Hotărârea nr. 255/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI CIOCEANU PAULA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind validarea în funcția de consilier local a doamnei Cioceanu Paula

Consiliul local ai municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2015_;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.159942/11.11,2015, inițiată de dl.viceprimar Decebal Făgădău, procesul-verbal al Comisiei de validare și referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr.159934/11.11.2015;

Văzând prevederile art.7 și art.9 alin.2 lit.a din Legea nr,393/2004 privind Statutul aleșilor locali și HCL nr.200/20015 privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local ;

Având în vedere prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/20015 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și adresa nr.39/06.11,2015 a Partidului Social Democrat, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.159221/10.11.2015;

în temeiul prevederilor art.36 alin.9 și art.115 alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locafe, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează în funcția de consilier local doamna Cioceanu Paula, următorul supleant pe listele alianței USL.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului loca! al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre doamnei Cioceanu Paula, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință,

Pmzenta hotărâre a rost doptată do 21 oonsiliori din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, MIRCEA DOBRE


CONSTANȚA

Ni. 255..    /    2015


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

Marcela Enache