Hotărârea nr. 252/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATE POPULATIEI DIN MUNICIPIUL CONSTANTA PENTRU SEZONUL RECE 2015-2016

coHSTAN^ românia

4 ra 4 JUDEȚUL CONSTANȚA )î|F]n MUNICIPIUL CONSTANȚA '    ' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației din municipiul Constanța pentru sezonul rece 2015-2016

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată din data de 22.10.2015,

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 147856/21.10.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, precum și memoriul justificativ nr. B 21276/20.10.2015 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere prevederile:

-    O. G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare,

-    art. 40 alin.(9) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

-    art. 6 alin. (10) din Ordinul nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare,

Văzând prevederile art. 26 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 44 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă prețul de 250 lei/gigacalorie, inclusiv TVA, ca preț local al energiei termice facturate populației din municipiul Constanța de către R.A.D.E.T. Constanța.

Art. 2 Modalitatea de calcul a prețului local al energiei termice facturate populației este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației se suportă din bugetul municipiului Constanța.

Art. 4 Prețul de 250 lei/gigacalorie se aplică pentru sezonul rece 2015-2016.

Art. 5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre către R.A.D.E.T. Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr dZÎ.. consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

4^*


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr


.    /XLlO.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


MODALITATE CALCUL

PREȚ LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FACTURATE POPULAȚIEI


1.    Preț producție și transport energie termică

(CET Constanța)

Decizie ANRE nr. 2844/19.12.2014

2.    Tarif distribuție energie termică in sistem centralizat

(R.A.D.E.T. Constanța) în vigoare conform Aviz ANRSC nr. 3416627/01.04.2010

3.    Preț total (1 + 2)

4.    T.V.A. 24%


216,79 lei/Gcal.

92,24 lei/Gcal.

309,03 lei/Gcal.

74,17 lei/Gcal.


5.    Preț final

6.    Subvenție unitară acordată de Primăria municipiului Constanța inclusiv TVA conform O.G. 36/2006


383,20 lei/Gcal.


133,20 lei/Gcal


7. Preț local al energiei termice facturate populației, inclusiv TVA


250,00 lei/Gcal


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^^^^/^


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,

MARCELA ENACH-E