Hotărârea nr. 251/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2015

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată la data de

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.147814/21.10.2015 și raportul Direcției financiare nr,147812/21.10.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.148277/21.10.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, H.C.L nr. 78/2015, H.C.L nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015, H.C.L. nr. 197/2015 și H.C.L nr. 202/2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lît.b, alin. 4, lit. a, art. 44, alin.l si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 825.549 mii lei și la cheltuieli în sumă de 825.549 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, capitolele 65.02 și 81.02.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3 .

Art. 4 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.5 Se majorează subcapitolul Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 7.000 mii lei.

Art. 6 La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul "cheltuieli pentru bunuri și servicii" cu suma de 75 mii lei și se majorează titlul „cheltuieli de capital" cu suma de 25 mii lei , cheltuieli pentru finanțarea complementară, si se diminuează cheltuielile de la titlul "cheltuieli pentru bunuri si servicii" , din finanțarea suplimentară, cu suma de 100 mii lei.

Art. 7 La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul "subvenții" cu suma de 7.000 mii lei.

Art. 8 Celelalte anexe ale bugetului municipal nr. 2 bis, 4, 6 și 6 bis aprobate în H.C.L. nr,202/2015, rămân neschimbate.

Art.9 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

românia

1 țjft & JUDEȚUL CONSTANȚAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII Nr.148277/21.10.2015

RAPORT

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr.202/13.10.2015 având în vedere:

•    Nota de fundamentare nr. 1482781/21.10.2015 Grădinița cu P.N. „Zubeyde Hanim" ;

•    Nota de fundamentare nr. 148270/21.10.2015 Școala gimnazială nr.31 ;

•    Adresa nr. 147515/20.10.2015 a Direcției Programe Dezvoltare

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 65 ÎNVĂȚĂMÂNT

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune înscrierea la poziția 4 nou creată a „Centrală termică cu funcțiune pe gaz (inclusiv montaj)-Gradinița cu PN "Zubeyde Hanim" cu suma de 20 mii lei , buget local;

>    Se propune înscrierea la poziția 5 nou creată a „Centrală termică cu funcțiune pe gaz -Școala gimnazială nr.31 Constanța „ cu suma de 5 mii lei, buget local,

Pe ansamblu Cap. 65 alocația bugetară se suplimentează cu 25 mii lei, buget local.

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

A.OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

> Se propune suplimentarea poziției 9 „Black Sea Bike- Diversification of the tourism Services in Constanta +Balchik cross border region by bike-BSB" cu suma de 4440 mii lei, proiecte FEN postaderare in baza contractului de finanțare nr . 34544/26.04.2013 .

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu 4440 mii lei,

proiecte FEN postaderare.

Față de HCL nr.202/13.10.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu 4465 mii lei din care : 25 mii lei buget local și 4440 mii lei, proiecte FEN postaderare.

Director\executiv adjunct

Nanu Daniei

Șef * '    ■ • - estîțiiEXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 147812/21.10.2015;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015,H.C.L nr. 78/2015, H.C.L. nr. 115/2015, H.C.L nr. 136/2015, H.C.L nr. 173/2015, H.C.L nr. 197/2015 și H.C.L nr. 202/2015.

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEJBAL FĂGĂDĂU

consta/^ românia

& JUDEȚUL CONSTANTA JB PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Brjfn DIRECȚIA FINANCIARA V c Nr. 147812/21.10.2015

RAPORT

Rectificarea bugetului municipal se datorează având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, se propune ca prețul local de facturare al energiei termice furnizată populației să fie mai mic decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație , în sezonul rece 2015-2016, urmând ca acoperirea diferenței dintre cele două prețuri menționate să fie suportate din subvenții de la bugetul local.

De asemenea, rectificarea se datorează și pentru suplimentarea cheltuielilor pentru finanțarea complementară unităților de învățământ preuniversitar de stat cu suma de 100 mii lei prin diminuarea cheltuielilor din finanțarea suplimentară cu aceeași sumă.

Ca urmare propunem rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 în următoarea structură:

-Se majorează subcapitolul Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 7.000 mii lei.

- La capitolul 65 învățământ se majorează cheltuielile de la titlul "cheltuieli pentru bunuri și servicii" cu suma de 75 mii lei și se majorează titlul „cheltuieli de capital" cu suma de 25 mii lei , cheltuieli pentru finanțarea complementară, si se diminuează cheltuielile de la titlul "cheltuieli pentru bunuri si servicii" , din finanțarea suplimentară, cu suma de 100 mii lei,

-La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul "subvenții" cu suma de 7,000 mii lei.

Ținând seama de aspectele menționate mai sus, considerăm oportună și justificată adoptarea prezentei hotărâri.

DIRECTOR EXECUTIV

ec. marcel/afrigioiu

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA Formular: 17 ANEXA 1 I

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


anexa la hclm    /


ir


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

; impozit pe profit de la agenți economici’)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

J Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

: Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

iCote defalcate din impozitul pe venit

I Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Atte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


00.01

825549

48.02

530466

00.02

641308

00.03

603411

00.04

285920

00.05

0

01.02

01.02.01

0

00.06

285920

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

277920

04.02.01

260692

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50

i


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE

TOTAL

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50}

! Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

:    , Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

j Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Aite impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Jsume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

(impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activttati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

, Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

, Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de Ijcente si autorizații de funcționare

00.09

99824

07.02

99824

07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03

384

07.02.03

4200

07.02.50

00.10

196647

11.02

166078

11.02.01

i

11.02.02 !

163093

i    I

!11.02.06

2985

12.02    j

650

;12.02.07    S

650

'15,02

300

15.02.01    j

300

115.02.50

16.02

29619

î 16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

!l6.02.02.02    '

11500

16.02.03

5


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitat

16.02.50

4114

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21020

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02 !

j    j

21020

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

,00.12

37897

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13    Ș

3300

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02    i

3300

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

100

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3200

i Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3200

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08    !

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de i    stat*)

I '    i

30.02 08 03

X

Alte venituri din proprietate

'30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02    ;

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03    !

;    i

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

'00.14

34597

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02    :

)    ■ j

1174

Venituri din prestări de servicii

i 33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretînerea copiilor in crese

33.02,10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

i .

33.02.12

:Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24    ’

4

i Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27    i

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

10741

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8941

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

; 35.02

3600

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

3600

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

3600

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

,35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri

<COd36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11 +36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

I    ;

;36.02

19082

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

i 36.02.05

7000

Taxe speciale

,36.02.06    !

12052

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

136.02.07    ;

Venituri din ajutoare de stat recuperate

j36.02.11    i

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

136.02.22

Taxa de reabilitare termică

! 36.02.23

Alte venituri

j 36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02    '

I

n

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03    !

-71801

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71801

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

i37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3223

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

3223

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

,39.02.07

3223

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40,02.13

I Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

52013

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

140.02.16

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

[40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

141,02

i

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02,05.01+41.02,05.02)

i

41,02.05

i

!

' Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

41.02.05.01

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București.pentru secțiunea de funcționare**)

PREVEDERI

„ . . .. .    ANUALE

Cod indicator


KA LA


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor | i instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriate decât cea pe raza

l căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Generai al Municipiului j București.pentru secțiunea de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


41.02.05.02


00.17


49518


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)    00.18


49518


Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.1G+42.02.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la    42.02

42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)


47735


Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

i Planuri si regulamente de urbanism

I Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

iSubvenții pentru finanțarea programelor muîtianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

i

| Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar iSubvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

! Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănâtate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

I

ISubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


i42,02.01 ■42.02.05

42.02.10

42.02.12

42.02.13


142.02.14

j42.02.15

t

|42.02.16

142.02.16.01


ISubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate


42.02.16.02


42.02.16.03


Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale    42.02.17


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18,02+48.02.18.03)


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

! Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică 'pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional 'regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent!

