Hotărârea nr. 247/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMENAJARE RESTAURANT EXISTENT P+ M ȘI EXTINDERE TERASĂ, TEREN PROPRIETATEA SC GIORGIO FAST SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare restaurant existent P+M și extindere terasă, pentru terenul situat in municipiul Constanța,

Stațiunea Mamaia, zona Casîno, bd. Mamaia nr. 424

Consiliu! local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 3:3.10 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 139488 / 05.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 139487 / 05.10.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC Georgio Fast SRL înregistrată sub nr. 52400/14.04.2015. în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare restaurant existent P+M și extindere terasă, pentru terenul situat in municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Casino, bd. Mamaia nr. 424, investiție realizată de SC Georgio Fast SRL, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care face obiectul documentației de urbanism, în suprafață de 1630,66 mp (conform actelor de proprietate) și 1431,47 mp (conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 14823, înscris în Cartea Funciară nr. 46232 a UAT Constanța, este proprietatea SC Marena Trading 2001 SA, conform contractului departaj autentificat sub nr. 1501/15.04.2004 la Biroul notarilor publici asociați Mone Gabriela Olga și Andrei Aurel Jean, precum și a actului constitutiv actualizat al SC Marena Trading 2001 SA în data de 14.12.2012, înregistrat la Oficiul național al registrului comerțului conform rezoluției nr. 531361/18.12.2012.

Imobilul - construcție este închiriat de SC Georgio Fast SRL, conform contractului de închiriere nr. 26/24,07.2013 și actului adițional nr.l la respectivul contract, precum și procesului verbal de predare - primire din data de 24.07.2013.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC Marena Trading 2001 SA (la sediul din Constanța, str. Călărași nr. 25), SC Georgio Fast SRL (la sediul din Constanța, str. Rotterdam nr. 33), în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

MIRCEA DOBRE    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.


13.10.


2015Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

310339.331

310340.262

310340.642

310340.734

310341.008

310342.383

310369.253

310371.432

310382.443

789654.135

789648.311

789642.441

789634.788

789632.950

789614.310

789603.521

789603.364

789639.898

5.898

5.882

7.654

1.858

18.691

28.955

2.185

38.157

45.402

S(1Cc)=1431mp


LEGENDA


f""T

L..J

I-----1

I_____I


Limita zonei studiate

Limita zonei masurate- ridicare topografica pentru studiu PUD

Limita amplasamentului studiat prin PUD S=1630,66mp - conform acte

S=1630,00mp - conform masuratori Limita amplasamentului studiat prin PUD S=1431,47mp - rezultata in urma

retragerii aliniamentului terenului Limite de proprietate Constructii existente Aliniament cladiri

Retraferi fata de limita posterioara conform PUZ aprobat


ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA IN ZONA STUDIATA


ZONIFICARE FUNCTIONALA PROPUSA PE AMPLASAMENTUL STUDIAT


CIRCULATII SI ACCESEAlimentatie publica

Terase acoperite ale spatiilor pentru alimentatie publica existente

Platforme pavate si circulatii pietonale aferente constructiilor existente

Spatii verzi aferente spatiilor pentru alimentatie publica, utilizate ca terase aferente acestora -amenajate si mobilate cu mese in timpul sezonului estival

Comert

Parcare etajata P+7+T - in curs de executie Scena spectacole Fantana arteziana Spatii verziAlimentație publica - Restaurant existent P+M propus pentru extindere si amenajare Contur indicativ Mansarda existenta

_ J

Extindere Restaurant Parter propusa Extindere Restaurant P+M propusaP.U.D.


AMENAJARE RESTAURANT EXISTENT P+M SI EXTINDERE TERASA


REGLEMENTARI URBANISTICE

U2.1

PROFIL CARACTERISTIC A-A

BULEVARDUL MAMAIA

SC.1/500PROFIL CARACTERISTIC B-B ALEE CAROSABILACOEFICIENTI URBANISTICI- AMPLASAMENT STUDIAT

* * *

DIN ACTE

DIN

MASURATORI

DIN MASURATORI

SUPRAFATA TEREN

1630.66 m2

1431.47 m2

1431.47 m2

EXISTEN

T

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFATA CONSTRUITA

351.40 m2

351.40 m2

599.02 m2

SUPRAFATA DESFASURATA

551.95 m2

551.95 m2

751.52 m2

P.O.T.

