Hotărârea nr. 26/2015

HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

qONSTAN^ romania


« JUDEȚUL CONSTANTA JL MUNICIPIUL CONSTANTA 17 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13 qo 2015'_______

Avana in Vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal

Făgădău înregistrată sub nr. 9271 / 22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 8947 / 21.01.2015.

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 15, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială din HCL nr. 107 / 2014, anexa 6 în sensul că, în loc de „Se aprobă_radierea imobilului - teren în suprafață de 218 mp, situat în str. Zorelelor nr. 61, din inventarul domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005 pag. 25" se va citi „Se aprobăradierea imobilului - teren în suprafață de 218 mp și construcție, situat în str. Zorelelor nr. 61, din inventarul domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005 pag. 25".

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Regiei autonome exploatarea domeniului public și privat, Direcției financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 19

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE

NR. 26

privind radierea imobilului - teren

situat în str. Mihai Viteazu, zona statuia „Victoriei împotriva fascismului" din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag, 38

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 167 / 2012 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Ioan Gabriel ;

-    Adresa 145704 / 2014 a Serviciului urmărire și executare contracte.

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 130 mp, situat în str. Mihai Viteazu, zona statuia „Victoriei împotriva fascismului", din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 38 (parc Primărie, lângă grupul sanitar).

Se va comunica către SC IANACHIS SRL cu sediul în Constanța, str. Mihai Viteazu, Parc Cinema Tomis.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.    26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona pizzeria Fontanella

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 38

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2277 / 2008 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Ioan Gabriel ;

-    Adresa nr. 139827 / 2014 a Serviciului urmărire și executare contracte.

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 1.168,91 mp, situat în stațiunea Mamaia, zona pizzeria Fontanella, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 38 (în suprafață totală de 1.399,42 mp)

Se va comunica către Ciocîriău Dragoș și Ciocîrlău Adela, cu domiciliul în Constanța, str. Unirii nr. 108, bl. UI,ap. 45.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

^NSTANt^ ROMANIA 1 țfT & JUDEȚUL CONSTANTA


.tl fii CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 102D

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 190 / 2010, anexa 1

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1597 / 2011 la Biroul notarului public Bratu Daniel ~ Dumitru ;

-    Adresa nr. 38046 / 2014 a Serviciului urmărire și executare contracte.

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 28 mp, situat în


str. Mircea cel Bătrân nr. 102D, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 190 / 20010, anexa 1.

Se va comunica către SC NEW HOME CGNSTRUCT SRL, prin împuternicit Gherasim Mihaela - Elvira, cu domiciliul în Constanța, str. Lirei nr. 3B, bl. 0B9,ap. 8.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren

situat în stațiunea Mamaia, mal lac Siutghiol, la vest de hotel Riviera din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 540 / 2005, anexa 15

Văzând :

-    Contractul de schimb autentificat sub nr. 1013 / 2008 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița ;

-    Proces verbal de predare - primire nr. 125190 / 2008 încheiat de Serviciul cadastru.

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 168,52 mp, situat în stațiunea Mamaia, mal lac Siutghiol, la vest de hotel Riviera, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 540 / 2005, anexa 15.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

c0NSTAA/rx] ROMÂNIA

£ JUDEȚUL CONSTANTA


îlm CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - construcție situat în Piața Ovidiu nr. 11, bl. A Sfat, parter din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 1

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3484 / 2005 la Biroul notarului public Cristina Budei ;

-    Adresa nr. 7759 / 2005 a RAEDPP ;

-    Imobil aflat în administrarea RAEDPP cu nr. inventar 10245 ;

-    Adresa nr. 4000 / 2008 a RAEDPP.

Se aprobă radierea imobilului construcție, cu suprafața utilă de 45,59


mp (format din două camere, ho, și grup sanitar), situat în str. în Piața Ovidiu nr. 11, bl, A Sfat, parter, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/ 2005, pag. 1.

