Hotărârea nr. 262/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2015


Ț.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de . }{ • îT ;

Analizînd expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.162739/17.11,2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța și raportul Direcției financiare nr.162736/17.11.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin, 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2015 pe trimestrul III, prezentată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța,

CONSTANȚA N r    4 / ^07PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2015    -lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI -TOTAL(cod

00.01

818548713

660596423

1002330264

220715003

781615261

710400875

6166661

285762728

VENITURI PROPRII (cod 00.0211.0237.02+00.15+00.16)

48.02

523466430

432130628

846477003

220715003

625762000

554547614

6166661

285762728

I. VENITURI CURENTE (cod

00.02

634307713

515871423

910008141

214413208

695594933

627995942

5302992

276709207

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.111

00.03

596410713

486139423

818853963

162216661

656637302

592603918

5299964

220950081

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

278920430

226649628

308329906

0

308329906

308329906

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CADITAI r«: 1 A DCOCriAMP

00.06

278920430

226649628

308329906

0

308329906

308329906

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.181

03.02

8000000

5000000

7742846

0

7742846

7742846

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și

--u-------- ------

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

8000000

5000000

7742846

0

7742846

7742846

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

270920430

221649628

300587060

0

300587060

300587060

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

253692430

205349628

284361904

284361904

284361904

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

17228000

16300000

16225156

16225156

16225156

0

0

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824000

79160000

264133996

108734549

155399447

98643584

3882187

161608225

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

99824000

79160000

264133996

108734549

155399447

98643584

3882187

161608225

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000000

65000000

236014085

97708487

138305598

84527928

1044404

150441753

Impozit pe clădiri de la

07.02.01.01

24000000

20000000

28608709

4300185

24308524

23188224

27754

5392731

Impozit și taxă pe clădiri de la

07.02.01.02

60000000

45000000

207405376

93408302

113997074

61339704

1016650

145049022

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

11624000

10660000

21682014

10752672

10929342

10710991

42214

10928809

Impozit pe terenuri de la

07.02.02.01

4040000

3800000

5926180

1771256

4154924

3790743

85

2135352

Impozit și taxă pe teren de la Dersoane juridice

07.02.02.02

7200000

6500000

15202651

8827741

6374910

6527109

41193

8634349

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

384000

360000

553183

153675

399508

393139

936

159108

Taxe judiciare de timbru și alte

07.02.03

4200000

3500000

6437897

273390

6164507

3404665

2795569

237663

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPO2ITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

196646283

163329795

215664902

45454513

170210389

166466372

1417777

47780753

Sume defalcate din TVA (cod 11,02.01+11.02.02+11.02.05 la

11.02

166077283

138976795

138956595

0

1389565951

138956595

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adâugată pentru

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

163092353

136483795

136463595

136463595

136463595

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

2984930

2493000

2493000

2493000

2493000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii /cod 12.02.071

12.02

650000

550000

1362822

705056

657766

679881

265

682676

Taxe hoteliere

12.02.07

650000

550000

1362822

705056

657766

679881

265

682676

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

300000

300000

1109316

104218

1005098

603953

1376

503987

Impozit pe spectacole

15.02.01

300000

300000

1109316

104218

1005098

603953

1376

503987

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de

16.02

29619000

23503000

74236169

44645239

29590930

26225943

1416136

46594090

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500000

19500000

69818747

44319929

25498818

22236377

1413693

46168677

st? .W

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

14000000

10000000

30679816

15397267

15282549

12864171

94316

17721329

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

11500000

9500000

39138931

28922662

10216269

9372206

1319377

28447348

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

3000

154

154

154

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4114000

4000000

4417268

325310

4091958

3989412

2443

425413

A6. ALTE IMPOZITE §1 TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

Alte impozite și taxe

18.02.50

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

37897000

29732000

91154178

52196547

38957631

35392024

3028

55759126

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

00.13

3300000

3218000

5223431

557334

4666097

4476488

840

746103

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.0 2.08+ 30.02.50)

30.02

3300000

3218000

5223431

557334

4666097

4476488

840

746103

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

100000

100000

123308

0

123308

123308

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

3200000

3118000

5100123

557334

4542789

4353180

840

746103

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

)


)


! j J (

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VANZARI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

34597000

26514000

85930747

51639213

34291534

30915536

2188

55013023

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1174000

1084000

2653306

1287548

1365758

1258419

2188

1392699

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

200000

176623

0

176623

174435

2188

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

400000

535068

0

535068

535068

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

cnrial    . .    ...

33.02.12

32234

32234

32234

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

5297

5297

5297

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații

33.02.28

550000

480000

1864820

1287548

577272

472121

0

1392699

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

39264

0

39264

39264

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

10741000

7800000

10034821

300278

9734543

9722872

0

311949

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1400000

1393708

1575

1392133

1392073

0

1635

Alte venituri din taxe

34.02.50

8941000

6400000

8641113

298703

8342410

8330799

0

310314

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

3600000

2500000

30877186

27015125

3862061

2948620

0

27928566

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

3600000

2500000

30874738

27015125

3859613

2946172

0

27928566

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea

bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2448

2448

2448

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))

36.02

19082000

15130000

42365434

23036262

19329172

16985625

0

25379809

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000000

6100000

21829220

15426497

6402723

6084438

15744782

Taxe speciale

36.02.06

12052000

9000000

20102433

7118309

12984124

10851133

9251300

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

30000

30000

433781

491456

-57675

50054

0

383727

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-71731000

“71731000

-5146430

-5146430

-5146430

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

71731000

71731000

5146430

5146430

5146430

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3223000

3223000

26004814

6301795

19703019

16087624

863669

9053521

.X?

