Hotărârea nr. 240/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar

de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

13.10.2015

(3) Pe perioada realizării documentațiilor prevăzute la alin. (1) administratorul va permite accesul în incinta imobilelor persoanelor abilitate să le elaboreze".

Art. II Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției programe și dezvoltare, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 20 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Dobre Mircea


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 240    /    13.10.2015    _