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale


42.02.18.01


42.02.18

42.02.18

42.02.19

42.02.20

42.02.21

42.02.28

42.02.29

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.35


02

03


35841


200


Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare


42.02.36

42.02.40

42.02.41

42.02.42

42.02.44

■42.02.45

42.02.46


4259


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


f ANEXA la HCLM NR,.^-T/ /$)/


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42,02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

■ Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetufde stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică    __

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțareaproiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01 +43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

1 Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea • programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de :extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

; 42.02.54 42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66


42.02.67

t

43.02

43.02.01

i

43.02.04

j 43.02.07 43.02.08

43.02.20


6480

955

1783


1783


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în    23

| cadrul unităților de învățământ de masă

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE

TOTAL 1

:Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.06 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

;Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01,01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

;Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ; Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03,02+45.02.03.03) *) i ' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

'Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) .*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

■    Prefinanțare

'Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05,01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

JSume primite în contul plăților efectuate în anul curent ’ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

i Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07,03) *)

'Sumeprimite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

i Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod j45.02.08.01 +45.02.08.02+45.02.08.03)*)

■    'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

■    l Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

43.02.24


45.02

79487

45.02,01

78995

45.02.01.01

73555

45.02.01.02

4322

45.02,01.03 I

1118

45.02.02    ]

492

45.02.02.01    '

492

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02,03

45.02.03.01

X

45.02,03.02

X

45.02.03.03

X

45.02.04

45.02.04.01    |

X

45.02.04.02    ,

X

45.02.04.03    :

X

45.02.05

45.02.05.01    !

X

45.02.05.02    ‘

X

45.02.05.03    ’

X

45.02.07

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03    '

X

45.02.08

45.02,08.01

X

45^02.08.02

X

45.02,08.03

X

45.02.15    I


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

-1

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

x    I

Prefinanțare

45.02.16.03

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

i Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

Prefinanțare

45.02.17.03

x    I

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

!

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

; Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

no 10

isociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

x    !

(    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X    |

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45 02 20

i

45.02.20.01+45.02.20.02+45,02,20.03) *)

i

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X    I

iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X    !

|    l Prefinanțare

45.02.20.03

x    :

: Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45 02 21

!

{45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

[    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

!    ' Prefinanțare

45.02.21.03

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.01 SF

575749

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

475230

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

569507

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

603411

i

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

285920

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE

TOTAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE (cod 01.02}

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

285920

(cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

8000

i Impozit pe onorariul avo ca ți lor și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

277920

l

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

260692

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

j

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99824

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24000

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02    ;

11624

;    Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

!    Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

'Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe

07 02 02 03

384

!    teren agricol

i Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

i

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

196647

DENUMIREA INDICATORILOR


anexa

HCLM NR


'CALA I


Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

; Impozit pe spectacole lAlte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

! Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

I    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

;    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

iTaxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

i Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate {cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) iVarsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

■Alte venituri din proprietate

PREVEDERI

Cod indicator ;

ANUALE

TOTAL

11.02

166078

11.02.01

11.02.02

163093

11.02.06 j

2985

12.02 ;

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01    !

300

15.02.50

16.02

29619

; 16.02.02 ;

25500

16.02.02.01

14000

î 16.02.02.02 ;

11500

i 16.02.03

5

16.02.50

4114

00.11 ;

21020

î 18.02

21020

18.02.50    !

21020

100.12 1

-33904

100.13    ;

3300

î 30.02

3300

! 30.02.01

100

.30.02.05

3200

30.02.05.30

3200

130.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50


ANEXA LA

HCLM NR. grfel

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-37204

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.0S + 33.02.10 + 33.02.12 +

33.02

1174

33.02.24 +33.02.27+33.02.20+33.02.50)

I ■

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

: 33.02.24

4

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

I Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02,50

J

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10741    '

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

■ 1800

i

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

,34.02.50

8941

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

'35.02

3600

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor (egale (cod 35.02.01.02)

! 35.02.01

3600

'    Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02 01.02

3600

IPenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

; 35.02.02

i

ilncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

I    ;

.confiscarea potrivit legii

'    i

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

I

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

'    19082    I

Venituri din aplicarea prescripției extindive

36.02.01

Varsa minte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

i36.02.05

7000

Taxe speciale

,36.02.06

12052    !

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

ANEXA LA


Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

36.02.14

36.02.50

30

37.02

-71801

! 37.02.01

137.02.03

-71801

! 37.02.50

;00.16

0

40.02

o

40.02.06

l

j 40.02.07

140.02.10

4

40.02.11

; 40.02.50

41,02

[

41.02.05

X

41.02.05.01

X

I ■ ■

00,17

6242

|oo.18

6242

42.02

4459


DENUMIREA INDICATORILOR


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Vărsă minte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

.încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

! Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își ; desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor i instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza :    i căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului

• București,pentru secțiunea de funcționare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL

: Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)    42.02.28

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti    42.02.33

j Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,    Q2 34

200


4259


i combustibili petrolieri

4    .......... - -    •    ■

j Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    42.02.35

i Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti    42.02.36

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii    42 02.41

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA i42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole    !42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social i 02 45 European

: Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante    92 46

către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

^Subvenții primite de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes i național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

142.02.51.01

42.02.54


42.02.66

43.02

43.02.01


1783


43.02.04


'43.02.07

i


: Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02,01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea : programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI i ANUALE ;

TOTAL

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.08

43.02.20

43.02.21

43.02.23

43.02.24

X

1783

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

249800

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

46.02

127037

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

71801

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

71801

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

71801

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

71801

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71801

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

3223

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02

3223

: 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

i Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ai statului sau al unităților

39.02.07

3223

administrativ-teritoriaie

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02,10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

L

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

52013

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

52013

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își

41.02.05

X

'desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

i

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza jcăreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului ; București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17    j

43276

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

:oo.i8

43276

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

42.02

43276

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05    |

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente cu

!    "    t

42.02.10    j

.destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

,42.02.12

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15    j

X

: Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL

; Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor : capitale în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate


: 42.02.16.02

I

;42.02.16.03


: Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale    42.02.17

t .    -    -    ...... .

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

; Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ; 2 Q2 finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ;


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru j finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

I Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru ! finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

I Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor : finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


42.02.18.02    1

1    i

I    |

'42.02.18.03    |

i    i

|    )

!42.02.19    |

i    I

i    ;

42.02.20


35841


iFinantarea lucrărilor de cadastru imobiliar    42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

'Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de i asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale (Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală


42.02.51

42.02.51.02

'42.02.52

(42.02.55

42.02.62

42.02.65


6480

955


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu

42.02.67

efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

1

Sume primite de la UE/alti donatori in contul pfatilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01

45.02

79487

la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

1

78995

' Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

73555

: Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.01.02

4322    '

' Prefinanțare

45.02.01.03

1118

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

492

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

492    j

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.62.02

X

Prefinanțare    __

45.02.02.03

x    ;

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

I    Prefinanțare

45.02.03.03

X

i Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

.1 .. _____ .... . -

! Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

! Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X    !

Prefinanțare

45.02.04.03

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

’    : Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

x

Prefinanțare

45.02.05.03

x J

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X    '

jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X    j

i Prefinanțare

■ Instrumentul Europeăn’de Vecinătate si Parfeneriât (cod

45.02.07.03

45.02.08

X    ;

[45.02.08.01+45.02.00.02+45.02.08.031*)

'    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

: Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

■ Prefinanțare

45.02.08.03

X    !

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15

I

,45.02.15.03)*)

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator !


PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


Prefinanțare    45.02.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)    45.02.16

t ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent    45.02.16.01

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori    45.02.16 02

! Prefinanțare    45.02.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)    *)    45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent    45.02.17,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori    45.02.17.02

'Prefinanțare    45.02.17.03

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent : Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ■ Prefinanțare

i Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

!Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i ; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod [45.02.20.01+45.02.20,02+45.02.20.03) *)

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

'    !Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 145.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *) j_ [Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 'Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


45.02.18

[45.02.18.01 [45.02.18.02 j45.02.18.03 [45.02.19

45.02.19.01 45 02.19.02

45.02.20

45.02.20.01

45.02.20.02

[45.02.20.03

[45.02.21

T5.02.21.01 145.02.21.02


! Prefinanțare    j45.02.21.03


PREȘEDINTE SEDI
CONTRASE M N fi A Â SECRETAR, VARtbLA hNACiăL,


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea ad mini strativ-teritorială: CONSTANTA Formular ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL    !

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

j

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

54280

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

53460;

□in total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

53460

Autorități executive

51.02.01.03

53460!