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02

3223000

3223000

26004814

6301795

19703019

16087624

863669

9053521

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

1376764

0

1376764

1376764

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

3223000

3223000

24564830

6301795

18263035

14647640

863669

9053521

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

63220

0

63220

63220

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

52013000

52013000

49420643

0

49420643

49420643

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate (cod

40.02

52013000

52013000

49420643

0

49420643

49420643

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

158000

158000

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

51855000

51855000

49420643

49420643

49420643

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

49518000

28956000

7560694

0

7560694

7560694

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

49518000

28956000

7560694

0

7560694

7560694

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0 2.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.0

o    j*»    *-r t 4*1 ao

42.02

47735000

28956000

7560694

0

7560694

7560694

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09,03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

---1 -i, rx--..-ix---

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către buqetele locale pentru finanțarea

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

42.02.20

35841000

25000000

3111318

3111318

3111318

0

Finanțarea drepturilor acordate

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru

42.02.29

0

0

)


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

200000

150000

23898

23898

23898

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

4259000

3806000

3178241

3178241

3178241

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

6480000

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

1247237

1247237

1247237

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

955000

0

0

Subvenții de ia alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de fa bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

43.02.04

0

0

)


Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

1783000

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45.02

79487000

60533000

9335972

0

9335972

9335972

0

0

Fondul European de Dezvoltare Reaională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

78995000

60383000

9190462

0

9190462

9190462

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

73555000

54943000

1904665

1904665

1904665

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

4322000

4322000

4562682

0

4562682

4562682

0

Prefinanțare

45.02.01.03

1118000

1118000

2723115

2723115

2723115

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

492000

150000

145510

0

145510

145510

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.01

492000

150000

39926

39926

39926

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.02

105584

105584

105584

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02,04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

568976713

448254423

908063850

214413208

693650642

626051651

5302992

276709207

VENITURI PROPRII (00.02-11.0237.02+00.16)

48.02

468388430

377052628

771051546

214413208

556638338

489039347

5302992

276709207

1. VENITURI CURENTE (cod OO.fl

00.02

562576713

444140423

904861711

214413208

690448503

622849512

5302992

276709207

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

596410713

486139423

818853963

162216661

656637302

592603918

5299964

220950081

kt; mir vzj1 rt ri mr,-

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

AA tft 0 . rtJV , AA

00.04

278920430

226649628

308329906

0

308329906

308329906

0

0

Wfl. 1“ ■nrrotfir revenii,-

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

PAniTAi nr i * nrnrAAAic

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02 J

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.06

278920430

226649628

308329906

0

308329906

308329906

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ m ns> im

03.02

8000000

5000000

7742846

0

7742846

7742846

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și

--...li:-:    .

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

8000000

5000000

7742846

0

7742846

7742846

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

270920430

221649628

300587060

0

300587060

300587060

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

253692430

205349628

284361904

0

284361904

284361904

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

17228000

16300000

16225156

16225156

16225156

0

Al .3. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824000

79160000

264133996

108734549

155399447

98643584

3882187

161608225

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

99824000

79160000

264133996

108734549

155399447

98643584

3882187

161608225

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000000

65000000

236014085

97708487

138305598

84527928

1044404

150441753

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

24000000

20000000

28608709

4300185

24308524

23188224

27754

5392731

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

60000000

45000000

207405376

93408302

113997074

61339704

1016650

145049022

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

11624000

10660000

21682014

10752672

10929342

10710991

42214

10928809

Impozit pe terenuri de ia persoane fizice

07.02.02.01

4040000

3800000

5926180

1771256

4154924

3790743

85

2135352

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

7200000

6500000

15202651

8827741

6374910

6527109

41193

8634349

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

384000

360000

553183

153675

399508

393139

936

159108

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

4200000

3500000

6437897

273390

6164507

3404665

2795569

237663

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

0

0

A4.IMP0ZITE §1 TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

<14 094.40 O94.4C 094.41: OOi

00.10

196646283

163329795

215664902

45454513

170210389

166466372

1417777

47780753

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.0 2.06)

11.02

166077283

138976795

138956595

0

138956595

138956595

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

163092353

136483795

136463595

136463595

136463595

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2984930

2493000

2493000

2493000

2493000

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

650000

550000

1362822

705056

657766

679881

265

682676

Taxe hoteliere

12.02.07

650000

550000

1362822

705056

657766

679881

265

682676

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

300000

300000

1109316

104218

1005098

603953

1376

503987

Impozit pe spectacole

15.02.01

300000

300000

1109316

104218

1005098

603953

1376

503987

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29619000

23503000

74236169

44645239

29590930

26225943

1416136

46594090

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

25500000

19500000

69818747

44319929

25498818

22236377

1413693

46168677

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

14000000

10000000

30679816

15397267

15282549

12864171

94316

17721329

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

11500000

9500000

39138931

28922662

10216269

9372206

1319377

28447348

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

5000

3000

154

154

154

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

4114000

4000000

4417268

325310

4091958

3989412

2443

425413

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

Alte impozite și taxe fiscale (cod 40 n-j cnt

18.02

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

Alte impozite și taxe

18.02.50

21020000

17000000

30725159

8027599

22697560

19164056

0

11561103

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

-33834000

-41999000

86007748

52196547

33811201

30245594

3028

55759126

C1. VENITURI DIN

00.13

3300000

3218000

5223431

557334

4666097

4476488

840

746103

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+

30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

3300000

3218000

5223431

557334

4666097

4476488

840

746103

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

100000

100000

123308

123308

123308

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedent!

