Hotărârea nr. 25/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

pNS rA/VfyROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015;_.

Având în vedere expunerea de motive nr. 16853/06.02.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.16851/06.02.2015;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr. 109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-51 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă anularea anexei nr.21 din H.C.L.nr.191/2013 deoarece terenul în suprafață de 89 mp situat str.Valului nr.5 în a fost identificat în mod eronat.

Art. 3 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 20, poziția str.Siretului nr.4, cu suprafețele menționate în anexa nr.33 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 26, poziția str.Ardeaiului nr.2-4, cu suprafețele menționate în anexa nr.34 din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă anularea anexei nr.10 din H.C.L. nr.122/2011 deoarece aceasta a fost inventariată și prin H.C.L.nr.232/2013, anexa nr.12.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr.92 din H.C.L.nr.268/2014 în sensul că în loc de teren situat în str.General Mânu nr.87A în suprafață de 217 mp se va citi suprafața de 47 mp.

Art. 7 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 17, poziția str.Jupiter nr.14, cu suprafețele menționate în anexa nr.47 din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă completarea H.C.L. 109/2005, pagina 29, poziția str.Munții Tatra nr.34, cu suprafețele menționate în anexa nr.49 din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă completarea H.C.L. 635/2007, anexa 87 poziția str.Mihail Kogălniceanu nr.16, cu suprafețele menționate în anexa nr.50 din prezenta hotărâre.

Art. IO - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției patrimoniu, Direcției administrarea domeniului public și privat, R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 1Q_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Cojoc Marioara

MARCELA ENACHE


I

CONSTANȚA,

NR. 25


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.l LA H.C.L. NR._25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 25

Str.Munteniei nr.32

Steren=293 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 38 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1076

Identificare teren nr.160797/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR._25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 42

bd. Mamaia nr.58

Steren=346 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr,904/2002, anexa 19, poziția 41 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1079

Identificare teren nr.140741/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

305150


i    293

Constanta, Str.Muntenlei nr. 32,Punct termic nr. 25

UAT |    CONSTANTA

791750305150


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SP

Nr.CHlMBARE


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

293

TOTAL

293

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

272

Punt termic 25 -demisol -

Total

272


)ata


S^nTjftăt


ătu/a

4-


Plan de încadrare in zonaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pol.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

s

6

7

6

305158.040

305168.654

305164.200

305156.664

305156.096

305146.587

305147.444

305147.359

701735.552

791753.674

791757.085

791760.409

791760.902

791742.930

791742.470

791742.336

21.524

6.433

6.270

0.930

21.341

0.973

0.159

12.653

S(1Cc)=293 mp ; S acte= 271.20 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 • Construcție C1 - Punct Termic nr, 25 ■


4 \Nr

f IM

Im* i

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

4

1H 3

F7 2

î/ 1

i 7

305158.884

305164.200

305169.854

305158.040

305147.359

791760.409

791757.085

791753.674

791735.552

791742.336

6.270

6.433

21.524

12.653

21.435

S(C1 )=272 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

346

Constanta, B-dul Mamaia nr. 58,Punct termic nr. 42

UAT

CONSTANTA
305000PJ&MARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 4* SERVICIUL CADASTRU


V8ZAT SPR

Nr.iiMBARE00


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Categoria

Suprafața

Mențiuni

parcela

de folosința

(mp)

1

Cc

346

TOTAL

346

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Suprafața construita la sol

Mențiuni

constr.

(mp)

C1

309

Punt termic 42

Total

309


Plan de încadrare in zona
Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i*1)

X[m]

Y[m]

A

305016.077

791786.145

24.905

2

304998.853

791768.156

0.312

3

304998.921

791767.851

0.646

4

304999.286

791767.318

10.782

5

305007.059

791759.846

1.031

6

305007.929

791759.293

0.975

7

305008.904

791759.323

9.900

8

305015.835

791766.392

0.577

9

305016.263

791766.005

2.106

10

305017.698

791767.547

0.530

11

305017.282

791767.876

13.271

12

305026.477

791777.445

6.173

13

305021.958

791781.651

0.775

14

305021.425

791781.088

7.360

Smas (1Cc)=346 mp ; S acte= 336.86 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 42 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

14

B

C

D

305016,077 305021.425 305025.255 305008.324 304999.172

791786.145

791781.088

791777.466

791759.767

791768.489

7.360

5.271

24.493

12.642

24.444

S(C1)=309 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR.


25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 54

bd. Tomis bl.9C

Steren=436 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 19 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul li din anexa 1, parte la poziția 1057 și parte la poziția 1386

Identificare teren nr.161041/12.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR.


25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 1OO

str.Eremia Movilă lângă bl. LE36

Steren=388 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 26 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1064 și parte la poziția 1415

Identificare teren nr.90561/14.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilalui

436

Constanta, B-dul Tomis, Bl L 9C,Punct termic nr. 54

UĂT |    CONSTANTA


306400


PRIMĂRIA MUNIC’PIULUI CO SfeRVIClUL CaOA3>

V’SAT SPRE

________


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

436

TOTAL

436

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

348

Punt termic 54 - demisol -

Total

348

Plan de încadrare in zonaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


306400NC.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

X (m]

1

2

3

4

5

6 7

B

9

10

11

12

306391.753

306387.284

306371.244

306381.809

306381.755

306382.706

306385.545

306385.761

306393.197

306400.732

306402.792

306395.800

790044.115 790040.316 790059.562 790068.310 790068.375 790069.141 790065.725 790065.919 790056.B94 790047.778 790045.203 790039.269

5.87

25.05

13.72

0.08

1.22

4.44

0.29

11.69

11.83

3.30

9.17

6.31

Smas.(1Cc)=436 mp; Sacte = 376.58 mp j


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 54 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

12.40 25.04 4.55 4.99 7.82 29.B8

X [m]

X [m]

4

A

?

C

D

306381.B09 306372.261 306388.290 306391.753 306394.954 306400.920

79006B.310

790060.404

790041.171

790044.115

790040.282

790045.345At l^'CAT

. -JVRiZahp -Z-

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

305450


o

irr

*0

o

O'

r-


305450


305400IA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

ÎZAT spre neschimbare

•_T - , ■A. DATE REFERTTOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

W

TOTAL

388

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

315

Punt termic 100 -demisol-

Total

315

Plan de incadrare in zonaCoordonate pctde contur

X[m]

Y[m]

305435:213

305436.519

305412.999

305409.671

305416.960

305416.131

305418:664

305419.477

790644.297

790658.444

790684.578

790650.529

790646.822

790645.663

790644.951

790648.223

' 14.528

26.247 14.438 7.506] 3.271 [ 2.631 3.371 16.218 |


a*


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 istructie C1 - Punct Termic nr. 100 ■


RT

Coordonate pctde contur

Lungimi

Xfm]

Y[m]

O(l,l+1)

,7a

305437.880

790687.820

12.695

B

305434.856

790846.200

24.715

1 C

305410.842

790851.134

12.755 |

n D

305413.782

790683.548

24.616 l

S(C1)^315inp


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

388 ‘

Constanta, Str. Eramia Movila,

Punct termic nr. 100

UAT |    CONSTANTA

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 96

str. Pandurului nr.40

Steren=491 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 109 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1146

Identificare teren nr.160458/13.01.2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR.


25/2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.6 LA H.C.L. NR._25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 56

str. Intrarea Ion Tăutu

Steren = 291 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 29 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1067

Identificare teren nr.96988/15.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

491

Constanta, Str. Pandurului nr. 40, Punct termic nr. 96

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE l A TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

491

TOTAL

491

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

396

Punt termic 96

Total

396


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

299880.959

790080.058

8.340

2

299878.195

790087.927

27.674

3

299869.585

790114.228

8.400

4

299877.573

790116.828

1.000

5

299877.888

790115.879

4.582

6

299879.330

790111.530

4.990

7

299884.050

790113.150

1.171

e

299885.158

790113.530

30.370

9

299894.716

790084.703

14.520

Smas. (1Cc)=491 mp ; Sacte= 4B0.77 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 96 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l.i+1)

X[m]

Y[m]

7

299884.050

790113.150

29.434

A

299893.313

790085.212

12.325

B

299881.620

790081.315

34.022

C

299870.906

790113.606

7.343

5

299877.888

790115.879

4.582

6

299879.330

790111.530

4.990

S(C1)=396 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

291

Constanta, Str. Intrarea Ion Tautu ,

Punct termic nr. 56

HĂT ]    CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHiMBARE)

Nr.


II


30^750
Semnătura


305750


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

291

TOTAL

291

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

237

Punt termic 56 -demisol-

Total

237

Plan de încadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -
Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305742.611

790328.522

14.580

2

305756.785

790325.104

7.676

3

305758.528

790332.580

1,742

4

305760.229

790332.206

1.813

5

305760.637

790333.973

1.738

6

305758.938

790334.338

10.875

7

305761.408

790344.929

1.944

8

305759.546

790345.486

1.080

9

305759.294

790344.436

4.721

10

305754.709

790345.559

0.619

11

305754.854

790346.161

7.762

12

305747.308

790347.97B

20.015

Smas.(1Cc)=291 mp ;S acte= 305.38 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 56 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

A

0

C

D

305760.251

305755,936

305743.605

305747.911

790344.201

790326.054

790329.028

790347.226

18.653

12.685

18.701

12.705

S(C1)=237 mp


-JROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.7 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 211

str.Albatros nr.4

Steren = 594 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 123 H.C.L nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1160 și parte la poziția 1367

Identificare teren nr.127659/08.01.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

qO^STANt-^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.8 LA H.C.L. NR


25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 207

Al. Albatros bl.AV 33

CET

Steren=469 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 122 H.C.L, nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1159 și parte la poziția 1367

Identificare teren nr. 130343/08.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

594

Constanta, Str. Albatros nr. 4, Punct temnic nr. 211

UAT |    CONSTANTA


302200PRIMĂRIA MUNICIPIULUI constan , PRIMARA RV1C|UL caDAST

RU

VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Nr —-    "302200A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

594

TOTAL

594

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

286

Punt termic 211

Total

286


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -
<Z


Nr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y (ml

1

302234.135

788741.528

4.08

2

302230.320

788740.070

15.63

3

302216.160

788733.450

3.65

4

302212.875

788731.851

9.49B

5

302204.227

788727.938

12.80

6

302198.248

788739.261

10.41

7

302207.483

788744.075

1.52

8

302206.844

788745.451

23.22

9

302227.878

788755.290

4.09

10

302231.246

788757.612

1.48

11

302232.092

788756.397

2.52

12

302234.216

788757.761

7.56

13

302238.236

788751.363

0.15

14

302238.366

788751.437

7.78

15

302241.789

788744.454

8.19

Smas.(lCc)=594 mp S acte=


'..'i


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 • Construcție C1 - Punct Termic nr. 211 -țRtuew#^

SC GeâpBtțjmtts SRL

I £ AUToj^.. î

Nf.

Pet

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1

laturi

D(l,i+1) H

X(m]

Y[m)

A

B

C

7

302228.257

302233.857

302212.633

302207.483

788753.793

788742.562

788732.841

788744.075

12.462 1

22.981 D 12.443 22.935 ||

S(C1)=286mp    |


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

469

Constanta, Aleea Albatros.BI AV 33 CET, Punct termic nr.207

UAT |    CONSTANTAv»ARIA MUNICIPIULUI CONSTAT i a i SERVICIUL CADASTRU ' I


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

469

TOTAL

469

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

406

Punt termic 207

Total

406


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Pian de incadrare in zona'^CERTIFICAT *A

DE A „ autorizare “Ij ,ăs«ri«RO-Cr-FNf 0097 Z J PODEANU L '

^mihai-bogdan


Executant,

SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


Cp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X [m]

Y[m]

■ 1

302105.079

788962,489

26.778

2

302082.486

788948.114

19.570

3

302072.117

788964.711

1.000

4

302072.964

788965.243

12.440

5

302083.499

788971.859

6.084

6

302086.785

788966.739

4.633

7

302090.866

788969.328

1.001

8

302090.324

788970.169

9.990

9

302098.780

788975.521

12.063

10

302105.091

788965.253

0.610

11

302104.572

786964.932

1.362

12

302105.304

788963.783

0.879

13

302104.561

788963.314

0.974

Smas. (1Cc)=469 mp ;S acte= 419.66 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

—- Construcție C1 - Punct Termic nr. 207 ■


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

7

A

11

12

13

B

4

5

6

302090.866

302098.634

302104.572

302105.304

302104.581

302082.763

302072.964

302083.499

302088.785

788969.328

788974.257

788964.932

788963.783

788963.314

786949.556

788965.243

788971.859

788966.739

9,200

11.055

1.362

0.879

25.776

18.494

12.440

8.084

4,833

S(C1)=406 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.9 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 91

Al. Arcului nr.3

Steren=654 mp

Legea nr. 213/ 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr,904/2002, anexa 19, poziția 106 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1143 și parte la poziția 1447

Identificare teren nr.131432/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.10 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 86

str. Elena Cuza nr.lOB

Steren=247 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 121 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1158

Identificare teren nr.138359/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Toinis tir. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

654

Constanta, Aleea Arcului nr. 3, Punct termic nr. 91

UAT

CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

654

TOTAL

654

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

Punt termic 91

Total [Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 7

6

300504.436

300497.145

300499.796

300488.900

300501.912

300513.351

300515.535

300521.784

789883.506

789897.911

789899.267

789920.501

789926.932

789904.225

789905.285

769892.592

16.145

2.979

23.867

14.514

25.426

2.428

14.148

19.583

Smas.(lCc)=654 mp ;Sacte= 525.95 mp


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X(m]

Y[m]

A

B

C

D

300518.526

300507.537

300490.247

300501.197

789891.962

789886.377

789920.067

789925.703

12.327

37.868

12.315

37.931

S(C1)=467mp


PLAN DE SITUAȚIE


o

LD

CD

r-

co

r--


o

303a?03

-ta__

CD

r--.
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

247

TOTAL

247

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

201

Punt termic 86

Total

201


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


Plan de incadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

303210.725

787882.508

6.484

2

303211.744

787888.911

5.958

3

303217.643

787888.077

14.110

4

303219.597

787902.051

17.909

5

303237.419

787900.283

4.447

6

303237.823

787895.854

27.843

7

303213.637

787882.060

2.946

Smas. (1Cc)=247 mp; S acts= 187.85 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 86 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

A

303236.618

787899.341

3.044

5

303236.858

787896.308

26.961

C

303213.452

787882.924

2.628

D

303210.850

787883.292

5.690

2

303211.744

787888.911

5.958

3

303217.643

787888.077

13.234

E

303219.476

787901.183

17.241

S(C1)=201 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.ll LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 154

Șos. Mangaliei

Ai.Portului

Steren=496 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 100 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1137

Identificare teren nr.140313/05.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.12 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 161

str. Petre Ispirescu nr.191

Steren=466 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 95 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1132

Identificare teren nr.109698/05.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

496

Constanta, Sos Mangaliei-Aleea Portului, Punct termic nr.154

UAT I    CONSTANTA

O

o

o

CT-


O

in

M"

O

OS

p-

302200
302200


o

o

’t

o

Os


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

496

TOTAL

496

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

365

Punt termic 154

Total

365
o

(T>

r-


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

PcL

Coordonata pct.da contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

Xlm] .

Y[m]

1

302209.639

790449.023

1.001

2

302210.638

790449.084

2.455

3

302210.489

790451.534

13.826

4

302196.693

790450.629

37.466

5

302199.048

790413.237

13.740

6

302212.750

790414.254

15.325

7

302211.822

790429.551

1.000

8

302210.824

790429.491

19.568

| Smas.(1Cc)=496 mp

;S acte= 383.32 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 154PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

496

Constanta, Sos Mangaliei-Aleea Portului, Punct termic nr.1S4|

UAT l    CONSTANTA

o

in

’T

O


o

o

•y

o

crs


302200
302200


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

496

TOTAL

496


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

21

365

Punt termic 154

Total

365
INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

1

2

3

4

5

6

7

8

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

302200.839

302210.838

302210.489

302196.693

302199.048

302212.750

302211.822

302210.824

790449.023

790449.084

790451.534

790450.629

790413.237

790414.254

790429.551

790429.491

1,001 2.455 13.826 37.466 13.740 15.325 H 1.000 19.568 ||

Smas.(1Cc)=496 mp

;S acte= 383.32 mp ||


^CERTIFICAT

* de

AUTORIZARE s Seria ,TO-CT-FNr 0097 X POOEANU j

\ <>, MIHAi-BOGDAN

SC Geoîad-tiiffife SRL Iunie 2014INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 154


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

A

302209.552

790450.470

1.450

1

302209.639

790449.023

19.568

8

302210.824

790429.491

14.339

B

302211.692

790415.176

10.282

C

302201.438

790414.417

35.445

D

302199.210

790449.792

10,364

S(C1)=365mp


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

466

Constanta, Str.Petre Ispirescu nr. 191, Punct termic nr.161

UAT |    CONSTANTA


303450A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

466

TOTAL

466

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

364

Punt termic 161 - demisol -

Total

364

Plan de încadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.


Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

303459.803

303433.707

303441.785

303468.745

303465.317

303464.484

788719.678

788702.327

788690.092

788708.045

788713.197

788712.643

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

31.338

14.661

32.391

6.188

1.000

8.450Nr.

Pct.

Coordonate pct.de oontur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xlm]

Ylm]

A

B

C

D

303460.357 303435.090 303442.067

303467.358

788718.845

788702.047

788691.481

788708.323

30.341

12.662

30.386

12.638

S(C1)»384mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.13 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 171

str. Dezrobirii intersecție cu str. Alexandru Gherghel

Steren=481 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 59 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1097 și parte la poziția 1371

Identificare teren nr.160761/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 185

Bd. 1 Mai

Steren=422 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 103 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1140 și parte la poziția 1456

Identificare teren

nr.160629/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

481

Constanta, Str.Dezrobirii intersecție cu Str. Alexandru Gherghel Punct termic nr. 171

LÎĂf |    CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Dp,l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 7

304072.092

304087.746

304072.089

304065.522

304059.592

304059.339

304060.517

789020.419

789031.890

789052.436

789047.557

769041.811

789039.375

789036.296

19.407

25.832

8.181

8.257

2.449

3.297

19.648

Smas. (1Cc)=481 mp; S acte= 237.79 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 Construcție C1 - Punct Termic nr. 171


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

D

E

304072.895

304061.896 304072.176 304083.231 304078.062

789021.007

789036.033

789043.610

789028.581

789024.818

18.621

12.771

18.657

6.394

6.420

S(C1)=238mp


300500


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

422

Constanta, B-dul 1 Mai, Punct termic nr. 185

UAT    CONSTANTA
300500


A. DATE REFERITOARE l A TEREN


Nr.

parcela


Categoria de folosința


Suprafața

(mp)


Mentimi


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Cc


TOTAL


422


422


Vi


tZ/


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mentiui

ii

C1

340

Punt termi

y

’ Total

340SERVICIUL CADASTRU


AT SPRE NESCHiMBAF ^r.


Ni.


/6S) 6x9


Sarrfnătura


Z>'"‘ v, S rA ''''

, P°0FaA/>' Ooo^‘

aC(dAN *


SC Geocad Limits SRL 14iii

s.c.geocao


Pci.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

300503.815

300509.782

300504.378

300506.104

300505.135

300498.487

300497.556

300489.696

790384.178

790408.266

790409.564

790416.732

790416.978

790418.663

790418.899

790387.598

24.816

5.558

7.373

1.000

6.858

0.960

32.225

14.333

Smas.(1Cc)=422 mp ; S acte= 341.10 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 185 ■


Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

taluri

D(î,i+1)

X[m]

Y[m]

5 A B C D E

F

6

300505.135

300503.172

300508.589

300503.085

300491.105

300496.516

300496.436

300498.467

790416.978

790408.825

790407.529

790385.387

790368.331

790410.442

790410.462

790416.663

8.386

5.550

22.811

12.336

22.763

0.082

8.454

6.858

S(C1)=340mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 LA H.C.L. NR. 25/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.182

bd. 1 Mai Șos.

Mangaliei

Steren=477 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 87 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1124 și parte la poziția 1350

Identificare teren nr.160636/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.16 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 120

str. Soveja nr.66 bl.02

Steren=498 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 12 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1050 și parte la poziția 1392

Identificare teren nr.109846/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

477

Constanta, B-dul 1 Mai-Sos. Mangaliei, Punct termic nr.182

UAT “|    CONSTANTA


302800


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

477

TOTAL

477

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

310

Punt termic 182

Total

310INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


302600Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302803.719

790643.469

0.990

2

302803.381

790644.399

1.086

3

302802.295

790644.373

2.175

4

302800.227

790643.698

2.730

5

302797.597

790644.431

9.702

6

302794.412

790653.595

5.112

7

302793.013

790658.512

2.817

a

302792.780

790661.318

5.234

9

302797.692

790663.071

5.054

10

302796.002

790667.834

0.932

11

302795.690

790668.712

13.612

12

302608.560

790673.146

26.400

13

302617.390

790648.266

14.488

Smas.(1Cc)=477 mp ;Sactu= 240 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 182


nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

9

10

302807.903

302816.113

302804.212

302797.692

302796.002

790672.007

790648.874

790644.701

790663.071

790667.834

24.547

12.611

19.493

5.054

12.611

S(C1)=310mp


Punct termic nr. 120

UĂT I    CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren- •


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Catbgorir de folosința

Suprafața . (mp)

Mențiuni

1

Cc

498

. TOTAL

, 498

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRl*CTH

fop'îtr

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

. 01

366

Punt feiHIrC 120 -demisoi-

Total

366

Plan de încadrare In zona


Nr.

PcL.

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

Df.,1+1)

/ X[m] ■

’ .Ytm]

1

308718.661

769969.029

10.835

2

306726,896

789975.962

15.844

3

306738.919

789986.271

1.359

4

306739.028

789987.626

1.874

5'

306737.829

789989.066

^14399

8

308726.229

789999.663

29.453

7

306706.051

789960.282

• 13377

D 6

306714.866

789970344

1.363

e

308715.909

789969.476

1.606

II 10

308717.363

769969.050

■ 1.208 |

[| Smas.(1Cc)=498 mp ;S acta» 378.27 mp    |

INVENTAR DE COORDONATE <; Sistem de referința Stereo 1970

■ Construcție C1 - Punct Tarm^p^fj^..

Nr.

PcL

Coordonate pctde oontr

Lungimi j laturi II D(l;l+1) |

XM

Y[m]

A

6

C

D

E

309728.087

306737.012

308731.718

306716.468

306707.601

789996.193

789988.274

789983.624

789970.226

789980.221

13367

.7.648

20307

13.420

27.312

S(Cl)»36BmpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.17 LA H.C.L. NR.    25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 76

str. Baba Novac

W.L119

Steren=474 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 85 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1122 și parte la poziția 1412

Identificare teren nr.118753/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.18 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 155

Al. Albăstrelelor bl.B

Steren=448 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 101 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1138

Identificare teren nr.160282/15.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


VS,^'


304500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

474

Constanta, Str, Baba Novac. Bl L119, Punct termic nr.76

UAT |    (

CONSTANTA
304500


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPR'

Nr,

DataA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

474

TOTAL

474

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

cod

constr,

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

349

Punt termic 76

Total

349


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

Xlm] .

Y[m]

1

304514.330

790597.617

10.298

2

304514.099

790607.893

32.163

3

304482.928

790610.323

15.806

4

304481.963

790594.546

26.086

5

304507.977

790592.613

0.952

6

304508.039

790593.563

4.509

7

304508.331

790598.063

5.016

S

304513.333

790597.691

1.000

S(1Cc)=474 mp ’ S acte= 435.74 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[mJ

Y[*]’

9

304513.839

790605.474

7.796

8

304513.333

790597.691

5.016

7

304508.331

790598.063

4.509

6

304508.039

790593.563

25.089

A

304483.019

790595.422

12.353

B

304483.773

790607.752

30.152

S(C1)=349mp


302100


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masuraia (mp)

Adresa imobilului

448

Constanta,Aleea Albăstrelelor. Bl B, Punct termic nr.155

UĂT l    CONSTANTA


o

in

OJ

o


3lS^


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

448

TOTAL

448

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

393

Punt termic 155

Total

393
ț*m w >F


Plan de încadrare in zonaCEfiTiFICATV DE    tr'

f A>JTORf2AWj; £'l

hQQEANU    •*,

, ‘ SCGorXJâdLifnit' SRL ieW$', 'tEftW^CAi DE

rroRizARȘ

B Nr. 957 Clăi»

HI

CEOCAD T§ S.KX- vOy302C50


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr,

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Dfl.l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5 e

7

8

302057.624

302059.859

302059.914

302083.478

302079.874

302078.654

302054.129

302057.442

790194.849

790195.235

790194.853

790199.976

790216.605

790216.342

790211.056

790195.693

2.268

0.386

24.114

17.015

1.248

25.088

15.716

0.863

Smas. (1Cc)=448 mp ; S acta" 435.30 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 155 ■


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

leturi

D(l,t+1)

X[m)

Y[m]

6

A

B

C

D

E

F

O

8

7

302078.654

302081.987

302062.960

302062.937

302080.399

302060.195

302057.583

302057.773

302057.442

302054.129

790216.342 790200.885 790196.784 790196.891 790196.344

790197.343 790196.738 790195.764 790195.693 790211.056

15.812

19.464

0.109

2.596

1.020

2.681

0.992

0.339

15.716

25.088


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.19 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.163

bd. I.C.Brătianu zona bl.SR8

Steren=449 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 96 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1133

Identificare teren nr.98749/12.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.20 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.102

bd.Tomis nr.213

Steren = 383 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 22 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1060

Identificare teren nr.160165/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

449

Constanta, B-dul I.C. Bratianu , Punct termic nr.163

UAT |    CONSTANTA30330QA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

449

TOTAL

449

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

426

Punt termic 163 - demisol ...|

Total

428

PF


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


ppi^WĂWOlWONICIPIULU

SEFSSeNflCIUL CAD/ .STREP3309.061

0.80

. 953

12.64

.237

33.80

.735

12.70

.4 61

0.60

.540

22.32

.406

5.50

.971

5. 98\yls^ttSPRERe NESCHlMBĂRf-

2£££2


Nr. jl. Datl?atanătura

NTARDE


CODRDONATE


Stereo 1970


- Construcție C1 - Punct Termic nr. 163 -


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

4

3

2

5

303326.821

303322.294

303309.771

303314.237

789083.735

789050.237

789051.953

789085.461

33.803 12.640

33.804 12.702

S(C1 )=428 mp


r CERTIFICAT DE

AUTORIZARE Seria RO-CT-F Nr 0097% PODEANU ^mihai-bogoan;PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobilului

383

Constanta, B-dul Tomie nr. 213, Punct termic nr, 102

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

CAtegoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1 ' ’

Cc

383

TOTAL

383

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUC^

Ct>n

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

343

Punt termic nr. 102 •subsol -

Total

343


INVENTAR DE COORDONATE Sistam da referința Stereo 1970


Parcela (+1)    ar f!