!

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

■ ■

54 02 07

publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

COd56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56 02 06

copilului

Transferuri diri bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

n? ri7

handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

; 56.02.09

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

! 59.02

21563

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21563

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6672

Politie locala

61.02.03.04

6672

Protecție civila șt protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUI EU SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

272536

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

154009

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65 02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

48883

învatamănt preșcolar

65.02.03.01

22460

învățământ primar

65.02.03.02

26423

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

97794

învatamănt secundar inferior

65.02.04.01;

39898

învatamănt secundar superior

65.02.04.02i

56938

Invatamant profesional

65.02.04.03

958

învatamănt postliceal

,65.02.05

1985

învatamănt nedefinibiî prin nivel (cod 65.02.07.04)

165.02.07

0

învatamănt special

t65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02,11

5090

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

5000

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

90

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

257

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

6534

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

j 66.02.06

0

Spitale generale

' 66.02.06.01 i

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

6419

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

115

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50 j

115

Cultura, racreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

67.02

I

i    ;

44048

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2002

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

'67.02.03,02

Muzee

[67.02.03.03

2002

Instituții publice de spectacole si concerte

,67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02 03.05

Case de cultura

î    -

j67.02.03.06j

Cămine culturale

[67.02.03.07'

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

I

*67.02.03.06 i

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

J    ■■    î

67.02.03.12;

Alte servicii culturale

,67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

33624

Sport

67.02.05.01

6579

Tineret

67.02.05.02

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.02.06

150

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8272

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02

67945

68.02.15+68.02.50}

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități {cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

4065

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale {cod 68,02.15.01+68.02,15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

23953

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

23953

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

289442

Din total capitol:

T

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01;

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

I

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70,02.05

0

-

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

271827

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88396

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

; 74.02.06

101711

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

99332

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

744 i

Din total capitol*.

I

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

j

7441

Prevenire si combatere inundații sî ghețuri

80.02.01.06

1

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09.

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10'

7441

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

'80.02.01.30

i

Acțiuni generale de munca { cod 80,02.02.04)

i80.02.02

0,

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

40407

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

40407!

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

• 81-02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0,

'rBuget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod j indicator ,

!    TOTAL

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04,01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale    87.02.05

j

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0'

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

anexa la

HCLM NR.j^n z^j/r

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1>    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

575749

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

47077

Autorități publice si acțiuni externe {cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

46257

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

46257

Autorități executive

51.02.01.03

46257:

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

J

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

6001

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

(cod5S.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09    ,

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publicași siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04,01 la 65.02.04.03} învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului


i 59.02 j 60.02    !

1 ■ -    - -ț

60,02.02

61.02

t

I

61.02.03    :

'61.02.03.04,

61.02.05

^61.02.50 i |    I

63.02

65.02


65.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 i 65.02.04 j 65.02.04.01; 65.02.04.02^ 65.02.04.03

4.----

j65.02.05

65.02.07 J

65.02.07.041 I ■    I

65.02.11

--------- -4

165.02.11.03! '65.02.11.30; i 65.02.50


20772

0


20772


6659

6659

3131

13800!

265782

151110;

48551

22439

26112

95227

39896

54373

958

1985,

0j


5090;

5000,

90: 257 i

J


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4469

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06,01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4354

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

115

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

115

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

42965

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

919

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

919

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

33624

Sport

67.02.05.01

6579

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.02.06

150

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8272

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02

67238

68.02.15+ 68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

i68.02.04

42681

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29828

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29828

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistentă medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02,15.02)

,68.02.15

4799

Ajutor social

; 68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

i 68.02.15.02

4369,

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

! 68.02.50

23953

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50'

23953

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

I    L

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

58120,

Din total capitol:

I

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

f70.02.03    I

0i

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

,70.02.03.30

. i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02,05.01+70.02.05.02)

70.02.05

I

oi

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02;

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17615

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

i

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40505

ANEXATA

,HCT M ,NR


Buget 20+5—

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+ 74.02.06}

74.02

85410

Din total capitol;

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

)

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74,02.05.02)

74.02.05 i

78225

Salubritate

74.02.05.01 j

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.021

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

98588

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02    I

0

Din total capitol;

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80,02.01.09 + 80.02.01.10 +

flo o? m

n

80.02.01.30)

l

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10 i

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30 [

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

40407

Din total capitol;

J

Energie termica

81.02.06

40407

Alti combustibili

81.02.07    '

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol;

[■

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03 i

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50>

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02,03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila    >84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor    84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

-

DEFICIT 99,02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

249800

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

7203

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

7203

12

ANEXA LA

HCLM NR.^j£L

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative {cod 51.02.01.03)

51.02.01

7203

Autorități executive

,51.02.01.03

7203:

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

!54.02.05 I

1

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

I    ;

1

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

t    î

!54.02.07    |

[

i

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10 i

j    )

Alte servicii publice generale

154.02.50    !

!

Partea a H-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

7911

Aparare (cod 60.02.02)

! 60.02

0

Din total capitol:

I    i

Aparare naționala

<60.02,02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02 1

7911

Din total capitol.

j

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03    |

13,

Politie locala

i61.02.03.04

13l

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

j61.02.05    !

778,

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

'61.02.50

j

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

163.02

6754'

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02    '

2899

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

j65.02.03

3321

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21!

învățământ primar

65.02.03.021

311!

-

învățământ secundar (cod 65.02.04,01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2567'

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

2

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2565

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel {cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65,02.07.04

L

Servicii auxiliare pentru educație {cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate {cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

2065

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi {cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociaie

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2065

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii {cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1083

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1083

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1083

Instituții publioe de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


<A L/\    i

■MAfT


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


67.02.03.30; 67.02.05 67.02.05.01 ;67.02.05.02 ‘ 67.02.05.03-! 67.02.06    :

j67.02.50 i 68.02


68.02.04 68.02.05 68.02.05.02 ! 68.02.06

68.02.10

i _

168.02.11 '68.02.12 i

i 68.02.15

'    ■    i

168.02.15.01: |68.02.15.02 ! 68.02,50    !

, 68.02.50.50 j


70.02

70,02.03

70.02.03.01

i

70.02,03.30


Oi


707


32


675!


231322]

0


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

: indicator

TOTAL

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70,02.50

231322

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

2986

□in total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +

80.02.01

744

80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06:

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09:

!

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744!

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30!

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0j

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

8102

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR


Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 93.02.03+83.02.50) Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)


Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare


ANEXA EA HCLM NR. ^AtI


Cod

indicator


83.02


83.02.03 : 83.02.03.03 83.02.03.07; ;83.02.03.30' 83.02.50

184.02


j 84.02.03 Î84.02.03.01 *84.02.03.02, j84.02.03.03j Î84.02.06 84.02.06.011 '84.02.06.02;

4    I

84.02.50

87.02    I


187.02.01    *

i    i

,87.02.03    !

i87.02.04    ■

187.02.05    |

*87.02.50 j 96.02 ! 97.02 98.02 : 98.02.97


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL


01


0(


DENUMIREA INDICATORILOR

DEFICIT 1> 99.02.97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

anexa la

i,$)h

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

99.02

99.02.97

CONTRASEMNEAZĂ SV> REI AU,

MARCELA hNAC

fa?*

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția publică:


CAP. 65.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2015

Cod

PREVEDERI ANUALE

indicator

TOTAL


ANEXA LA HCLM


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.0*1+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza Indemnizație de conducere iSporde vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

154009

|

151110    !

01

151110

10

131119

10.01

105906

10.01.01 ’

97284;

10.01.03^

10.01.04'

10.01.05

4

10.01.06: 10.01.07’

386;


Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10,03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri st servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

anexa la 'hclmnr.^K//

10.01.08

10.01.10

646

10.01.11

7073

10.01.12

36

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

477

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10,03

25213,

10.03.01

17420

10.03.02

571

10.03.03

5542

10.03.04

249

10.03.05

10.03.06

1431

20

17991

20.01

13713

20.01.01

220

20.01.02

203'

20.01.03

9246

20.01.04

1961

Carburanți si lubrifiant)

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări ’ Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

anexa la

HCLM NR.pZbY


20.01.05

20.01.06

20.01.07

■ 20.01.08 ‘ 20,01.09

20.01.30

20.02

20.03 ' 20.03.01 ■ 20.03.02 i 20.04 ’ 20.04.01 : 20.04.02,

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06 20.06.01 : 20.06.02

20.09

20.10

20.11 i    20/12

;    20.13

20.14


ANEXA LA HCLM NR.