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

3200000

3118000

5100123

557334

4542789

4353180

840

746103

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la aiți

30.02.08.02

0

0

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu caDital majoritar

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZARI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

-37134000

-45217000

80784317

51639213

29145104

25769106

2188

55013023

Venituri din prestări de servicii și alte activități    (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

1174000

1084000

2653306

1287548

1365758

1258419

2188

1392699

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

200000

176623

176623

174435

2188

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

400000

400000

535068

535068

535068

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

32234

32234

32234

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

4000

4000

5297

5297

5297

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea

33.02.28

550000

480000

1864820

1287548

577272

472121

1392699

Alte venituri din prestări de

33.02.50

39264

39264

39264

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02

10741000

7800000

10034821

300278

9734543

9722872

0

311949

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800000

1400000

1393708

1575

1392133

1392073

1635

Alte venituri din taxe

34.02.50

8941000

6400000

8641113

298703

8342410

8330799

310314

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

3600000

2500000

30877186

27015125

3862061

2948620

0

27928566

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

3600000

2500000

30874738

27015125

3859613

2946172

0

27928566

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere

35.02.02

0

0

0

0

0

0

)    J;..?

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2448

2448

2448

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.0

36.02

19082000

15130000

42365434

23036262

19329172

16985625

0

25379809

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000000

6100000

21829220

15426497

6402723

6084438

15744782

Taxe speciale

36.02.06

12052000

9000000

20102433

7118309

12984124

10851133

9251300

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

30000

30000

433781

491456

-57675

50054

383727

Transferuri voluntare, altele

decât subvențiile

(cod

37.02.01+37.02.03+37.02.501

37.02

-71731000

-71731000

-5146430

0

-5146430

-5146430

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

-71731000

-71731000

-5146430

-5146430

-5146430

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

lll.OPERAȚIUNI FINANCIARE jn noi

00.16

158000

158000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

158000

158000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea

microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din

1    -    ■    .    r    !    ■     .

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

158000

158000

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6242000

3956000

3202139

0

3202139

3202139

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6242000

3956000

3202139

0

3202139

3202139

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+

42.02

4459000

3956000

3202139

0

3202139

3202139

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

200000

150000

23898

23898

23898

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

4259000

3806000

3178241

3178241

3178241

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

1783000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43,02.20

1783000

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01

249572000

212342000

94266414

6301795

87964619

84349224

863669

9053521

VENITURI PROPRII (cod 00.0211.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

55078000

55078000

75425457

6301795

69123662

65508267

863669

9053521

V U.IWI i Ui\i OOIWII 1 C țVUXI “    “

00.02

71731000

71731000

5146430

0

5146430

5146430

0

O

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Proqramul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

71731000

71731000

5146430

0

5146430

5146430

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

71731000

71731000

5146430

0

5146430

5146430

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

71731000

71731000

5146430

0

5146430

5146430

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

71731000

71731000

5146430

5146430

5146430

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

3223000

3223000

26004814

6301795

19703019

16087624

863669

9053521

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02

3223000

3223000

26004814

6301795

19703019

16087624

863669

9053521

2U. 2o<2

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

1376764

1376764

1376764

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

3223000

3223000

24564830

6301795

18263035

14647640

863669

9053521

Depozite speciale pentru

39.02.10

63220

0

63220

63220

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

51855000

51855000

49420643

0

49420643

49420643

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

51855000

51855000

49420643

0

49420643

49420643

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

51855000

51855000

49420643

0

49420643

49420643

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

43276000

25000000

4358555

0

4358555

4358555

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

43276000

25000000

4358555

0

4358555

4358555

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0

42.02

43276000

25000000

4358555

0

4358555

4358555

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

îmnnin-iirtiin nvlurna

42.02.03

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu aoă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantaraa ranaratiilnr canitaip în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

-----X —1-1^1-----11----ț- -

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02,18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

35841000

25000000

3111318

3111318

3111318

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către; bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

6480000

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

1247237

1247237

1247237

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

955000

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45.02

79487000

60533000

9335972

0

9335972

9335972

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

78995000

60383000

9190462

0

9190462

9190462

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

73555000

54943000

1904665

1904665

1904665

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

4322000

4322000

4562682

4562682

4562682

0

Prefinanțare

45.02.01.03

1118000

1118000

2723115

2723115

2723115

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

492000

150000

145510

0

145510

145510

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

492000

150000

39926

39926

39926

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

105584

105584

105584

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07,01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilăfcod 45.02.18.01 Ia

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGtfS

>


>


J

L)


))


»


9r '7 *=>).2CJ) )

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 13

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale parobate la finele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

818548713

818548713

660596423

657817868

413918707

409074503

4844204

412360888

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

54280000

54280000

34676000

34581515

21449565

21449565

0

21768045

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

53460000

53460000

33924000

33829515

21122454

21122454

0

21281770

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53460000

53460000

33924000

33829515

21122454

21122454

0

21281770

Autorități executive

51.02.01.03

53460000

53460000

33924000

33829515

21122454

21122454

0

21281770

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

280722

Fond de rezervă bugetară la dispoiția

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

280722

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

600000

600000

600000

600000

205553

205553

205553

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

0

Partea a H-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

21563000

21563000

14214000

14213536

12259450

12259450

0

11745552

Apărare (cod €0.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.06+ 61.02.50)

61.02

21563000

21563000

14214000

14213536

12259450

12259450

0

11745552

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6672000

6672000

4220000

4219545

3561766

3561766

0

3917572

Poliție comunitară

61.02.03.04

6672000

6672000

4220000

4219545

3561766

3561766

0

3917572

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

1091000

1091000

994000

993991

235211

235211

0

190419

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800000

13800000

9000000

9000000

8462473

8462473

0

7637561

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI cod

63.02

273617713

273617713

221982726

216548935

180913226

180316614

596612

170005454

învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

154008713

154008713

124232726

124221103

118120306

118120306

0

110723553

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

48573000

48573000

39625371

39621069

38794484

38794484

0

35594588

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21945000

21945000

20909233

20909233

20262292

20262292

0

18263972

învățământ primar

65.02.03.02

26628000

26628000

18716138

18711836

18532192

18532192

0

17330616

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

96961000

96961000

83291299

83283978

78009766

78009766

0

73780080

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

39898000

39898000

36062242

36059217

30917633

30917633

0

30556746

învățământ secundar superior

65.02.04,02

56105000

56105000

46872768

46868472

46735844

46735844

0

42850495

învățământ profesional

65.02.04.03

958000

958000

356289

356289

356289

356289

0

372839

învățământ postliceal

65.02.05

1985000

1985000

1301688

1301688

1301688

1301688

0

1330970

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educațiefcod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)    '

65.02.11

5089713

5089713

14368

14368

14368

14368

0

17915

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

5089713

5089713

14368

14368

14368

14368

0

17915

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1400000

1400000

0

0

0

0

0

0

Sănătate (cod

66.02

6534000

6534000

6041000

3976000

3104372

3104372

0

3077131

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

6419000

6419000

5946000

3881000

3037020

3037020

0

3009779

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

115000

115000

95000

95000

67352

67352

0

67352

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

115000

115000

95000

95000

67352

67352

0

67352

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50}

67.02

44048000

44048000

37045000

37045000

21110836

21110836

0

18252478

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2002000

2002000

1823000

1823000

562000

562000

0

562000

Biblioteci publice comunale, orățenești,

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

2002000

2002000

1823000

1823000

562000

562000

0

562000

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

33424000

33424000

27550000

27550000

17578086

17578086

0

16457496

Sport

67.02.05.01

6379000

6379000

3500000

3500000

3329385

3329385

0

3089625

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

27045000

27045000

24050000

24050000

14248701

14248701

0

13367871

Servicii religioase

67.02.06

150000

150000

100000

100000

100000

100000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

8472000

8472000

7572000

7572000

2870750

2870750

1232982

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

69027000

69027000

54664000

51306832

38577712

37981100

596612

37952292

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

4300000

4300000

3538000

3314894

2807894

2807894

0

2774796

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828000

29828000

23993000

22365884

19768944

19768944

0

20360962

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

29828000

29828000

23993000

22365884

19768944

19768944

0

20360962

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000000

1000000

700000

699165

355757

355757

0

356592

Creșe

68.02.11

4065000

4065000

3250000

3245127

3245127

2648515

596612

2679641

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

4799000

4799000

3837000

2335762

2062676

2062676

0

2094141

Ajutor social

68.02.15.01

430000

430000

300000

298956

25870

25870

0

27088

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369000

4369000

3537000

2036806

2036806

2036806

0

2067053

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

25035000

25035000

19346000

19346000

10337314

10337314

0

9686160

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE,

377838000 377838000 307938697    310861612    158267939 154020347    4247592 164327627

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

289442000

289442000

234902697

237825612

97123554

92875962

4247592

107971340

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

17615000

17615000

9155645

9155645

6234328

6234328

0

6373750

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

271827000

271827000

225747052

228669967

90889226

86641634

4247592

101597590

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88396000

88396000

73036000

73036000

61144385

61144385

0

56356287

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74,02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225000

78225000

63000000

63000000

52974226

52974226

0

47576659

Salubritate

74.02.05.01

78225000

78225000

63000000

63000000

52974226

52974226

0

47576659

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

0

0

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

10171000

10171000

10036000

10036000

8170159

8170159

0

8779628

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02}

79.02

91250000

91250000

81785000

81612270

41028527

41028527

0

44514210

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

744000

744000

300000

300000

70495

70495

0

81005

Acțiuni generale economice și comerciale {cod

80.02.01

744000

744000

300000

300000

70495

70495

0

81005

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare reqională si

80.02.01.10

744000

744000

300000

300000

70495

70495

0

81005

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50}

81.02

32325000

32325000

32325000

32152270

18731573

18731573

0

19415543

Energie termică

81.02.06

32325000

32325000

32325000

32152270

18731573

18731573

0

19415543

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02,03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod

84.02

58181000

58181000

49160000

49160000

22226459

22226459

0

25017662

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

58181000

58181000

49160000

49160000

22226459

22226459

0

25017662

Drumuri si ooduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

22900000

22900000

19000000

19000000

12946240

12946240

0

12946240

Străzi

84.02.03.03

35281000

35281000

30160000

30160000

9280219

9280219

0

12071422

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE,

96.02

Excedent (cod 00.01-49.02)

98.02

301326372

Deficit11 (cod 49.02-00.01)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02

