Hotărârea nr. 254/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU LEMNE DE FOC, ENERGIE ELECTRICA SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe

n Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrata sub nr. 148223/21.10.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială, înregistrat sub nr. 148221 din 21.10.2015;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a, alin. 6 lit. a pct.2, art. 44 alin. 1 și ale art. 115, alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Familiile și persoanele singure care nu dețin în proprietate bunuri conform Anexei 1 la prezenta hotărâre și care pot prezenta acte doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute conform Anexei 2 la prezenta hotărâre beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie-martie) după cum urmează:

1.1.    Familiile și persoanele singure care se încălzesc cu lemne de foc, beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001, pot beneficia de 700 kg lemne de foc (pentru toată perioada sezonului rece), în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație.

1.2.    Familiile și persoanele singure care folosesc pentru încălzire energia electrică (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată) și care nu sunt titulari de contract cu furnizorul de energie electrică pentru locuința pentru care se solicită ajutorul, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    132 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    119 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    106 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    92 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    79 RON în situația în care venitul net singură este cuprins între 310,1 lei și 355

f)    66 RON în situația în care venitul net singură este cuprins între 355,1 lei și 425

g)    53 RON în situația în care venitul net singură este cuprins între 425,1 lei și 480

h)    40 RON în situația în care venitul net singură este cuprins între 480,1 lei și 540

i)    26 RON în situația în care venitul net singură este cuprins între 540,1 lei și 915


mediu lunar pe membru de familie/persoană lei;

mediu lunar pe membru de familie/persoană lei;

mediu lunar pe membru de familie/persoană lei;

mediu lunar pe membru de familie/persoană lei;

mediu lunar pe membru de familie/persoană lei.


1.3. Familiile și persoanele singure care locuiesc în Campusul social Henri Coandă și care dețin contract de închiriere de tip 2 și 3 încheiat cu RAEDPP Constanța, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (noiembrie-martie) cu energie electrică, după cum urmează:

a)    maxim 264 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    maxim 238 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    maxim 211 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    maxim 185 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    maxim 158 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    maxim 132 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    maxim 106 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    maxim 79 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    maxim 53 RON în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 915 lei.

1.4. Familiile care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL autorizate, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    maxim 4 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    maxim 3 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    maxim 2 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d) maxim 1 butelie pe lună tip aragaz pentru sobă (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 1600 lei; nu se acordă butelii tip propan 35 kg pentru centrală termică.

1.5. Persoanele singure care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL autorizate, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:

a)    maxim 4 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    maxim 3 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între

260.1    lei și 425 lei;

c)    maxim 2 butelii pe lună tip aragaz pentru sobă sau maxim 1 butelie pe lună tip propan 35 kg pentru centrală termică (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între

425.1    lei și 615 lei;

d)    maxim 1 butelie pe lună tip aragaz pentru sobă (în funcție de modalitatea de încălzire specificată în cerere) în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei și 1900 lei; nu se acordă butelii tip propan 35 kg pentru centrală termică.

Art. 2 Ajutorul lunar specificat la art. 1, punctul 1.2. se acordă numai familiilor sau persoanelor singure care folosesc pentru încălzire curent electric (dispozitive de încălzire autorizate pe energie electrică sau centrală termică cu funcționare electrică trifazată), și care nu sunt racordați la alte sisteme de încălzire sau utilizează alte modalități de încălzire (sistem centralizat de furnizare a energiei termice, gaze naturale, lemne sau butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL).

Plata acestor ajutoare se va efectua lunar, la casieria instituției.

Art. 3 Pentru familiile și persoanele singure care locuiesc în Campusul social Henri Coandă și care dețin contract de închiriere de tip 2 și 3 încheiat cu RAEDPP Constanța, ajutorul se acordă prin compensarea cu administratorul Campusului Henri Coandă, pe baza dispoziiilor de primar și a situațiilor centralizatoare lunare cu beneficiarii ajutorului de încălzire (chiriași ai campusului) elaborate de administratorul campusului.

Administratorul campusului va calcula valoarea efectivă a ajutorului de încălzire, în baza facturii primite pentru energia electrică și în baza consumurilor efective individuale, după cum urmează:

se va acorda întreg ajutorul prevăzut la art. 1, punctul 1.3. în situația în care valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat, este mai mare sau egală cu valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 1, punctul 1.3.;

se va acorda valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat în situația în care aceasta este mai mică decât valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 1, punctul 1.3.