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    20.24.01

.Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

11

559

9

1

6


Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    20.30.01

!Protocol si reprezentare    20.30.02

jPrime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04'

l Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06,

;Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

| Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

543

0

0


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

anexa la hclm


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01,02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.3 9 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


o

o

°i

i

o

o:


anexa la

HCLM


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

ajutorsocial    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

; Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54;

55.02

55.02.01

55.02.04:

57

57.02


ANEXA ?R. J


HCLM NR


Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02,02

Tichete de cresa

57.02,03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

2000

Burse

59.01

2000

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cuftelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor sala riale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

o;

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81,01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

I Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

[Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

{Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

2899

TITLUL ^TRANSFERURI INTRE UNITAtF ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

j Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

i Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne rambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuniiară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

' 55,01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la

56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56,01.01 la

56.01.03)

5601

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

'    56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02’

0

' Finanțarea națională

56.02.01,

Finanțarea externa nerambursabila

'    56.02.02 i

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

;    56.03 i

0

j Finanțarea națională

56.03.01!

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02,'

, Cheltuieli neeligibile

,    56.03.03’

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

l

(56.04.01 la 56.04.03)

56.04 J

0

' Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02,

Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la

56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01

la 56.08.03)    56.08;

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la

56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02|

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

o

o:

i

Oi

i

oj

i

0'


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

! Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01

la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2899

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2899

Active Fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2899

: Construcții

71.01.01;

1001

Mașini, echipamente si mijloace de transport

, 71.01.02

25

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

13

Alte active fixe

71.01.30

1860

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active Financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    (cod 81,04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)    85

X

X

X

X


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)    85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

oc n-i n?

dezvoltare a bugetului local    . oo.ui.u*.

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor

externe nerambursabile    , 85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    ' 92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare■    93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAI

SECRETAR, marcela enacj

pl

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

anexa la HCLM


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP .81.02

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA OE DEZVOLTARE)

40407

' 40407 :.

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

40407

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04,04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvo Itare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITL

UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA LA

hclmnr.^M1 dty’C

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02,01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alted

obanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Do banda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

40407

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

24777

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

15630

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

ANEXA LA

HCLMNRj^?{ Z/fe/7

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de ere sa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59?

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

I7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02-1-81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

.....

o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56J

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabîle (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA LA HCLMNR.jM


Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81,04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

IDeficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

C O N T R A S E M N E A Z A SECRETAR,

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

ANEXA 5


Formular:

BUGETELE INSTITUȚIILOR SUBORDONATE


LEI

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

344.000

92.537

88.018

5.000

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL*

357.669

50.348

66.583

900

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM*

582.598

77.060

111.173

26.000

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII*

1.137.350

148.510

303.658

12.732

37.000

400.000

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'CĂSUȚĂ DE TURTA DULCE*

537.936

76.724

82.219

6.000

235.000

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER*

617.858

85.300

93.821

1.500

480.000

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

660.340

87.575

114.810

9.000

360.000

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

756.000

88.269

173.150

78.000

260.000

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

654.745

89.258

125.367

6.000

350.000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

536.526

83.903

89.061

8.000

250.000

11

GRĂDINrȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

533.000

62.170

220.934

3.100

158.000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

614.000

160.114

139.219

4.348

430.000

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

507.181

88.665

105.976

5.000

220.000

anexa la

buget local    finanțare de baza

finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri sl servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli

pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

599.749

80.352

91.897

$6.000

260.000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

760.079

118.709

142.447

6.000

330.000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

491.827

66.776

99.873

7.000

210.000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

703.927

94.536

141.932

3.000

13.000

345.000

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT AZUR

616.000

194.249

142.245

1.631

420.000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

821.812

134.506

188.832

4.000

360.000

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

553.305

84.623

159.395

8.000

245.000

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

967.519

148.816

197.700

3.555

719.000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

114.500

0

0

1.445

103.000

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGfT PERLUȚELE MĂRII'

756.371

87.515

242.119

5.000

280.000

24

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

1.323.229

182.692

231.022

4.000

385.000

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ’ANGHEL SALIGNr

931.060

145.227

270.367

2.783

43.000

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si

servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FENZFSE

Cheltuieli de capital

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU'

1.589.886

231.664

348.189

6.000

3.000

19.000

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU'

2.577.784

314.558

640.607

7.000

19.000

8.000

5.000

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE TITULESCU’

797.000

177.995

322.826

2.227

3.000

71.000

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 ’CIPRIAN PORUMBESCU'

938.229

166.554

273.347

2.983

37.000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 -CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

1.444.320

217.046

227.996

6.000

32.000

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 DAN BARBILLIAN'

1.503.787

216.728

439.064

1.640

100.000

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DIMITRIE CANTEMIR*

1.237.043

190.839

201.363

6.000

5.000

13.000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

895.849

127.749

179.543

83.000

2.000

27.000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

1.348.106

237.988

326.357

7.000

102.000

139.000

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE ȚITEICA'

2.438.017

263.122

431.117

8.000

20.000

135.000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 ’I.C. BRĂTIANU'

919.536

187.072

180.820

6.000

6.000

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA'

2.739.353

431.220

533.167

6.000

56.000

32.000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU’

1.229.321

163.043

209.433

694

22.000

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART'

1.199.773

170.819

285.499

5.418

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL'

1.917.214

292.522

374.781

5.121

18.000

46.000

70.000

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU*

1.043.005

187.527

344.223

11.100

1.000

7.000

buget local    finanțare de baza    , finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITAT1I

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ’NICOLAE IORGA’

848.430

131.282

257.252

5.834

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE TONITZA'

2.504.112

375.869

513.394

10.000

5.000

29.000

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

754.535

113.449

172.712

49.333

7.000

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 MARIN I. DOBROGIANU

1.622.408

277.460

403.506

4.964

4.000

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

740.490

129.973

148.013

11.000

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

2.019.938

327.599

566.862

200

74.000

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

1.803.825

166.110

484.753

8.000

7.000

49

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU’

1.849.686

175.144

336.243

6.000

3.000

10.000

50

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I'

2.445.926

367.889

513.757

55,000

12.000

137.000

4.000

4.000

1.330.000

51

COLEGIUL NATIONAL OE ARTE REGINA MARIA*

4.498.291

466.686

964.946

27.000

54.000

272.846

7.230

52

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU’

2.470.984

323.093

524.706

22.957

4.000

90.000

53

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRÎN’

3.168.277

502.406

491.300

70.976

56.000

316.000

8.000

54

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC •CONSTANTIN BRÂTESCU*

2.927.356

490.500

794.165

28.900

73.000

314.000

15.000

55

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ‘ALEXANDRU IOAN CUZA’

1.490.424

444.035

445.399

30.000

6.000

262.000

40.000

56

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

1.574.079

197.661

335.698

10.971

10.000

100.000

57

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA’

1.304.000

301.018

378.662

16.807

11.000

182.000

8.000

58

COLEGIUL TEHNIC *TOMIS*

2.054.815

371.309

596.651

80.000

12.000

208.000

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli

pentru

drepturi

câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

59

COLEGIUL TEHNIC VASILE PĂRVAN*

1.227.160

204.688

263.594

29.000

20.000

60

LICEUL TEHNOLOGIC *C.A. ROSETTT

1.762.568

357.975

576.684

19.325

66.000

234.000

61

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COS7IN"

1.457.920

231.679

292.056

24.000

348.000

35.000

62

LICERUL TEHNOLOGIC ‘DIMITRIE LEONIDA’

