Hotărârea nr. 246/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E, SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICII, TEREN PROPRIETATEA SC SUNLIGHTS TRADE SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu- construire imobil P+2 + 3 retras spațiu comercial și servicii, teren proprietatea SC Sunlights Trade SRL.

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 13102015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr, 69664 din 19,05,2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.69669 din 19,05.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei S.C Sunlights Trade S.R.L. înregistrată sub nr. 44467/25.03.2015.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de detaliu-construire imobil P+2+3 retras spațiu comercial și servicii, teren proprietatea SC Sunlights Trade SRL., inițiator S.C. Sunlights Trade S.R.L. conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafața de 282mp, situat în Constanța, strada Eliberării nr.2C, lot 1 identificat cu numărul cadastral 240149 este proprietatea S.C. Sunlights Trade SRL , conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.768/28.03.2014 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela-Lavinia.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, S.C, Sunlights Trade S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR


246


13.10.


2015


constaw^]ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT Nr.69669/19.05.2015

Urmare solicitării adresate de S.C. SUNLIGHTS TRADE S.R.L. Constanța privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic de detaliu -construire imobil P+2-3e

spațiu comercial și servicii.

Terenul inițiatorului în suprafața de 282mp , identificat cu numărul cadastral 240149 , conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr,768/28.03.2014 la Biroul Individual notarial Șerban Mihaela-Lavinia.

ZRCC1: REGLEMENTĂRI conform PUG:

Zona centrelor de cartier conținând echipamente publice, servicii de interes general, activitati productive mici, nepoluante si locuințe, subzona centrelor de cartier din interiorul țesutului urban

-    P0Tmax= 80% exclusiv echipamente publice

-    CUTmax:    -P + 3-4 (H - 15 metri) - CUT maxim = 2,4

-P + 5 -7 (H - 24 metri) - CUT maxim = 3.0 -la construcții cu P+ 8 niveluri si peste, CUT poate creste cu 0,35 pentru fiecare nivel, dar nu mai mult de 5.0.

-Utilizări admise: instituții, servicii si echipamente publice la nivel de cartier; sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, agenții imobiliare, consultanta in diferite domenii, alte servicii profesionale; comerț cu amănuntul si piața agro-alimentara; depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru aprovizionarea comerțului cu amănuntul;parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;

-Utilizări admise cu condiționări: se admit la etajele superioare ale unor clădiri de birouri numai locuințe cu partiu special, incluzând spatii pentru profesiuni liberale; -Utlizari interzise: activitati productive poluante, construcții provizorii de orice natura; depozitare en gros; depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

UTILIZĂRI INTERZISE

ZRCC 1

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natura; depozitare en gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ZRCC 1

terenul se va parcela in vederea menținerii suprafețelor necesare instituțiilor, serviciilor, echipamentelor, a circulațiilor carosabile si pietonale publice si a concesionarii sau vanzarii restului de teren pentru funcțiuni adecvate centrului de cartier; in cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp. cu un front la strada de minim 30.0 metri;

pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp. si un front la strada de minim 15.0 metri, in cazul construcțiilor dispuse in regim continuu si de minim 18.0 metri in cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente;

in funcție de specificul unei operațiuni urbanistice vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

ZRCC 1

echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 4.0 metri, sau vor fi dispuse pe aliniament in funcție de profilul activitatii, de normele existente si de situația caracteristica de pe străzile adiacente;

clădirile care nu au funcția de instituții, servicii sau echipamente publice se amplaseaza cu retrageri de minim 4.0 metri de la aliniament pe străzile cu trotuare avand lățimi de maxim 3.0 m, sau se pot dispune pe aliniament in cazul trotuarelor cu lățime de peste 3.0 m, cu condiția ca inaltimea maxima la cornișa a clădirilor sa nu depaseasca distanta dintre aceasta si aliniamentul de pe latura opusa a străzii sau circulației pietonale; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime fata de aliniament care nu va depasî 20.0 metri (aliniament posterior) cu excepția parterului;