Nr.

Pd.

Coordonate pd.de oonbr

Lungimi H

laturi B D(i,i+1) |

X[m]

Y[ml

1

305742.031

790895.831

17.408

2

305753.969

790883.152

0.439

3

305754.232

790883.496

2.107

4

305755.688

790881.973

0.453

5

305755.380

790861.641

5.716

6

305759.297

790877.478

11.337

7

306751.030

790869.720

1.684

8

305749.802

790868.568

1.501

9

305748.777

790869.665

0.548

10

305748.365

790869.304

13.793

11

305739.006

790879.436

15.375

12

305728.434

790890.600

7.886

13

305734.160

790896.022

5.551

14

305737.965

790891.980

5.600

Smas.(lCc)=383 mp , S ade=369.55 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 102 ■


î\


Nr.

Pct

Coordonate pcLde contur

Lurghni h lui D(i.i+1)

X[mJ

Y(m]

A

B

C

t

18

305758.707

306749.787

306729.288

306734.605

305737.986

79OB77.171

790868.724

790890.513

790695.546

7l"<«91.980

12.285

29.916

7323

4.901

4950


coNSTAft/Z<1 ROMANIA

4 JÎL 4 JUDEȚUL CONSTANTA tîi PI 07 municipiul constanta RjBsf IH CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.21 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.150

Bd. 1 Mai Al.Timonei

Steren=490 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 99 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1135, parte la poziția 1348

Identificare teren nr.161952/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015

ANEXA NR.22 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.162

Bd.I.C.Brătianu nr.61C

Steren = 629 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1168

Identificare teren nr.146780/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

490

Constanta, B-dul 1 Mai-Aleea Timonei, Punct termic nr. 150

UAT |    CONSTANTA


301t

50

790450


A, DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

490

TOTAL

490

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

374

Punt termic 150

Total

374s i«j i < ,i pi ULUI CON -iai550 VIO UI CADASTRU-


nâVj*-a


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -V CERTl FICAT DE

IȘ AUTORIZARE g ~ Serit RO-C T-F Nr 0097 ș PODEANU


, MIHAI-BOGDAN


SC


ce«tipJCa^ spE70r'Za,<r

Stk/A H f<r.

Cbsa III

rs s.r.l. q


^■Vc.PA


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,H1)

X[m)

Y[m]

1

2

3

4

5

6

301584.254

301577.560

301567.983

301563.196

301550.847

301561.921

790485.838 790497.973 790492.895 790501.909 790495.374 790474.228

13.859

10.840

10.206

14.149

23.964

25.171

Smas(1Cc)=490 mp ; S acte= 408.22 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 150 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

E

F

301568.674

301578.443

301562.834

301562.139

301551.837

301562.760

790489.462

790494.611

790486.309

790475.512

790494.866

790500.560

11.043

9.392

23.342

21.925

12.336

12.566

S(C1)=374mp


--______-

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

629

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 61 C , Punct termic nr.162

DAT l    CONSTANTA


788aqn    788600

303100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

629

TOTAL

629

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

313

Punt termic 162

Total

313


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Parcela (1Cc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xfm]

Yfml

1

303131.811

788628.690

26.285

2

303135.045

788854.775

13.655

3

303121.507

788656.556

0.966

4

303121.388

788655.597

10.698

5

303110.743

788656.656

24.341

6

303107.099

788632.589

11.349

7

30311B.363

788631.204

0.B16

e

303118.272

788630.393

13.646

Smas(1Cc)=629 mp ;S acte=71.02 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 162-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

303131.008

788629.675

24.527

B

303134.026

788654.016

12.737

4

303121.388

788655.597

24.580

7

303118.363

788631.204

12.737

S(C1)=313mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.23 LA H.C.L. NR.    25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.47

Al. Fragilor nr.4

Steren=494 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 54 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1092, parte la poziția 677 și parte la poziția 1406 Identificare teren nr.99640/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.24 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.183

Intrarea 1 Mai

Steren=420 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 102 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1139 și parte la poziția 1345

Identificare teren nr.160770/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


Suprafața măsurată (mp)

-Z.— ~ r—_

Adresa Imobilului

494

Constanta, Aleea Fragilor nr. 4, Punct termic nr. 47

UAT |    CONSTANTA


306450A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

494

TOTAL

494

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

373

Punct termic 47 - demisol -

Total

373


Plan de încadrare in zona


306450


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


ViZAT SP

Nr.SCHIMBAȘI


Semnătura


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pct

Coordonate petele contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

XfmJ

Y[mj

1

308442.823

768268.234

6.828

2

306434.850

788264.022

0.978

3

308434.088

788263.564

6.136

4

308436.883

788258.144

7.502

5

308440.443

788251.488

0.856

8

308440.816

788250.858

1.000

7

308441.708

789251.407

4.378

8

308445.575

789253.481

28.145

8

306470.396

788266.729

18.156

10

306462.780

789280.977

11.358

11

306452.752

789275.642

2.500

12

306453.980

789273.464

12.306

13

306443.118

789287.684

0.823

S mas.(lCc)=494mp; S acte =3B0.84mp


"cX^tNVENTAR de coordonate rir it"^em de referința Stereo 1970

ctie C1 - Punct Termic nr. 47 ■


Executant,

SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


;Cjoordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i.i+1) |

/ X[m]

Y[mJ

306441.029

306435.232

306443.116

306453.980

306481.751

306467.608

769252.539

789263.480

788267.664

788273.464

768277.588

789266.646

12.391 I

6.930

12.306

6.802

12.419

30,069

373 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

420

Constanta, Intrarea 1 Mai, Punct termic nr. 183

UAT |    CONSTANTA


302300PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON37aNT SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Nr. /&£>


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

420

TOTAL

420

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

363

Punt termic 183

Total

363


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zona


CERTIFICAT %,\Nr.

PCI.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302297.401

790718.041

12.779

2

302297.379

790730.820

10.848

3

302286.534

790730.528

3.164

4

302283.370

790730.475

1.186

5

302282.539

790731.321

2.246

6

302280.296

790731.205

1.189

7

302279.169

790730.826

6.080

9

302273.089

790730.808

0.182

9

302273.065

790730.628

6.664

10

302266.404

790730.423

1.395

11

302266.437

790729.028

12.393

12

302266.782

790718.640

29.632

13

302296.402

790717.483

0.556

14

302296.401

790718.039

1.000

Smas.{1Cc)=420 mp; S acte= 366.30 mp


RODEANu \%MIHAI-eOGDAN \ J-\.

SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 183 -


Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

13 12 A B

14

302296.402 302266.7B2 302266.441 302296.380 302296.401

790717.483

790716.640

790728.883

790729.611

790718.039

29.632

12.248

29.948

11.572

0.558

S(C1)=363mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.25 LA H.C.L. NR._25/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.131

Str. Prieteniei nr.7

Steren=321 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr,904/2002, anexa 19, poziția 89 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1126

Identificare teren nr.113289/03.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.26 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.67

Str. Oborului nr.23bis

Steren = 599 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 80 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1118

Identificare teren nr.162432/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

304K 0'


Suprafața masurata (mp) j    Adresa imobilului

321

Constanta, Str. Prieteniei nr. 7, Punct termic nr. 131

UAT |    CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTĂ SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBj

Nr. //3 M


Data304100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

321

TOTAL

321

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

299

Punt termic 131 - demisol -

Total

299

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

304110.964 304122.813 304097.310 304095.734 304100.354 304099.045

789463.110

789450.176

789444.310

789451.511

789452.535

789458.565

13.240 26.169 7.371 4.732 6.170 21.427

S mas.(1Cc)=321 mp ; S acte= 325.47 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 131 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

2

3

4

5 B

304120.204

304122.813

304097.310

304095.734

304100.354

304099.263

769482.105

789450.176

789444.310

789451.511

789452.535

789457.560

12.211

26.169

7.371

4.732

5.142

21.429

S(C1)=299mp


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

599

Constanta, Str. Oborului nr. 23 Bis, Punct tem

ic nr.67    |

UAT |    CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

599

TOTAL

599

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr,

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

275

Punt termic 67

Total

275


Plan de încadrare in zona


3=331

Ib a_

B


Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi

D(U+1)

Nr.

Pct.

Coordonate

xl.de contur

Lungimi

laturi

Dfi.i+1)

X(m]

Y[m]

X(m]

Y[m]

1

303379.881

790689.837

19.557

15

303356.144

790663.377

0.324

2

303376.352

790670.001

5.604

18

303355.821

790663.407

21.787

3

303371.404

790667.971

1.617

17

303353.751

790641.719

4.933

4

303369.815

790667.674

3.992

18

303358.665

790641.266

1.112

5

303369.465

790663.697

1.924

19

303358.572

790640.178

9.720

6

303367.558

790663.953

1.642

20

303368.247

790639.248

3.419

7

303367.403

790662.318

5.109

21

303368.591

790642.650

2025

6

303362.317

790662.797

4.886

22

303369.019

790644.629

1.833

9

303362.800

790667.659

5.089

23

303369.676

790646.340

2164

10

303367.874

790667.275

1.913

24

303371.208

790647.868

9.077

11

303368.055

790669.179

7.115

25

303377.177

790654.708

2.680

12

303360.972

790669.851

5.393

26

303378.386

790657.098

7.978

13

303360.557

790664.474

4.340

27

303379.527

790664.994

10.310

14

303356.244

790664.954

1.580

26

303380.947

790675.208

14.490

29

303382.354

790689.628

2.482

Smas(1Ce)=599 mp ; Sacta«738.40 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 67 -


CERTIFICAT im:

autorizare

SERIA II Xr. ‘'57 Cl.i’4

Iii

SX.GEOCAO ,UMtTSS.R.L.Nr.

•-Pct

'te

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X|m]

Y(ml

303355.821

790663.407

0.324

15?

.303356.144

790663.377

6.200

ut 8

%»36Z317

790662.797

5.109

■ <

©3367.403

790662.316

0.986

®3B68.387

790662.226

21.712

nU B

@3366.324

790640.612

7.689

di

S96358.665

@3353.751

790641.286

4.933

790641.719

21.787

=275 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015

ANEXA NR.27 LA H.C.L. NR._

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.247

Bd. I.C.Brătianu nr.125 Pod IPMC

Steren = 387 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 125 H.C.L nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1162

Identificare teren nr.145151/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.28 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.170

Str. Dezrobirii intersecție cu str.Nicolae Milescu

Steren=517 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 58 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1096

Identificare teren nr.92766/22.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

1303000


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp,

Adresa imobilului

387

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 125,Pod IPMC, Punct termic nr.247

UAT |    CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

387

TOTAL

387

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp,

Mențiuni

C1

315

Punt termic 247

Total

315Mun. Constanta


N

*l**l

>z

in o x

S G5 > SJ m


ni

7!

*• ț»

>

ITI^

<(“ o 5 cn

§E

Et

w

2

z


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


03000


Plan de încadrare In zonaNr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

Pct

X[m]

Y[m]

1

303026.123

787646.320

14.660

2

303028.032

787660.855

25.779

3

303002.463

787864.289

1.001

4

303002.351

787863.297

1.537

5

303002.149

787661.773

4.859

6

303001.510

787656.956

1.000

7

303000.519

787657.087

7.354

6

302999.552

787649.797

26.798

Smas.(1Cc)=387 mp ;S acte= 400.06 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 247 -


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Pct.

X[m]

Ylml

I A

303026.911

787659.997

12.664

B

303025.262

787647.441

24.797

C

303000.675

787650.659

6.352

6

303001.510

787656.956

4.859

5

303002.146

787661.773

1.537

I 4

303002.351

787663.297

24.781

S(C1)=315mpPLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

517

Constanta, Str.Dezrobirii intersecție cu Str. Nicolae Milescu Punct termic nr. 170

UAT |    o CONSTANTA


primăria MUNICIPIULUI CONSTANȚA 7 ISBRVÎCIU^ CADASTRU

VIZAT SPR£ NESCHiMBARE

Nr. ...    __

^g°raA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

1

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Cc

517

TOTAL

517

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

Total

430

430

Punt termic 170 -demisol-


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mj

1

2

3

4

5

303834.579

303853.375

303865.557

303846.298

303834.092

788900.561

788871.435

788879.343

788909.217

788901.316

34.664

14.524

35.544

14.540

0.898

Smas.(1Cc)=517 mp S acte=631.05 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 170 ■


ertificat

DE    l

Iseri^T-FNr < PODEANU    >>

\ M!HA'-b0GDAN,/? ’*CV£GOWK^

Nr.

PCL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

A

B

C

3

303853.655

303864.314

303848.030

303835.335

788872.887

788679.609

788907.972

788901.049

12.709

33.746

12.740

33.764

S(C1)=430mp •.PLAN DE SITUAȚIE Scara.1: 2000, Ediția 1994-1997

Limita imobilului solicitat

întocmitConstantin GOSMAN


>/
ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.29 LA H.C.L. NR._25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.38

Str. Unirii nr.114

Steren=460 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 53 H.C.L nr, 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1091 și parte la poziția 1428

Identificare teren nr,160763/15.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.30 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Suceava nr.4A

Steren=125 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 211 / 2011, poziția 1393 Adresă D.A.D.P.P.

nr.5734/15.01.2015

Certificat de urbanism nr.120/09.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

307900


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1.500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

“460

Constanta, Str. Unirii nr 114

Punct termic nr. 38

|    | UAT |    CONSTANTA307900


aPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA r SERVICIUL CADASTRU

VfZATJSPR^ NESCHiMBARE

Nr.    ^3


Satura


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. Categoria parcela de folosința


Cc


TOTAL


Suprafața (mp)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


460


460


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

351

Punt termic 38 -demisol-

Total

351Nr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

307903.014

791479.814

2

307908.998

791510.347

3

307907.906

791510.556

4

307900.533

791511.816

5

307899.674

791507.258

6

307894.706

791507.999

7

307893.638

791508.159

8

307886.340

791480.038

9

307895.694

791478.580

10

307901.770

791477.362

11

307902.511

791477.246


Lungimi

laturi

31.114

1.112

7.480

4.63B

5.023

1.080

26.616

7.497

6.197

0.750

2.617


Smas.(lCc)=460 mp ;Sacte= 377.21 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 38-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

5 4 3 A B

6

307899.674

307900.533

307907.906

307902.256

307890.024

307894.706

791507.258

791511.816

791510.556

791481.011

791483.149

791507.999

S(C1)“351 mp


Lungimi

laturi

DQ,i*1)

4.638

7.480

30.080

12.417

25.287

5.023


PLAN DE SITUAȚIE


789840


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

125

Teren propus spre cumpărare

TOTAL

125


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1

laturi

D(i,i+1)

X [m]

7 [m]

1

307235.55

789848.73

. 16.00

2

307231.01

789864.07

7.80

3

307223.53

789861.85

' 16.00

I 4

307228.07

789846.51

7.80

j    S(1Cc)=125mp    |scara 1:200

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

125

Constanta, Str. Suceava nr. 4A

UAT

CONSTANTA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.31 LA H.C.L. NR._25/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Suceava nr.4A

Steren = 25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Adresă D.A.D.P.P. nr.5734/15.01.2015

Identificare imobil nr.70071/24.10.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.32 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Valului nr.5

Steren=29 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.132515/18.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE

Carte funciara

Suprafața măsurată (mp)"

Adresa imobilului

275

Constanta, Str. Suceava nr. 4A

UAT 1    CONSTANTA

307240

MtA^sch^

'“‘Zțlo.Zrf Ser

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Categoria' Suprafața de folosința l (mp)


275


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Materia ,'izat cu tarus.' de lemn(1-2,1-4, 3-4), butoane metalice(2-3).


275

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Suprafața construita la sol

(p?p)


Valoarea de . impozitare (lei)


Mențiuni


‘INVENTAR DE COORDONATE


[Sistem de proiecție STEREO 70

fer.

i>t.

X

[ml ■

Y

[m] '

ffil

307231.01

789864.07

K2

307235.55

789848.73

ife

307252.04

789853.62

307247.50

789868.96


Data


3BRTțFIGAT-4^

UTORIZARî [HRIABNr.957 ’ mi

Clasa    331

UI

S.C.GEOCAD limits s

e confirma sup.. fa din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

jprafata măsurate S - 275 mp oraiata din act: S = 250 mp

B «    1


0 iWD^ȘRaiOTWEBmWRACOtBTAfrfA > JWțuHwCREȚA zoq; FuteS-CWIl tERX

K-.70


mvbwar tx coordonate - sistem stereo n imobil - brescan dumtru si brescan marianaNr.

P^L

X

Y

[ml

5

303184.836

787883707

0

303189.896

787661.277

7

303191.880

787871.620

2

r

9~~

S03172.B40

787880280

B'SfZIKJEu/DrSJ fciîii/itîzJE/G WCJ

303J7&33O

707008. P37l

KB*zw33MruîZ£-ii Bl tiaZE3»x uxcCa


TEREN OCUPA TIX PARAU DUPĂ MUTAREA GARDULUI


Nr.

Pct

X

,JWZ

Y

7

TVT881.47&

2

S03172B70

797880.280

1

soiih.xo

787871.(00

12

J&lStțgt

797972.9/7


SupMMt • 28 nr


DOSAR NR: 178232122013 ANEXA

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1 :200


Adresa imobilului expertizei; INTRAVILAN CONSTANTA

STRADA VALULUI, NR 5, LOT 1 si LOT 2 JUDEȚUL CONSTANTA


Numele si pronumele :

- redementi:

NISTORESCU IULIAN ION


•peren:

BRESCAN DUMITRU BRESCAN MARIANA


Legenda:

V//\ -CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA RECLAMANTULUI NISTORESCU IUUAN ION SUPRAFA TA SPECIFICATA IN ACTELE DE PROPRIETA TE; S - 250mp SUPRAFA TA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S- 250 mp    ■


S*250mp


- SUPRAFAȚA REZULTA TA DIN MĂSURĂTORILE EFECTUATE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE


PE TEREN SE AFLA O CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA LOCUINȚA ~ S - «1 mp


y///\ -CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA PARARLOR BRESCAN DUMITRU ai MARIANA SUPRAFAȚA SPECIFICATA IN ACTELE DE PROPRIETATE: S - 250mp SUPRAFA TA REZULTA TA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S - 250 mp


S = 340mp    ' SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE

- EFECTUA TE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE

PENTRU TERENUL ÎMPREJMUIT, AFLAT IN POSESIA PARATILOR BRESCAN DUMITRU al MARIANA PE TEREN SE AFLA 0 CQNSTRUCRE CU DESRNARA LOCUINȚA ~S = B1 mp


DIN CARE:


- S«. 29 mp -CONTUR TEREN OCUPAT DE PARATII BRESCAN DUMITRU al MARIANAPRIMAR A MUNICIPIULUI COMSW. f, SERVICIUL CAOASTRJ    j

VIZAT SPRE NESCHiMBA't^

Nr. /gJ/ț_

Data    Ș&fTfțyit1ca4 IUNIE 2014


Ing. DUMITRU DATCUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.182

bd. 1 Mai Șos.

Mangaliei

Steren=477 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 87 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1124 și parte la poziția 1350

Identificare teren

nr.160636/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.16 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 120

str. Soveja nr.66 bl.02

Steren=498 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 12 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1050 și parte la poziția 1392

Identificare teren nr.109846/17.12.2014

.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

477

Constanta, B-dul 1 Mai-Sos. Mangaliei, Punct termic nr.182

UAT “|    CONSTANTA


302800


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

477

TOTAL

477

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

310

Punt termic 182

Total

310INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


302600Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302803.719

790643.489

0.990

2

302803.381

790644.399

1.086

3

302802.295

790644.373

2.175

4

302800.227

790643.698

2.730

5

302797.597

790644.431

9.702

6

302794.412

790653.595

5.112

7

302793.013

790658.512

2.817

a

302792.780

790661.318

5.234

9

302797.692

790663.071

5.054

10

302796.002

790667.834

0.932

11

302795.690

790668.712

13.612

12

302608.560

790673.146

26.400

13

302817.390

790646.266

14.488

Smas.(1Cc)=477 mp ;Sactu= 240 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 182


nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

9

10

302807.903

302816.113

302804.212

302797.692

302796.002

790672.007

790648.874

790644.701

790663.071

790667.834

24.547

12.611

19.493

5.054

12.611

S(C1)=310mp


_    Constante,Str.Sovejanr, 66, Bl 02

.....- - -

Punct termic nr. 120

UAÎ “|    CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren- •


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria

defolosinte

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

498

. TOTAL

. 498

B. DATE REFERITOARE LA C<">NSTRl»CTO

fcCod

Eonstr.

Suprarata construita la eol (mp)

Mențiuni

r -

. G1

366

Punt fertritP 1201 -demisol- ]

Total

366

1


Plan da încadrare In zona


Nr.

PcL.

Coordonate pctcte contor

Lun0ml

laturi

D0.I+1)

/ Xlm] -

•Y[ml .

1

308718.561

789868.029

10.836

2

306726:886

789975.952

15.844

. 3

306738.918

789886.271

. 1.359

4

306738.028

789987.626

14174

5-

306737.829

789889.068

>14.299

S

308728.229

789988.663

29453

7

306706.051

789980.282

• 13.277

e

306714.856

789870.344

•1.363

8

306715.908

789969.478

1.506

10

308717.353

789969.050,

1.208

Sma8.(1 Cc)=498 mp ;S acte» 376.27 mpINVENTAR DE COORDONATE '6. Sistem de referința Stereo 1970 ț -

- Construcție C1 - Punct Temilio-șl^iî^


Nr.

PcL

A

E

Coordonata petele conhr

Lungimi

tătari

D0.I+1)

13.367

,7.048

20.307

13.421

27.312

Xfrnl

Y[m)

306728.067

306737.012

306731.716

306716.466

306707.601

789986.193

789988.274

789983.624

789970.226

789980.221

S(Cl)=368mp '    |ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.17 LA H.C.L. NR._25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 76

str. Baba Novac

W.L119

Steren=474 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 85 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1122 și parte la poziția 1412

Identificare teren nr.118753/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.18 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 155

Al. Albăstrelelor bl.B

Steren=448 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 101 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1138

Identificare teren nr.160282/15.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

<,! i . . x' I i

:rs


\v ,/r


304500


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

474

Constanta, Str, Baba Novac. Bl L119, Punct termic nr.76

UAT |    (

CONSTANTA
304500


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRI

Nr,

DataA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

474

TOTAL

474

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

cod

constr,

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

349

Punt termic 76

Total

349


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

Xlm] .

Y[m]

1

304514.330

790697.617

10.298

2

304514.099

790607.893

32.163

3

304482.028

790610.323

15.806

4

304481.963

790594.546

26.066

5

304507.977

790592.613

0.952

6

304508.039

790593.563

4.509

7

304508.331

790598.063

5.016

S

304513.333

790597.691

1.000

S(1Cc)=474 mp ț S acte= 435.74 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[mJ

Y[mj’

9

304513.839

790605.474

7.796

8

304513.333

790597.691

5.016

7

304508.331

790598.063

4.509

6

304508.039

790593.563

25.089

A

304483.019

790595.422

12.353

B

304483.773

790607.752

30.152

S(C1)=349mp


302100


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

448

Constanta,Aleea Albăstrelelor, Bl B, Punct termic nr.155

UAT I    CONSTANTA


o

in

OJ

o


3lS^


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafețe

(mp)

Mențiuni

1

Cc

448

TOTAL

448

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

393

Punt termic 155

Total

393
Plan de încadrare in zona/ " ««TIFICatV

OE    %f\


I    !'£Af<E al

PoTf w'

hOQEaNL/

;• SC <3eocad UfnitsSRL

\V .jkqieWtf/jEftWnc.-M OR r* rroRtzARE

JRIA B Nr. 957 Cla»

IU


"O 2 s >

w


■O șs

oz


30


ț*rn o


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr,

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

Pct.