2.408.078

449.370

469.106

83.386

5.000

189.000

928.879

63

LICEUL TEHNOLOGIC *VIRGIL MADGEARU*

2.286.541

288.338

652.612

24.000

1.000

38.300

2.000

64

LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE*

1.455.685

236.932

235.562

24.000

89.000

222.000

65

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA*

1.773.341

350.857

449.741

28.000

10.000

93.550

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITAT1I

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FENZF5E

Cheltuieli de capital

66

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

1.997.814

299.995

424.521

27.000

43.000

1.477.000

67

UCEUL TEHNOLOGICTOAN N. ROMAN1

1.575.782

207.599

527.618

17.000

24.000

264.000

68

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ‘NICOLAE ROTARII’

2.742.009

659.921

556.874

52.000

29.000

1.228.000

175.000

68

LICEUL TEORETIC 'DECEBAL*

3.109.106

383.082

721.314

12.000

96.000

169.000

1.000

30.000

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri sl servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

70

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU'

1.844.919

259.982

576.446

17.512

40.000

142.000

15.000

71

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA1

2.839.282

502.773

591.175

8.009

2.000

15.000

72

LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS*

2.902.562

455.121

435.957

12.649

13.000

205.000

73

LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN*

2.848.798

334.112

458.571

30.000

22.000

102.000

9.000

1.000

10.000

74

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

412.930

50.051

0

10.000

3.000

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si

servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

75

SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

15.U5.000

8.599.000

1.149.000

76

MUZEUL DE ARTA POPULARA

1.083.000

919.000

70.000

77

CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

3.518.000

2.027.100

78

CENTRUL SOCIAL

370.000

380.000

32.000

79

CANTINA PALAZU MARE

197.000

2.038.000

80

CANTINA CONSTANTIN BRATESCU

194.000

1.940.000

81

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA CRESELOR

1.515.000

1.875.000

675.000

ANEXA LA HCLM NR.^I /J&(


buget local

finanțare de baza

finanțare j

venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si

servicii

Cheltuieli de capital

T ransferuri

Cheltuieli pentru drepturi câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FENZFSE

Cheltuieli de capital

82

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

9.311.000

35.904.000

27.000

943.000

100.000

TOTAL

124.439.875

31370.838

2.939.000

4.437.000

24.100.000

1.288.000

10.189.000

50.511.796

208.000

41.000

5.224.879

170.230

ON'f R ASEMNEAZA ^CttETAR,

U<A.CH^

7^“'

anexa l hclm NR. 1 /cqN5TAM

1 «


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA


| ANEXA la hclm nr,j?AÎ_/JM

ANEXA 3

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015

TOTAL GENERAL, din care: Constructii-Montaj


1.326.590

1.245.519

533.696

711.823

237.205

0

1.783

113.781

0

27.502

86.704

7.435

756.104

636.478

139.197

497.281

128.462

0

1387

97.796

0

14.437

7.565

7.277


WI7C+M - mii lei

Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.122014

Rest de

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe la bugefelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Obiective de investiții în continuare

683.089

517.073

150.422

366.651

94.703

0

1.783

57.452

0

24.560

4.428

6.480

518.333

405.608

135.063

270.545

71.417

0

1.387

48.104

0

12.113

3.333

6.480

Obiective de investiții noi

274.091

269.151

5.650

263.501

64.493

0

0

56.223

0

2.942

4.531

797

237.771

230.870

4.134

226.736

57.045

0

0

49.692

0

2.324

4.232

797

Dotări si alte cheltuieli

369.410)    459.295|    377.624)    81.67l|    78.009)    o|

«I

106)

«1

0|    77.745|    158)

de investiții

1 din 11

ANEXA LA HCLM NR.,J^ lfot(

dotări


CAPITOLUL 61 Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care:


ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

791

791

0

791

791

0

0

0

0

0

791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


791


791


791


791:


>1    o| 7911


791


791


791


791


791


<L9)


jVr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Mr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat Ia

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

c/.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

LI 14/96

Transferuri !e Ia bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

CAPITQLVL 51

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

Total, din care:

7.629

7.629

371

7.258

7.203

0

0

0

0

0

7.203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• 0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

7.629

7.629

371

7.258

7.203

o

0

°

0

0

7.203

o|

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

*dotari

5.254

2.375

5.254

2.375

346

25

4.908

2.350

4.867

2.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.867

2.336

0

0

Nr.

crt.

Denumirea abiectivuiui

Data începerii execuției (luna, am/J

Nr. si dala aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

loială

actualizată

Total

realizări ta 31.12.2914

Rest de

executat la 31.122014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (coi 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

Li 14/96

Transferuri le la bugeteh

locale

Buget

loca!

Transf de la bug

de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA LA HCLM NR. 9^ Ll


•ml"


T otal, din care:

*studii și proiecte

2.123

2.123

263

1.860

1.860

0

0

0

0

0

1.702

158

‘alte cheltuieli asimilate investițiilor

3.162

3.162

2.524

638

55

55

‘dotări

38

38

0

38

38

0

0

0

0

0

38

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna. anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OC

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe Ia bugeteh

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

!2

13

CAPITOLUL 66    SĂNĂTATE

Total, din care:

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• 0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

1.0831

1.083|

°l

I.O83|

1.083]”

°l

°l

°l

1.0831

o

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

•dotări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

anexa la ]

HCLMNR.J5I

\r.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Sr. si data aprobării

l-dfoorea

totală

inițială

Taloarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FES

postaderare

Fond

specia!

LI 14/96

Transferuri ie fa bugeielt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

/

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

12

13

CAPITOLUL 68    ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

707

707

0

707

707

0

0

0

0

0

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Dotări si alte cheltuieli

7071

7071

5T

7071

707|    0|

°l

°l

707|    0|

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•dotări

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

•alte cheltuieli asimilate investițiilor

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

N’r.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

Lî 14/96

Transferuri te la bugetelt

locale

Buget

loca!

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 70

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total, din care:

1.038.019

977.134

528.356

448.778

219.471

0

1.783

113.781

0

27.502

69.925

6.480

551.237

449.800

137.015

312.785

125.222

0

1.387

97.796

0

14.437

5.122

6.480

Obiective de investiții

425.628

279.798

148.240

131.558

92.292

0

1.783

57.452

0

24.560

2.017

6.480

în continuare

322.921

228.385

132.881

95.504

69.006

0

1.387

48.104

0

12.113

922

6.480

Total, din care:

Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico edilitare, lifturi aferente -zona

168.128

26.135

24.489

1.646

101

101

Baba Novac HCL 230/2008, act. de HCL 152/2011, act HCL 244/2011

109.805

16.254

15.462

792

3

3

2    Construire unități locative modulare in

Mun. C-ta și LTE aferente - Campusul social Henri Coanda (Zona 1) prin RAEDPP, HCL 148/2011, modif .HCL nr.247/05.09.2012

52.450

58.881

31.555

27.326

24.560

24.560

01.01

40.925

43.225

31.112

12.113

12.113

12.113

3    PARCUL SENIORILOR

HCL 14/2011, modificat HCL 82/2012, modificat HCL 297/05.12.2013, modificat HCL 104 /2I.05.2014, modificat HCL 83/30.04.2015

5.915

4.796

3.915

881

881

881

01.01

5.053

3.595

3.165

430

430

430

modificat HCL 169/31.07.2015

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (iuna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31,12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7- 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

LI 14/96

Transferuri ie la bugeteE

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

J

6

7

8

9

10

II

12

13

4    Rea menaj a rea integrata a zonei pietonale

din centrul istoric al municipiului Constanta

47.448

39.274

35.450

3.824

2.359

2.359

01.01

44.244

36.634

34.339

2.295

2.295

2.295

HCL 222/2011, tnodif. de HCL 106/2012 modificat HCL 59/26.03.2013

5    Amenajarea parcului Caro! 1

HCL 462/2009 modificat de HCL 229/2011

2.027

2.043

236

1.807

1.807

1.783

0

24

01.01

1.778

1.462

75

1.387

1.387

1.387

0

0

modificat HCL 255/2012

modificat HCL 81/07.04.2014

6    Promenada turistica Mamaia

HCL 112/2011,modificat de HCL 220/2011

61.977

67.063

45.518

21.545

21.545

21.545

01.01

55.421

60.654

42.654

18.000

18.000

18.000

modificat HCL 289/11.11.2013,HCL 80//07.04.2014, modife HCL103/13.05.2014 modificat HCL 301/18.12.2014

7    Amenajarea integrata a zonei de acces in

Portul Turistic Tomis si Plaja Modern

42.000

41.950

340

41.610

20.511

20.511

01.01

28.308

33.892

0

33.892

20.089

20.089

HCL 206/2011,modificat HCL 288/2011, HCL 289/2011si HCL 111/2012,

8    Construire parcare multietajatS P+7E+T,

Zona Cazino-Albatros HCL 443/30.09.2009, modificat HCL 235/2012, modificat HCL 233/20.10.2014

20.229

14.202

6.704

7.498

7.405

7.405

01.01

17.831

13.113

6.074

7.039

7.039

7.039

modificat HCL 168/31.07.2015


Obiective de investiții noi

0

0

0

0

o’

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0651

2.0651

0|    2.065)    2.065|    0|    0|

0| O,    0|    2.065|    0|


Dotări si alte cheltuieli de investiții


Total, din care: •dotări independente


2.065


2.065


0    2.065    2.065    0    0


0    2.065


CAPITOLUL 67 Total, din care:


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2034

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7- 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugete li

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

32

13

9

Black Sea Bike- Diversification of the tourism

Services in Constanta +Balchik cross border region by bike-BSB"

4.824

4.824

33

4.791

4.751

4.751

HCL 269/2013

298

298

0

298

251

251

Construire locuințe sociale si lucrări tehnico

IO    edilitare finanțate conform Legii 114/1996

str.Zmeurei nr.3, lot 2/3,din municipiul Constanta

HCL nr.221/20.10.2014

10.281

10.281

0

10.281

4.220

980

3.240

01.01

9.601

9.601

0

9.601

3.731

491

3.240

Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate si 11 lucrări tehnico edilitare-finantate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanta

HCL nr.222/20.10.2014

10.349

10.349

0

10.349

4.152

912

3.240

01.01

9.657

9.657

0

9.657

3.668

428

3.240

Obiective de investiții noi

261.122

256.182

5.650

250.532

63.515

0

0

56.223

0

2.942

4.350

0

228.316

221.415

4.134

217.281

56.216

0

0

49.692

0

2J24

4.200

0

Total, din care:

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Consta nta-zona Faleza Nord HCL 113/16.07.2010

100.647

100.647

4.876

95.771

4.327

4.327

89.805

89.805

4.134

85.671

4.200

4.200

(L9>

ANEXA LA

HCLMNR.^n /&/<

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (/una, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Paloarea

tataia

actualizată

Total

realizări la

31.12.20/4

Rest de

executat la

31.12.20/4

Prevederi pentru 20/5

Total alocații (cot. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

LI 14/96

Transferuri le /a bugeteh

locale

Buget

local

Transfi de la bug

de stat

0

]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

2    Programul de dezvoltare edilitara a mun.

Constanta-zona Faleza,str.Mihai Eminescu, HCL 114/16,07.2010

54.743

54.743

’ 24

54.719

23

£

23

01.01

48.796

48.796

0

48.796

0

0

Construire unitati locative modulare in

3 Municipiul Constanta si lucrări tehnico edilitare aferente- Campusul Social

Henri Coanda, str.Stefanita Vodă (Zona II) - 10 blocuri, prin RAEDPP, HCL nr. 215/02.10.2014

43.363

43.363

0

43.363

2.942

2.942

01.01

33.122

33.122

0

33.122

2.324

2.324

Reabilitarea si modernizarea iluminatului public 4    in unele localitati ale Zonei Metropolitane

Constanta

HCL nr.273/11.11.2013

31.949

31.949

432

31.517

31.493

31.493

0

01.01

29.470

29.470

0

29.470

29.470

29.470

0

5    "Reabilitarea și amenajarea Parcului

Arheologic"

HCL nr.249/02.10.2013 modificata HCL 303/05.12.2013, HCL 51/30.03.2015, HCL 250/02.10.2013 modificata HCL 304/05.12.2013

20.257

15.317

140

15.177

15.119

15.119

0

01.01

19X41

12.140

0

12.140

12.140

12.140

0

ANEXA LA hclmnr.X'-TI /jpif

6 Centrul "Fair Play" — modernizare și extindere

HCL nr. 267/11.11.2013 modificata HCL 49/30.03.2015


10.163

10.163

178

9.985

9.611

9.611

0

8.082

8.082

0

8.082

8.082

8.082

0

01.01

351.269|    441?154|    374.466|    66.688|    63.664|    0|    0|    106| p|    0| 63.558|    0|


Dotări și alte cheltuieli de investiții


Total, din care:

*studîi și proiecte

6.602

6.602

161

6.441

3.441

0

0

0

0

0

3.441

0

•aport capital SCIL CONFORT URBAN

335.698

425.583

373.934

51.649

51.649

0

0

0

0

0

51.649

0

•dotări independente

1.410

1.410

0

1.410

1.410

0

0

106

0

0

1.304

0

•alte cheltuieli asimilate investîilor

7.559

7.559

371

7.188

7.164

0

0

0

0

0

7.164

0


CAPITOLUL 74

Total, din care:


PROTECȚIA MEDIULUI

260.873

240.687

2.182

238.505

2.986

0

0

0

0

0

2.986

0

198.281

180.092

2.182

177.910

2.443

0

0

0

0

0

2.443

0


Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si dala aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Tata!

realizări la

31.12.20/4

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

Li! 4/96

Transferuri ie la bitgetek

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

!2

13

Obiective de investiții

257.461

237.275

2.182

235.093

2.411

0

0

0

0

0

2.411

0

în continuare

195.412

177.223

2.182

175.041

2.411

0

0

0

0

0

2.411

0

Total, din care:

Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare,în regiunea Constanța-Ialomița din care cofinanțare UAT Municipiul Constanța, HCLM 466/2009, modificat de HCL 27/2010

257.461

237.275

2.182

235.093

2.411

0

2.411

195.412

177.223

2.182

175.041

2.411

0

2.411

ANEXA LA HCLM NR.gCCi

1

Denumirea obiectivii!ni

Data începerii execuției (Juna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cfi.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

Li 14/96

Transferuri ie la btigetelt

locale

Buget

loca!

Transf de la bug

de stat

0

I

2

3

4

J

6

7

8

9

10

II

12

13

Obiective de investiții noi

2.869

2.869

0

2.869

32

0

< 0

0

0

0

32

0

2.869

2.869

0

2.869

32

0

0

0

0

0

32

0

1

Reabilitarea arterei de apă potabila pe Bd. 1 Mai, Municipiul Constanța prin SC RAJ A SA

2.869

2.869

0

2.869

32

32

2.869

2.869

0

2.869

32

32

HCL 196/2013, HCL 197/2013

c

Dotări si alte cheltuieli

543

543

o

543

543

o

o

0

0

0

543]    0]

de investiții

Total, din care:

♦studii și proiecte

543

543

0

543

543

0

0

0

0

0

543

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ. ,    , . fl p

zzzx<

CO>n'tî ASEMNEAZA SECRETAR,

ANEXALA HCLM    iJfoK

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA

Lista de studii si proiecte pe anul 2015

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE_mii lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitar

ei

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat până la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

e FEN postad

erare

Transf.de ta bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța

DTA

166

0

166

166

166

2

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanța

DTA

500

0

500

500

500

3

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa II (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

447

247

200

200

200

4

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT,

DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

5

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Park and Ride - zona Mamaia Nord (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

6

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Creșterea eficientei energetice a imobilului Teatrului de Stat Constanta (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

400

0

400

400

400

ANEXA LA HCLM

-----------------. _......wC -    _    .    1


7

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Casa Societății C ivi le-reabilitare, modernizare și dotări    (

strada Nicolae Titulescu nr.13 )" -(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

200

0

200

200

200

8

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Accesîbilizarea zonei centrale a municipiului Constanta prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski si Sălii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

9

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a Municipiului Constanta (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

683

93

590

543

543

10

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Riviera Tomis" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

165

0

165

165

165

0

11

Expertiza tehnica taluz zona Inspectoratului Școlar str.Mihai Eminescu

DTA

126

0

126

126

126

12

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu topografic) pentru obiectivul de investirii Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

28

0

28

28

28

13

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) pentru obiectivul de investirii Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

72

0

72

72

72

14

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investirii "Construire teleschi nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea Mamaia" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

110

0

110

110

110

15

Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

16

Inventarierea clădirilor rezidențiale în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

17

Expertiza tehnica -siguranța la incediu pentru corpul nou aferent

Căminului pentru persoane vârstnice Constanta

DTA

6

6

0

6

6


01.30


01.30


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


18

Elaborare documentație tehnică necesară accesării Programului de cooperare transfrontalieră Român ia-Bulgaria 2014-2020 Axa 3 pentru Proiectul" Prevention and security for Citizen " (Studii de teren, Expertiză tehnică, DALI, PT, DTAC, analiză cost beneficiu, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

19

Expertiză tehnică a parapetului de protecție ce delimitează promenada de Marea Neagră în zona Vraja Mării -Cazino-Portul Tornis

DSP

17

0

17

17

17

TOTAL

5.254

346

4.908

4.867

0

0

4.867

0

01.30

01.30

CAP.65 INVATAMANT    ____mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Sol ici tar

e/

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat până la

31.12,2014

Rest de

executat la

31.12.12.

