Hotărârea nr. 24/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 13.02.2015_.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 8457/21.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 8456/21.01.2015;

Având în vedere adresa Direcției administrarea domeniului public și privat înregistrată sub nr.5734/15.01.2015;

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța precum și HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică precum și art. 15 lit.e din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit „c" si art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, a unor terenuri situate în municipiul Constanța, conform anexelor nr.1-34 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției administrarea domeniului public și privat, S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Prezenta hotărâre a fost aprobată de_

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NR. 24    /_2015

CONSTANTA

Bd Tornis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN1A

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 25

Str.Munteniei nr.32

Steren = 293 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 38 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1076

Identificare teren

nr.160797/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 42

bd. Mamaia nr.58

Steren=346 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 41 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1079

Identificare teren

nr.140741/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 1)040- 41    708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


293

Constanta, Str Munteniei nr. 32,Punct termic nr. 25

UAT |    CONSTANTA305150


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    Cc

293

TOTAL

293

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni

C1

272

Punt termic 25 -demisol -

Total

272INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zonaNr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mJ

Y[m]

305158.040

305169.654

305164.200

305156.864

305156.095

305146.567

305147.444

305147.359

791735.552

791753.674

791757.065

791760.409

791760.902

791742.930

791742.470

791742.336

21.524

6.433

6.270

0.930

21.341

0.973

0.159

12.653

S(1 Cc)=293 mp ; S acte= 271.20 mp


Iunie 2<T»4, 'A'5^CER'>lplCAf DE . AUTORIZARE Seria RO-CT-F Nr T

i PODEANU MlHAI-BOGDAI ,    V-'INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 25 -


Af

' tr

J5t—

4r.

cî.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi .

D(i,l+1)

X[m]

Y[m}

cir

țo

' /

4

3

2

1

7

305158.884

305164.200

305169.654

305156.040

305147.359

791760.409

791757.085

791753.674

791736.552

791742.336

6.270

6.433

21.524

12.653

21.435

S(C1 )=272 mp


Constanta, B-dul Mamaia nr. 58,Punct termic nr. 42

UAT |    CONSTANTA    |

791800INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

_1_

Cc

346

rOTAL

346

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

309

Punt termic 42

Total

309Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[mj

Y[m]

A

305016.077

791786.145

24.905

2

304998.853

791768.156

0.312

3

304998.921

791767.651

0.646

4

304999.286

791767.318

10.782

5

305007.059

791759.846

1.031

6

305007.929

791759.293

0.975

7

305008.904

791759.323

9.900

8

305015.835

791766.392

0.577

S

305016.263

791766.005

2.106

10

305017.698

791767.547

0.530

11

305017.282

791767.876

13.271

12

305026.477

791777.445

6.173

13

305021.958

791761.651

0.775

14

305021.425

791781.086

7.360

Smas (1Cc)=346 mp ; S acte= 336.86 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 42 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

14

B

C

D

305016.077

305021.425

305025.255

305008.324

304999.172

791786,145

791781.088

791777.466

791759.767

791768.489

7.360

5.271

24.493

12.642

24.444

S(C1)=309mp


rROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR._ 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 54

bd. Tomis bl.9C

Steren=436 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 19 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1057 și parte !a poziția 1386

Identificare teren nr.161041/12.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cpNSTANfy
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR._ 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 1OO

str.Eremia Movilă lângă bl. LE36

Steren = 388 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 26 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1064 și parte la poziția 1415

Identificare teren nr.90561/14.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA • ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilalui

436

Constanta, B-dul Tomis, Bl L 9C,Punct termic nr. 54

UAT 1    CONSTANTA’


306400


municipiului cons

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHsMBARE

Nr.    ______Semnătura

4


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

436

TOTAL

436

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi i laturi « D{i,i+1) ||

X [m]

Y fm]

1

306391.753

790044.115

5.87

2

306387.284

790040.316

25.05

3

306371.244

790059.562

13.72

4

306381.809

790068.310

0.08

5

306381.755

790068.375

1.22 1

6

306382.706

790069.141

4.44 n

7

306385.545

790065.725

0.29 1

8

306385.761

790065.919

11.691

9

306393.197

790056.894

11.83»

, 10

306400.732

790047.778

3.30»

I 11

306402.792

790045.203

9.17.,

| 12

306395.800

790039.269

6.3l||

,(1Cc)=436 mp; Sacte = 376,58 mp l


306400Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi jl laturi 1

D(i,i+1>

x [m]

Y [m]