X[m]

Y[tn]

1

2

3

4

5

6

7

8

302057.824

302059.850

302050.914

302083.478

302079.874

302078.654

302054.129

302057.442

790194.849

790195.235

790194.853

790199.976

790216.605

790216.342

790211.056

790195.693

2.268

0.386

24.114

17.015

1.248

25.088

15.716

0.863

Smas. (1Cc)=448 mp ; S acte” 435.30 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 155 ■


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l.l+1)

X[m)

Ytm]

6

*

C

D

E

F

Q

8

7

302078.654

302081.987

302062.960

302062.937

302080.399

302060.195

302057.683

302057.773

302057.442

302054.129

790216.342 790200.885 790196.784 790196.891 790196.344

790197.343 790196.738 790195.764 790195.693 790211.056

15.812

19.464

0.109

2.596

1.020

2.681

0.992

0.339

15.716

25.088


CO TJ


°r->5-

i ‘ t


302C

50

O

in

OJ

o

Ch

F'»ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.19 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.163

bd. I.C.Brătianu zona bl.SR8

Steren=449 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 96 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1133

Identificare teren nr.98749/12.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.20 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.102

bd.Tomis nr.213

Steren = 383 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 22 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1060

Identificare teren nr.160165/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

449

Constanta, B-dul I.C. Bratianu , Punct termic nr.163

UAT |    CONSTANTA30330QA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

449

TOTAL

449

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

426

Punt termic 163 - demisol ...|

Total

428

PF


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


ppi^WĂWOlWONICIPIULU

SEFSSeNflCIUL CAD/ .STREP3309.061

0.80

. 953

12.64

.237

33.80

.735

12.70

.4 61

0.60

.540

22.32

.406

5.50

.971

5. 98\yls^ttSPRERe NESCHlMBĂRf-

2£££2


Nr. jl. Datl?atanătura

NTARDE


CODRDONATE


Stereo 1970


- Construcție C1 - Punct Termic nr. 163 -


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

4

3

2

5

303326.821

303322.294

303309.771

303314.237

789083.735

789050.237

789051.953

789085.461

33.803 12.640

33.804 12.702

S(C1 )=428 mp


r CERTIFICAT DE

AUTORIZARE Seria RO-CT-F Nr 0097% PODEANU ^mihai-bogoan;PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Supmfata masurata (mp)

Adresa imobilului

383

Constanta, B-dul Tomls nr. 213,Punct termic nr. 102

UAT |    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1 ■‘

Cc

383

TOTAL

383

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cori

consti

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

343

Punt termic nr. 102 •subsol -

Total

343


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de referința Stereo 1970

_    .    - --Teren- -

Parcela (+1 >Nr.

Pe».

Coordonate pd.de oonbr

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mJ

1

305742.031

790895.831

17.408

2

305753.969

790883.152

0.439

3

305754.232

790883.496

2.107

4

305755.688

790881.973

0.453

5

305755.380

790861.641

5.716

6

305759.297

790877.478

11.337

7

306751.030

790869.720

1.664

8

305749.602

790868.568

1.501

9

305748.777

790869.665

0.548

10

305748.365

790869.304

13.793

11

305739.006

790879.438

15.375

12

305728.434

790890.600

7.886

13

305734.160

790896.022

5.551

14

305737.965

790891.960

5.600

Smas.(lCc)=383 mp . S ade=369.55 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 102 ■


Nr.

Pct

Coordonata pcLda contur

Lutglmi

—tun

D(i.i+1)

X(mJ

Y[m]

A

B

C

18

306758.707

306749787

306729.286

306734805

30=797.988

79OB77.171

790868.724

790990313

790895.548

70-721.880

12.286

29.916

7-323

4.901

4859^so/a, V/ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.21 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.150

Bd. 1 Mai Al.Timonei

Steren=490 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 99 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1136, parte la poziția 1348

Identificare teren nr.161952/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.22 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.162

Bd.I.C.Brătianu nr.61C

Steren = 629 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1168

Identificare teren nr.146780/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

490

Constanta, B-dul 1 Mai-Aleea Timonei, Punct termic nr. 150

UAT |    CONSTANTA


301t

50

790450


A, DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

490

TOTAL

490

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

374

Punt termic 150

Total

374s i«j i < ,i pi ULUI CON -iai550 VIO UI CADASTRU-


nâVj*-a


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -V CERTl FICAT DE

IȘ AUTORIZARE g ~ Serit RO-C T-F Nr 0097 ș PODEANU


, MIHAI-BOGDAN


SC


ce«tipJCa^ spE70r'Za,<r

Stk/A H f<r.

Cbsa III

rs s.r.l. q


^■Vc.PA


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,H1)

X[m)

Y[m]

1

2

3

4

5

6

301584.254

301577.560

301567.983

301563.196

301550.847

301561.921

790485.838 790497.973 790492.895 790501.909 790495.374 790474.228

13.859

10.840

10.206

14.149

23.964

25.171

Smas(1Cc)=490 mp ; S acte= 408.22 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 150 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

E

F

301568.674

301578.443

301562.834

301562.139

301551.837

301562.760

790489.462

790494.611

790486.309

790475.512

790494.866

790500.560

11.043

9.392

23.342

21.925

12.336

12.566

S(C1)=374mp


--______-

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

629

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 61 C , Punct termic nr.162

DAT l    CONSTANTA


788aqn    788600

303100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

629

TOTAL

629

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

313

Punt termic 162

Total

313


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Parcela (1Cc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xfm]

Yfml

1

303131.811

788628.690

26.285

2

303135.045

788854.775

13.655

3

303121.507

788656.556

0.966

4

303121.388

788655.597

10.698

5

303110.743

788656.656

24.341

6

303107.099

788632.589

11.349

7

30311B.363

788631.204

0.B16

e

303118.272

788630.393

13.646

Smas(1Cc)=629 mp ;S acte=71.02 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 162-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

303131.008

788629.675

24.527

B

303134.026

788654.016

12.737

4

303121.388

788655.597

24.580

7

303118.363

788631.204

12.737

S(C1)=313mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.23 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.47

Al. Fragilor nr.4

Steren=494 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 54 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1092, parte la poziția 677 și parte la poziția 1406 Identificare teren nr.99640/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.24 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.183

Intrarea 1 Mai

Steren=420 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 102 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1139 și parte la poziția 1345

Identificare teren nr.160770/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE


Suprafața măsurată (mp)

-Z.— ~ r—_

Adresa Imobilului

494

Constanta, Aleea Fragilor nr. 4, Punct termic nr. 47

UAT |    CONSTANTA


306450A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

494

TOTAL

494

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

373

Punct termic 47 - demisol -

Total

373


Plan de încadrare in zona


306450


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


ViZAT SP

Nr.SCHIMBAȘI


Semnătura


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pct

Coordonate petele contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

XfmJ

Y[mj

1

308442.823

768268.234

6.828

2

306434.850

788264.022

0.978

3

308434.088

788263.564

6.136

4

308436.883

788258.144

7.502

5

308440.443

788251.488

0.856

8

308440.816

788250.858

1.000

7

308441.708

789251.407

4.378

8

308445.575

789253.481

28.145

8

306470.396

788266.729

18.156

10

306462.780

789280.977

11.358

11

306452.752

789275.642

2.500

12

306453.980

789273.464

12.306

13

306443.118

789287.684

0.823

S mas.(lCc)=494mp; S acte =3B0.84mp


"cX^tNVENTAR de coordonate rir it"^em de referința Stereo 1970

ctie C1 - Punct Termic nr. 47 ■


Executant,

SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


;Cjoordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i.i+1) |

/ X[m]

Y[mJ

306441.029

306435.232

306443.116

306453.980

306481.751

306467.608

769252.539

789263.480

788267.664

788273.464

768277.588

789266.646

12.391 I

6.930

12.306

6.802

12.419

30,069

373 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

420

Constanta, Intrarea 1 Mai, Punct termic nr. 183

UAT |    CONSTANTA


302300PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON37aNT SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Nr. /&£>


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

420

TOTAL

420

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

363

Punt termic 183

Total

363


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zona


CERTIFICAT %,\Nr.

PCI.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302297.401

790718.041

12.779

2

302297.379

790730.820

10.848

3

302286.534

790730.528

3.164

4

302283.370

790730.475

1.186

5

302282.539

790731.321

2.246

6

302280.296

790731.205

1.189

7

302279.169

790730.826

6.080

9

302273.089

790730.808

0.182

9

302273.065

790730.628

6.664

10

302266.404

790730.423

1.395

11

302266.437

790729.028

12.393

12

302266.782

790718.640

29.632

13

302296.402

790717.483

0.556

14

302296.401

790718.039

1.000

Smas.{1Cc)=420 mp; S acte= 366.30 mp


RODEANu \%MIHAI-eOGDAN \ J-\.

SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 183 -


Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m]

13 12 A B

14

302296.402 302266.7B2 302266.441 302296.380 302296.401

790717.483

790716.640

790728.883

790729.611

790718.039

29.632

12.248

29.948

11.572

0.558

S(C1)=363mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.25 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.131

Str. Prieteniei nr.7

Steren=321 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 89 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1126

Identificare teren nr.113289/03.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.26 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.67

Str. Oborului nr.23bis

Steren = 599 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 80 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1118

Identificare teren nr.162432/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

304K 0'


Suprafața masurata (mp) j    Adresa imobilului

321

Constanta, Str. Prieteniei nr. 7, Punct termic nr. 131

UAT |    CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTĂ SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBj

Nr. //3 M


Data304100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

321

TOTAL

321

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

299

Punt termic 131 - demisol -

Total

299

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

304110.964 304122.813 304097.310 304095.734 304100.354 304099.045

789463.110

789450.176

789444.310

789451.511

789452.535

789458.565

13.240 26.169 7.371 4.732 6.170 21.427

S mas.(1Cc)=321 mp ; S acte= 325.47 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 131 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

2

3

4

5 B

304120.204

304122.813

304097.310

304095.734

304100.354

304099.263

769482.105

789450.176

789444.310

789451.511

789452.535

789457.560

12.211

26.169

7.371

4.732

5.142

21.429

S(C1)=299mp


tfh


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

599

Constanta. Str. Oborului nr. 23 Bis, Punct tem

ic nr.67

UAT |    CONSTANTAINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

599

TOTAL

599

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr,

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

275

Punt termic 67

Total

275


Plan de incadrare in zona


Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

Nr.

Pct.

Coordonate

xt.de contur

Lungimi

laturi

Dfi.i-H)

X(m)

Y[m]

X(ml

Y[mJ

1

303379.881

790689.837

19.557

15

303356.144

790663.377

0.324

2

303376.352

790670.001

5.604

18

303355.821

790663.407

21.787

3

303371.404

790667.971

1.617

17

303353.751

790641.719

4.933

4

303369.815

790667.674

3.992

18

303358.665

790641.266

1.112

5

303369.465

790663.697

1.924

19

303358.572

790640.178

9.720

6

303367.558

790663.953

1.642

20

303388.247

790639.248

3.419

7

303367.403

790662.318

5.109

21

303368.591

790642.650

Z025

8

303362.317

790662.797

4.886

22

303369.019

790644.629

1,833

9

303362.800

790667.659

5.089

23

303369.676

790646.340

Z164

10

303367.874

790667.275

1.913

24

303371.208

790647.868

9.077

11

303368.055

790669.179

7.115

25

303377.177

790654.708

2.680

12

303360.972

790669.851

5.393

26

303378.386

780657.096

7.978

13

303360.557

790664.474

4.340

27

303379.527

790664.994

10.310

14

303356.244

790664.954

1.580

26

303380.947

790675,208

14.490

29

303382.354

790689.628

2.482

Smas(1Cc>=599 mp ; Sacte«738,40 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 67 -


CERTIFICAT -P/ v im;

AUTORIZARE

SERIA II Nr. ‘>57 Cl.i’a Hi

SX.GEOCAD ii naunirs < w 1.303355.821 1SW3356.144 - -ȘM362.317

©3367.403

$3368.387

§33366.324

* ' 358.865 13353.751


790663.407

790663.377

790662.797

790662.318

790662.226

790640.612

790641.286

790641.719


Lungimi

laturi

P(i.l+1)

0.324

6.200

5.109

0.988

21.712

7.689

4.933

21.787ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.27 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.247

Bd. I.C.Brătianu nr.125 Pod IPMC

Steren = 387 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 125 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1162

Identificare teren

nr.145151/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.28 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.170

Str. Dezrobirii intersecție cu str.Nicolae Milescu

Steren=517 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 58 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1096

Identificare teren nr.92766/22.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

1303000


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp,

Adresa imobilului

387

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 125,Pod IPMC, Punct termic nr.247

UAT |    CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

387

TOTAL

387

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp,

Mențiuni

C1

315

Punt termic 247

Total

315Mun. Constanta


N

*l**l

>z

in o x

S G5 > SJ m


ni

7!

*• ț»

>

ITI^

<(“ o 5 cn

§E

Et

w

2

z


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


03000


Plan de încadrare In zonaNr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

Pct

X[m]

Y[m]

1

303026.123

787646.320

14.660

2

303028.032

787660.855

25.779

3

303002.463

787864.289

1.001

4

303002.351

787863.297

1.537

5

303002.149

787661.773

4.859

6

303001.510

787656.956

1.000

7

303000.519

787657.087

7.354

6

302999.552

787649.797

26.798

Smas.(1Cc)=387 mp ;S acte= 400.06 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 247 -


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Pct.