2014

Alocație

2015, din

care:

Proiect

eFEN

postad

erare

Transf.de fa bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD+

DTA

364

146

218

218

60

158

2

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanța (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

311

37

274

274

274

0

3

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investirii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Scolii cu clasele 1-VIII nr.4, Constanța (structura a Colegiului National Mircea cel Batran” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, Caiete de sarcini execuție lucrări, altele)

DPD

212

18

194

194

194

0

4

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții " Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul National Mircea cel Batran" ( studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

01.30

01.30

01.30

01.30

5

Elaborare documentație tehnica-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Școala generala nr.2 " (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

6

Elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții " Creșterea eficenței energetice a imobilului Colegiul Național „Mihai Eminescu” (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

336

62

274

274

274

0

7

Elaborare documentației tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 "Marin lonescu

Dobrogianu " (Studii de teren, Expertiză tehnică, Audit energetic,DALI, PT, DTAC, avize,altele)

DPD

300

0

300

.    300

300

TOTAL

2.123

263

1.860

1.860

0

0

1.702

158

CAP.67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE    _____mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Soliritar

e /

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat pana la

31.12.201 4

Rest de

executat la

31.12.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

eFEN

postad

erare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Lucrări de consolidare, reabilitare, restaurare fațada clădire Muzeu de Arta Populara, Constanța" (expertiza tehnica, DALI, PT, DDE, DTAC, execuție lucrări)

MAP

1.083

0

1.083

1.083

1.083

TOTAL

1.083

0

1.083

1.083

0

0

1.083

0

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ    mii iei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Soliritar

e/

Respons

abil

Valoare

totală

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

eFEN

postad

erare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Elaborare tema de proiectare si actualizare PUG Municipiu Constanta

D.U.

120

0

120

120

120

2

PUZ - Zona de coasta a Marii Negre de la Pescărie la Portul Tomis

D.U.

120

77

43

43

43

cala


3

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare -modif. HCLM 416/2003

DU.

150

84

66

66

66

4

Elaborare PUZ pentni terenul delimitat de strada Comarnic, Del095/110, Del095/38, De 1088/1

D.U.

78

0

78

78

78

5

Actualizare PUZ Zona Campus Universitar

DU.

60

0

60

60

60

6

Concurs soluții mobilier urban tonete fructe/ legume/ flori

DU

45

0

45

45

0

45

7

Concurs soluții amenajare peisagistica Faleza - Cazino

DU

45

0

45

45

0

45

8

Concurs soluții amenajare/ reconversie zona Casa de Cultura

DU

45

0

45

45

0

45

9

Concurs soluții amenajare / încadrare in zona blocurile A si B - Piața Ovidiu

DU

23

0

23

23

0

23

10

Actualizare PUZ Stațiunea Mamaia

DU

150

0

150

150

150

11

PUZ Complex Sportiv Badea Cartan

DU

5

0

5

5

5

12

Elaborare registru local al spatiilor verzi din municipiul Constanta

DGC

5.000

0

5.000

2.000

2.000

13

PUZ extravilan municipiul Constanta

DU

130

0

130

130

130

14

Realizare studii topografice pentru 66 locuri de joaca existente in municipiul Constanta

DSP

123

0

123

123

123

15

Proiectare in etapa DALI si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta

DSP

126

0

126

126

126

16

Proiectare in etapa SF si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de amenajare a 3 locuri de joaca noi in municipiul Constanta

DSP

22

0

22

22

22

17

Modificare HCL nr.265/09.05.2008 - PUZ Baba Novac

DU

60

0

60

60

60

18

Elaborare documentație tehnico-economica pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si extindere spatii verzi in municipiul Constanta" (expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, si altele)

DPD

300

0

300

300

300

TOTAL

6.602

161

6.441

3.441

0

0

3.441

0


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI__mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Solicitar

e/

Resports

abil

Valoare

tataia

Decontat până la

31.12.2014

Resi de

executai la

31.12.12.

2014

Alocație 2013, din

care:

Proiect

e FEN postad

erare

TransJ.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Consultanță/Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare(POlM)" reprezentând contribuția municipiului Constanța (prin RAJA SA)

DPD

120

0

120

120

120

2

Rapoarte de mediu / evaluări adecvate / documentații necesare obținerii avizului de mediu / acordului de mediu / avizului de gospodarere a apelor pentru PUZ-uri si obiective noi de investiții

DPD

60

0

60

60

60

3

Refacere harți strategice de zgomot si reevaluare /revizuire plan de acțiune pentru municipiului Constanta

DPD

363

0

363

363

363

TOTAL

543

0

543

543

0

D

543

0


i^fcClSLAANEXA LA HCLM NR. /Jbl^


Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2015


CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE


mii lei

Nr,

vrt.

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

ini/ialâ

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la'3f. 12.2014

Rest de executat la

3 LI 2.201-1

Total alocație 2015, din care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect e FEN poslade rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

ta

bugetele

locale

Buget local

Buget

sita

1

Echipamente de rețea

DOI

165

165

0

165

165

165

2

Soft gestionare parcari integrat cu SPITVBL, harta digitala si pagina de web

DOI

125

125

0

125

125

125

3

Sistem de monitorizare audio- video pentru Politia locala si Dispecerat

DOI

40

40

0

40

40

40

4

Echipamente electronice pentru efectuarea de măsurători cadastrale

DP

120

120

0

120

120

120

5

Soft pentru gestionarea inventarului domeniului public si privat Direcția Patrimoniu

DOI

163

163

25

138

124

124

6

Aparate aer condiționat profesionale camera serverelor

DOI

22

22

0

22

22

22

7

Sistem informatic pentru indexarea georefemtiata a spatiilor de parcare din municipiul Constanta

DP

161

161

0

161

161

161

8

Licențe program deviz

DSP

9

9

0

9

9

9

9

Licența soft monitorizare baze de date

DOI

19

19

0

19

19

19

10

Echipamente informatice

DOI

1.183

1.183

0

1.183

1.183

1.183

11

Licențe software de tip CAD

DOI

70

70

0

70

70

70

12

Pagina de Web a Primăriei Municipiului Constanta

DOI

133

133

0

133

133

133

13

Cablare si extindere rețea calculatoare

DOI

165

165

0

165

165

165

TOTAL

2.375

2.375

25

2.350

2.336

0

0

0

0

0

2336

0


01.02

01.30

01.02

01.02

01.30

01.02

01.30

01.30

0130

01.02

01.30

01.30

01.02


anexa la

HCL M NR .XSL/MC

CAP.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ _________________ mlei,

Vr

wL

De num) re dotare

Solicitare 1 Responsabil

Valoarea

totala

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la '31.12.2(114

Rest de executat la

31.12.2014

Total alocație 2015, din care:

Surse

cf.OG

19194

Fond

mediu

Proiect

cFEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14196

Tranxf.de

la

bugetele

locale

Buget tocai

Buget

stat

I

Sirene electronice de alarmare publica

SIPC

255

255

0

255

255

255

2

Corturi gonflabîle cu accesorii pentru amenajare puncte mobile si acordare prim ajutor medical

SIPC

55

55

0

55

55

55

3

Corturi militare

SIPC

100

100

0

100

100

100

4

Module containerizate pentru cazare sinistrat!

