiile statistice referitoare Ia veniturile salariale;

27.    Completează registrul jurnal și registrul inventar;

28.    Verifică programul anual al achizițiilor publice;

29.    înregistrează zilnic în registrul special documentele care sunt prezentate la viza pentru controlul financiar preventiv;

30.    Centralizează în borderoul zilnic a veniturilor defalcate pe conturi în vederea depunerii la trezorerie și a înregistrării în contabilitate;

31.    Anulează sau prescrie creanțele bugetului local din anii precedenți;

32.    Completează și verifică zilnic registrul de casă;

33.    Eliberează adeverințele de venit pentru personalul instituției;

34.    întocmește corespondența internă și externă;

35.    întocmește pontajele lunare pentru personalul din cadrul serviciului;

36.    Completează în format electronic sumele datorate și achitate către furnizori;

37.    Completează registrul de evidență a dosarelor în arhivă și primește/predă aceste dosare;

38.    Completează și eliberează chitanțe pentru numerarul încasat;

39.    Depune ordine de plată și file de CEC la trezorerie;

40.    Operare mandate poștale și amenzi persoane fizice;

41.    Operare ordine de plată;

42.    Operare plăți distribuire sume rezultate din executarea silită;

43.    întocmire adrese UES și decizii ridicare popriri UES;

44.    Reguli speciale privind stingerea creanțelor fiscale;

45.    Adrese - modificare OP-uri anterioare.

Art.18 Atribuțiile Serviciului Resurse Umane:

1.    întocmește documentația de aprobare sau de modificare a organigramei instituției, a statului de funcții precum și nota de fundamentare;

2.    Verifică și actualizează Portalul de Management al funcțiilor publice și funcționarilor publici din cadrul instituției, în baza referatelor aprobate de conducerea instituției, ori de câte ori este necesar, cu respectarea cerințelor legale în vigoare, din domeniu;

3.    întocmește Planul de ocupare a funcțiilor publice aprobat de conducerea instituției și îl înaintează Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei în vederea transmiterii către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

4.    întocmește documentația pentru organizarea și desfășurarea, în condițiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante și promovare în clasă și grad;

5.    întocmește dispozițiile de angajare/numire, încetare, pensionare, mutare, delegare, detașare, transfer, sancționare disciplinară, radiere a sancțiunii disciplinare, suspendare, reluare activitate, promovare clasă/grad, terminare stagiu, salarizare și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu;

6.    îndeplinește atribuțiile, prevăzute de lege, pentru calitatea de consilier etic și raportează Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, datele și infomațiile relevante privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici în implementarea procedurilor disciplinare în instituție;

7.    Completează registrul de evidență al funcționarilor publici, pentru personalul activ și inactiv;

8.    întocmește/completează/ gestionează dosarele profesionale pentru personalul activ și inactiv, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

9.    întocmește contractele de muncă și actele adiționale pentru personalul contractual;

10.    Gestionează Registrul de Evidență a Salariaților și transmite situația personalului contractual către Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, în baza referatelor aprobate de conducerea instituției, ori de câte ori apar modificări;

11.    Coordonează activitatea de elaborare a fișelor de post, le elaborează pentru șefii de servicii, le verifică și le gestionează la nivelul instituției;

12.    Centralizează programările concediilor de odihnă ale salariaților instituției și le înaintează conducerii pentru vizare;

13.    întocmește foaia colectivă de prezență pentru Serviciul Resurse Umane și conducerea instituției;

14.    Primește, verifică și ține evidența declarațiilor privind deducerea personală pentru persoanele aflate în întreținere și operează toate modificările apărute, conform prevederilor Codului Fiscal precum și a documentelor anexate la acestea și transmite situația centralizată a acestora către Serviciul Financiar-Contabilitate;

15.    Centralizează rapoartele de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale și coordonează această activitate la nivelul instituției;

V    16. întocmește formatul standard privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, și după aprobarea de către conducerea instituției îl înaintează Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei în vederea transmiterii către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

17.    Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

18.    întocmește raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice;

19.    întocmește documentația privind instruirea sau participarea la cursuri de formare profesională angajaților instituției, ține evidența personalului care a participat la cursuri de perfecționare și centralizează ofertele de curs primite (denumire curs, perioadă, locație, cost, denumire societate organizatoare, lectori);

20.    îndeplinește atribuțiile de responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese

21.    întocmește inventarul documentelor la nivelul Serviciului Resurse Umane și face propuneri de actualizare a listei documentelor privind stabilirea nomenclatorului

V    arhivistic, pentru secțiunea destinată Serviciului Resurse Umane;

22.    Gestionează registrul de numere pentru legitimații/ecusoane și îl arhivează corespunzător;

23.    Eliberează/actualizează/vizează legitimațiile de serviciu și ecusoanele, evidențiându-leîn^mod distinct în registrul de legitimații;

24.    îndeplinește atribuțiile de responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese.

25.    întocmește adeverințele pentru medic/spital precum și alte adeverințe care atestă calitatea de angajat la solicitarea personalului;

26.    întocmește adrese, referate, note de lichidare, și alte situații specifice pe linie de personal;

27.    întocmește, actualizează procedurile de lucru și instrucțiunile de lucru.

28.    Primește, înregistrează, repartizează și vizează corespondența în interiorul instituției;

29.    înregistrează atât documentele primite din afara instituției, cât și documentele interne prin utilizarea unui program informatizat de înregistrare și urmărire a cererilor;

30.    înregistrează deciziile luate de conducere, aplică ștampila și le repartizează compartimentelor instituției;

31.    Păstrează ștampilele și le aplică pe toate documentele semnate de director;

32.    Primește persoanele care doresc să ia legătura cu conducerea, asigură protocolul;

33.    Oferă informații atât telefonic cât și personal când acestea sunt solicitate de contribuabili ;

34.    Asigură transmiterea documentelor prin poștă, fax, e-mail ;

35.    Preia și direcționează apelurile telefonice ;

36.    îndosariază și arhivează corespondența și documentele pentru conducere ;

37.    Operează în calculator numerele de înregistrare a documentelor către și de la conducere;

38.    Se ocupă de respectarea programului audiențelor ;

39.    Păstrează confidențialitatea corespondenței ;

40.    Asigură un bun circuit al sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor, în scopul soluționăriilor cât mai rapide ;

41.    Operează în calculator documentele de la și către alte compartimente;

42.    înregistrează certificatele de stare materială primite pe e-mail-ul oficial al instituției de la executorii judecătorești sau bancari și le direcționează pe acestea către Serviciul Juridic.

Art.19 Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice:

1.    întocmește programul anual al achizițiilor publice;

2.    Elaborează raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior;

Q 3. Elaborează documentația de atribuire;

4.    întocmește contractele de achiziție publică/acordurile-cadru;

5.    Elaborează actele adiționale la contractele/acordurile-cadru;

6.    Elaborează diverse tipuri de contracte în afara celor reglementate de actele normative în vigoare din domeniu;

7.    întocmește dispozițiile privind numirea comisiei de evaluare/negociere a ofertelor;

8.    Ține evidența contractelor, facturilor și codurilor CPV în programul informatic ALOP;

9.    întocmește declarații de confidențialitate, declarațiile de disponibilitate și elaborează recomandări pentru activitatea prestată de furnizori, prestatori sau executanți;

10.    Elaborează anunțul de intenție, anunțul/invitația de participare, anunțul de atribuire;

11.    Publică în SEAP anunțul de intenție/participare/atribuire sau eratele;

12.    Publică notificările în SEAP;

13.    Transmite notificările către ANRMAP cu privire la contractul încheiat;

14.    întocmește situațiile privind prețurile/produsele/serviciile ofertate de diverși operatori economici;

15.    Elaborează nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, nota justificativă privind cerințele minime de calificare solicitate, nota

9 justificativă privind alegerea criteriului de atribuire, nota justificativă privind accelerarea procedurii;

16.    Participă în comisiile de deschidere a ofertelor;

17.    Analizează ofertele primite de la operatorii economici;

18.    întocmește procesele verbale ale ședințelor de deschidere a ofertelor, procesul verbal de negociere, raportul procedurii de atribuire a contractului, adresele de comunicare privind rezultatul procedurii către operatorii economici participanți, documentul constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant;

19.    Aplică regulile speciale în cazul atribuirii contractelor de publicitate media;

20.    întocmește răspunsurile la clarificările solicitate de operatorii economici/ofertanți;

21.    Elaborează răspunsurile la contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire a contractului;

22.    Elaborează protocoalele de colaborare;

23.    întocmește adresele către serviciul financiar-contabilitate privind restituirea garanțiilor de participare și restituirea garanțiilor de bună execuție stabilite prin procedurile de achiziție publjcă;

24.    înaintează copii după contracte de achiziție publică și după actele adiționale către persoanele responsabile cu derularea acestora;

25.    întocmește diverse adrese către compartimentele interne ale instituției;

26.    Comunică modificările intervenite în legislația din domeniul achizițiilor publice la nivelul compartimentului;

27.    Scanează/xeroxează documentele și facturile;

28.    întocmește pontajul lunar al servciului;

29.    Stabilește și întocmește obiectivele la nivelul serviciului de achiziții publice;

30.    Raportează gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite la nivelul serviciului de achiziții publice;

31.    Elaborează procedurile/instrucțiunile de lucru la nivelul compartimentului.

Art.20 Atribuțiile Serviciului Tehnic Investiții:

1.    întocmește și actualizeză lista furnizorilor acceptați pentru achizițiile directe și evaluează calitatea relației cu furnizorii și clienții;

2.    întocmește listele de investiții (oferte, referate, note estimative) pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare;

3.    Ține evidența lunar a contractelor în derulare existente la nivelul serviciului;

4.    Desfășoară activitatea necesară de supraveghere pentru lucrările de investiții, reparații și lucrări de întreținere la obiectivele aparținând instituției, pentru contractele în care este desemnat responsabil, și informează șefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;

5.    Obține autorizațiile/avizele necesare derulării contractelor de construire, amenajare, reparații etc. de la organele în drept;

6.    întocmește adrese către diverse instituții, comenzi către furnizori, referate de achiziție, referate de aprovizionare, note estimative, adrese către alte compartimente din cadrul instituției;

7.    Participă în calitate de membru în comisia de recepție a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale consumabile;

8.    Asigură gestiunea fizică, monitorizează și estimează consumul de materiale la nivel de instituție și întocmește situația lunară, anuală, ori de câte ori este nevoie în vederea efectuării aprovizionării stocurilor;

9.    Repartizează lunar necesarul de materiale de curățenie pe fiecare sediu în parte;

10.    Efectuează recepția fizică a mărfii, atât calitativ cât și cantitativ, la intrarea în depozit în baza documentelor fiscale emise de furnizorii de marfă, și semnalează eventualele neconcordanțe;

11.    Asigură mișcarea bunurilor consumabile, obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe ori de câte ori este nevoie în baza bonurilor de consum/predare/transfer;

12.    Repartizează lunar necesarul de materiale de curățenie pe fiecare sediu în parte;

13.    Efectuează recepția fizică a mărfii, atât calitativ cât și cantitativ, la intrarea în depozit în baza documentelor fiscale emise de furnizorii de marfă, și semnalează eventualele neconcordanțe;

14.    Păstrează documentele justificative legate de stocuri;

15.    Participă activ la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din depozit;

16.    întocmește procesul verbal de recepție;

17.    întocmește documentele de introducere în stoc (NIR-ul) în baza documentelor fiscale emise de furnizorii de marfă;

18.    Utilizează eficient spațiul de depozitare a mărfurilor;

19.    Colaborează cu Serviciul Financiar- Contabilitate în ceea ce privește transmitearea actelor justificative în vederea achitării contravalorii bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate precum și pentru înregistrarea corectă în evidențele contabile;

20.    Verifică obiectele de inventar ale angajaților în vederea restituirii acestora la plecare și după caz, întocmește bonul de restituire și vizează notele de lichidare ale acestora;

21.    Verifică și/sau ștampilează formularele cu regim special;

22.    întocmește documentația pentru aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe, declasarea și casarea unor obiecte de inventar pe baza documentelor justificative și a datelor furnizate de cei care le-au avut în dotare, în urma inventarului anual și a propunerilor comisiei de casare;

23.    Gestionează toate bunurile imobile și mobile aflate în patrimoniul instituției;

24.    Gestionează certificatele de garanție pentru toate produsele aprovizionate care necesită aceste documente;

25.    Aprovizionează agențiile fiscale cu documente cu regim special (chitanțiere, autorizații, monetare, sigilii);

26.    Aprovizionează pe bază de proces verbal de predare - primire punctele de încasare tramă stradală, astefl încât operatorul tramă stradală să dețină asupra sa cel mult două carnete de autorizații de tip ZA, ZC,LA, LC, LD, LE, trei carnete de autorizații de tip ZD, ZE, LF, patru carnete de tip ZB, ZF, LB, cinci camere de chitanțe și două camere de monetare

27.    Retrage din teren a documentelor cu regim special, verificarea și evidența acestora;

28.    întocmește centralizatoarele lunare, pentru adresele expediate;