568976713

568976713

448254423

448507787

347681449

342918575

4762874

329361917

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

47242000

47242000

29256000

29161515

21146246

21146246

0

21340864

Autorități publice și acțiuni externe lr.nd 51 02 011

51.02

46422000

46422000

28504000

28409515

20819135

20819135

0

21017558

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

117753

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/qarantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

600000

600000

600000

600000

205553

205553

0

205553

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

20785000

20785000

13436000

13435536

12215450

12215450

0

11677178

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

20785000

20785000

13436000

13435536

12215450

12215450

0

11677178

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE{ cod

63.02

266888713

266888713

217824726

214455966

180036643

179482990

553653

169280197

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

151134713

151134713

123929726

123918103

117950692

117950692

0

110716146

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

4469000

4469000

3976000

3976000

3104372

3104372

0

3077131

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

>


)>


}Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății {cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

42965000

42965000

35962000

35962000

21110836

21110836

0

18252478

Servicii culturale {cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și Dromovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 Ia 68.02.06

68.02

68320000

68320000

53957000

50599863

37870743

37317090

553653

37234442

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE fcod 70.02+74.021

143555000

143555000

106252697

109984759

93267337

89058116

4209221

85931800

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

58145000

58145000

36202697

39934759

34383552

30174331

4209221

31837353

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

85410000

85410000

70050000

70050000

58883785

58883785

0

54094447

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90506000

90506000

81485000

81470011

41015773

41015773

0

41131878

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

32325000

32325000

32325000

32310011

18789314

18789314

0

18904303

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

58181000

58181000

49160000

49160000

22226459

22226459

0

22227575

Transport rutier (cod 84.02.03,01 la cod

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

X

X

X

X

X

283133076

X

X

Deficit1’ (cod 49.02-00.01)

99.02

x

X

X

X

X

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.02

249572000

249572000

212342000

209410081

66237258

66155928

81330

82998971

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

427181

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

264212

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

x

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

x

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

162969

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

x

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/qarantate de stat

54.02.06

x

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

778000

778000

778000

778000

44000

44000

0

68374

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

778000

778000

778000

778000

44000

44000

0

68374

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a (ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

6729000

6729000

4158000

2092969

876583

833624

42959

725257

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

2874000

2874000

303000

303000

169614

169614

0

7407

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04 02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceai

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

2065000

2065000

2065000

0

0

0

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1083000

1083000

1083000

1083000

0

0

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod

67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive și de aqrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

707000

707000

707000

706969

706969

664010

42959

717850

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ. LOCUINȚE.

234283000

234283000

201686000

200876853

65000602

64962231

38371

78395827

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

231297000

231297000

198700000

197890853

62740002

62701631

38371

76133987

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

*

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

XI

X

X

X

X

X

X

X

?..Q2 2o'<

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor,

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

2986000

2986000

2986000

2986000

2260600

2260600

0

2261840

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744000

744000

300000

242259

12754

12754

0

3382332

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

744000

744000

300000

300000

70495

70495

0

81005

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

-57741

-57741

-57741

0

511240

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, pisciculturâ și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

0

0

0

0

0

0

2790087

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)    84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

) )

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod

87.02

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

18193296

DEFICIT 1,(cod 49.02-00.01,

99.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

9r ?


?/) t - <


.Zi-Z Z-'t

- - - ■ ; ■

- ■■

Anexa 7 b

......... CONTUL DE EXECUPE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.09.2015

Cod 21    Capitol ...51.02    .........

-tei-

Credite

Credite

bugetare

Angajamente

DENUMIREA

INDICATORILOR*»

Cod indicator

de angajament

anuale

trimestriale

bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL

CHELTUIELIfSECpUNE A DE

FUNCTIQNARE+SECIL

53450000

53460000

33924000

33829515

21122454

21122454

0

21281770

l DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

46*22000

46422000

28504000

28*09515

20819135

20819135

0

21017558

CHELTUIELI CUREN"

01

46422000

46422000

28504000

28504000

20913620

20913620

0

21017558

TITLUL 1 CHELTUIELI D

10

22775000

22775000

14875000

14875000

13201225

13201225

0

13395675

Cheltuieli salariate in

10.01

18615000

18615000

12330000

12330000

10731717

10731717

0

10915269

Salarii de bază

10.01.01

16795000

16795000

11000000

11000000

9565171

9565171

0

9161711

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de co

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru cont

10.01.05

0

Alte sporuri

to.oioe

410000

—4TOT35Î5—

550000

350000

302335“

302935

0

455*63

Ore suplimentare

Wffl'07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacantă

10.01.09

0

Fond pentru postur

10.01.10

0

Fond aferent plătii <

10.01.11

0

Indemnizații plătite

10.01.12

300000

300000

150000

150000

96195

96195

0

112860

Indemnizații de deli

10.01.13

110000

110000

50000

50000

5509

5509

0

3829

Indemnizații de de

10.01.14

0

Alocații pentru tran

10.01.15

0

Alocații pentru locu

10.01.16

0

Alte drepturi salaris

10.01.30

1000000

1000000

780000

780000

761907

761907

0

1181401

Cheltuieli salariate io

-ÎO2-

0

-5-

-5-

-8-

0

0

-g-

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipai

10.02.03

0

Locuința de servicii

10.02.04

0

Transportul la si de

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salaris

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.0!