SIPC

128

128

0

128

128

128

5

Grup generator de curent 5,5 - 6,6 KVA

SIPC

10

10

0

10

10

10

6

Compresor aer

SIPC

10

10

0

10

10

10

7

Diguri de protecție împotriva inundațiilor

SIPC

220

220

0

220

220

220

8

Sonometru

DPL

13

13

0

13

13

13

TOTAL

791

791

0

791

791

0

0

0

0

0

791

0

CAP.65 INVATAMANT

Nr.

cri.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decontat până la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.

2014

Total alocație, 2015 din care:

Surse

cf.OG

19194

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14196

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Monitor Smart TV

Colegiul

Mihai

Eminescu

3

3

0

3

3

3

2

Copiator multifuncțional

Colegiul

Mihai

Eminescu

4

4

0

4

4

4

3

Echipament de multiplicare (copiator multifuncțional)

Școala Gimnazial a nr.10 Mihail Koiciu

6

6

0

6

6

6

ANEXA LA

4

Centrala termica cu funcțiune pe gaz (inclusiv montaj)-Gradinita cu PN "Zubeyde Han im"

Grădiniță Zubeide Han im

20

20

0

20

20

20

5

Centrala termica cu funcțiune pe gaz-Scoala Gimnaziala nr.31 Constanta

Școala

Gimnazial a nr.31

5

5

0

5

5

5

TOTAL

38

38

0

38

38

0

0

0

0

0

38

0

0I.U2

01.02

CAP. 66 SANATATE    mii lei

Nn

cri.

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la '31.12.2014

Rest de

executat la 31.122014

Total alocație 2015, din care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Aparatura medicala din cabinetele stomatologice din rețeaua de medicina școlara a Municipiului Constanta

SMSC

2.065

2.065

0

2.065

2.065

2.065

TOTAL

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    mii lei

Nn

Crt

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la 31.12.2014

Rest de executat la

31.12.20/4

Total alocație 2015, din care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LII4/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Aparat electroterapie si ultrasunete

cs

18

18

0

18

18

18

2

Calculatoare dotate cu Licența Windows

cs

14

14

0

14

14

14

TOTAL

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA    mii lei

Nr,

crt

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la'31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Total alocație 2015, din care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiect

eFEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

I

SCIL Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

425.583

373.934

51.649

51.649

51.649

2

Server

SPIT

192

192

0

192

192

192

3

Imprimante

SPIT

55

55

0

55

55

55

ANEXA LA HCLMNR 251 Z&/T,


4

Kit Complet Semnaturi Digitale-21 buc

SP1T

4

4

0

4

4

4

01,30

5

Pachet Licențe Windows

SPIT

264

264

0

264

264

264

01.30

6

Pachet Sistem electronic dirijare si ordonare activitate cu publicul

SPJT

152

152

0

152

152

152

01.02

7

Administrare Active Directory

SPIT

81

81

0

81

81

81

01.30

8

Notebook

SPIT

53

53

0

53

53

53

01 02

9

Westaco Media Suite

SPIT

39

39

0

39

39

39

01,02

10

Tocător de hârtie

SPIT

15

15

0

15

15

15

01 03

11

Scannere

SPIT

217

217

0

217

217

217

01.02

12

Multifunctionale-7 buc

SPIT

77

77

0

77

77

77

01.02

13

Placa permanenta afererita"ConstRiire parcare multietajata P+7E+T,in stațiunea Mamaia,Zona Cazino- Albatros ”

DPD

5

5

0

5

5

5

01 01

14

Placa permanenta aferenta "Amenajarea integrata a zonei de acces în portul turistic Tomis si Plaja Modem

DPD

6

6

0

6

6

6

01.01

15

Placi permanente aferente "Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta"

DPD

12

12

0

12

12

12

01.01

16

Cabine de paza

DSP

155

155

0

155

155

155

01,01

17

Panouri temporare aferente obiectivului de investiții" Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța"

DPD

37

37

0

37

37

37

01.01

18

Plăci permanente aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța"

DPD

37

37

0

37

37

37

01.01

19

Placă permanenta aferentă obiectivului de investiții "Centrul Fair Play- modernizare și extindere"

DPD

5

5

0

5

5

5

01.01


anexa la

20

Panou temporar aferent obiectivului de investi ții" "Centrul Fair Play- modernizare și extindere""

DPD

4

4

0

4

4

4

TOTAL

337.108

426.993

373.934

53.059

53.059

0

0

106

0

0

52.953

0

01.01

c o N T R A s t M N E A Z A S'.' t<l 1 AR.

MAkLlA.A


ROMANI A

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA

anexa la HCLM


Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2015

' CAP.65 INVATAMANT

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare l Responsab il

Valoare

totală inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decont at până la

31.12.2

014

Rest de

executat la

31.12.

2014

Total

alocație.

2015 din

care:

Surse

cf.OG

19194

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec LII 4196

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Reabilitare clădire Colegiul National Mircea cel Batran (rest plata pt. contr.23/2008 si act ad. 1/2009)

CMB

3162

3162

2524

638

55

55

TOTAL

3.162

3.162

2.524

638

55

0

0

0

0

0

55

0

OLOI

CAP.68 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

mii lei


Nr.

crt

Denumire dotare

Solicitare 1 Responsab il

Valoarea totală inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizăr

i la

31.12.2

014

Rest de

executat la

31.12.2014

Total

alocație 2015, din

care:

Surse

cf.OG

19194

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec

LI 14196

Transfde la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Creșa nr.l - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

128

128

0

128

128

128

2

Creșa nr.2 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

205

205

0

205

205

205

OLOI

OLOI

1 din 3

ANEXA LA HCLM NR.j/TI /.AlC

3

Creșa nr.5 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

111

111

0

111

111

111

4

Creșa nr.13 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

91

91

0

91

91

91

5

Creșa nr.18 - Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente (documentație tehnica+executie)

SPAC

140

140

0

140

140

140

TOTAL

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

01.01

01.01

01.01

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

Nr.

cri.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsab ii

Valoare

totală inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decont at până la

31.12.2

014

Re st de

executat la

31.12.

2014

Total

alocație, 2015 din

care:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de la bugetele locale

Buget

focal

Buget

stat

1

Lucrări, expertiza tehnica, proiectare pentru obiectivul "Refacere si reparații taluz cuprins intre str. M. Eminescu si str. Smardan

DGC

460

460

0

460

460

460

2

Proiectarea și realizarea statuii "Mamaia Style"

DSP

1.300

1.300

0

1.300

1300

1300

3

Punerea in siguranța a talazului blocuri str. Brizei (expertiza tehnica, proiectare)

DGC

30

30

0

30

30

30

4

Lucrări de modernizare a cabinelor de paza prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrica ENEL

DSP

400

400

371

29

5

5

5

Reamenajare a locurilor dejoaca existente si amenajare de noi locuri dejoaca in municipiul Constanta

DSP

4.729

4.729

0

4.729

4.729

4729

6

Centre de informare turistică amplasate în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia

DSP

301

301

0

301

301

301

7

Investigații geotehnice și expertiză tehnică între bd. Ferdinand și str. Traian pe aleea Lupeni în zona blocului CI

DGC

42

42

0

42

42

42

OLOI

01.01

01.30

01.01

01.01

01.01

01.01

anexa la

HCLM NR.Ă^8

Lucrări asimilate investițiilor în vederea asigurării bunei funcționări a corpului nou și realizarea legăturii cu corpul vechi Ia Căminul de persoane vârstnice, inclusiv proiectare și dirigenție de șantier

DTA

237

237

0

237

237

237

9

Lucrări de completare a sistemului video de supraveghere al parcării supraetajate din zona spitalului clinic județean

DSP

60

60

0

60

60

60

TOTAL

7.559

7.559

371

7.188

7.164

0

0

0

0

0

7.164

0

CUNTfe'A^^^ĂzÂ

secReiWjțjr

MÂK CELA LNÂCJiL

( L9)

3 din 3