Hotărârea nr. 264/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA PERSOANELOR IN VARSTA DE PESTE 80 DE ANI

HOTĂRÂRE privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în municipiul Constanța persoanelor în vârstă de peste 80 de ani

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015    .

Analizând expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.164268/19.11.2015, memoriul RATC Constanța nr.7806/ 19.11.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art.43 alin.(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.l alin.(4) lit.m) și alin.(6) lit.e coroborate cu art.17 lit.i) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de guvern nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11 lit.g) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 3 lit. c și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.12.2015 se acordă, ca măsură de protecție socială, facilități la transportul în comun pe bază de permise de călătorie lunare, valabile în interiorul municipiului Constanța, persoanelor în vârstă de peste 80 de ani cu domiciliul în municipiul Constanța.

Art.2. - Facilitățile aprobate la art.l se vor acorda în baza unui permis de călătorie lunar, ce reprezintă echivalentul tarifului social cu T.V.A. aprobat prin hotărâre de către Consiliul local al municipiului Constanța . Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilități se suportă integral din surse proprii ale bugetului local.

Art.3. - Eliberarea permiselor de călătorie lunare, valabile în interiorul municipiului Constanța, persoanelor în vârstă de peste 80 de ani se va face lunar, prin punctele de distribuire abonamente ale R.A.T.C. Constanța, în baza buletinului/cărții de identitate.

Art.4. - R.A.T.C. Constanța va elibera permisele de călătorie lunare în condițiile prezentei hotărâri și va prezenta lunar deconturile întocmite și aprobate conform legii.

Art.5. - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală și Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Dobre Mircea

CONSTANȚA

Nr> 264 j 27.11.2015