4

A

B

1

£

"    D

306381 809 306372,261 306388.290 306391.753 306394.954 306400.920

790068.310

790060.404

790041.171

790044.115

790040.292

790045.345

12 40 25.04 4.55 4.99 7.82 29.88

S(C1)=346mo


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

305450


305400305450


A M U NICIPIU LUI CONSTANTA ‘ RVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCH1MPARE

Nc_ț/O

e*iia Movila

Data


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

TOTAL

388

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol .. (mp)

Mențiuni

C1

315

Punt termic 100 -demisol-

Total

315INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

loturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 76

305435.213

305438.519

305412.999

305409.671

305416.980

305416.131

305416;664

305419.477

790644.297

790656.444

790664.578

790650.629

790646.822

790645.683

790644.951

790646.223

<14.528

26.247

14.438

7.506

3.271

2.631

3.371

16.216

Smas.(1Cc)=388 mp;


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 nstructie C1 - Punct Termic nr. 100 ■


«3 ) >/■

Coordonate pct.de contur

Limgimi

laturi

D(l,1+1)

Xtm]

Y(ml

B

C

O

305437.860

305434.856

305410.842

305413.782

790857.620

790645.290

790651,134

790663.546

12.695

24.715

12.755

24.616

S(C1)=315mp


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

388 -

Constanta, Str. Eremia Movila ,

Punct termic nr. 100

UAT |    CONSTANTA

ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 96

str. Pandurului nr.40

Steren=491 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 109 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1146

Identificare teren

nr.160458/13.01.2015


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.6 LA H.C.L. NR. 24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 56

str. Intrarea Ion Tăutu

Steren=291 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 29 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1067

Identificare teren nr.96988/15.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd.Tomis nr. Sl;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

299900


scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

491

Constanta, Str. Pandurului nr. 40, Punct termic nr, 96

UAT j    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

491

TOTAL

491

L

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

396

Punt termic 96

Total

396


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

299880.959

790080.058

8.340

2

299878.195

790087.927

27.674

3

299869.585

790114.228

8.400

4

299877.573

790116.828

1.000

5

299877.888

790115.879

4.582

6

299879.330

790111.530

4.990

7

299884.050

790113.150

1.171

8

299885.158

790113.530

30.370

9

299894.716

790084.703

14.520

Smas. (1Cc)=491 mp ; Sacte= 480.77 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 96


Nr.

Pct.

7 A B C

5

8

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

29.434

12.325

34.022

7.343

4.582

4.990

X[m]

299884.050

299893.313

299881.620

299870.906

299877.886

299679.330

Y[m]

790113.150

790085.212

790081.315

790113.606

790115.879

790111.530

S(C1)=396 mp


303


750


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

291

Constanta, Str. Intrarea Ion Tautu ,

Punct termic nr. 56

UAT |    CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT se

Nr.
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

291

TOTAL

291

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

237

Punt termic 56 -demisol-

Total

237


Plan de încadrare în zonaNr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

305742.611

790328.522

14.580

2

305756.785

790325.104

7.676

3

305756.528

790332.580

1.742

4

305760.229

790332.206

1.613

5

305760,637

790333.973

1.738

6

305758.938

790334.338

10.875

7

305761.408

790344.929

1.944

8

305759.546

790345.486

1.060

9

305759,294

790344.436

4.721

10

305754.709

790345.559

0.619

11

305754.854

790346.161

7.762

12

305747.308

790347.978

20.015

Smas.(1Cc)=291 mp ;S ade= 305.36 mp


Z CER ri^,CAT‘’ autorIZar 

s^^.cr.,^97

<^\5TRX7^^XeC\,^|t PODEANe CRRTrncsC G^badV^s^l^OGDAN


n

autori?..

SURIA !! \r Ol

I ir

S.C. G!-:o; ai J.IMITS


lufțitș 201


V q p.\
INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

Construcție C1 - Punct Termic nr. 56 ■


T-=

Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

X[ml

Y[m]

A

B

C

D

305760.251

305755.936

305743.605

305747.911

790344.201

790326.054

790329.026

790347.226

S(C1>=237 mp


Lungimi

laturi

D(i.l-H)

18.653

12.665

18.701

12.705


ANEXA NR.7 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 211

str.Albatros nr.4

..