Art. 4 Ajutoarele lunare menționate la art. 1, punctele 1.4. și 1.5. se acordă numai pentru încălzirea cu butelii GPL pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL și nu și pentru alte tipuri de consum pe butelii (aragaz, etc.), familiilor sau persoanelor singure care nu sunt racordate la alte sisteme de încălzire sau nu utilizează alte modalități de încălzire (sistem centralizat de furnizare a energiei termice, energie electrică, gaze naturale sau lemne). în situația în care numărul de butelii efectiv livrate și consumate pentru încălzire în cursul unei luni este mai mic decât numărul maxim de butelii specificat la art. 1.4. și art. 1.5. pentru luna respectivă, ajutorul lunar acordat va fi egal cu numărul de butelii efectiv consumate, și nu cu numărul maxim de butelii; buteliile neconsumate nu se raportează în lunile următoare.

Art. 5 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face pe baza cererii și declarației pe proprie răspundere, însoțită de acte doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, prin dispoziția primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a).

Art. 6 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 220/20.10.2014 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială, R.A.D.E.T. Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de - » consilieri din 27 de membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACbtE


ANEXA 1 la HCL nr.    / XC [0

LISTA BUNURILOR CARE SE IAU IN CALCUL LA STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

Nota: bunurile se iau în calcul cumulat, pentru întreaga familie pentru care se solicită ajutorul de încălzire

Bunuri imobile

1

Cote indivize (procente) din clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

(*)A1

"late în stare de funcționare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale si/sau păsări

1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ONSTA/V/-^

W? £


ROMÂNIA

ANEXA 2 la HCL nr


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Lista actelor doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire și veniturile realizate de membrii familiei

A.    Acte doveditoare privind locuința pentru care se solicită ajutorul pentru încălzire:

Dovada privind modalitatea în care solicitanții de ajutor de încălzire locuiesc la adresa menționată în formularul de cerere se face, după caz, cu unul din următoarele documente doveditoare (în copie):

-    contract de vânzare-cumpărare sau contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație sau contract de închiriere (înregistrat la Administrația Financiară și valabil) sau certificat de moștenitor sau contract de comodat sau contract de concesiune sau împuternicirea notarială dată de proprietarul locuinței pentru membrii săi de familie care locuiesc în locuința sa.

Toate contractele, de orice tip, trebuie să fie valabile.

B.    Acte doveditoare privind componența familiei

Pentru fiecare din membrii familiei menționați în formularul de cerere se vor depune următoarele documente (în copie):

-    buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta de peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicită ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședință);

-    certificate de naștere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

Toate actele de identitate trebuie să fie valabile.

C.    Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei

Se vor atașa actele doveditoare menționate în coloana "acte doveditoare" de la cap. 5 din formularul de cerere, pentru toate persoanele menționate în cerere care realizează categoriile de venituri, respectiv:

-    pentru categoriile de venituri de la codurile 4, 5, 6, 7, 43, 45, 81, 82, 83 se vor depune adeverințe eliberate de angajator pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit; se vor declara veniturile nete realizate în luna anterioară completării și semnării cererii (data cererii trecută pe aceasta de către titular); Exemplu: dacă data completării cererii este în luna octombrie, adeverințele de venit trebuie să certifice veniturile realizate în luna septembrie etc;

-    pentru categoriile de venituri de la codurile 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 76 se vor depune copie după mandat poștal/extras de cont/decizie pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit;

-    pentru categoriile de venituri de la codurile 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 se vor depune adeverințe eliberate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (sediul de pe str. Tulcei nr. 4, program de primiri cereri zilnic intre orele 8:30 - 15:30, de luni până vineri) pentru fiecare persoană trecută în formularul de cerere care realizează categoria respectivă de venit; Pentru veniturile obținute din activități independente sau agricole se va lua în calcul venitul estimat conform ultimei declarații depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice (în acest sens, se va atașa la dosarul de cerere copie după această declarație);

pentru categoriile de venituri de la codul 70 se vor depune copii după contractele de munca;

pentru categoriile de venituri de la codul 73 se vor depune copii după hotărârea judecătoreasca;

-    pentru categoriile de venituri de la codurile 74, 75 se vor depune adeverințe eliberate de instituția de învățământ;

-    pentru categoriile de venituri de la codurile 77, 78, 79, 80 se vor depune adeverințe eliberate de instituțiile competente.

D. Alte acte doveditoare

copie după cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care să reiasa anul de fabricație), aflate în stare de funcționare, deținute de toți membrii familiei menționați în formularul de cerere; Chiar dacă autoturismul are o vechime mai mare de 10 ani, trebuie dovedit acest lucru prin actul menționat mai sus;

- copie după actul de proprietate al bunurilor deținute de toate persoanele menționate în formularul de cerere, bunuri care sunt specificate la cap. 5 din formularul de cerere - bunuri imobile, bunuri mobile aflate în stare de funcționare.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACWE

2