atunci când din necesitați funcționale adancimea depășește 20.0 fata de aliniament se vor asigura curți de lumina si ventilație de minimum 8.0 mp.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ZRCC 1

clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, clădirile care adăpostesc restul funcțiunilor se recomanda sa fie realizate predominant in regim continuu sau discontinuu;

clădirile vor alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.0 metri de la aliniament;

in cazul fronturilor discontinue, in care clădirea se alipește numai pe una dintre limitele laterale de o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va retrage obligatoriu de la aceasta limita, la o distanta egala cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.0 metri; in cazul in care aceasta limita separa centrul de cartier de subzona preponderent rezidențiala, de o funcțiune publica sau de o biserica, distanta se majoreaza la 5.0 metri;

clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișa dar nu mai puțin de 5.0 metri; se recomanda ca la clădirile cu activitati productive ferestrele de pe fațadele orientate spre parcelele laterale ocupate de locuințe situate la mai puțin de 10.0 metri distanta, parapetul ferestrelor sa aiba inaltimea minima de 1.80 metri de la pardoseala încăperilor;

in cazul clădirilor comerciale si de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

ZRCC 1

clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturilor opuse; distanta se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 6.0 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura iluminatul natural al unor incaperi pentru activitati ce necesita lumina naturala;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

ZRCC 1

parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate; se recomanda ca accesele dintr-o strada principala cu transport in comun sa fie asigurate printr-o bretea locala de dublura (accelearare -decelerare);

în cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj astfel dimensionat incat sa permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (minimum 3.50 m); distanta maxima dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depăși 30.0 metri.

accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spațiul de circulație special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor;

este necesar ca prin PUZ sa fie clar delimitate circulațiile publice pietonale - străzi si piatete;

se pot realiza pasaje si curți comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de funcționare sau numai pentru accese de serviciu; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ZRCC 1

staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice si a parcajelor publice; locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun in construcții supra /subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu gard viu de 0.80 - 1.20 metri inaltime;

in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra, prin prezentarea formelor legale, realizarea unui parcaj in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate in cadrul centrului de cartier sau in zona adiacenta la o distanta de maxim 150.0 metri; se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor sa se faca in suprafețe dimensionate si dispuse astfel incat sa permită ulterior, odata cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate;

CLMC va stimula construirea de parcaje si garaje colective subterane, sau supraterane in cadrul zonelor ZRCM sau in vecinătatea acestora.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

ZRCC 1

pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice de fundare a terenului, în raport cu înălțimile recomandabile;

se recomanda inaltimi maxime in planul aliniamentului de P+10 pe străzile cu 6 fire de circulație, P+6 pe străzile cu 4 fire de circulație si P+3 pe străzile cu 2 fire de circulație; nu se limitează inaltimea maxima admisibila dar aceasta condiționează retragerea de la aliniament in cazul in care inaltimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente;

este permisa retragerea in trepte a etajelor care depasesc inaltimea corespunzătoare distantei dintre aliniamente;

pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, inaltimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va intoarce si pe străzile secundare care debușează in aceasta pe o lungime de maximum 50.0 metri pe străzile de 6 si 4 fire de circulație, respectiv de maximum 25.0 metri pe străzile cu 2 fire de circulație; in acest spațiu se recomanda racordarea in trepte a inaltimii clădirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acestea este mai mare de doua niveluri;

se admite ca la intersecții inaltimea maxima sa fie depășită cu cel mult doua niveluri pe o distanta de maxim 25.0 metri de la intersecția aliniamentelor cu condiția sa nu se realizeze calcane;

se recomanda ca inaltimea maxima pentru clădirile comerciale si cele pentru servicii profesionale, colective si personale sa nu depaseasca P+3 niveluri din considerente comerciale si de accesibilitate a publicului.

