Hotărârea nr. 245/2015

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

6

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA ( MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2015-2016 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 142256/09.10.2015, raportul de specialitate al Direcției financiare nr. 142253/09.10.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Ținând cont de adresa nr. 141992/08.10.2015 a Inspectoratului școlar județean Constanța,

Luând în considerare prevederile:

-    Art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

-    H.C.L. nr. 197/2015 privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015, Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material

ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă numărul total al burselor ce se acordă elevilor din învățământul


preuniversitar de stat in semestrului funcție de tipul bursei, astfel:

a)    burse de performanță

b)    burse de merit

c)    burse de studiu

d)    burse de ajutor social


al anului școlar 2015-2016, structurat in

115

8281

451

776


Art. 2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1, după cum urmează:


a)    burse de performanță

b)    burse de merit

c)    burse de studiu

d)    burse de ajutor social


100 lei/elev/lună

25 lei/elev/lună 25 lei/elev/lună 75 lei/elev/lună


Art. 3 - (1) Lista cuprinzând numărul și tipul bursei aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, componentă a rețelei școlare din municipiul Constanța, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și ale Ordinului nr. 5576/2011, întreaga răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar de stat și Inspectoratului școlar județean Constanța.

(3)    în situația constatării unor diferențe între bursele aprobate prin prezenta hotărâre și numărul de elevi beneficiari, acordarea burselor în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat se face în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație în limitele fondurilor repartizate potrivit listei prevăzute la alin. (1) și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

(4)    Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 4 - (1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 5576/2011.

Art. 5 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de 1 octombrie 2015.

Art. 6 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

ANEXA

la H.C.L. nr.

LISTA

numărului și tipului burselor aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Burse de performantă

Burse

de

merit

Burse

de

studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

1

249

8

0

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

0

511

74

147

3

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA

CEL BATRAN"

11

877

1

0

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

7

431

20

11

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

0

72

5

1

6

COLEGIUL TEHNIC "PONTICA" CONSTANTA

0

11

0

0

7

COLEGIUL TEHNIC "TOMIS"

0

5

0

0

8

COLEGIUL TEHNIC "VASILE PARVAN"

0

12

0

20

9

COLEGIUL TEHNIC DE MARINA "ALEXANDRU IOAN CUZA"

2

22

0

0

10

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

2

5

0

2

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

39

109

72

29

12

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI"

0

9

5

5

13

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"

0

5

29

1

14

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"

0

30

11

25

15

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANTA

1

6

12

7

15

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN

N. ROMAN"

0

0

0

0

17

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

0

50

0

0

18

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ SI TELECOMUNICAȚII

0

57

7

0

19

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

7

492

0

12

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

0

388

0

1

21

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE"

0

98

15

0

22

LICEUL TEORETIC "LUCIAN

BLAGA"

1

318

2

19

23

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" C

7

841

6

14

24

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN"

2

771

0

0

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAIL KOICIU"

0

59

0

4

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

0

3

10

22

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P. HASDEU"

4

166

0

3

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR, 14

0

41

0

7

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16

"MARIN IONESCU DOBROGIANU"

0

145

0

31

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION MINULESCU"

0

64

0

13

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

71

0

9

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 "I.C.BRATIANU"

0

55

11

27

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

1

102

0

0

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION JALEA"

2

290

35

17

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBILIAN"

1

118

3

9

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI VITEAZUL"

13

156

6

9

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

0

72

0

0

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA"

11

213

1

44

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 31

0

17

16

50

40

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

78

0

26

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

0

173

0

8

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR"

0

151

0

8

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

280

0

15

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL VLAICU"

0

113

0

10

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDINAND"

3

94

23

0

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "NICOLAE IORGA"

0

3

0

120

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 "NICOLAE TITULESCU"

0

21

0

0

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS OPREANU"

0

200

31

40

49

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8

0

184

48

10

50

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

42

0

0

Total pe tipuri de bursă

115

8281

451

776

Total burse

9623


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MÂ w c c â IMCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACÎTE'