Hotărârea nr. 241/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.452/2004 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN VEDEREA TRANSMITERII UNOR IMOBILE (TERENURI+CONSTRUCȚII) DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 452/2004 privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea transmiterii unor imobile (terenuri + construcții) din administrarea Consiliului local în administrarea Consiliului Județean Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015;

Art. II Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției programe și dezvoltare, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Consiliului județean Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Do bre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR. 241    / 13.10.2015