in cazul unor volume inalte pentru acordarea autorizației pot fi cerute studii de impact vizual al noii volumetrii din punctele de co-vizibilitate cu silueta Peninsulei.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZRCC 1 conform PUZ, cu următoarele condiționări:

aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al centrelor de cartier, de necesitatea creerii unei identitati proprii fiecărui centru de cartier, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate;

pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor studii si avize suplimentare obținute conform prevederilor legale;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

ZRCC 1

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura racordarea la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare sau circulații;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile inierbate. se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila (aeriana) a cablurilor CATV.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

ZRCC 1

se vor identifica, păstră si proteja in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 5 arbori in perimetrul centrului de cartier; in grădinile de fațada ale echipamentelor publice minim 40 % din suprafața va fi prevăzută cu plantații inalte iar din spațiul liber rezervat pietonilor, 30 % va fi amenajat ca spațiu plantat decorativ;

pentru alegerea speciilor adecvate se va cere un aviz de specialitate;

parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu gard viu de 0.80 - 1.20 metri inaltime;

ÎMPREJMUIRI

ZRCC 1

împrejmuirile trebuie astfel proiectate incat sa contribuie la aspectul reprezentativ al spatiilor si construcțiilor;

gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.50 m, partea superioara transparenta si vor putea fi dublate de gard viu;

se recomanda separarea centrului de cartier fata de zona rezidențiala adiacenta daca nu exista intre acestea o strada deschisa circulației publice cu garduri transparente de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m inaltime din care 0.30 m soclu opac, dublate de gard viu; in același mod vor fi imprejmuite si echipamente publice situate in interiorul centrului de cartier.

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

ZRCC 1

POT maxim = 80% exclusiv echipamente publice

POT maxim - pentru echipamente publice = conform normelor specifice sau temei in toate cazurile POTmaxim poate fi acordat prin CU, numai daca se respecta cerințele minimale de amenajare de spatii plantate si de asigurare a necesarului de locuri de parcare.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

ZRCC 1

CUTmaxim - exclusiv echipamente publice = in funcție de numărul maxim de niveluri:

P + 3-4 (H = 15 metri) - CUT maxim = 2.4 P + 5 -7 (H = 24 metri) - CUT maxim = 3.0

la construcții cu P + 8 niveluri si peste, CUT poate creste cu 0, 35 pentru fiecare nivel, dar nu mai mult de 5.0.

CUTmaxim - pentru echipamente publice = conform normelor specifice sau temei. CUTmaxim poate fi depășit cu maximum 2.0 in următoarele împrejurări: daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza pietonale, scuaruri sau alte spatii accesibile publicului si care conferă calitati urbanistice si arhitecturale sporite centrului de cartier;

daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii de parcare subterane sau supraterane, multietajate in care minimum 50% sunt publice; daca odata cu realizarea unei construcții de interes public se amenajeaza spatii si zone de interes peisagistic si care contribuie la creșterea atractivitatii turistice a municipiului (faleza, malul lacului Tabacarie sau Siutghiol etc.).

Pentru terenurile invecinate au fost aprobate următoarele HCLM-uri

HCLM nr. 206/2007 str Eliberării:

-    POTmax = 100%

-    CUTmax = 4

-    RHmax = P+2E

-    Funcțiuni: spațiu comercial

HCLM nr. 348/2006 str Eliberării::

-    POTmax = 73%

-    CUTmax = 1

-    RHmax = P+1E

-    Funcțiuni: spațiu commercîal

HCLM nr. 451/2009 Str Eliberării::

-modificare la HCLM 18/2005

-    POTmax = 88%

-    CUTmax = 1.79

-    RHmax = P+1E

-    Funcțiuni: atelier auto-moto si show-room moto

HCLM nr. 516/2008 str Eliberării;:

-    POTmax = 50%

-    CUTmax = 2.31

-    RHmax = D + P+2E

HCLM nr. 736/2008 str Eliberării::

-    POTmax = 60%

-    CUTmax = 1.32

-    RHmax = P+1E

-    Funcțiuni: spațiu comercial

CAPITOLUL 2 SITUAȚIA EXISTENTA

REGIMUL JURIDIC

Terenul situat in intravilanul Municipiul Constanta, proprietate privata a persoanei juridice SC SUNLIGHTS TRADE SRL conform contractului de vanzare-cumparare nr.768 din 28 MARTIE 2014.