29.    Ține evidența notelor de lichidare -verificarea documentelor cu regim special ale angajaților în vederea restituirii acestora la plecare;

30.    Primește, sortează, centralizează, returnează pe bază de PVPP înștiințări de plată; somații, către toate compartimentele vizate;

31.    îndeplinește atribuțiile care-i revin în calitate de responsabil cu acordarea primului ajutor menționate în dispoziția prin care a fost numit și prin reglementările interne privind acordarea primului ajutor;

32.    întocmește procese verbale de predare-primire;

33.    Verifică facturile sosite de la Serviciul Financiar-Contabilitate dacă sunt conform referatului/ contractului;

34.    întocmește pontajul lunar pentru personalul din cadrul seviciului;

35.    Ține evidența abonamentelor și centralizează publicațiile (revistele, ziarele, etc.) zilnic, lunar și anual;

36.    Monitorizează și centralizează actele aferente autoturismelor ce aparțin instituției;

37.    Ține evidența și centralizează foile de parcurs pentru autoturismele din dotare;

38.    Expediază zilnic corespondența externă - simplă și cu confirmare de primire;

39.    Verifică corectitudinea adreselor către destinatari, a semnăturilor și a ștampilelor;

40.    Ține evidența și se ocupă de efectuarea și plata RCA -urilor, asigurărilor CASCO, Rovinietelor a ITP -urilor pentru autoturismele din dotare;

41.    Transportă și aprovizionează sediile cu produsele achiziționate, consumabile uzuale și cu materialele de curățenie;

42.    Achiziționează produse conform referatelor de achiziție aprobate;

43.    Constată și remedieză toate disfuncționalitățile ivite în cadrul sediilor instituției care nu necesită intervenții de specialitate;

44.    Efectuează serviciile de curierat între sediile instituției, pe de o parte, și între instituție și alte entități, pe de altă parte;

45.    Citește lunar contoarele Raja, Enel, Congaz montate la sediile instituției și ține evidența lunară a acestora/ verifică facturile respectivelor utilități a corectitudinii indexului și vizează aceste facturi;

46.    Monitorizează verificările periodice și centralizează actele aferente centralelor termice montate în cadrul sediilor instituției;

47.    Efectuează deplasări la sediile sau punctele de lucru ale instituțiilor sau colaboratorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

48.    Zilnic, arhivează fizic documentele lucrate și rezultate din activitatea proprie și a celor repartizate de șeful ierarhic în termenul stabilit de acesta;

49.    îndeplinește orice alte atribuții/sarcini de serviciu legate de domeniul său de activitate, repartizate ierarhic.

Art.21 Atribuțiile Serviciului Informatizare:

1.    Acordă asistență tuturor compartimentelor instituției constând în întreținerea și administrarea aplicațiilor informatice aflate în exploatare, întreținerea și administrarea echipamentelor hardware și administrarea rețelei de calculatoare existente;

2.    Acordă consultanță angajaților instituției în utilizarea produselor software;

3.    Centralizează și semnalează disfuncționalitățile constatate în funcționarea produselor software către societățile contractante ale acestora;

4.    Realizează back-up-uri periodice a bazelor de date și a informațiilor reprezentând documente importante și verificarea integrității datelor aplicațiilor și a bazelor de date aflate în administrarea serviciului;

5.    Instalează programul legislativ și asigură actualizarea zilnică a acestuia;

6.    Implementează aplicațiile și programele informatice și efectuează instruiri ale personalului în operarea acestora, acordarea de asistență tehnică în cazul erorilor apărute în cadrul softurilor utilizate sau a defecțiunilor din sistemul computerizat;

7.    Instalează, întrețin și administrează aplicațiile aflate în exploatare;

8.    Verifică integritatea datelor, aplicațiilor și bazelor de date aflate în administrare;

9.    Semnalează defecțiunile în funcționarea aplicațiilor și ia măsurile imediate pentru remedierea acestora;

10.    înregistrează și menține userii și grupurile de useri pentru ca fiecare utilizator să se poată conecta la rețea și să acceseze resursele rețelei la care are dreptul;

11.    Administrează și actualizează site-ului instituției și asigură buna desfășurare a activității privind plata electronica;

12.    Verifică conexiunile între compartimente în scopul realizării procesului de replicare;

13.    Asigură mentenanța sistemului electronic de ordonare și aprovizionare cu hârtia termică;

14.    Supraveghează derularea în condiții optime a aplicațiilor software din cadrul instituției;

15.    Urmărește derularea contractelor specifice de service;

16.    îndeplinește orice alte atribuții/ sarcini de serviciu legate de domeniul său de activitate, repartizate ierarhic.

Art.22 Atribuțiile Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu:

1.    Verifică/vizează rapoartele de încasări centralizate pe agenții, centralizate/desfășurate pe operatori;

2.    Verifică/vizează registrele de casă - borderouriie de încasări, rapoartele de încasări centralizate (pe agenții și pe conturi contabile), rapoartele de încasări desfășurate pe operatori;

3.    Verifică/vizează registrele de casă din fiecare compartiment însoțite de monetare privind sumele încasate, în vederea transmiterii către Serviciul Finaciar - Contabilitate;

4.    Verificarea registrelor de casă pe instituție în vederea virării sumelor încasate în ziua precedentă, către Trezorerie;

5.    Verifică/vizează operarea ordinelor de plată/mandatelor poștale operate;

6.    Verifică/vizează încasările efectuate prin terți (Poșta Română, Westaco, E-commerce, E-tax mobile, Garanti Bank și alte entități)

7.    Verifică/vizează încasările privind trama stradală municipală, chitanțele privind încasările efectuate de operatori și plățile efectuate prin POS;

8.    Verifică/vizează centralizatorul zilnic al încasărilor privind taxa de folosire tramă stradală;

9.    Verifică/vizează carnetele de autorizații de tramă stradală municipală;

10.    Verifică/vizează borderouriie de autorizații de circulație eliberate, privind încasările de la fiecare punct de colectare a tramei stradale municipale și a monetarelor pentru predarea sumelor încasate;

11.    Verifică în Registrul de casă a modului de operare a chitanțelor manuale introduse pentru fiecare mijloc de transport pentru care s-a eliberat autorizația privind trama stradală municipală;

12.    Verifică/vizează raportul privind încasarea taxei de multiplicare documente;

13.    Verificarea/vizarea referatelor de compensare/restituire de sume;

14.    Verifică/vizează centralizatorul lunar privind compensările/restituirile de sume efectuate;

15.    Verifică/vizează centralizatorul lunar privind compensările de sume efectuate din oficiu;

16.    Verifică/vizează întocmirea corectă de către agenții constatatori a proceselor verbale de constatare a contravențiilor;

17.    Verifică/vizează operațiunile efectuate, privind declararea/modificarea/încetarea bunurilor mobile/imobile generatoare de impozite și taxe precum și documentele justificatve în baza cărora s-au efectuat astfel de operațiuni;

18.    Verifică/vizează rapoartele de inspecție fiscală privind modul de calcul al debitelor datorate precum și a operațiunilor de reglare în aplicația informatică a debitelor și a bunurilor impozabile constatate în control pentru contribuabilii mici și mijlocii;

19.    Verifică rapoartele de inspecție fiscală privind modul de calcul al debitelor datorate precum și a operațiunilor de reglare în aplicația informatică a debitelor și a bunurilor impozabile constatate în control pentru contribuabilii mari;

20.    Verifică/vizează borderourile de scădere privind cuantumul sumelor acordate ca facilități fiscale contribuabililor care au întrunit condițiile de acordare a acestora;

21.    Verifică/vizează borderourile și modul de calcul al sumelor privind reglarea debitelor datorate/nedatorate de către contribuabili;

22.    Verifică/vizează lunar registrele partizi elaborate de fiecare agenție privind modul de calcul al impozitelor și taxelor în aplicația informatică Pegas;

23.    Verifică/vizează operațiunile privind dosarele UES (debite introduse, modificări debite, stare debitori, returnări, închideri de dosare, scanări procese verbale de constatare a contravențiilor);

24.    Verifică/vizează operațiunile privind dosarele SJ (modificări, stare insolvență, debitele transmise de SUES;

25.    Verifică/vizează lunar a foilor de prezență privind personalul din fiecare compartiment.

Art.23 Atribuțiile Serviciului Analiză, Constatare și Control care are în subordine Biroul Analiză Risc și Control și Biroul Constatare și Control:

1.    Efectuează analiza de risc în vederea selectării contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale, în funcție de nivelul riscului stabilit;

2.    Propun contribuabilii ce urmează a fi supuși inspecției fiscale ca urmare a analizei de risc efectuate;

3.    Efectuează inspecțiile fiscale, prin:

•    examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

•    verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale, cu cele din evidența contabilă a contribuabilului;

•    discutarea constatărilor și solicitarea de explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor sau împuterniciții acestora, după caz;

•    solicitarea de informații de la terți;

•    stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale;

•    stabilirea de diferențe de obligații fiscale de plată, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora;

•    dispunerea măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

•    efectuarea de investigații fiscale;

•    aplicarea de sancțiuni potrivit prevederilor legale.

4.    întocmește rapoartele de inspecție fiscală;

5.    Emite decizii de impunere în urma rapoartelor de inspecție fiscală și le aduce la cunoștința contribuabililor;

6.    Operează documentele în baza de date cu responsabilitatea corectitudinii acestora.

7.    Reglează patrimoniile și debitele în aplicația informatică.

8.    Participă la campaniile de lucru organizate în cadrul compartimentului.

9.    întocmește săptămânal, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna precedentă, rapoartele de activitate solicitate de către angajatorul instituției.

10.    Listează zilnic rapoartele aferente modificărilor și borderourilor efectuate în aplicația informatică Pegas.

11.    Vizualizează rapoartele privind operațiunile efectuate în ziua precedentă, identifică și corectează operațiunile transmise spre verificare/ corectare de către Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu,

12.    Arhivează zilnic electronic/fizic documentele lucrate și rezultate din activitatea proprie iar a celor repartizate de șeful ierarhic în termenul stabilit de acesta;

13.    Verifică permanent arhiva și o menține în ordine.

14.    Efectuează controalele inopinate, întocmește procesele verbale de control inopinat și le aduce la cunoștința contribuabililor.

15.    întocmește dispozițiile de urmărire pentru debitele restante și le transmite către £ Serviciulde Urmărire și Executare Silită.

16.    Elaborează adrese specifice activității compartimentului (răspunsuri solicitate de contribuabili sau instituțiile abilitate, invitații etc.).

17.    Transmite procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor către Serviciul de Urmărire și Executare Silită, în cazul neachitării lor în termenul legal.

18.    Se deplasează pe teren, în vederea soluționării debitelor incerte, recuperării debitelor restante și a depistării bunurilor care ar putea fi supuse impozitării.

19.    Anexează confirmările de primire la invitațiile emise sau oricare alte documente ce au fost transmise către contribuabili sau alte instituții.

20.    Elaborează referatele de restituire și compensări de sume.

21.    întocmește procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și documentele speciale (înștiințări de plată, note de constatare, diverse).

22.    Verifică cererile pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală depuse de contribuabilii care sunt supuși inspecțiilor fiscale.

23.    întocmește rapoartele de ședință.

24.    întocmește lunar registrul de partizi privind verificarea modului de calcul al impozitelor și taxelor locale în aplicația informatică.

£    25. înregistrează în programul informatic, contribuabilii care au deschis puncte de lucru

pe raza municipiului Constanța, conform adreselor transmise de ANAF.

26.    întocmește centralizatorul lunar privind restituirile și compensările de sume efectuate prin Primăria Municipiului Constanța.

27.    Elaborează referatele de aprovizionare și anunță Serviciul Tehnic Investiții ori de câte ori este necesară aprovizionarea cu consumabile.

28.    înaintează către Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu, rapoartele aferente modificărilor și borderourilor din programul informatic efectuate de către inspectorii din cadrul serviciului.

29.    Instruiește noii angajați cu privire la actele administrative emise de angajatorul instituției și la notele interne și menținerea acestora în ordine cronologică,

30.    Instruiește noii angajați cu privire la regulamentul intern,

31.    întocmește lunar foile colective de prezență de la nivelul compartimentului.

32.    Elaborează răspunsuri prin e-mail către contribuabili.

33.    Elaborează răspunsuri la cererile de intrare în audiență.

34.    Verifică contribuabilii în vederea întocmirii și actualizării planului de control anual.

35.    întocmește propunerile pentru comunicatele de presă.

36.    Emite avize de inspecție fiscală și le aduce la cunoștința contribuabililor.

37.    întocmește și modifică la zi situația cu privire la controalele efectuate.

38.    întocmește și actualizează situația cu privire la amânarea/suspendarea inspecțiilor fiscaje.

39.    întocmește și verifică lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, situația cu operatorii economici care au ca obiect principal de activitate activități de natură hotelieră, conform codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 - Parcuri și rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare și altele asemenea și care nu sunt înregistrați în evidențele noastre fiscale.