21.55 %

24.55 %

41.85    %

C.U.T.

0.34

0.39

0.52

BILANT TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

SUPRAFATA TEREN

DIN ACTE

DIN

MASURATORI

DIN MASURATORI

1630.33 mp.

1431.47 mp.

1431.47 mp. | 1431.47 mp.

EXISTENT

PROPUS

FUNCTIUNE

SUPRAFATA

%

SUPRAFATA

%

RESTAURANT

200.54 mp.

14.01 %

315.32 mp.

22.03 %

TERASA ACOPERITA INCHISA PERIMETRAL

0.00 mp.

0.00 %

188.00 mp.

13.13 %

TERASA ACOPERITA DESCHISA

150.85 mp.

10.54 %

0.00 mp.

0.00 %

TERASA DESCHISA CU AMENAJARI PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA si CIRULATII PIETONALE

0.00 mp.

0.00 %

657.64 mp.

30.80%

FOISOR si AMENAJARI

0.00 mp.

0.00 %

136.00 mp.

9.50 %

CIRCULATII PIETONALE SI PLATFORME

328.98 mp.

22.98 %

0.00 mp.

0.00 %

ALEI SI PARCAJE AUTO

96.00 mp.

6.71 %

81.51 mp.

5.69 %

SPATII PLANTATE LA SOL

655.10 mp.

45.76 %

53.00 mp.

3.70 %

TOTAL

1431.47 mp.

100.00 %

1431.47 mp.

100.00 %


AMPLASAMENTUL STUDIAT

POT = 41,85%

CUT = 0,52

Rh=P+M - se mentine Rh existent

COEFICIENTII URBANISTICI APROBATI PENTRU


AMPLASAMENTUL STUDIAT POTmax = 40 -70%

CUT=aferent POT si Rh = P+5

“Prezenta documetatie nu are ca scop intrarea in legalitate a

unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu

respecta prevederile autorizației de construire “

Initiator PUD: S.C.GEORGIO FAST S.R.L., amplasament

ZONA CAZINO SUD,

STAȚIUNEA MAMAIA, B-DUL MAMAIA, NR.424,

MUN. CONSTANTA

PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTĂ LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRECUM Șl CONDIȚIILE IMPUSE PRIN AVIZELE/ACORDURILE EMISE DE INSTITUȚIILE

AVIZATOARE, ASTFEL CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.Terasa acoperita si inchisa propusa aferenta Restaurant Circulatii pietonale - Platforme cu amenajari aferente functiunii de baza Foisor acoperit format din doua corpuri


Circulatii auto propuse

Parcare la sol

Spatii verzi care se mentin/propuse


Accese pietonale/in cladiri

Accese autoCirculatii pietonale

Pietonal - Promenada Mamaia

Pasarela pietonala

Circulatii auto si parcaje la sol

Parcaje la sol adiacente Bulevardului Mamaia

MONUMENTE

Monument istoric de arhitectura:

Ansamblul Cazino Mamaia - COD-II-a-B-21001 -Ordin MCPN nr.2460/05.08.2010, cu componentele:

-    Pavilion Central, restaurant-cod CT-a-B-21001.01

-    Corpuri lateral ecu cabine - cod CT-a-B-21001.02

-    Pod cu bar maritime - cod CT-a-B-21001.03


Obiectiv


adresa


'A\ T /A ©


516/2012

îl a na ra . r ©


P.U.D.: AMENAJARE RESTAURANT EXISTENT P+M SI EXTINDERE TERASA


ZONA CAZINO SUD, STAȚIUNEA MAMAIA, B-DUL MAMAIA, NR.424, MUN. CONSTANTA


S.C. GEORGIO FAST S.R.L.


INIȚIATOR

f NR.PR.

FAZA

DATA    1

1 7/2015

P.U.D.

SEPTEMBRIE 2015 J

Specialitatea

URBANISM    1

SEF PROIECT

arh. Felix Arsene

PROIECTAT

urb. Slmona Socarlcl

DESENAT

urb. Slmona Socarlcl

VERIFICAT

y

f    DESEN

SCARA    REV    IND 1

1/500

03


REGLEMENTARI URBANISTICE


U2.1


T DOCUMENT NU VA FI REPRODUS SUB NICI O FORMA SI SUB NICI UN MOTIV FATA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS AL S.C.PLANARA BUILDING WORKS S.R.L


3]