ANALIZA GEOTEHNICA

Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de genul prăbușirilor sau alunecărilor, care sa pună in pericol stabilitatea viitoarelor construcții.

Adâncimea maxima de inghet pentru zona Constanta este, conform STAS6054/77, de 0.80m.

Din punct de vedere macroseismic, potrivit STAS11100/1-77, amplasamentul se gaseste in zona cu grad "7"de intensitate, iar conform normativului P100/92, in zona seismica "E", cu Ks=0.12 si perioada de colt Tc=0.7sec.

Pentru fazele următoare de proiectare se va realiza un studiu geotehnic amanuntit pentru a stabili soluția optima de fundare.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

In limitele zonei propuse pentru studiu, se afla:

•    Locuințe colective P+4E

•    Piața Brick

•    Centrul Comercial Marvimex

•    Benzinărie

•    Spatii comerciale

•    Ateliere si showroom auto

In prezent, pe terenul ce a generat PUD, in suprafața de 282 mp, se afla doua construcții cu regim de inaltime P, respectiv C3-Atelier mecanic, cu o suprafața construita de 127 mp, si C4-spatiu comercial, cu o suprafața construita de 70 mp.

Zona studiata se afla in Mun. Constanta-zona Pieței Brick , pe strada Eliberării.

Funcțiunea dominanta in zona este de comerț si servicii, construcțiile existente avand un regim mediu de inaltime (P P+l - 2).

Construcțiile noi din zona au un regim mediu de inaltime (P-P+2E) si au funcțiuni de spatii comerciale (conform plan U02-Situatia existenta).

Starea construcțiilor existente este in general buna.

CAI DE COMUNICAȚII

Zona studiata este traversata de strada Eliberării - artera de circulație cu trafic intens din Mun. Constanta.

Circulația principala in zona se desfasoara pe strada Eliberării , accesul auto la amplasamentul studiat realizandu-se direct din aceasta sau din aleea de acces situat in parcarea aferenta complexului comercial Brick Mall.

ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata dispune de rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, gaze si alimentare cu energie electrica si termica.

PROPUNERI

ELEMENTE DE TEMA

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unui imobil D+P+3E, cu funcțiunea de spatii comerciale si servicii.

Tema de proiectare prevede:

DEMISOL Sc = 220,00mp

PARTER Sc = 220,00mp - spatii comerciale

ETAJELE 1-3 Sc = 220,00mp/nivel - comerț, servicii

Noua construcție se va incadra in profilul arhitectural al zonei centrale.

Amplasarea obiectivului pe teren s-a realizat luând in calcul forma terenului, amplasarea acestuia in raport cu clădirile existente si poziția lor fata de principala strada a zonei (Eliberării), precum si prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2522 din 22.08.2014. Accesul pietonal in clădire se va realiza de pe trotuarul aferent străzii Eliberării.

ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

încadrarea amplasamentului in schema tramei majore

Amplasamentul studiat se afla pe strada Eliberării, una din arterele de circulație importante ale Mun. Constanta, avand acces direct la aceasta.

Circulația pietonala si auto

Accesul pietonal la construcția propusa se face de pe trotuarul aferent străzii Eliberării. Accesul auto la amplasament se va face de pe strada Eliberării.

Locurile de parcare necesare noii construcții - spatii comerciale si servicii, se propune a fi asigurate prin închirierea a 10 din cele 40 locuri de parcare existente pe Str. Eliberării, vis-â-vis de amplasamentul studiat, conform Planului de reglementari de circulație propuse - U03.1.

