Hotărârea nr. 249/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE CA MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA

constant românia

4 JUDEȚUL CONSTANȚA

fîîEyfl MUNICIPIUL CONSTANȚA £ v’l' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca membru în Consiliul de administrație al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

13.10.2015 ............................. z

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrata sub nr. 142051 din 08.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 142040 din 08.10.2015;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.51/29.05.2013;

Având în vedere adresa R.A.D.E.T. Constanța nr. B13601/29.07.2015 înregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr.107521/29.07.2015 privind transmiterea adresei nr. 733594/NB/21.07.2015 a Ministerului Finanțelor Publice -Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific-Serviciul Administrarea Participațiilor Statului prin care se aduce la cunoștință numirea prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.853/20.07.2015 ca membru în Consiliul de administrație al R.A.D.E.T. Constanța a domnului Valentin Stan, în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se ia act de desemnarea domnului Valentin Stan ca membru în Consiliul de administrație al R.A.D.E.T. Constanța, in calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Art.2.Se imputenicește viceprimarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, in calitate de membru al Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre RADET Constanța, persoanei prevăzute la art.l, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța Nr.249 /


13.10


2015.