Steren = 594 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 123 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1160 și parte la poziția 1367

Identificare teren nr.127659/08.01.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.8 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 207

Al. Albatros bl.AV 33

CET

Steren=469 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 122 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1159 și parte la poziția 1367

Identificare teren nr.130343/08.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomisnr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

594

Constanta, Str. Albatros nr. 4, Punct termic nr. 211

UAT |    CONSTANTA


302200PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSIr SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHiMBARS

Nr.    -302200A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

594

TOTAL

594

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

286

Punt termic 211

Total

286


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -

rz~

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi |

laturi ț D(i,i+1)

X [m]

V tm]

1

302234.135

788741.528

4.08

2

302230.320

788740.070

15.63

3

302216.160

788733.450

3.65

4

302212.875

788731.851

9.49

5

302204.227

788727.938

12.80

6

302198.248

788739.261

10.41

7

302207.483

788744.075

1.52

8

302206.844

788745.451

23.22

9

302227.878

788755.290

4.09

.10

302231.246

788757.612

1.48

11

302232.092

788756.397

2.52

12

302234.216

788757.761

7.56

13

302238.236

788751.363

0.15

14

302238.366

788751.437

7.78

15

302241.789

788744.454

8.19

Smas.

(lCc)=594 mp S acte= 285.83 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 211 -


p§pikd Limite

qMuritffa c, Â\

r    \

& *Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[n>]

Yim]

A

B

C

1    7

302228.257

302233.657

302212.833

302207.483

788753,703

788742.562

788732.041

788744.075

12.462 1

22.881 I

12.443 | 22.835 |

$(C1)=266mp    ||


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

469

Constanta, Aleea Albatros,Bl AV 33 CET, Punct termic nr.207

UAT i    CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. I Categoria

parcela de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    | Cc

469

TOTAL

469


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita la sol

...    - -.{mp) .

Mențiuni

C1

......    .406

Punt termic 207

Total

406


^CERT1F1CAT%>,


DE


autorizare g) Ssria RO-CT-F Nr OCîT'f J . PODtANU i./

 MIHAi-BOGOAN u


Nr.

Pct.

Coordonata pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

.....■ i

302105.079

788962.489

' 26.778

2

302082,486

78S948.114

19.570

'3'

302072.117

788964.711

i.boo

4

302072.964

788965.243

12.440

6

302083.499

788971.859

6.084

6

302086.785

788966.739

4.833

7

302090.866

788969.328

1.001

8

302090.324

788970.169

9.990

9

302098.760

788975.521

12.063

10

302105.091

788965.253

0.610

11

302104.572

788964.932

1.362

12

302105.304

788963.783

0.879

13

302104.581

788963.314

0.974

Smas. (1Cc)=469 mp ;S acte= 419.66 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 207 ■


Executant,

SC Geocad Limits SRL iunie 2014


"fi

0/,. 'r 5,5

■£ ‘S.q r /îi'-1

Z^ ‘L-

■ ’Cp t vZ


Nr. ' Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi I laturi

D(l,i+1) |

X[m]

Y[m)

7

A

11

12

13

B

4

5

6

302090.866

302098.634

302104.572

302105.304

302104,561

302082.763

302072.964

302083.499

302086.785

788969.328

788974.257

788964.932

788963.783

788963.314

788949.558

788965.243

788971.859

788966.739

9.200

11.055

1.362

0.879

25.776 18.494 12.440 6,084 4.833 |

S(C1)=406mp    |ANEXA NR.9 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 91

Al. Arcului nr.3

Steren=654 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 106 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1143 și parte la poziția 1447

Identificare teren nr.131432/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.10 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 86

str. Elena Cuza nr.lOB

Steren = 247 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 121 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1158

Identificare teren nr.138359/16.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

~654

Constanta, Aleea Arcului nr. 3, Punct termic nr. 91

UĂT |    CONSTANTA”

o

/ //


300500A, DATE REFERITOARE LA TEREN

| Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

I 1

Cc

654

TOTAL

654

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita ia sol (mp)

Mențiuni

C1

Punt termic 91

Total

Plan de incadrare in zonaNr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

O(l,l+1) |

X[mj

Y[m]

1

2

3

4

5 e 7 S

300504.436

300497.145

300499.79B

300466.900

300501.912

300513.351

300515.535

300521.784

789B83.506

789897.911

789899.287

789920.501

789926.932

789904.225

789905.2B5

789892.592

16.145

2.979

23.867

14.514

25.426

2.428

14,148

19.563

Smas.(1Cc)=654 mp ;Sacte= 525.95 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 91


^certificat py nu

AUTORIZARE SERIA H î"»’n 9s7 Clas»

UI

S.C.GEOCAD WtlMlTS S.R.L.^/


Nr.

Pct.

Coordonata pct.de contur

Lungimi

laturi

D0.I+1)

Xțm]

Y[m]

A

S

C

D

300518.526

300507.537

300490.247

300501.197

789891.962

789886.377

789920.087

789825.703

12.327

37.868

12.315

37.931

S(C1)=467mpscara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

247“

Constanta, Str, Elena Cuza nr. 10 B , Punct termic nr.86

UĂT |    CONSTANTA
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Categoria

Suprafața

Mențiuni

parcela

de folosința

(mp)

1

Cc

247

TOTAL

247

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Suprafața construita la soi

Mențiuni

constr.

(mp)

C1

201

Punt termic 86

Total

201


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de incadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

303210.725

787882.508

6.484

2

303211.744

787888.911

5.958

3

303217.643

787888.077

14.110

4

303219.597

787902.051

17.909

5

303237.419

787900.283

4.447

6

303237.823

787895.854

27.843

7

303213.637

787882.060

2.946

Smas. (1Cc)=247 mp ; S acte= 187.95 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 86 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m)

Y[mj

A

303236.818

787899.341

3.044

B

303236.858

787896.306

26.961

C

303213.452

787882.924

2.628

O

303210.850

787883.292

5.690

2

303211.744

787888.911

5.958

3

303217.843

787888.077

13.234

E

303219.476

787901.183

17.241 |

S(C1)=2Q1 mp    |ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.ll LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 154

Șos. Mangaliei

Al.Portului

Steren=496 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 100 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1137

Identificare teren nr.140313/05.01.2015

..

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMANIA

li J


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.12 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 161

str. Petre Ispirescu nr.191

Steren=466 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 95 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1132

Identificare teren nr.109698/05.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

302200


Suprafața masurata (mp) |    Adresa imobilului

496

Constanta, Sos Mangaliei-Aleea Portului, Punct termic nr.154

UAT

CONSTANTAA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

496

TOTAL

0. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

365

Punt termic 154

Total

365'Ufri'-'

' ^'CERTIFIC AT%'-DF.    u- \

AUTORIZARE \ i Z Sera 2O-C Tf <Vi t','79 r £ ' \ Ș PODEANU c? i

•^MîHAI-BOGDAN /
<£. S.C.GEOCAD £?/ Vfcj.lWITS S.R.L..O, V”    y/

<w.c.p^


302200


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

Pct.

X[m]

Y[mJ

1

302209.639

790449.023

1.001

2

302210.638

790449.084

2.455

3

302210.489

790451.534

13.826

4

302196.693

790460.643

3/ 466

5

302199.048

790413.237

13.740

6

302212.750

790414.254

15.325

7

302211.822

790429.551

1.000

8

302210.824

790429.491

19.568

Smas.(1Cc)=496 mp

;S acte= 383.32 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 154 ■


Nr.

Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

A

1

6

B

C

D

302209.562

302209.639

302210.824

302211.692

302201.438

302199.210

790450.470

790449.023

790429.491

790415.176

790414.417

790449.792

1.450

19.566

14.339

10.282

35.445

10.364

| S(C1)=365 mp


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

466

Constanta, Str.Petre Ispirescu nr. 191, Punct termic nr.161

UAT l    CONSTANTAAria municipiulukTon-^anta (

SERVICIUL CADASTRU

SCHIMBARE


303450


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

466

TOTAL

466

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

384

Punt termic 161 - demisol -

Total

384


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[mJ

Y[m]

1

2

3.

4

5

6

303459.803

303433.707

303441.705

303460.745

303465.317

303464.484

788719.678

788702.327

788690.092

788708.045

768713.197

788712.643

31.338

14.661

32.391

6.188

1.000

8.450

Smas.(1Cc)=466 mp ; S acte= 305.40 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr, 161 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[ml

A

B

C

D

303460.357 303435.090 303442.067

303467.358

788718.845

788702.047

788691.481

788708.323

30.341

12.662

30.386

12.638

S(C1)=384mpdl

»»    4i'


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.13 LA H.C.L. NR. 24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 171

str. Dezrobirii intersecție cu str. Alexandru Gherghel

Steren=481 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 59 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1097 și parte la poziția 1371

Identificare teren nr.160761/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 185

Bd. 1 Mai

Steren=422 mp

Legea nr, 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr,904/2002, anexa 19, poziția 103 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1140 și parte la poziția 1456

Identificare teren nr.160629/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

481

Constanta, Str.Dezrobirli intersecție cu Str. Alexandru Gherghel Punct termic nr. 171

UAT |    CONSTANTANr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    |    Cc

481

TOTAL

481Cod

constr.


Suprafața construita la sol (mp)


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mj

1

2

3

4

5

6 7

304072.092

304067.746

304072.089

304065.522

304059.592

304059.339

304060.517

769020.419

769031.890

769052.436

789047.557

789041.811

789039.375

789036.296

19.407

25.832

8.181

8.257

2.449

3.297

19.648

Smas. (1Cc)=481 mp ; S acte= 237.79 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 171


îk Nr. \Pct

4    1

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

5 / A ! B C D E

304072.895

304061.896 304072.176 304083.231 304078.062

789021.007

789036.033

789043.610

789028.581

769024.818

16.821

12.771

18.657

6.394

6.420

S(C1)=238mp


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

422

Constanta, B-dul 1 Mai, Punct termic nr. 185    I

UAT |    CONSTANTA


300500
300500


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Menții

p:

1

Cc

422

TOTAL

422

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTI


MĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT^ SERVICIUL CADASTRU

SPRE NESCHÎMBARE

rventar de coordonate i îtem de referința Stereo 1970 - Teren -


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mentiu ii

C1

340

Punt termic 185

Total

340Coordonate pct.de contur


Y[tn]

790384.178

790408.266

790409,564

790416.732

790416.978

790418.663

790418.899

790387.598


Lungimi

laturi

P(l,i+1)

24.816

5.558

7.373

1.000

6.858

0.960

32.225

14.333


Smas.(1Cc)=422 mp ; S acte= 341.10 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 Construcție C1 - Punct Termic nr. 185 ■


^\ST RX]


Nr.

Pct.

5 A B C D E F a


Coordonate pct.de contur


Xțm]

300505.135

300503.172

300508.569

300503.085

300491.105

300496.516

300496.436

300488.487


Yțm]

790416.978

790408.825

790407.529

790385.387

790388.331

790410.442

790410.462

790418.663


Lungimi

laturi

D(i,i+1)

8.388

5.550

22.811

12.336

22.763

0.062

8.454

6.858


S(C1)=340mp


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 LA H.C.L. NR.24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.182

bd, 1 Mai Șos.

Mangaliei

Steren=477 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 87 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1124 și parte la poziția 1350

Identificare teren nr.160636/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.16 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 120

str, Soveja nr.66 bl.02

Steren=498 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 12 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1050 și parte la poziția 1392

Identificare teren

nr.109846/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd.Tomisnr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

477

Constanta, B-dul 1 Mai-Sos. Mangaliei, Punct termic nr.182

UAT |    CONSTANTA


302800


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

477

TOTAL

477

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

310

Punt termic 182

Total

310INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


302800■v-    <\

CER i îf-tcat^X de    ’

' autorizare ,

Ssria :-?O-CT-F <yr 0097î

POOEANU \ !'Vm,HAI-8OGDAN .a-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302803.719

790643.469

0.990

2

302803.381

790644.399

1.086

3

302802.29S

790644.373

2.175

4

302800.227

790643.698

2.730

S

302797.597

790644.431

9.702

6

302794.412

790653.595

5.112

7

302793.013

790658.512

2.817

B

302792.760

790661.318

5.234

9

302797.692

790663.071

5.054

10

302796,002

790667.834

0.932

11

302795.690

790668,712

13.612

12

302808.560

790673.146

26.400

13

302817,390

790646.266

14.486

Smas.(1Cc)=477 mp

;Sacte= 240 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 182


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xlm]

Y[m]

A

B

C

9

10

302807.903

302816.113

302804.212

302797.692

302796.002

790672.007

790648.674

790644.701

790863.071

790667.834

24.547

12.611

19.493

5.054

12.611

S(C1)=310mp


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


306750


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

498

Constanta.Str.Soveja nr. 66, Bl 02

Punct termic nr. 120

UAT ]    CONSTANTA306750


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

498

~    TOTAL

498


od '-onstr.


Suprafața construita la sol (mp)


366


pRIMĂRtA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


h lentiuni


SERVICIUL CADASTRU


| Total


366


Pun AMZA" SPRE NESCHIMBARE

demisol- Nr-


Nr.

Pct.

Coordonate pcî.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

306718.561

789969.029

10.835

2

306726.896

789975.952

15.844

3

306738.919

789986.271

1.359

4

306739.028

789987.626

1.874

5

306737,829

789989.066

14.299

6

306728.229

789999.663

29.453

7

306706.051

789980.282

13.277

8

306714.856

789970.344

1.363

9

306715.909

769969.478

1.506

10

306717.353

789969.050

1.208

Smas.(1Cc)=498 mp ;S acte= 376.27 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr.120-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i*l)

X[m]

Y[m)

'    A

B C D E

306728.067

306737.012

306731.716

306716.456

306707.501

789998.193

789988.274

789983.624

789970.226

789980.221

13.357

7.048

20.307

13.420

27.312

S(C1 )=366 mp


ANEXA NR.17 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 76

str. Baba Novac bl.L119

Steren=474 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 85 H.C.L nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1122 și parte la poziția 1412

Identificare teren nr.118753/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.18 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 155

Al. Albăstrelelor bl.B

Steren=448 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 101 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1138

Identificare teren nr,160282/15.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

■ scara 1:500


o--


304500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilufui

474

Constanta, Str, Baba Novac. Bl L 119, Punct termic nr.76

UAT |    Q

ONSTANTA

304500


F^IMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPR

Nr.