DEMISOL Sc =220,00mp

PARTER Sc =220,00mp -spatii comerciale

-    5 angajați ( spatii comerciale )

ETAJELE 1-3 Sc =220,00mp/nivel - comerț, servicii

-    Etajul 1-5 angajați (spatii comerciale si servicii )

-    Etajul 2 - 10 angajați (servicii)

-    Etajul 3-5 angajați (servicii)

Conform HGR 525/1996, 1 loc de parcare / 10 angajați

Total 10 locuri de parcare, 2,50mx5,00m (conform plan U03.1-Plan circulații )

SISTEMATIZARE VERTICALA

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere :

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

REGIMUL DE ALINIERE

Construcția propusa se va alinia la alinierea existenta din zona, retragerea fata de aliniament fiind de 2,30 m ( fata de Strada Eliberării).

Retragerea fata de limita posterioara va fi de 5,00m pentru realizarea locurilor de parcare necesare. ( fata de alee incinta parcare aferenta complex Brick Mall ).

Retragere fata de limita laterala vest va fi de O.OOm, construcția amplasandu-se pe limitele laterale.

Retragere fata de limita laterala est va varia intre O.OOm si 1.40 m la demisol si parter, respectiv intre O.OOm si 0.60 m la etajele 1-3.

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Regimul de inaltime al clădirilor din zona este cuprins intre P / P + 1-2E si D + P+2E+3R. Regimul de inaltime propus este D+P+3E (h max = 13,5m)

CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea zonei in care se afla, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.

Obiectivul propus se va ridica la nivelul actual al cerințelor de calitate prin structura, finisaje si funcționalitate.

Documentația prezentată conține :

Piese desenate :

-    încadrare în Municipiul Constanța

-    Plan de încadrare în zona ;

-    Situația existentă sc. 1:1000

-    Regimul de proprietate sc. 1:1000

-    Reglementări urbanistice sc. 1:1000

-    Rețele edilitare sc.1:1000

Piese scrise :

-    Regulament de urbanism

-    Memoriu general

-    Certificat urbanism nr. 3346/2013

-    AO nr.142457/11.11.2013

-Viza birou cadastru nr. 42/19604/2014 Avize :

-    Aviz Mediu nr. 10876RP/06.10.2014 -Aviz Corn. Circulație nr. 5064/15.10.2014

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E SPAȚIU COMERCIAL SI SERVICIIt'.-JFuncțiune: spațiu

■HI Servicii de

spatii comerciale f


Locuri de parcare propusa pa suprafața lotului aferente imobilului nou propus ț    Accese pletonale


COEFICIENȚI URBANIST1CI-AMPLA5AMENT STUDIAT


Din maturatori =2B2mp


PROPUS


ÎÎOmp


mp


KT»


SU GRIGORE TOCIIFSCU Nf. IA. 1 PARTER, AP.1, CONSTANTA

Jt 3/2332/2Qt 3 HO32^18533


RPWFTICIAfi

SC SUNLIGHTS TRADFSBL


PROIECTANT GENERAL -ARHITECTURA:

EAST ATELIER SJ{

SEF DE RROIECȚ?

Arh. IONUTiTOPROIECTAT/

Urb. Andrei Paseu Urb. Irlna Pan aii


REVIZIA:


TITLU PROIECT


PLAN URBANISTIC OE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D-t P * 3£, SPAȚIU COMERCIAL SI SERVICII


ADRESA


CONSTANTA STR ELIBERĂRII NR 2C


TITLUL PLANURILOR


REGLEMENTARI PROPUSE SCARA 1:500


propfWttU ■ o.i»m.

• proprlMau cu 1.40 m (pirt»ij.

conform plan ntgltmonurl eu


BRTCK WALL): Sr»m «nform pier