Se va comunjca către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

G0t4STAWr^ ROMANIA $ țfî ® JUDEȚUL CONSTANTA


tl m CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR._26/2015

_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Vega

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 50

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 924 / 2008 la Biroul notarial Borună Chirața și asociații, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 54134/ 2008 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 386 mp, din


suprafața totală de 5620,26 mp, situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Vega, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 50 - complex A,cor .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara


tlflî CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - apartament situat în str.Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 5, bl. N, ap. 66

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 11

Văzând :

-    Dispoziția nr. 808 / 2011 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Adresa nr. 5241 / 2011 a RAEDPP ;

-    Imobil aflat în administrarea RAEDPP cu nr. inventar 14545 și valoare 42 lei ;

-    Protocol de predare primire nr. 5241 / 2011 întocmit de RAEDPP ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 87799 / 2011 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului apartament, situat în str.Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 5, bl. N, ap. 66, din inventarul centralizat ai domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 11.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.    26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Jupiter - Junona

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 50

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1435 / 2011 și încheierea de rectificare nr. 3721 / 2011, încheiate ,a Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 58750 / 2011 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 48 mp (din suprafața totală de 6391,39 mp) situat în stațiunea Mamaia. Zona Complex Jupiter - Junona, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/ 2005, pag. 50.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - apartament situat în aleea Hortensiei nr. 1, bl. El, ap. 3 din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 13

Văzând :

-    Dispoziția nr. 799 / 2011 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Adresa nr. 3349 / 2011 a RAEDPP ;

-    Imobil aflat în administrarea RAEDPP cu nr. inventar 15162 și valoare 40 lei ;

-    Protocol de predare primire nr. 2288 / 2011 întocmit de RAEDPP ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 84827 / 2011 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului apartament, situat în aleea Hortensiei nr. 1, bl. El, ap. 3, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 13.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

CONSTAU^ ROMANIA $ țfl & JUDEȚUL CONSTANTA


il Hi CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona Miorița, lot 2 din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 116 / 2010, anexa 21

Văzând :

-    Dispoziția nr. 6836 / 2010 emisa în baza Legii nr. 10 / 2001 ;

-    Procesul verbal de predare - primire nr. 9646 / 2011 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 280 mp (din suprafața totală de 1293 mp) situat în stațiunea Mamaia, zona Miorița, lot 2, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 116 / 2010, anexa 21,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Amiral din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 392 / 2008, anexa 1 și

HCL nr. 417 / 2009, anexa 1

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4427 / 2010 încheiat la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriei, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 154044 / 2011 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 59 mp situat în stațiunea Mamaia, zona hotel Amiral, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 392 / 2008, anexa 1 - suprafața de 58,53 mp

-    HCL nr. 417 / 2009, anexa 1 - suprafața de 0,47 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în str. Luntrașului nr. 22

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 635 / 2011, anexa 11

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1130 / 2010 încheiat la Biroul notarului public Cristina Budei, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 69796 / 2010 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 54,43 mp situat în str. Luntrașului nr. 22, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 635 / 2011, anexa 11.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona bufet Azur

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 480 / 2009, anexa 2

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2357 / 2010 încheiat la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 101549 / 2010 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 16 mp situat în stațiunea Mamaia, zona bufet Azur, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 480 / 2009, anexa 2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

ANEXA NR. 14 LA H.C.L. NR. 26/2015_

privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, zona bar Melody din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 197 / 2009, anexa 1 și

HCLnr. 507/ 2009, anexa 5

Văzând :

-    Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1674 / 2010 încheiat la Biroul notarilor publici asociați Calmuschi și Anastase, achitat integral ;

-    Procesul verbal nr. 89009 / 2010 al Serviciului cadastru .

Se aprobă radierea imobilului teren, în suprafață de 283 mp situat în stațiunea Mamaia, zona bar Melody, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 197 / 2009, anexa 1 - suprafața de 282,85 mp

-    HCL nr. 507 / 2009, anexa 1 - suprafața de 0,15 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Marioara

privind radierea imobilului - construcție situat în b-dul Tomis nr. 88

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 12

Văzând :

-    Sentința civilă nr. 2570 / 2006 a Tribunalului Constanța definitivă prin decizia civilă nr. 323/C/2007 a Curții de Apel Constanța;

-    Procesele verbale întocmite de Biroul executorilor judecătorești Stoica -Constantin Adrian și Stoica - Constantin Gabrîela Simona, întocmite la 19.11.2008 și 22.10.2008 ;

-    Adresa Serviciului juridic nr. 162337 / 2008 ;

-    Adresa SPIT nr. R-S1452/2015 .

Se aprobă radierea imobilului construcție P+2, situată în bdul. Tomis nr. 88, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 12

Se va comunica către RAEPP Constanța, Dumitriu VIad George, Dumitriu Alexandru și Stavru Corneliu - Teodor, toți cu domiciliul ales la Cabinet avocat Dan Miron, str. Decebal nr. 68.

*Notă: terenul aferent, în suprafață de 299,53 mp, nu a fost inventariat în domeniul privat al municipiului Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Cojoc Mari oara

Bd. Tomis nr. 5 ] ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA