Hotărârea nr. 243/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINATIEI IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. MAMAIA NR. 284, LOT 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr.284, lot 4

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 13W-_2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 136315/28.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.136313/28.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere adresa Secretariatului General al Guvernului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.119653/2015;

Văzând adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 8809/F/05.10.2015 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.140116/2015;

în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în municipiului Constanța, bd. Mamaia nr.284 (în suprafață construită de 706mp, S+P+3) din "internat" în "sediu al direcției județene de informații", pe o perioadă nedeterminată .

Art. 2 - Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al ministrului educației naționale.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Secretariatului General al Guvernului, Colegiului Tehnic Energetic Constanța, Ispectoratului Școlar județean Constanța, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ,

Do bre Mircea


SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA 243

Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101, Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A