X[m]

Ylml

I A

303026.911

787659.997

12.664

B

303025.262

787647.441

24.797

C

303000.675

787650.659

6.352

6

303001.510

787656.956

4.859

5

303002.146

787661.773

1.537

I 4

303002.351

787663.297

24.781

S(C1)=315mpPLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

517

Constanta, Str.Dezrobirii intersecție cu Str. Nicolae Milescu Punct termic nr. 170

UAT |    o CONSTANTA


primăria MUNICIPIULUI CONSTANȚA 7 ISBRVÎCIU^ CADASTRU

VIZAT SPR£ NESCHiMBARE

Nr. ...    __

^g°raA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

1

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

Cc

517

TOTAL

517

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

Total

430

430

Punt termic 170 -demisol-


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mj

1

2

3

4

5

303834.579

303853.375

303865.557

303846.298

303834.092

788900.561

788871.435

788879.343

788909.217

788901.316

34.664

14.524

35.544

14.540

0.898

Smas.(1Cc)=517 mp S acte=631.05 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 170 ■


ertificat

DE    l

Iseri^T-FNr < PODEANU    >>

\ M!HA'-b0GDAN,/? ’*CV£GOWK^


Nr.

PCL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

A

B

C

3

303853.655

303864.314

303848.030

303835.335

788872.887

788679.609

788907.972

788901.049

12.709

33.746

12.740

33.764

S(C1)=430mp •.PLAN DE SITUAȚIE


Scara.1:2000, Ediția 1994-1997

H/- -jLimita imobilului solicitat


întocmit


Constantin GOSMAN


>/

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.29 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.38

Str. Unirii nr.114

Steren=460 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 53 H.C.L nr, 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1091 și parte la poziția 1428

Identificare teren nr,160763/15.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.30 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Suceava nr.4A

Steren=125 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 211 / 2011, poziția 1393 Adresă D.A.D.P.P.

nr.5734/15.O1.2O15

Certificat de urbanism nr.120/09.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr, 51 ;Fax; 0040-41 -708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CON STANTA - ROM ANI A

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1.500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

“460

Constanta, Str. Unirii nr 114

Punct termic nr. 38

UAT |    CONSTANTA


307900307900


aPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA r SERVICIUL CADASTRU

NESCHiMBARE

<60 W3


Senara


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. Categoria parcela de folosința


Cc


TOTAL


Suprafața (mp)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


460


460


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

351

Punt termic 38 -demisol-

Total

351Nr.

PCt.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

307903.014

791479.814

2

307908.998

791510.347

3

307907.906

791510.556

4

307900.533

791511.816

5

307899.674

791507.258

6

307894.706

791507.999

7

307893.638

791508.159

6

307886.340

791480.038

9

307895.694

791478.580

10

307901.770

791477.362

11

307902.511

791477.246


Lungimi

laturi

31.114

1.112

7.480

4.63B

5.023

1.080

26.616

7.497

6.197

0.750

2.617


Smas.(lCc)=460 mp ;Sacte= 377.21 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 38-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

X[m]

Y[m]

5 4

3

A

B

6

307899.674

307900.533

307907.906

307902.256

307890.024

307894.706

791507.258

791511.816

791510.556

791481.011

791483.149

791507.999

4.638

7.480

30.080

12.417

25.287

5.023

S(C1)“351 mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


789840


307240


307220


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70 -Teren


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

125

Teren propus spre cumpărare

TOTAL

125


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1

laturi

D(i,i+1)

X [m]

7 [m]

1

2

3

I 4

307235.55

307231.01

307223.53

307228.07

789848.73

789864.07

789861.85

789846.51

. 16.00 7.80 ' 16.00 7.80

j    S(1Cc)=125mp    |Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

125

Constanta, Str. Suceava nr. 4A

UÂT l    CONSTANTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.31 LA H.C.L. NR. 26/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Suceava nr.4A

Steren = 25 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Adresă D.A.D.P.P. nr.5734/15.01.2015

Identificare imobil nr.70071/24.10.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.32 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Valului nr.5

Steren=29 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.132515/18.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE


«aflarea


Suprafața măsurată (mp)'


Adresa imobilului


Constanta, Str. Suceava nr. 4A


Carte funciara n*~.


UAT


CONSTANTA


307240


imăr:a


rPRE ^sc» UMBARF

'“'Zzio.Ztf Ser


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Categoria' Suprafața de folosința! (mp)


275


275


Suprafața construita la sol 2-.’~ fop)


Valoarea de Impozitare (lei)


Mențiuni


Materializat cu tarusi de lemn(1-2,1-4, 3-4), butoane metalice(2-3).


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Valoarea de . impozitare (lei)


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE


■Sistem de proiecție STEREO 70


3BRTțFIGAT-4^


iNr.

fect.

X

tm] ■

Y

[m] '

îfl

307231.01

789864.07

K2

307235.55

789848.73

Esî

307252.04

789853.62

S4

307247.50

789868.96


jprafata măsurate S = 275 mp Șuoraiata din act: S = 250 mp


Data


UTORIZARî lF.RIABNr.957 ’ mi

Clasa    33 [

UI

S.C.GEOCAD UMITS S


e confirma si'“tratei din măsurători si introducerea imobilului In baza de date

£?rwațereorf.torr/ 'UMfcGUR-Cfc R.®f
Nr.

X

Y

tot

(J

303184.836

787983707

0

303188.808

787991.277

7

303181.880

787971.820

2

7

I-

303172.940

787860260

KsusaKjirxuj fciiiiâlHălBuG WtJ

§(W70«3SO

707903,9371

■CTK’anEaEiiJZE-J Kl tiaZE3»x uxcCa


TEREN OCUPA TOC PARAȚI DUPĂ MUTAREA GARDULUI

Nr.

Pct

X

Oul

Y

&L

7

380172112

7&7981.479

2

800172890

787880.380

1

&3181M

787871.820

12

707872.8^7

SupMbto • »n»>


DOSAR NR: 178232132013 ANEXA 2>


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1 :200


Adresa imobilului expertizei;

intravilan constanta

STRADA VALULUI, NR 5, LOT 1 si LOT 2 JUDEȚUL CONSTANTA


Numele si pronumele :

- mdamanti:

NISTORESCU IULIAN ION


•peren:

BRESCAN DUMITRU BRESCAN MARIANA


Legenda:

V//\ -CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA RECLAMANTULUI NISTORESCU IUUAN ION SUPRAFAȚA SPECIFICATA IN ACTELE DE PROPRIETATE: S - 250mp SUPRAFA TA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S- 250 mp    ■


8"?50mp


- SUPRAFAȚA REZULTA TA DIN MĂSURĂTORILE EFECTUATE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE


PE TEREN SE AFLA O CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA LOCUINȚA - S - 61 mp


Y///\ -CONTUR TEREN AFLAT IN POSESIA PARARLQR BRESCAN DUMITRU ai MARIANA SUPRAFAȚA SPECIFICATA IN ACTELE DE PROPRIETATE: S - 250mp SUPRAFA TA REZULTA TA DIN MĂSURĂTORILE CADASTRALE: S - 250 mp


S = 340 mp


■ SUPRAFAȚA REZULTATA DIN MĂSURĂTORILE EFECTUATE CU OCAZIA EXPERTIZEI TOPOGRAFICE


PENTRU TERENUL ÎMPREJMUIT, AFLAT IN POSESIA PARATILOR BRESCAN DUMITRU ai MARIANA PE TEREN SE AFLA 0 CONSTRUCȚIE CU DESTINARĂ LOCUINȚA ~S = 61 mp


DIN CARE:


- S "20 mp - CONTUR TEREN OCUPAT DE PARATII BRESCAN DUMITRU al MARIANA


PRIMAR A MUNICIPIULUI COnSW. (, SERVICIUL CAOASTRJ

VIZAT SPRE NESCHIMBArt^

Nr. /Z-5K_

D&tS

4 IUNIE 2014EXPERT TEHNIC JUDICIAR Ing. DUMITRU DATCU


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.33 LA H.C.L. NR. 25/2015_

' DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Șiretului nr.4

Steren=136 mp

Sonstruită=84,55mp

din care : Steren indiviză construit

pt.apl = 24,50mp

Steren liber de construcție=51,45mp din care Steren indiviză liber pt.ap.l = 14,90mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 296/2001, anexa nr.3, nr.inventar 11049 centralizată prin H.C.L.nr.109/2005, pagina 20 Adresa R.A.E.D.P.P. Nr.149652/11.11.2014

Corp CI Apartament 1

Sutilă totală=31,42 mp din care ;

2 camere în Sutilă=17,57mp și dependințe în Sutilă=13,85mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.34 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Ardealului nr.2-4

Steren=863mp (Sliber de construcții=587 mp și

Sconstruită = 276mp)

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 296/2001, anexa nr.3, nr.inventar 12084 centralizată prin H.C.L.nr.109/2005, pagina 26

Adresă R.A.E.D.P.P.

Nr.167807/23.12.2014

Ap. 1

Sutilă=34,17 mp (2 camere)

Ap. 2

Sutilă=39,44 mp (2 camere și dependințe principale)

Ap. 3

Sutilă = 34,70 mp (2 camere și dependințe principale)

Ap. 4

Sutilă=15,04 mp (o cameră și dependințe principale)

Ap. 5

Sutilă=15,65 mp (o cameră și dependințe principale)

Ap. 6

Sutilă = 34,66 mp (2 camere și dependințe principale)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Td: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


Nr.

parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare

impozitare

(lei)

Mențiuni

> 1

Cc

136

Limita imobilului este materializata intre punctele 2,3 prin gard de placi beton, iar pe restul perimetrului prin zidurile construcțiilor proprii sl vecine.

Total

136

B. Date referitoare la constructiT


Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare(lei)


Mențiuni


C1


80.15


Locuința D+P; Supr. constr. desf. = 158 mp; Construcția este din cărămidă.


C2


4.40


Baie; Supr. constr. desf. = 4.40 mp; Construcția este din cărămidă BCA.


Total


84.55.

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Inventar de coordonate Sistem stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

304141.544

304138.717

304143.858

304141.970

304149.907

304151.725

304152.533

304153.406

304155.963

304147.133

791898.232

791894.459

791888.350

791885.717

791878.803

791880.867

791880.250

791881.420

791883.735

791892.918

4.715

7.984(

3.240

10.526

2.750

1.017

1.460

3.449

12.740

7.712

Suprafața masurata = 136 mp


Recepționat,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUkpADASTRU


VIZAT SPR

Nr.SCHIMBARE
LAT CanstonLe, Mun,Consterna, Str, Ardealului nr„ 2-4

Suprafața drn măsurători; S teren «Fta3 mp

Cofteif juîii conform actelor C1-££7mp Ci! = 5 mp C3 * 14 mp


CoRStrucOi realizate de bcatari C4 = 11 mp G5 = 19 rup C6 = 5 mp C7 s 11 mp CB“13 mp


' Nete - Menționam ca limitele IrrwbWu) construcțiile au fost indicata de cgtte locatari


PRIMAM^ MUNICIPIULUI CONSTANȚA sSrvojl CAD ASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

>dr,    '


strada
C5

12&Anexa 1


V

A&xa2 x"
>Țt


wifa,f nîrwi punctate 1-ti • ^rd 4a para = ita fnxflflPiS 6-Z? , ga-o &, imn» pLffWt&a Î2-1 - EHiU fa fer™

Hr

Pn.

C$$wfeaiEyfâe:    fiwwtiw-

: lAftgg&ț .

Îiîw

KftHJ

«taiW

i

îS.W

Ss

WW.W

»Wî

*

WBtlU

S»,«

USi

: t

WMt

Wfcî.W

Î9h«£

: !!

»M,4P

S

«!»,»

MJWfcMKIS!

w«,:

*?

■mwstt.#ra.

B»#

Xfîîî :

k

7W3.Wlj

KHtîi^S&I

HV7W

n

VWtaifM.dTO

«MW

ia

»

W»L«. (

M&M7.0M ,

4JSW

n

twtj&Mi |

•WM

7,tlW0

seaaii

.....

* XHfcrm fo gotriatotm


Hs

TMWfcttt

MΫJ4Î

UKi

14

?$cm7«2

«SiC

7sr.v??«j

«<»

XI»

■t

wțmw

w&wt

W6,

S?

WîW?

SîM<»

: XSW

M,

sțRMîJi»

W#

WJ«»

■Ml

W,w

«W?»

x»;

'

TBțKWÎ^

ÎWMJ

- djsig

WHiMiflt


•SS7OROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.35 LA H.C.L. NR.


25/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str, Ion Roată nr,50

5 teren = 73 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Diferență din măsurători

Teren în indîvîziune

Identificare imobil Nr.144452/11.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚÂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.36 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Tineretului nr.16

5 te ren = 148 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Identificare imobil

Nr,158511/05,01,2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

fld, Tomis ar, 5l;Fax; 0040 4i - 7O81OJ; Teî; 0040 - 41 - 70810S; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

5S3

Hun. Constanta, str. Ion Roata nrJSO


Nr,Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

3W2S3.89

304203.89
S

Qb

O)


r-.


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de pmiectie STEREOGRAFIC 197

Pct.

zw

N(m)

01

789863.781

304231.252

02

789864.753

304235.020

03

789865.353

304238.186

04

789867.304

304245,528

05

789870.464

304256.775

06

789876.671

304255194

07

789879.225

304254.543

08

789887.058

304252.548

09 .

789884.890    -

304244 650 _

10

789883.670

304240.010

11

789883.406

304238.948

12

789878.964

304221.088

13

789874.074

304222.215

14

789871.977

304222.710

15

789670.841

304222.938

16

789668.030

304223.592

17

789866.961

304223.783

18

789663.142

304224.656

79

789862.017

304224.990


K Date referitoare la teren


304212.50

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

563

gard metalic intre pct.14-19, in rest gard de lemn

Total

563

B. Date referitoare la construcții

^Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

V-

C1

CL

63

Locuința parter formata din 2 camere si dependințe, nu are certificat de performanta energetica

C2

CL

37

Locuința parter formata din 2 camere si dependințe, nu are certificat de performanta energetica

C3

CL

26

Locuința P+1E construita In anul 2000, este formata din 2 camere, dependințe si bed, nu are certificat de performanta energetica.

C4

CA

12

Bucătărie

C5

CL

67

Locuința parter formata din 2 camere si dependințe, nu are certificat de performanta energetica

C6

CL

72

Locuința parter formata din 3 camere si dependințe, nu are certificat de performanta energetica

C7

Ca

22

Bucătărie

Total

299

Suprafața totala masurs Suprafetadin a

m^^ffiLPCAOASTRU

rt 490 mp

Executant: ing. ȘTEFAN ALEXANDRA SIEFANIA

Confirm executarea masuratorHorl^-țefen^iC A’ ' ■ < corectitudinea intocmirii chacumențâîiei cadașjțale si

corespondenta acetețAiatcu resimțea dințereij.,. pe

\ 1

VIZAT PRENFSCH.M*- aE

ionfirm introducerea imobilului in bqzadecfete. integrat; DatSțribuirea numărului cadâsB® /

si

Scria flO-CT'f N”

ROT 2014% șiErAN ALEXANDRA,

M    W. SUFAHiA

-V——- - \    —*--—

- 1

/

■ ■— —    —*    ""—

Data:ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.37 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Duiliu Zamfirescu nr.45

S teren=70 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L nr. 420/2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Identificare imobil Nr.163652/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Cojoc Marioara

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.38 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Crișului nr.5

S teren=72 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Decizia nr.90/09.07.1993, nr.crt.ll(Steren=200 mp)

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Identificare imobil

Nr.10009 2/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


309706.418

Categorie 0e folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

L Cc

748

Limita Imobilului este delimitată prin zid de B.CA intre punctele 2,3,4; plasa intre

6,8; 10,11.12,1,2; placi de beton intre 6, 7; construcție Intre 7,8,9; beton, lemn si plasa 9,10.

748


B. Date referitoare la construcții

» construita (mp)

Valoare de impozitareflel)

Mențiuni

F 94

Locuința; S. constr. djsf> 94 mp;

Nu deține certificat de performanta energetica.

1 8

Magazie; S. constr. desf.= 8 mp;

8

Cotet; S. constr. desf.= 8 mp;

F iiO


Suprafața totala masurata a imobilului = 748 mp

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laniri

D(l,l+1)

X [m]

Y [m]

1

309729.530

787939.430

1.802

2

309730.340

787941.040

8.469

3

309734.141

787948.606

11.502

4

309738.752

787959.145

0.257

5

309738.993

787959.057

32.899

6

309750.697

787989.804

12.013

7

309739.261

787993.481

21.870

' a

309730.772

787973.326

9.791

9

309726-402

787964.332

27.838

10

309716.185

787938.640

11.819

11

309727.275

787934.554

3.782

12

309726.810

787938.010

1.592


PLAN .DE SI

Scara 1


2D1


UATIE

•o


Suprafai

măsurata o tmobttuiul (mp)

Adresa Imobilului-: Loc.

Constanta, Jud. Constat

(ÎS

171 mpi

Str. Dulllu ZdAiflrsscu nr.

45 ( fost Str. Dulllu Zamf

Irescu nr. 25 )

Unitatea Administrativ T<

ritorlala ( UAT )

L

i

Constanta


w 305751.15 <d

CM

O

o

01


305708.75305708.75


A. Date referitoare la teren


Nr.

parcela


Categorii

foloslnt


de


Suprafața (mp)


Mențiuni


Cc


171


Total


171


Intre punctele 1-2-3-4-5-B gard de plasa Intre punctele 6—7—8—9 limita con itructie Intre punctele 1-9 gard fler


Cod.


Destina 3


Suprafdtal construita la sol (mp)


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


C1


C2


CL


85


Suprafață construita desfosurota =


65 mp


CA


16


Suprafața construita desfășurata =


16 mp


Total


101


Suprafața totala m a surata a' Imobilului =171 mp Suprafața din act =101 mp

Executant: PFA Otteanu Aurel

PRIMĂRIA ML

SERV III


1CIPIULUI COi UL CADASTRU co'


Confirm executarea maturatorilor la teren,

nea întocmirii documentației cadastrale sl identa acesteia cu realitatea din teren


VIZAT SPF

Nr. _


|C»^M9ARE


ura


Semnătură sl stampila


Data s 04 Decembrie 2014SCARA 1:200

NUMĂR CADASTRAL (VECHI)

SuptsfUn măsurată (mp)

Adresa imobilului:

4302

272

LOC CONSTANTA STB. CAISULUI NR. 5

JUD. CONSTANTA

CARTE FUNCIARA NR.

NOU 229322    U.A.T. CONSTANTA


A. Pate referitoare ll« teree


Nr. parcela


787090    I    7871


TOTAL


CUegtr de

folostnu


CC


CC


Suprafețe

(mp)


Valoare de ianpozUan (W)


Mențiuni


Teree Mocanu (dkiarie)


BDate referitoare la tnatmuriM


Cod

construcție


CI (CL)


C2 (CA)


C3 (CL)


C4(CA)


TOTAL


Teren primărie


conatnuta la sol (mp)


78


24


36


13


151


Valoare

de

impozitare

(lei)


Mențiuni


LOCUINȚA PARTER CU; 3 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE,

1 BAIB, 3 HOWBI

CONSTRUITA DIN CHIRPICI

NU DEȚINE CERTIFICAT ENERGETIC

Suprafețe enuatraBa deeferorete - 78 w


BWATABIE PE. VW PARTER CU t 1 BUCATA®® , 1 HOL CONSTRUITA DIN CHIRPICI IN ANUL 1970 NU DETTNE CERTIFICAT ENERGETIC Suprafața toestrato deeferamta - 24 mp


LOCUINȚA PARTER + MANSARDA

PARTER CU; 1 CAMERA, 1 BUCĂTĂRIE, 1 BAIE,

I HOL

MANSARDA CU i 1 CAMERA, 1 HOL

CONSTRUITA DIN R.CJL IN ANUL 2000 NU DEȚINE CERTIFICAT ENERGETIC Sapratatn cnasttattn deefaearafa - 99 ap


ANEXA

Sapnfafe coaetraita deefemrata - 13 mp


Seprafate eoaetralte deefaearatn - 174 mp


INVENTAR Iffl COORDONATE

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Pet

E(m)

N(m)

Pet | tt(te) | N (■)

1

78706X967

343S7&571

8

EZZE1ESZSEI

2

78758100

ÎA.’FriJC

9

W6S4J53

3fiSS<.7t6

4

78744=0.728

383862^73

11

TByfesS»

303851447

?

7S703M46

305336373

12

~7879f4ăt3 '

303584491

4

787086379

30HS3.1&

13

707072^3

303970.177

7

787056.112

3S39S4242

14

70700.494

303971361

VIZAT PRIMĂRIE


ita - 272 nap Shprnfatn dln nete - 288 mp Suprafrti primărie-72 mp


Bneratuat _____
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.39 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Crișului nr.23

S teren=32 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Ordin nr.547/2014 (Steren = 200mp) Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Identificare imobil

Nr.91822/08.10.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.40 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Călărași nr.55

S teren=141,66 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare imobil

Nr.112691/23.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500


Adresa imobilului:

Municipiul Constanta, str. Crisutui nr. 23, U.A.T. Constanta, j ud. Constanta

Suprafața teren din masuratori=232mp Suprafața teren atribuita in folosita=200mp

INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70


nr.

pct.

Y(m)

X(m)

1

786968.24

303629.29

2

786971.55

303627.49

3

786971.62

303626.97

4

786975.12

303624.99

5

786975.06

I 303624.86

6

786974.38

303622.68

7

786974.17

303621.97

8

786967.07

303598.84

9

786961.71

303600.37

786961.54

303600.42

786960.89

303600.65

U2.

786959.19

303601.26

786960.83

303606.86

PL

786963.41

303614.44

15

786966.66

303625.04

16

786967.89

303628.71

Suprafața teren din masuratori=232mp


CERTIFICAT^,,

?    DE

AUTORITARE

^;fghۤr^e " RGHE
DATA: 16.06.2014PLAN DE SITUAȚIE


Adresa imobilulukConstanta, Str.Calarasi, Nr.55


Scara l;200


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereografic 1970Parcela (1) Cc

Nr.

Coordonata pct.de contur

Lungimi laturi D{i,i+1)

Pct.

X [m]

Y tnt3

1

304583.213

791131.165

4.49

2

304586.305

791134.419

2.57

3

304587.981

791136.363

17.14

4

304575.452

791148.054

2.75

5

304573.440

791149.934

3.42

6

304571.114

791147.427

0.15

7

304571.003

791147.528

3.65

8

304568.535

791144.833

3.48

9

304571,062

791142.447

16.58 |

S (1) =141.66rnp P=54.23m


Suprafața totala masurata = 142 mp Suprafața din act = 118 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.41 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 72

Al Garofiței nr.2

Steren=414 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 81 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1,parte la poziția 1119 și parte la poziția 1390

Identificare teren nr.146067/21.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.42 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 12

str. Remus Opreanu nr.9, bl.Al

Steren=440 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 114 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1151

Identificare teren nr.160615/21.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

414

Constanta, Aleea Garofitei nr. 2. Punct termic nr.72

UAT |    CONSTANTACT\

[X
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

414

TOTAL

414

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

347

Punct termic 72

Total

347


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zona


Nr.

Pd.

Coordonate pd.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N[m]

E[ml

303709.554

303770.822

303783.626

303786.606

303786.007

303781.449

303782.009

303782.120

303773.397

790976.419

790976.268

790974.739

791000.104

791000.175

791000.712

791005.726

791006.720

791007.766

1.277

12.895

25.539

0.603

4.590

5.045

1.000

8.785

31.582

S mas.(1Cc)=414 mp; 5acte=351.68 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 Construcție C1 - Punct Termic nr. 72 ■


Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E[m]

303782.009

303781.449

303786.007

303783.265

'303770.874

<{PS771.258

3^7171.407

303774.329

791005.726

791000.712

791000.175

790975.415

790976.847

790980.545

790980.528

791006.631

5.045

4.590

24.911

12.473

3.718

0.150

26.266

7.733


C1)=347mp


Limits Iunie 2014


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

440

Constanta, Str. Remus Opreanu nr. 9,Bl A 1, Punct termic nr.12

UAT T    CONSTANTA


o

$

cu

CA


in

CA

cu

CA

r-


303600


",303600


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr.

parcela


Categoria de folosința


Suprafața

(TIP)


Cc


440


TOTAL


440


AT SPRE NE!

Nr. //22.V


VIZAT SPRE NESCHIMBAREin

cn

ni

c

n.


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod con str.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

401

Punct termic 12

Total

401


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

N[m]

E|m)

1

303611.979

792942.545

29.491

2

303614.521

792913.164

1.039

C

303613.486

792913.075

12.472

I 3

303601.058

792912.023

15.533

4

303599.780

702927.503

0.527

5

303599.254

792927.542

14.782

6

303598.120

792942.280

3.770

7

303597.831

792946.039

0.417

8

303598.247

792946.068

7425

A

303605.654

792946.582

4.516

11

303606.043

792942.083

4.920

I    B

303610.948

792942.464

1.034ANEXA NR.43 LA H.C.L. NR.

25/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 135

Al. Topolog nr.18

Steren=721 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 92 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1129 și parte la poziția 1385

Identificare teren nr.96686/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc marioara

ANEXA NR.44 LA H.C.L. NR._25/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 195

bd. Aurel Vlaicu nr.15

Steren=355 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1167

Identificare teren nr.117926/05.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040-41 -708IUI; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

721

Constanta, Aleea Topolog nr. 18,Punct termic nr. 135

UAT |    CONSTANTA


303400


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr.

parcela


Categoria de folosința


Suprafața


Cc


TOTAL


721


721B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

320

Punct termic 135

|C2

16

Birou

"Total

336


Plan de încadrare in zonaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Coordonata pcLde contur

Lungimi

Pct

X[m]

Y(m]

D(l,l+1)

1

303416.314

789376.430

20.583

2

303421478

769396.798

17.818

3

303403.629

769401.233

3.394

4

303401.127

769403.527

1.645

5

303401.322

769405.160

4.749

6

303396.645

769405.985

2.427

7

303394221

769406.111

1.923

e

303392.333

769406.477

5.510

9

303391.453

769401.038

0.089

10

303391.541

789401.024

2.113

11

303391.246

789398.932

1.962

12

303393.167

789398.647

1.274

13

303393.096

789397.376

2.716

14

303392.792

7B9394.677

0.357

15

303392.438

789394.724

12.383

16

303390.606

769382.449

0.607

17

303390.761

789381.843

4.239

16

303391.717

789377.709

11.905

19

303403.547

789376.377

9.052 J

20

303412.532

789375.277

2.293

21

303414.823

769375^83-

—4677

22

303416.347

7§9«^SÎ

Smas.(1Cc)=721 mp

Wni»


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 135 ■


Nr.

Pct

Coordonata pcLde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

16

15

14

303418.176

303416.517

303390.606

303392.438

303392.792

789391.316

789379.113

789382.449

789394.724

789394.677

12.315

25.927

12.383

0.357

25.606

S(C1)=320 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C2 - Punct Termic nr. 135 •


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D|i,i+1) ||

X [m]

Y [m]

c

D

E

F

303397.686 303401.206 303400.691 303397.37^)

769401.845

789401.449

789396.716

789397.112

3.34 | 4.76 1 3.34 4 .76 ]

Wntî    1


J AUTORIZARE a: Seria RO-B-J Nr 0595 m


tf»


Clasa

III


Exec


S.C. G« *<2J,IMITS


; Seria RO-PODE


■ N.Q.?'


E2014


JU

,MIHAI-BOGDAN. ^GORlI


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

355

Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 15, Punct termic nr. 195

UAT |    CONSTANTA301200

O

o

f-

CTs

CD

r--.

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. 1 Categoria parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    | Cc

355

TOTAL

355

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII -

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

280

Punt termic 195

Total

280


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zonaNr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Ret

X[m]

Y[m]

1

301222.799

789715.705

6.963

2

301228.310

789719.961

23.768

3

301213.802

789738.787

15.134

4

301201.817

789729.546

23.780

5

301216.309

789710.692

3.180

6

301218.825

789712.636

1.000

7

301218.210

789713.424

5.020

6

301222.163

789716.493

1.000

Smas.(1Cc)=355 mp ; S acte= 362,18 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 195 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

D

7

8 C D

301203.664

301216.937

301218.210

301222.183

301227.104

301213.831

789729.706

789712.441

789713.424

789716.493

789720.293

789737.547

21.779

1.608

5.020

6.217

21.789

12.838

S(C1)=280mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.45 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 103

bd. Tomis nr.232, bl.TD 5

Steren=529 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 92 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1061

Identificare teren nr.160626/28.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.46 LA H.C.L. NR.

25/2015


DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona hotel Merdian-hotel

Doina

S teren=48 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare imobil

Nr.91292/04.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax; 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


306100


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

529

Constanta,B-dul Tomis nr. 232,Bl TD 5

Punct termic nr. 103

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT. SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. /io 6 2 6


3(Wfe


Semnăti


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

529

TOTAL

529

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

335

Punt termic 103 -demisol-

Total

335


Plan de incadrare in zona306100


306050


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

30608S.655

790696.657

5.463

2

306089.065

790692.405

5.954

3

306093.714

790696.149

7.808

4

306088.883

790702.283

22.974

5

306074.667

790720.330

1.805

6

306072.884

790720.608

0.690

7

306072.454

790721.148

7.017

8

306067.147

790716.558

0.726

9

306088.675

790717.110

4.989

10

306062.720

790714.102

4.703

11

306058.977

790711.255

28.148

12

306076.270

790689.048

3.836

13

306079.249

790691.463

8.247

Smas.(1Cc)=529 mp; Sacte= 368.64 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr.103-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

1

B

C

D

E

306080.095

306085.655

306088.771

308092.763

308073.973

306064.331

790692.149

790696.857

790692.794

790696.039

790719.357

790711.539

7.158

4.963

5.160

29.959

12.413

24.990

S(C1)=335mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE Nr JO--"

Nr._

Data

QS.Oi Zi fi


ura

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.47 LA H.C.L. NR. 25/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Jupiter nr.14

Steren=68 mp

Sterasa =43,06 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 296/2001, anexa nr.3, nr.inventar 10703 centralizată prin H.C.L.nr.109/2005, pagina 17

Adresa R.A.E.D.P.P.

Nr.3250/12.01.2015

Ap.l

Sutilă=48,53 mp

Sboxă subsol = 37,58 mp

Mansardă

Sutilă=12,64 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc marioara

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.48 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Cibinului nr.19

S teren=192 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare imobil Nr.491/04.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tornis nr, J l.Fax: 0040-41 - 708101, Tel 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Scara 1 : 200

Adresa imobilului: Mun. Constanta, str. Jupiternr. 14 Suprafața totala teren rezultata din măsurători: S= 68 mp

Suprafața construcție:

CI -IMOBIL S+P+1E+M: S=68 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SJ^E^ESCHIMBARE

întocmit:


Rusu Bogdan Adrian Data: Decembrie 2014 i

Nr.

incapere

Denumire

incapere

Suprafața utila [mpj

1

Spațiu depozitare

37.58

1

Sup”3fa.ta «JtiJa=37.58

mp

2 .

Boxa

11.49

Suprafața Totala =49.tP mp

Executant,

D a

RUSU BOGDAN-ADRIAN

< -

/ țy    .    •- •    •

Decembrie 2014

ifriiei

UAT

CONSTANTA

Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila |mp]

1

Spațiu depozitare

4- ii

2

Cămară 1

3 7

3

3.18

Hoî -~sa scăn    I

“"T <iu. * tala = 51.48 mp

I


221

KxecutoaC


RUSU BOGDAN-ADRIANData


Decembrie 2014


RELEVEU C1-ETAJ2

Scara I :I00


Adresa imobilului: Mun. Constanta, Str. Jupiter nr. 14

UAT

CONSTANTA

Nr.

incapere

Denumire * incapere

Suprafața utiBa (mp]

1

Camera

~~TS5 ~    H

2

Io    tl

4.99

3

Ho +casa scării

1.71

t

Snwratata Uttlla=]I4J5 mp

4    Terasa    43.06

Executant,

Data

RUSU BOGDAN-ADRIAN

Iulie 2014

CERTIFICAT OE <£. r.- e. AUTOfllZARE

v l r pr< Nr.Sariâ CTNr. ns/S i ko Categoriile,

5 e / c RUSU BOGDAN At.SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE/iEȘCHIMEA^


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

192

Imobil materializat cu construcție de la punctul 1 la punctul 11

b

TOTAL

192

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.


C1


Suprafața construita la sol M


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Total


37


Imobil parter -cu o suprafața construita la sol S=37 Mp


37


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

8

303614.083

303608.495

303604.513

303601.433

303600.716

303600.365

303607.915

303610.516

790406.899

790405.785

790404.557

790418.207

790421.382

790423.449

790424.880

790425.373

5.698

4.167

13.993

3.255

2.097

7.684

2.647

18.815

S = 192 mp

Suprafața din acte =    . mp

J»--    a»** 1 pU țgiocirafa =


Executant


Data: Ianuarie 2015
T’ FAt Btoic^a Marin

.........•—■'■-■r* :‘.r


<îa mnfirma si i nafata din maaitratnri ei intrnrii trama imobilului in ha?a tta dateROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.49 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Munții Tatra nr.34

Steren=370 mp

Sutifă=45,82 mp

(Scameră=18,27mp+

Shol=4,85mp+

Scameră = 14,97mp+ Sbaie=2,38mp+Shol=5,35mp)

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.H.C.L.nr.109/2005, pagina 29

Adresă R.A.E.D.P.P.

Nr.160560/05.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

25/2015


ANEXA NR.50 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Str. Mihail

Kogălniceanu

nr.16

Legea nr. 213 / 1998 nr.H.C.L.nr,635/2007, pagina 87

Adresă R.A.E.D.P.P.

Nr.14399/02.02.2015

Ap.l demisol

Sutîlă=51,15 mp

(Scameră = 15,51mp+Scameră=ll,56mp +Shol=16,21mp+Sbaie=5,51mp+Scotă indiviză hol acces=2,36mp)

Ap.2 parter

Sutilă=90,44 mp

(Scameră = 17,76mp+Scameră = 12,60mp+ Shol=12

+Sbaie=3,84mp+Scameră = 15,70mp+ Sbaie=3,50mp+Sbucătărie+9,68)(Spații comune Shol=6mp+Sboxă = 5,72mp+ Scotă indiviză hol acces= 3,64mp)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040-41 - 708101; Tel; 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


302744.53MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHSMBARE

Nr, /6o5&O___

Ddta302TO.53


786765.31    786765.31


A. C

)ATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

370

TOTAL

370


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


C1


Total


55


55


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xfml

Y(m)

1

2

3

4

5

6

7

a

302786.990

302787.075

302789.865

302790.944 302779.721

302770.945 302766.661 302778.378

786705.598

786706.025

786717.985

786722.606

786725.393

786727.437

786709.845

786707.254

0.435

12.281

4.745

11.564

9.011

18.106

12.000

8.770

S = 370mp


Data: Septembrie 2014


Suprafața din acte = 337 mp Suprafața totala masurata = 370 mp'    ;N

P F A? Stpicea Marin


Se confirma suprafața din măsurători sl introd cerea imobilului in baza de date


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Constanta, str. Munții Tatranr.34

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

I

I

-

Constanta, Str. Munții Tatra nr. 34

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuala
(O


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHtMBARE

Nr __

Data

orNr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila

M

1

Beci

13.86

Suprafața Utila =13.86 mp

Suprafața Totala =13.86mp

Executa<V;^?>..

Data

Persoa/^Fizicg Autpri ?ata: SWCE/\IMfM-*r \\

p=    S-

î    w

23 Septembrie 2014

Recepționat

Data

4,00


~nr


4 c A

Acces


1.83


1.85


eSJBĂRIfiiyUNlCIPIULUI COljlSTANȚA Aerviciul cadastru VIZa¥SSPRE NESCHiWțBARE


Dv'ie

afo?a>ar


lătura


Z2.


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

1

Camera

18.27

2

Hol

4.85

3

Camera

14.97

4

Baie

2.38

5

Hol

5.35

Suprafața Utila =45.82 mp

SuDrafata Totala =45.82mp

Execufăfit

Data

> $ CSST'P'C4"’    \

Persoana Fizica Autorizata:

ȘR)ICEA\MA«iNU.

STUICEA .MARIN

Septembrie 2014

\ £>z;    5t ,-Z

Receptibnat £G 0

Data


RELEVEU PARTER


-Z'

/(astral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

r f

--------

str. Mihail Kogalniceanu nr. 16, parter municipiul Constanta

/Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individualaAPARTAMENT 2

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața

utila ( mp)

1

Camera

17.76

2

camera

12.60

3

hol

12.00

4

baie

3,84

5

camera

15.70

6

baie

3.50

7

bucătărie

9.68

Suprafața utila = 75,08 mp

SPATII COMUNE

8

hol

6,00

9

boxa

5.72

10

hol

6,00

Suprafața utila = 17,72 mp

Suprafața totala parter = 92,80 mp

Executant,

Data

Barbulescu Mirela Elena

ian. 2015

Recepționat,

DatacER'T'F’0*1 Gt

OE

& \ *£•


MJTOR'2^ r2 S ;

* rO-9-P Nr°8 *


PWMA«®

Data ..,

20/^Ser


fura


RELEVEU DEMISOL Scara 1: 100


APARTAMENT 1

Nr.

încăpere

Denumire incapere

Suprafața

utila ( mp)

1

camera

15.51

e

camera

11.56

3

bol

16.21

4

bciie

5.51

Suprafața utila = 48,79 mp

APARTAMENT 3

5

magazie demisol

11.60

6

hol demisol

5.60

7

magazie demisol

10.46

8

magazie demisol

5,44

Suprafața utila = 33,01 mp

Suprafața totala demisol =

81,80 mp

Executant,

Data

Barbulescu Mirela Elena

ian. 2015

Recepționat,

DataNr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

str. Mihail Kogalniceanu nr. 16, demisol municipiul Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

--1.60-


ÎS


PRE


^SCHIMBARE


Lato


Semnătura

PLAN DE AMPLASAMENT\SI_DJLTMTT Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

[

|

151 mp

str. Mihail Kogalniceanu nr. 16 municipiul Constanta

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

A.

>ale referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafeta

(mp)

Mențiuni    ----

1

Cc

151

delimitat de gard si construcții    Zțî'’    *v\

Total

/y crRTțFICAT    ‘V

B.

late referitoare la construcții    /V"    nF

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni lă    auTOrZARE

„„ 1

if Co-^ ao-e-f Nr.oM J

■CI

CL

135

suprafața construita desfășurata- 540 mp    Jk&SCv    ~

4locuințe D+P+lE+M+pod circulabil    va    ni cxih jp.

- - ÂBRELfrofc4*»/

Suprafața din act = 151 mp

Executant, Mirela Elena Barbulescu

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila data-dec. 2014

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

. Semnătură si parafa Data...........

Stampila BCPL

ANEXA NR.51 LA H.C.L. NR._250015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd. Mamaia -cap linie autobuz (zona

Pescărie)

S teren = 26 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare imobil

Nr.15641/04.02.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Mari oara

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 70810I; Tel 0040 -4I - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA