Hotărârea nr. 258/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DOMNULUI VASILE MOLDOVEANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Vasite Moldoveanu

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data jg 27.11.2015

Având în vedere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub numărul 150733/27.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte șt protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente înregistrat sub nr. 150725/27.10.2015, propunerea primită din partea Teatrului național de Operă și Balet "Oleg Danovschi" nr. 150718/27.10.2015, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Vasile Moldoveanu;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995, nr. 323/1999 privind adoptarea Statutului municipiului Constanța, nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului local al municipiului Constanța pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr, 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului local al municipiului Constanța;

In temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnului Vasile Moldoveanu.

Art. 2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente, Direcției patrimoniu și domnului Vasile Moldoveanu în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

' ' .    ..    .    .     22...... co-•    27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 258