40.    întocmește diverse situații și centralizatoare la solicitarea șefului ierarhic superior (taxă tramă stradală, taxă tramă județeană etc.).

41.    Verifică în baza de date a tuturor contribuabililor care au deschis puncte de lucru pe raza municipiului Constanța, conform adreselor transmise de ANAF.

42.    Coordonează și centralizează campaniile de lucru organizate.

Art.24 Atribuțiile Serviciului de Urmărire și Executare Silită:

1.    Recuperează debitele provenite din taxe, impozite, accesorii creanță, amenzi aplicate persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cheltuielile de judecată stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

2.    Se deplasează pe teren, pe raza municipiului Constanța, în vederea clarificării £ debitelor incerte și recuperării debitelor restante;

3.    Operează în aplicația informatică Pegas toate modificările/returnările în dosarele de executare silită, atunci când acestea se impun;

4.    Verifică din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor legale procesele verbale de constatare a contravenției transmise spre executare silită de către diverse instituții;

5.    Sesizează organele de cercetare penală în cazurile de evaziune fiscală, fals și uz de fals;^

6.    întocmește note de constatare pentru debitorii intrați in insolvență;

7.    Efectuează restituiri și compensări de sume;

8.    întocmește notele de constatare și adresele de înscriere la masa creditorilor;

9.    întocmește referatele la fața locului, la domiciliul sau la sediul debitorului;

10.    întocmește zilnic, după finalizarea activității de teren, raportul cu privire la activitatea desfășurată;

11.    întocmește în termen de 2 zile adresa de ridicare a popririi pentru debitorii care și-au achitat integral debitele;

12.    Aplică toate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare;

13.    întocmește sesizări către Serviciul Juridic în vederea înlocuirii amenzii cu munca în ț folosul comunității;

14.    întocmește procese verbale de constatate a contravențiilor și decizii de răspundere solidară pentru terții popriți care nu respectă obligațiile ce le revin conform legislației în vigoare;

15.    întocmește procese verbale de sechestru pentru bunuri mobile și imobile în vederea recuperării creanțelor fiscal;

16.    întocmește documentația necesară în vederea valorificării bunurilor mobile și imobile aflate sub sechestru;

17.    întocmește adrese de transfer al debitelor către alte localități, în situațiile în care se constată modificarea domiciliului/sediului debitorului;

18.    întocmește situația lunară a transferurilor si restituirilor, la solicitarea șefului de serviciu;

19.    Acordă informații cu caracter fiscal, răspunsuri competente și complete la cerințele contribuabililor;

20.    întocmește dosare de insolvabilitate, în cazul în care constată că debitorul îndeplinește condițiile legale necesare;

21.    Listează zilnic rapoartele aferente modificărilor pe care le-a efectuat în aplicația informatică Pegas;

22.    Introduce în programul informatic Pegas procesele verbale de constatare a contravenției scanate în aplicația special destinată;

23.    Efectuează în programul informatic Pegas toate modificările legale, ca urmare a informațiilor solicitate și obținute de la diferitele compartimente sau instituții cu care serviciul colaborează;

24.    Corectează zilnic erorile de operare comise, pe care le identifică personalul din cadrul Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu;

25.    Scanează în aplicația special destinată procesele verbale de constatare a contravenției repartizate de șeful ierarhic;

26.    39.Arhivează zinic, electronic și/sau fizic documentele rezultate din activitatea proprie, iar pe cele repartizate de șeful ierarhic le arhivează în termenul stabilit de acesta;

27.    Caută in arhiva serviciului documentele necesare desfășurării activității curente.

Art.25 Atribuțiile agențiilor fiscale 1- 6:

1.    Realizează activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor datorate bugetului local;

2.    Operează în baza de date a instituției actele de impunere, de modificare a masei impozabile și de scoatere din evidență a bunurilor impozabile sau taxabile, cu responsabilitatea corectitudinii acestora;

3.    Operează în aplicația informatică Pegas toate modificările/returnările în dosarele de executare silită atunci când se impune;

4.    Verifică documentele ce stau la baza înregistrării bunurilor mobile, imobile și a altor taxe administrate de serviciul public;

5.    încasează și predă sumele reprezentând impozite, taxe, majorări de întârziere, amenzi etc;

6.    Verifică permanent dosarele fiscale ale contribuabililor;

7.    întocmește procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

8.    Verifică, întocmește și eliberează certificate de atestare fiscală;

9.    Redactează adrese către contribuabili/diverse instituții cu recalculări debite, reclamații;

10.    Elaborează răspunsuri Ia e-maiiuri către contribuabili;

11.    Elaborează răspunsuri la cererile de intrare în audiență/răspunsuri audiențe on-line;

12.    Elaborează răspunsuri la chestionar de evaluare satisfacție contribuabil on-line/facebook;

13.    întocmește centralizatorul lunar privind compensările de sume efectuate din oficiu în ghișeu ;

14.    Verifică rapoartele de încasări centralizate/desfășurate pe operatori;

15.    Verifică registrele de casă - borderouri de încasări;

16.    Verifică registrele de casă - rapoarte de încasări centralizate (pe agenții și pe conturi contabile);

17.    Verifică registrele de casă - rapoarte de încasări desfășurate pe operatori;

18.    Verifică compensările din oficiu efectuate de operatorii din compartimente;

19.    Verifică încasările privind trama stradală municipală/județeană;

20.    Verifică chitanțele privind încasările efectuate de operatori;

21.    Verifică plățile efectuate prin POS;

22.    Efectuează inspecția fiscală (procese verbale de constatare, raport de inspecție fiscală), transmite decizia de impunere și a raportul de inspecție fiscală și îl aduce la cunoștința contribuabililor;

23.    Elaborează certificate de stare materială, istorice de rol, adrese către contribuabili/diverse instituții cu recalculări debite, reclamații, de necesitate/aprovizionare;

24.    întocmește centralizatorul lunar privind compensările de sume efectuate din oficiu în ghișeu;

25.    întocmește lunar registrul de partizi privind verificarea modului de calcul al impozitelor și taxelor locale aplicația informatică Pegas;

26.    Elaborează istorice de roi;

27.    Efectuează restituirile și compensările de sume;

28.    întocmește centralizatorul lunar privind restituirile și compensările de sume efectuate prin Primăria Municipiului Constanța;

29.    Efectuează inspecții fiscale (procese verbale de constatare, raport de inspecție fiscală), transmite decizia de impunere și raportului de inspecție fiscală și aducerea acestora la cunoștința contribuabililor ;

30.    Centralizează și transmite către Primării, până pe data de 10 a fiecărei luni, a declarațiilor speciale de impunere pentru contribuabilii care au domiciliu în alte localități;

31.    Verifică și vizează fișele de înmatriculare ale mijloacelor de transport;

32.    Se deplasează pe teren pe teren în vederea soluționării debitelor incerte și recuperării debitelor restante și a depistării bunurilor care nu sunt supuse impozitării;

33.    Elaborează adresele către contribuabili privind situația fiscală;

34.    întocmește documentele speciale (înștiințare de plată, nota de constatare dispoziții de urmărire);

35.    Elaborează certificate de stare materială;

36.    Arhivează zilnic actele de casă în perioada în care desfășoară activitatea de casier colector;

37.    Listează zilnic rapoartele aferente modificărilor și borderourilor efectuate în PEGAS;

38.    Efectuează activitatea de registratură astfehacordă informații, asistență și consultanță contribuabililor, persoanelor fizice sau juridice, cu privire la modalitatea de completare a declarațiilor, furnizarea de tipizate;

39.    Eliberează parolele E-tax;

40.    Centralizează și transmite periodic parolele E-tax către Serviciul Informatizare;

41.    Vizualizează rapoartele privind operațiunile efectuate în ziua precedentă, identifică și corectează zilnic operațiunilor transmise spre verificare/corectare de către Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu;

42.    Operează ordinele de plată în vederea eliberarării autorizațiilor pentru taxa de tramă stradală;

43.    Eliberează autorizații pentru taxa de tramă stradală;

44.    Listează rapoartele zilnice de încasări desfășurate și centralizate pe operator;

45.    Elaborează situația săptămânală privind operarea ordinelor de plată în baza cărora s-au emis autorizații de tramă stradală.

Art.26 Atribuțiile Serviciului Taxe Speciale și Locale:

1.    Stabilește și încasează la punctele de taxare dispuse pe raza municipiului Constanța, sumele reprezentând taxe locale și speciale, cu respectarea prevederilor legale, dispozițiilor interne, procedurilor și instrucțiunilor aprobate de conducerea instituției;

2.    încasează valoarea taxei de deșeuri inerte în funcție de sarcina utilă a autovehiculului dar și în funcție de numărul de intrări la rampa de deșeuri;

3.    Eliberează solicitanților, autorizații de circulație și chitanțe reprezentând taxa folosire tramă stradală;

4.    întocmește borderouri cu autovehiculele pentru care a fost achitată taxa folosire tramă stradală, completând toate rubricile cuprinse în acestea;

5.    Completează în caietul de bani, sumele personale pe care le dețin asupra lor, atât la intrarea cât și la ieșirea din tură;

6.    Completează la ieșirea din tură în cazul punctelor de colectare a taxei de folosire a tramei stradale, monetarele cu sumele reprezentând taxa folosire tramă stradală încasată în tura respectivă;

7.    Predă casierului colector monetarele, sumele de bani încasate precum și borderourile completate corespunzător;

8.    Verifică documentele prezentate de către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea autorizației de deșeuri inerte;

9.    Eliberează persoanelor care au achitat taxa de deșeuri inerte o chitanță pentru suma încasată și autorizația de deșeuri inerte;

10.    Semnează procesul verbal de predare primire, completat cu fiecare persoană care se prezintă la rampă pentru depunerea deșeurilor inerte;

11.    La ieșirea din tură, în cazul punctelor de încasare a taxei de deșeuri inerte, listează și predă, următoarele documente: centralizatorul zilnic al încasărilor și centralizatorul proceselor verbale de predare primire completate cu persoanele care se prezintă la rampă pentru depunerea deșeurilor inerte;

12.    Colectează impozitele/taxele, taxele locale și speciale încasate de operatorii agențiilor fiscale în baza unui proces verbal de predare-primire sau de operatorii punctelor de încasare în baza monetarului și al borderoului;

13.    Eliberează chitanță pentru sumele colectate de la operatorii punctele de încasare;

14.    Predă către ehipajul societății de pază și transport valori, numerarul însoțit de procesul verbal de predare primire la care anexează exemplarele proceselor verbale încheiate și semnate în agenții sau după caz de monetarul și de registrul de casă;

15.    Verifică corespondența sumelor înscrise de operator în monetar cu cele din Borderoul de autorizații de circulație eliberate la preluarea sumelor de la punctele de încasare;

16.    Operează încasările zilnice în programul informatic "Pegas";

17.    întocmește registrul de casă (Borderou de încasări, Raport de încasări centralizat pe conturi contabile; Raport de încasări centralizat pe agenții; Raport de încasări desfășurate pe operatori), cu respectarea instrucțiunii de lucru aprobate de conducerea instituției;

18.    Centralizează sumele încasate zilnic de operatorii punctelor de încasare și ține evidența acestora;

19.    Declară la începutul pogramului, în registrul special întocmit, suma de bani personali pe care o are în posesie, ulterior face mențiuni cu privire la cheltuielile efectuate pe durata programului de lucru,în caz contrar orice cheltuială care nu a fost menționată în registrul de bani personali va fi considerat lipsă in gestiune;

20.    Elaborează/întocmește adrese, situații diverse, centralizări din sfera de activitate;

21.    Arhivează zilnic documentele lucrate și rezultate din activitatea proprie și a celor repartizate de șeful ierarhic superior în termenul stabilit de acesta;

22.    Aranjează/ etichetează/ opisează dosarele ce rezultă din activitatea sa, conform nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul instituției și se asigură de arhivarea corectă a documentelor astfel încât acestea să poată fi identificate în orice moment;

23.    Se deplasează la sediile/punctele de lucru ale instituției ori de câte ori este necesar, cu acordul șefului ierarhic superior, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

24.    îndeplinește orice alte atribuții/sarcini de serviciu legate de domeniul său de activitate, repartizate ierarhic sau stabilite prin Dispoziții ale Directorului Executiv și participă la campaniile de lucru inițiate la nivelul instituției.

Art.27 Atribuțiile Serviciul Managementul Documentelor care are în subordine Biroul Managementul Fizic al Documentelor și Biroul Managementul Electronic al Documentelor

1.    Pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale, numai cu aprobarea șefului ierarhic superior, toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

2.    Organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituției, ori de câte ori se impune modificarea acestuia;

3.    Asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării și confirmării nomenclatorului;

4.    Urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

5.    După aprobarea lucrării de selecționare, de către Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, va înscrie în Registrul de evidență curentă ieșirea unităților arhivistice și cantitatea de arhivă selecționată cu respectarea procedurilor/ instrucțiunilor de lucru;

6.    în cazul documentelor ce urmează a fi eliminate, întocmește proces verbal de predare-primire în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare din părțile implicate; un exemplar rămâne la persoana desemnată de către șeful ierarhic superior;

7.    în cazul în care activitatea de aranjare a documentelor în bibliorafturi se desfășoară în altă locație (biroul serviciului) întocmește proces verbal de predare-primire în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare din părțile implicate;

8.    în cazul documentelor care necesită îndosarierea în alte compartimente ale instituției, se întocmește proces verbal de predare-primire în 2 (două) exemplare, înregistrat în aplicația informatică Tethys, câte unul pentru fiecare dintre părțile implicate; completează rubricile cu datele de identificare a documentului, numele persoanei căreia i-a fost predat și îi solicită acesteia să confirme primirea prin semnătură în Registrul de depozit. în rubrica „Observații" vor face mențiunea „Nu se returnează", însoțită de numărul de înregistrare al procesului verbal prin care documentul a fost predat. Se va constitui un dosar distinct cu procesele verbal de predare - primire;

9.    Preia sub semnătură, de la operatorul care le-a înregistrat, documentele ce urmează a fi grupate în dosare, pe bază de borderou emis din aplicația informatică Tethys;

10.    Verifică zilnic în aplicația informatică Tethys lista cu numere de înregistrare a documentelor trimise de către funcționarii din cadrul compartimentelor instituției;

11.    Verifică în borderourile atașate documentele primite și dacă există concordanță în aplicația informatică Tethys între documentele existente efectiv și informațiile înscrise;

12.    în cazul în care în urma verificării se constată existența unor neconcordanțe, se solicită emitentului remedierea acestora;

13.    Soluționează în aplicația informatică Tethys numerele de înregistrare aferente documentelor a căror primire a verificat-o anterior, prin selectarea opțiunii „Document";

14.    Grupează într-un biblioraft distinct, în ordine cronologică, toate borderourile în baza cărora a primit documentele destinate constituirii dosarelor. Prin sintagma „ordine cronologică" se înțelege aranjarea documentelor în dosar astfel: cele mai noi deasupra, iar cele mai vechi dedesubt;

15.    Pregătește și grupează documentele în vederea introducerii lor în dosare (sortează documentele pe suburbii și le perforează);

16.    Introduce documentele în dosare în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora;

17.    Aranjează documentele în bibliorafturi prin realizarea istoricului matricolei corespondente pe adresa bunului (se vor aranja actele la matricola respectivă în ordinea cronologică a succesiunii lor);

18.    Asigură introducerea documentelor în bibliorafturi astfel încât să fie posibilă citirea completă a textului, datelor și rezoluțiilor;

19.    In cazul în care se vor găsi documente identice, în dosar va rămâne un singur exemplar, restul fiind extrase și distruse (Atenție: doar documentele justificative: acte privind transferul de proprietate, schițe cadastrale, etc., nu se vor elimina formularele tipizate);

20.    Recondiționează documentele deteriorate;

21.    Elimină acele, agrafele, filele nescrise, ciornele, notele și însemnările personale;

22.    Redistribuie documentele aflate în bibliorafturile supraîncărcate în mai multe bibliorafturi, după caz;

23.    înlocuiește bibliorafturile uzate;

24.    Etichetează bibliorafturile cu documente, menționând indicativul compartimentului, categoria de documente și termenul de păstrare cu respectarea cerințelor din „Nomenclatorul arhivistic" și instrucțiunilor de lucru;

25.    în cazul în care activitatea de aranjare a documentelor în bibliorafturi se desfășoară în altă locație (biroul serviciului) întocmește proces verbal de predare-primire în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare din părțile implicate;

26.    Arhivează și gestionează electronic documentele (în cazul în care acestea nu se regăsesc în arhiva electronică) la cererea angajaților din cadrul compartimentului în care își desfășoară activitatea sau din alte compartimente ale instituției;

TJ. Arhivează și gestionează electronic documentele repartizate de către șeful ierarhic superior în termenul stabilit de acesta cu respectarea procedurilor/ instrucțiunilor de lucru;

28.    în cazul în care documentul iese din depozitul de arhivă pentru a fi cercetat, completează rubricile cu datele de identificare a documentului, numele persoanei care l-a solicitat și îi solicită acesteia să confirme primirea prin semnătură în Registrul de depozit;

29.    La returnarea documentului verifică integritatea acestuia; consemnează în Registrul de depozit data restituirii și confirmă prin semnătura proprie primirea acestuia, apoi îl reintegrează în fondul arhivistic;

30.    în rubrica „Observații" se menționează numărul de pagini ale documentului și eventuale deteriorări existente. în cazul în care la restituire constată lipsa unor pagini sau deteriorări suplimentare, vor face în rubrica „Observații" o mențiune cu privire la cele constatate și vor înainta șefului compartimentului un raport detaliat;

31.    Asigură ordinea și curățenia cu păstrarea liberă a căilor de acces, a locurilor din apropierea instalațiilor de stingere a incendiilor, în spațiul destinat arhivei;

32.    Interzice accesul oricărei persoane în spațiul destinat arhivei, cu excepția celor care au aprobarea conducerii;

33.    Este interzisă păstrarea oricăror alte materiale ce nu aparțin depozitelor de arhivă;

34.    Pentru prevenirea incendiilor, i se interzice folosirea focului deschis, a radiatoarelor, reșourilor, fumatului în incinta depozitului, precum și utilizarea comutatoarelor, întrerupătoarelor sau altor instalații electrice defecte;

35.    Utilizează echipamentul de protecție adecvat (mănuși, mască de unică folosință și halat);

36.    Manipulează prin ridicare/transportare cu brațele documentele ce urmează a fi constituite în dosare;

37.    Se deplasează și își desfășoară activitatea în oricare din locațiile (arhivele) instituției, în funcție de necesitate sau alte atribuții de serviciu stabilite de către șeful ierarhic superior;

38.    întocmește săptămânal programarea salariaților pe ture;

39.    întocmește lunar foaia colectivă de prezență;

40.    întocmește referatele de necesitate/aprovizionare;

41.    Coordonează și centralizează campaniile de lucru;

42.    întocmește diverse adrese, situații și centralizatoare la solicitarea șefului ierarhic superior;

43.    Centralizează planurile de lucru și rapoartele de activitate ale angajaților din compartiment;

44.    Colectează și analizează în cadrul compartimentului, formularele de alertă la risc precum și documentele aferente acestora conform procedurii de lucru privind managementul riscurilor;

45.    Propune atitudine față de risc;

46.    împreună cu șeful de compartiment, ierarhizează riscurile și elaborează profilul de risc;

47.    împreună cu șeful compartimentului, elaborează și semnează procesele verbale de analiză riscuri, pe care ulterior le vor remite responsabilului cu riscuri pe instituție, împreună cu documentele aferente acestora;

48.    Propune clasarea sau reținerea riscurilor spre analiză responsabilului cu riscuri pe instituție;

49.    Analizează stadiul implementării măsurilor de control impuse de CCIM/responsabilul cu riscuri pe instituție și urmărește implementarea măsurilor de control prin completarea permanentă a fișei de monitorizare a riscurilor la nivel de compartiment;

50.    Respectă și ține evidența formularelor privind managementul riscurilor;

51.    Participă la orice dezbatere privind analiza riscurilor, atunci este convocat de către responsabilul cu riscuri al instituției sau de către CCIM în ședințele sale.

Art.28 Responsabil în relația cu presa:

1.    La propunerea și în colaborare cu șefii de compartimente, actualizează informațiile de Ia avizierele instituției;

2.    La propunerea și în colaborare cu șefii de compartimente, actualizează informațiile de la avizierele instituției în vederea asigurării accesului contribuabililor la informațiile de interes public;

3.    Colaborează cu șefii și persoanele desemnate din cadrul compartimentelor în vederea culegerii informațiilor de interes public necesare întocmirii comunicatelor de presă;

4.    întocmește comunicatele de presă iar după aprobare le transmite pe adresele de e-mail ale compartimentelor instituției, ale redacțiilor sau ale jurnaliștilor din mass-media conform instrucțiunilor de lucru;

5.    Verifică dacă comunicatele de presă aprobate au fost publicate pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook și au fost difuzate pe newsletter-ul SPIT de persoana responsabilă din cadrul Serviciului Informatizare;

6.    întocmește lunar programul de difuzare a comunicatelor de presă și îl prezintă conducerii instiuției pentru aprobare, respectând prevederile instrucțiunilor de lucru

7.    Prelucrează informațiile de interes public și adaptează mesajele pe care instituția dorește să le transmită prin intermediul mass-media

8.    Facilitează comunicarea dintre jurnaliști și conducerea instituției și/sau șefii de compartimente

9.    Formulează răspunsuri la solicitările jurnaliștilor formulate în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și le transmite după ce în prealabil acestea au fost semnate de conducerea instituției;

10.    Pregătește materialele de interes public pentru interviurile acordate de reprezentații instutuției;

11.    Monitorizează presa scrisă și realizează o selecție a materialelor în care este reflectată activitatea instituției sau care au impact asupra organizației;

12.    întocmește raportul anul privind activitatea de presă din anul precedent și îl prezintă conducerii instituției

13.    Arhivează zilnic atât electronic cât și fizic documentele lucrate și rezultate din activitatea propriecele repartizate de șeful ierarhic în termenul stabilit de acesta;

14.    îndeplinește orice alte atribuții/ sarcini de serviciu repartizate de șeful ierarhic superior.

Capitolul V

Statutul personalului serviciului public

Art.29 Salariații Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local au calitatea de funcționari publici și personal bugetar contractual și se supun dispozițiilor legale privind Statutul funcționarului public și ale Codului muncii.

Art.30 Obligațiile, responsabilitățile, drepturile și toate celelalte aspecte legate de activitatea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local vor fi stabilite prin Regulamentul Intern.

Art.31 Salariații Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local au următoarele obligații:

-    să respecte programul de lucru;

-    să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă;

-    să respecte codul de conduită și cel vestimentar precum și demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor serviciului;

-    să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu cuprinse în fișa postului și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului serviciului public;

-    să realizeze la timp și în conformitate cu standardul de calitate orice lucrări repartizate și să ia toate măsurile impuse de nevoile serviciului;

-    să cunoască și să respecte cerințele standardelor EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007 și cerințelor sistemului de management integrat;

-    să cunoască, să verifice și să respecte normele de securitate, sănătate și situații de urgență specifice;

-    să aibă un comportament adecvat și corect față de contribuabili persoane fizice și juridice;

-    să se abțină de la primirea unor foloase necuvenite în scopul realizării sarcinilor de serviciu;

-    să se preocupe de perfecționarea continuă a pregătirii profesionale;

-    să participe la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

-    să păstreze în condițiile legii secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu precum și secretul fiscal, chiar și după data de la care nu mai dețin calitatea de salariați ai serviciului;

-    să ia măsuri contravenționale și/sau de sesizare a organelor judiciare în cazurile de eludare a legislației în vigoare;

-    să răspundă disciplinar, material sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prevederile legislației în vigoare, a prezentului Regulamentul, Regulamentul Intern, fișele de post, procedurile/instrucțiunile de lucru și actele administrative interne;

-    să întrețină și să exploateze în mod corect inventarul aflat în gestiunea sa precum și cel al serviciului;

-    să păstreze o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură și să nu recurgă la niciun fel de deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Art.32 Durata normală a timpului efectiv de lucru este de 8 ore/zi (40 ore pe săptămână) în cele 5 zile lucrătoare pe săptămână. Programul de lucru se adaptează corespunzător serviciului public pentru satisfacerea cererilor contribuabililor și în funcție de cerințe. Programarea concediilor de odihnă a salariaților se face la sfârșitul anului pentru anul următor, pe baza unui grafic, eșalonat în tot cursul anului, astfel încât să se asigure continuitatea în exercitarea atribuțiilor specifice pe tot parcursul anului.

Art.33 Salariul de bază, sporurile, premiile și stimulentele se acordă în raport cu responsabilitățile postului, munca depusă, cantitatea și calitatea acesteia, importanța socială a muncii, condițiile concrete în care aceasta se desfășoară și de rezultatele obținute de către salariați.

Art.34 Personalul serviciului are obligația de a respecta ordinea interioară și relațiile ierahice stabilite prin Organigramă, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern.

Art.35 Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația muncii.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art.36 Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește structura de funcționare a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, asigură organizarea activității, urmărește aplicarea corectă a legislației în vigoare, precum și aplicarea corectă a hotărârilor de consiliu referitoare la impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local.

Art.37 Prevederile prezentului regulament trebuie respectate de toți salariații Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, indiferent de durata contractului de muncă și de funcția deținută.

Art.38 Instituțiile publice, persoanele juridice și fizice vor pune la dispoziția Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local toate actele necesare îndeplinirii obiectului de activitate, vor permite accesul personalului serviciului public în sedii și alte incinte, vor asigura toate condițiile necesare în vederea desfășurării acțiunilor de stabilire, constatare, control, urmărire și încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și a amenzilor, soluționarea, contestațiilor și plângerilor formulate la actele de control și de impunere, precum și executarea creanțelor bugetare locale.

Art.39 Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplină o impun.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,MARCE^M-NAeflE


- 25 -