1(5x53

4160000

4160000

2545000

2545000

2469508

2469508

0

2480406

Contribuții de asiau

10.03.01

3000000

3000000

1700000

1700000

1676451

1676451

0

1703182

Contribuții de asioi

10.03.02

80000

80000

55000

55000

52190

52190

0

53017

Contribuții de asigti

10.03.03

850000

850000

570000

570000

557180

557180

0

566119

Contribuții de asigu

10.03.04

30000

30000

20000

20000

15926

15926

0

16912

Prime de asigurare

10.03.05

0

Contribuții pentru o

10.03.06

200000

200000

200000

200000

167761

167761

0

141176

Uiloc n xivrty■*

SERVICII (cod 20.01 la

20

23647000

23647000

13629000

13629000

7712395

7712395

0

7621883

Bunuri și servicii (cc

20.01

4637000

4637000

2800000

2800000

2300182

2300182

0

2371768

Furnituri de birou

20.01.01

363000

363000

175000

175000

173705

173705

0

165596

Materiale pentru cu

20.01.02

60000

60000

0

încălzit, iluminat și

20.01.03

630000

630000

460000

460000

291660

291660

0

292376

Apă. canal și salub

20.01.04

79000

79000

25000

25000

22318

22318

0

24220

Carburanți și lubrifi.

20.01.05

204000

204000

100000

100000

40830

40830

0

65116

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

830000

830000

500000

500000

480614

480614

0

480614

Poștă, telecomunic

20,01.08

658000

658000

350000

350000

310469

310469

0

290671

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

903000

903000

520000

520000

330855

330855

0

401885

Alte bunuri și servit

20.01 30

910000

910000

670000

670000

649731

649731

0

651290

Reparații curente

20.02

200000

200000

100000

100000

43121

43121

0

43121

Hrana (cod 20.03.01+

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și mate

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

2i2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)

20.05

1080000

1080000

800000

800000

21598

21698

0

95412

Uniforme și echipa

20.05.01

0

Lenjerie și acceson

20.05.03

0

Alte obiecte de înve

20.05.30

1080000

1080000

800000

800000

21698

21698

0

95412

Deplasări, detașări, t

20.06

75000

75000

16000

16000

12132

12132

0

12381

Deplasări interne, o

20.06.01

25000

25000

6000

6000

4942

4942

0

5191

Deplasări în străină

20.06.02

50000

50000

10000

10000

7190

7190

0

7190

Materiale de laborato

20.09

0

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și ma

20.11

30000

30000

10000

10000

9508

9506

0

5806

Consultanță șl expert

20.12

2756000

2756000

2310000

2310000

376258

376258

0

369129

Pregătire profeslona

20.13

180000

180000

150000

150000

121756

121756

0

120178

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și a

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțare

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19

0

nezDimare

infrastructură program inundații pentru

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor

20.22

0

Prevenirea și combat

20.23

0

Comisioane și alte

costuri aferente împrumuturilor (cod

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte

20.24.01

0

Comisioane și alte

20.24.02

0

Stabilirea riscului d

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Tfchete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

14689000

14689000

7443000

7443000

4827742

4827742

0

4604088

Reclamă și publicit

20.30.01

2337000

2337000

2000000

2000000

1722266

1722266

0

1493934

Protocol și reprezei

20.30.02

358000

358000

100000

100000

30155

30155

0

29971

Prime de asigurare

20 30.03

92000

92000

50000

50000

3478

3478

0

3478

Chirii

20.30.04

1895000

1895000

1750000

1750000

1008410

1008410

0

1008410

Prestări servicii per

20.30.06

0

Fondul Președinteli

20.30.07

0

Executarea silită a

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bii

20.30.30

10007000

10007000

3543000

3543000

2063433

2063433

0

2068295

TITLUL III DOBÂNZI (coi

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente dat

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente d

30.01.01

0

Dobânzi aferente ci

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente t

30.02.01

0

Dobânzi aferente c,

30.02.02

0

Dobânzi aferente ci

30.02.03

0

Dobânzi aferente d

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.

30.03

0

Dobânzi aferente îr

30.03.01

0

Dobânda datorată I

30.03.02

0

Dobânzi aferente ir

30.03.03

0

Dobânzi la depozite

30.03.64

0

Dobânzi ia

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (c

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru aco

40.03

0

Subvenții pentru comoensarea    . . . .

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE I

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugi

50.04

0

TITLUL VI

TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente

(cod

51.01.01+51.01.03+51.0

1 05+

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către in

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeropor

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale

51.01.24

0

contribuția de asigurări sociale de sănătate

51.01.26

0

1 râflstărun pnvino

contribuții de sănătate

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51,01.32

0

1 ransterun din

bugetele consiliilor locale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANS

5$

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curenta în «trăinâtata

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotiza

55.02.01

0

Alte transferuri cure

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA 5

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (coi

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în

57.02.01

0

Ajutoare sociale în

57.02.02

0

Tictiete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acor

57.02.04

0

II i" ■ ■ ■

CHELTUIELI (cod

CO    J.CA A«>xeQ AO±CD 4

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru dat

59.02

0

Programe pentru tii

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarii

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter

59.22

0

Sume aferente

59.25

0

. . Proaramesi

-SOS-

0

OPERAȚIUNI FINANCIA

79

0

TITLUL XVÎMPRUMUTU

SO

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru

instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSA

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credit

81,01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de crec

81.01.01

0

Rambursări de crec

81.01.02

0

Rambursări de crec

81.01.05

0

Diferente de curs a

81.01.06

0

Rambursări de credit

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de crec

81.02.01

0

Diferente de curs a

81.02.02

0

Rambursări de crec

81.02.05

0

plAți efectuate în

ANII PRECEDENT) SI

84

0

0

0

-94485

-94485

-94485

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI

EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

-94485

-94485

-94485

0

0

Plăți efectuate în anii

85.01

-94485

-94485

-94485

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

264212

TITLUL VI

TRANSFERURI ÎNTRE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

I rahSrăftifi Jjăritfu

finanțarea investițiilor la

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANS

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01.03+55.01.08laS5.0

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanț

55.01.03

0

Programe PHARE:

56.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARt

55.01.10

0

Investiții ale agenții

55.01.12

0

Programe de dezvc

55.01.13

0

Fond Român de 0

55,01.15

0

Alte transferuri curt

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibih

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN cnumiBi evrcDuc

56

0

0

0

0

0

0

0

591

Programe din

Fondul European de Dezvoltare Regionali (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

591

Finanțarea național

56.01.01

0

89

Finanțarea externă

56.01.02

0

502

Cheltuieli neeligibih

56.01.03

0

Programe din Fondul

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.02.01

0

Finanțarea externă

56.02.02

0

Chettuieii neeligibih

56.02.03

0

Programe din Fondul

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.03.01

0

Finanțarea externă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.03.03

0

Page 8

Programe din

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.04.01

0

Finanțarea externă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.04.03

0

Programe din

Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.05.01

0

Finanțarea externă

56.05,02

0

Cheltuieli neeligibih

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (1PA) (cod

56.07.01 la 56.07.03}

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.07.01

0

Finanțarea externă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.07,03

0

Programe

Instrumentul European de Vecinătate și Partenerlat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.08.01

0

Finanțarea externă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.08.03

0

’ 'Kiurpruțpaine - - - -

comunitare finanțate în perioada 2007-2013

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.15.01

0

Finanțarea externă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.15.03

0

Alte facilități și instrt

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea naționa

56.16.01

0

Finanțarea externă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.16.03

0

Mecanismul fînancia

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea naționa

56.17,01

0

Finanțarea externă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul

Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

Durabilă (cod 56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea național

56.18.01

0

Finanțarea externă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibih

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CĂPIȚA

70

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

263621

TITLUL XII. ACTIVE NEI

71

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

263621

Active fixe (cod 71.0'

71.01

7038000

7038000

5420000

5420000

303319

303319

0

263621

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamenl

71.01.02

1530000

1530000

1000000

1000000

20460

20460

0

104604

Mobilier, aparatură

71.01.03

0

5920

Alte active fixe

71.01.30

5508000

5508000

4420000

4420000

282859

282859

0

153097

Stocuri (cod 71.02.01

71.02

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și <

71.02.01

0

Reparații capitale afe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINI

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (coi

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capii;

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NA

75

0

PLĂȚI EFECTUATE

ÎN ANII PRECEDENTI SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI

EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate In anii

85.01

0

0

• PREȘEDINTE ȘEDINȚA

contrasemnează

secretar,

MARCELA ENACRe

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE -Cheltuieli

la data de...30.09.2015

---------1 "—

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestriale

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELlfSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

280722

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

117753

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+5

01

220000

220000

152000

152000

121558

121558

0

117753

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10

10

205000

205000

137000

137000

120938

120938

0

117753

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.'

10.01

163000

163000

110000

110000

99559

99559

0

96699

Salarii^ bază

10.01.01

143000

143000

100000

100000

90507

90507

0

86026

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

10000

10000

5000

5000

4800

4800

0

6322

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

0

Indemnizații de deleoare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munc

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

10000

10000

5000

5000

4252

4252

0

4351

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.011a 10.01

10.02

0

6

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02,01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și familia ss

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03,06)

10.03

35860

35858

57888

57668

21379

21379

0

21054

Contribuții de asiaurâri sociale de stat

10.03.01

35555

30055

20000

20000

15732

15732

0

15901

Contribuții de asiaurâri de somai

10.03.02

1000

1000

500

500

321

321

0

341

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

10000

10000

6000

6000

5177

5177

0

4678

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă

10.03.04

1000

1000

500

500

149

149

0

134

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pe

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

26

15000

15000

35885

15000

826

620

0

0

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.:

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale Dentru curățenie

20,01.02

0

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

0

Apă. canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Postă, telecomunicații, radio. tv. internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționa

20.01.30

0

Reparații curente

26.62

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02»    .....

20.03

6

6

6

0

0

0

0

6

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20,04,01 h

20.04

0

0

6

6

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

26.65

0

0

0

0

6

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenierie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06,01 +20.0

26.06

6

0

6

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

26.16

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultantă și expertiză

20.12

0

Preaătire profesională

26.13

0

Protecția muncii    .

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor f

26.15" '

0

Studii si cercetâri

i0.Î6

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al ani

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale ia

20.19

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurili

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

46.24 '

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20/25 '

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.0t

'26.40'

ÎS5SS

Î5000

15000

Î5000

635

620

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiourare non-viatS

20.30.03

0

Chirii

20,30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului institut

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

20.30.30

15000

15000

15000

15000

620

620

0

TITLUL iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

46

0

0

0

0

6

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.0

âO/Oi '

-6-

0

0

6

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

36.62

-5-

0

0

0

6

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sa

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05}

40.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de teza

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din tre;

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în cor

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

6

0

0

0

0

0

0

6

Subvenții Dentru acoperirea diferentelor de nret sf

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

46.40

0

TITLUL V FONbURi bg Re2FrVa (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă buoetară la dispoziția autorităților

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂTI ALE

54

0

0

0

6

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

5Î.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din buaetele consiliilor iudetene Dentru

51.01.14

0

Transferuri din buaetele locale centru instituțiile de

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale si

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.021

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B,Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

5

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile n<

' 59.02 '

0

Programe pentru tineret

5S.08

0

Asociații și fundații

55.11 '

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.Î5"

0

Despăgubiri civile

59.Î7

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

I SS:22

0

Sume aferente olâtii creanțelor salariate

59.25

0

.    Proarame si Droiecte privind prevenirea si

' 55.30"

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 8Ș.03+ 80,30) L

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL Xvt RAMBURSĂRI Ofe CREDITE"(cod S17of+SÎ

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +8*1.0

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordo

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garam

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice ext

81.01.05

0

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice inl<

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT) SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN jANIt PRECEDENTI

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a

'85.51

0

SECȚIUNEA DE" DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

O

0

162965

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂTI ALE

51

0

0

0

0

0

-6-

0

0

Transferuri de capitaj (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.62

0

0

0

6

0

0

0

0

l ranstereri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

'51.02 .'20

0

PTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

6

0

0

0

Proarame cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARt și alte programe cu finanțare ne

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAP ARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01 '12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.10

0

Cheltuieli neeliaibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buoetul local către asociațiile de

55.01.42

0

Transferuri oentru achitarea oblioatiiior restante

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

0

0

0

0

0

6

0

0

Proarame din Fondul European de Dezvoltare

56.01

-3-

6

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

'56.01 61

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.0103'

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod

56.02

0

0

6

0

6

0

0

0

Finanțarea națională

56.62.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56,02.03

0

Programe din Fondul de Coezlune(FC) (56.03.01 la

50.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeiigibile

50.03.03

0

Proarame din Fondul European Aaricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

'50.04.01'

0

Finanțarea externă nerambursabilă

5'6.0'4,'Oi

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit

56.05

6

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

"5005.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Proarame Instrumentul de Asistentă oentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.0T.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

. Proarame Instrumentul European de Vecinătate sl

56.00

6

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

50.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.0B.02

0

Cheltuieli neeiigibile

50.00.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada

56.15

0

6

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități si instrumente postaderare (cod SG. 11

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

66.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.0

56.1T

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

66.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

"56.17.03

0

. . Programul Norvegian centru Creștere Economică

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL «cod 71+72*75)

70

0

0

0

0

0

0

0

162966

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71J

71

0

6

0

0

0

0

0

162969

. Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,03+71.01.301

>1.01

-g-

0

0

0

0

0

0

162969

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

>Lo"i."o2

0

156331

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.6i.oS

0

6638

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01»

71.02

6

-5-

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat si de mobilizare

"7'fO'2.'01

0

Reoaratli capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.011

>2

0

6

0

0

0

6

0

0

. Active financiare (cod 72.01.01»

72.01

0

0

0

0

0

0

0

6

Participare la capitalul social al societăților comerc

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

8*

0

0

0

0

0

0

0

A

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI

85

0

ff

0

0

ff

0

0

0

Plăfi efectuate in anii precedent! și recuperate în a

85.01

0

0

)


»


Zob'


PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

)


)Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...30.09.2015

Cod 21 Capitol ...5502    -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*}

Cod

indicator

Credite

de

angajamen

t

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajame nte legale

Plăți

efectuate

Angajame nte legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimes tria

le

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

600000

600000

600000

600000

205553

205553

0

205553

CȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

600000

600000

600000

600000

205553

205553

0

205553

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+

01

600000

600000

600000

600000

205553

205553

0

205553

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (co

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.1

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

> *

2o2

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumu

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de la lor

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.0

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salaria:

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sănâ

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accident

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemniz;

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01

20

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.0'

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, interni

20.01.08

0

) >

Materiale și prestări de servicii cu

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01-i-20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (coi

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de

20.0S

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documenta

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri și armament de naturi

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului ge

20.18

0

Contribuții ale administrației publice

20.19

0

Reabilitare infrastructură program

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apel

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor *

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente îm

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente îm

20.24.02

1000

1000

1000

1000

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

2U._

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viatâ

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea dri

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătc

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

599000

599000

599000

599000

205553

205553

0

205553

Dobânzi aferente datoriei publice interi

30.01

599000

599000

599000

599000

205553

205553

0

205553

Dobânzi aferente datoriei publice interi

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne gar

30.01.02

599000

599000

599000

599000

205553

205553

0

205553

Dobânzi aferente datoriei publice

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice exte

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe co

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe ga

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice exter

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fo

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temp<

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități pă

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 4

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentele

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

» >

;    Alt

Finanțarea aeroporturilor de interes loc

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.15

0

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod S5.0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente in străinătate

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme inte

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuit

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de cî

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului r

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cu

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Programe și proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (c

81

0

0

0

0

0

0

0

0

) *

££ £ 2,0%'

Rambursări de credite externe (cod 81.

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contrac

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din tone

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datorie

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei pub

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.(

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantat

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei pub

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datorie

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și reci

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu ca

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderar

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.(

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de tra

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte activ

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixi

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.(

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societă

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZV

75

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și reci

85.01

0

0


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHB

Anexa 7 b

CONTUL OE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.09.2015

Cod 21 Capitol ...61.02    -lei-