Hotărârea nr. 248/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 98/2015

ROMANIA

*    8    JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea îndreptării de eroare materială din cuprinsul documentației la HCL nr.98/2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13

10-2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 126422 din 08.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 136213 din 28.09.2015;

Văzând solicitarea numitului Busu Adrian înregistrată sub nr. 80645/10.06.2015.

în temeiul prevederilor art. 36, alin (9) și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă îndreptarea de eroare materială din cuprinsul documentației la H.C.L. nr.98/2015 în sensul modificării articolului nr.10 din regulamentul Planului urbanistic Zonal - delimitat de intrarea 1 Mai, limita APMC, limita Centrul de scafandri, strada Caraiman, bulevardul 1 Mai vechi, terenuri proprietate publică și privată, în ceea ce privește ZR2 - cu posibile accente P+llE(40 m) pentru loturile cu suprafață mai mare de 1500 mp.

Art.2 - Celelate prevederi ale HCL nr.98/2015 rămân neschimbate.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Busu Adrian , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 248    / 13.10.

248


2015