°a,a^/2A. DATE

REFERITOARE LA TEREN

Nr.

■ parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

474

TOTAL

474

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la soi (mp)

Mențiuni

C1

349

■ .

Punt termic 76

.. . ..

Total

349

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D0.I+1)

X[m]

Y[m]

1

304514.330

790597.617

10.298

2

304514.999

790607.893

32.163

3

304482.928

790610.323

15.806

4

304481.963

790594.546

26.086

5

304507.977

790592.613

0.952

6

304508.039

790593.563

4.509

7

304508.331

790598.063

5.016

8

304513.333

790597.691

1,000

S(1Cc}=474 mp; S acte= 435.74 mpNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[ml

9

304513.839

790605.474

7.799

8

304513.333

790597.691

5.016

1

304508.331

790598.063

4.509

6

304508.039

790593.563

25.089

A

304483.019

790595.422

12.353

j B

304483,773

790607.752

30.152

}s(C1)=349mp


302100


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

~448

Constanta,Aleea Albăstrelelor, Bl B, Punct termic nr.155

UAT |    CONSTANTA

O

o

OJ

oA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

448

TOTAL

448

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

393

Punt termic 155

Total

393

Plan de încadrare in zonaINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de referința Stereo 1970

-Teren -

Nr.

PCI.

Coordonate

3ct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302057.624

700194.849^

2.268

2

30205S.859

790195.235

0.386

3

302059.914

790194.853

24.114

4

302083,478

790199.976

17.015

5

302070.874

790216.605

1.248

6

302078.854

790216.342

25.088

7

302054.129

790211.056

15.716

8

302057.442

790195.693

0.B63

Smas. (1Cc)=448 mp ; S acte= 435.30 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Termic nr. 155


Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mJ

6

302078.654

790216.342

15.812

A

302081.987

790200.885

19.464

B

302062.980

790196.784

0.109

C

302062.937

790196.891

2.596

D

302060.399

790196.344

1.020

E

302080.195

790197.343

2.681

F

302057.583

790196.738

0.992

G

302057.773

790195.764

0.339

8

302057.442

790195.693

15.716

7

302054.129

790211.056

25.088

S(C1)=393mp


ANEXA NR.19 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.163

bd. I.C.Brătianu zona bl.SR8

Steren=449 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 96 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1133

Identificare teren nr.98749/12.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.20 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.102

bd.Tomis nr.213

Steren = 383 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 22 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1060

Identificare teren nr.160165/08.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:5OO

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

449

Constanta, B-dul I.C. Bratianu , Punct termic nr.163

UAT |    CONSTANTA303300A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

449

TOTAL

449

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

428

Punt termic 1( - demisol -

Total

428

Plan de încadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr,

Pct,


sujjua.yu?


d’RIMĂRIA MUNICIPIULUI 30 3I    SERVICIUL CADAî iTR


VIZAT 3


PRE

8 303309.9'


X [m]

322.294 303326.821 303314.237 ■4 2 -53

303309.908

ct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Y [m]

789052.061

0.60 J

789051.953

12.64

789050.237

33.00

789083.735

12,70

789085.461

0.60

789085.540

22.32

789063.406

5,50

789057.971

5.98 |


Smafe(1Cc)=449r ip; S acte= 507.89 mpsmnăt


Semnătura


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 163 -


A CERTIFICAT DE

1'    .v. FORIZARE “

5 JO-CT-FNr 0097 g j ODEANU •*" ' M:HAI-BOGD,


Nr.

Pct.

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mJ

4

3

2

5

303326.821

303322.294

303309.771

303314.237

789083.735

789050.237

789051.953

789085.461

33.803 12.640

33.804 12.702

,\(C1 )=428 mpPLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

383

Constanta, B-dul Tomis nr. 213,Punct termic nr. 102

UAT |    CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


:at spre neșchi

Nr.    ■.


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1 -

Cc

383

TOTAL

383

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

343

Punt termic nr. 102 -subsol -

Total

343


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de referința Stereo 1970

_    , ,    - Teren - - * • ■

Parcela (+1)


Plan de încadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

305742.031

790895.831

17.408

2

305753.959

790883.152

0.439

3

305754.232

790883.496

2.107

4

305755.608

790881.973

0.453

5

305755.380

790881.641

5.716

6

305759.297

790877.478

11.337

7

305751.030

790869.720

1.684

6

305749.802

790868.568

1.501

9

305748.777

790869.665

0.548

10

305748.365

790869,304

13.793

11

305739.006

790879.436

15.375

12

305728.434

790890.600

7.886

13

305734.160

790896.022

5.551

14

305737.965

790891.980

5.600

Smas.(1Cc)=3B3 mp

; S acte=369.55 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 102 ■


«A


Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

C

D

16

305750.707

305749.757

305729.288

305734.605

305737.965

790B7Y171

790B6B.724

79DBB0.513

790B9E.5q8

790891.960

12.285

29.916

7.323

4.901

4.959
ANEXA NR.21 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.150

Bd. 1 Mai Al.Timonei

Steren=490 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 99 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul li din anexa 1, parte la poziția 1136, parte la poziția 1348

Identificare teren nr.161952/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

coNSTA/Vt-^

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.22 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.162

Bd.I.C.Brătianu nr.61C

Steren=629 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1168

Identificare teren nr.146780/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

î ( 4    490

Constanta, B-dul 1 Mai-Aleea Timonei, Punct termic nr. 150

UAT |    CONSTANTA


301'


50PRIMÂRiA MUNICIPIULUI

SERVICIUL CaUAST^U^^-'

T SPRE NESCHiMBARE


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.    Categoria

parcela (de folosința

Suprafața

(mc)

Mențiuni

1    |    Cc

490

TOTAL

490

iRE LA CCN

B DATE REFER1TOA

STRUCTII


Cod

ccnstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

>

374

Punt termic 150

Totai

374


Plan de încadrare in zona
/ Ș''-


Data


jra

_


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


/«a?4    ■ XX

certificat X\

DE    ț\

f AUTORIZARE *s ) |-s«na/?o.cr.EAj, ooîzf j \% PODEano    */

\^MIHAW3OGDAN /'

X-Gtfc


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

301584.254

301577.560

301567.983

301563.196

301550.647

301561.921

790485.838

790497.973

790492.895

790501.909

790495.374

790474.228

13.859

10.840

10.206

14.149

23.964

25.171

Smas(1Cc)=490 mp ; S acte= 408.22 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 150 ■


'Un- /jC

fi i.-'H/?


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1) |

X[m]

Y[m]

A

B

C

301568.674

301578.443

301582.834

730489.462 790494.811 7S048F iOP

11.043 9.3S2 I

23 342]|


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

629

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 61 C , Punct termic nr.162

UAT |    CONSTANTA


788^(Q    788600


03100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

629

TOTAL

629

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

313

Punt termic 162

Total

313

Plan de incadrare in zona303100
INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -

Parcela (1Cc)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 7 S

303131.811

303135.045

303121.507

303121.388

303110.743

303107.099

303118.363

303118.272

788628.690 788654.775 788656.556 788655.597 788656.656 788632.569 788631.204 788630.393

26.285

13.655

0.966

10.698

24.341

11.349

0.616

13.646

Smas(1Cc)=629 mp ;S acte=71.02 mp


RT1F1CAT

jJlTORlZARE


"''■ii

SC Geocad Limits SRL' ‘Iffc-Iunie 2014


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

4

7

303131.008

303134.026

303121.368

303118.363

786629.675

788654.016

768655.597

786631.204

24.527

12.737

24.580

12.737

S(C1)=313mp


ANEXA NR.23 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.47

Al. Fragilor nr.4

Steren = 494 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 54 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1092, parte la poziția 677 și parte la poziția 1406 Identificare teren nr.99640/17.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
cpNSTA^ ROMANIA
1 Jt?    JUDEȚUL CONSTANTA

fnB?l m municipiul constanta

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.24 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.183

Intrarea 1 Mai

Steren = 420 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 102 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, parte la poziția 1139 și parte la poziția 1345

Identificare teren nr.160770/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd.Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

494    n

Constanta, Aleea Fragilor nr, 4, Punct termic nr. 47

UAT |    CONSTANTAB. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

373

Punct termic 47 - demisol -

Total

373


Plan de încadrare in zonaNr.

Pct

Coordonate pclde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m)

Y[m)

1

306442.823

789268.234

8.929

2

300434.950

789264,022

0.978

3

306434.086

789263.564

6.138

4

306436.963

789258.144

7.502

5

306440.443

789251.496

0.656

6

306440.816

789250.958

1.000

7

306441.709

709251.407

4.378

8

300445.575

789253.461

28.145

9

306470.396

789266.729

18.156

10

306462.780

789280.977

11.359

11

306452.752

789275.642

2.500

12

300453.980

789273.404

12.306

13

306443.116

789287.684

0.623 j

S mas.(1Cc)=494mp; S acte =380.64mp    |


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ; Construcție C1 - Punct Termic nr. 47 ■


Exei SC Geocad CI

Iunie 201


a Wr,

Coordonate pct.de contur

tungimi

7

rpct.

X[m]

YM

D(U+1)

l/ A

306441.029

789252.539

12.391

I B

306435.232

789283.490

8.930

1

306443.116

789267.684

12.306

17

306453.980

789273.464

8.802

C

308461.751

768277.596

12.419

D

306467.606

789266.646

30.089

S(C1)=373 mp


scara 1;500


Suprafața masurata (mp) |

Adresa imobilului

420

Constanta, intrarea 1 Mai, Punct termic nr. 183

UAT |    CONSTANTA


302300A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

420

TOTAL

420

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

363

Punt termic 183

Total

363


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302297.401

790718.041

12.779

2

302297.378

790730.820

10.848

3

302286.534

790730.528

3.164

4

302283.370

790730.475

1.186

5

302282.539

790731.321

2.246

6

302280.296

790731.205

1.189

7

302279.169

790730.826

6.080

8

302273.089

790730.808

0.182

9

302273.065

790730.628

6.664

10

302266.404

790730.423

1.395

11

302266.437

790729.028

12.393

12

302266.782

790716.640

29.632

13

302296.402

790717.483

0.556

14

302296.401

790718.039

1.000

Smas.(1Cc)=420 mp; S acte= 368.30 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 103 -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

X[m)

302296.402

302286.782

302266.441

302296.380

302296.401

Y[m]

790717.463

790716.640

790728.883

790729.611

790718.039

13 12 A B

14

29.632

12.248

29.948

11.572

0.556

S(C1)=363 mp


ANEXA NR.25 LA H.C.L. NR. 24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.131

Str. Prieteniei nr.7

Steren=321 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 89 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1126

Identificare teren

nr.113289/03.06.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.26 LA H.C.L. NR. 24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.67

Str. Oborului nr.23bis

Steren = 599 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 80 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1118

Identificare teren nr.162432/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:5Q0


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

321

Constanta, Str. Prieteniei nr. 7, Punct termic nr. 131

_

UAT |    CONSTANTA304100


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

321

TOTAL

321

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

299

Punt termic 131 - demisol -    |

Total

299

~ ~ I


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungim!

laturi

D(i,i*1)

X[m]

Y[m]

1

304119.964

789463.110

13.240

2

304122.813

789450.176

26.169

3

304097.310

789444.310

7.371

4

304095.734

789451.511

4.732

5

304100.354

789452.535

6.170

6

304099.045

769458.565

21.427

S mas.(1Cc)=321 mp; S acle= 325.47 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970

- Construcție C1 - Punct Temi ic nr. 131


Nr.

Pct.

A

2

3

4

5 B

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

304120.204

304122.813

304097.310

304095.734

304100.354

304099.263

Y(m]

789462.105

789450.176

789444.310

789451.511

789452.535

789457.560

12.211

26.169

7.371

4.732

5.142

21.429

S(Cl)=299mp


•A


PLAN DE SITUAȚIE


scara 1.500

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

599

Constanta, Str. Oborului nr. 23 Bis, Punct term

ic nr.67

UAT |    CONSTANTA    țINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren ■■


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

599

TOTAL

599

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

275

Punt termic 67

Total

275


Plan de încadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordonate

pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Xfm]

Y[m]

Xfm]

Y[m]

1

303379.881

790689.637

19.557

15

303356.141

790663.377

0.324

2

303376.352

790670.601

5.604

16

303355.521

790663.407

21.787

3

303371.404

790667.971

1.617

17

303353.75,

790641.719

4.933

4

303369.815

790667.674

3.992

18

303358.665

790641.286

1.112

5

303369.465

790663.697

1.924

19

303358.572

790640.178

9.720

6

303367.558

790663.953

1.642

20

303368.2 i?

790639.248

3.419

7

303367.403

790662.318

5.109

21

303368 591

790642.650

2.025

8

303362.317

790662.797

4.886

22

303369.01U

790644.629

1.833

9

303362.800

790667.659

5.089

23

303369.675

790646.340

2.164

10

303367.874

790667.275

1.913

24

303371.205

790647.668

9.077

11

303368.055

790669.179

7.115

25

303377.17Î

790654.706

2.680

12

303360.972

790669.851

5.393

26

303373.366

790657.098

7.978

13

303360.557

790664.474

4.340

27

303379.527

790664.994

10.310

14

303356.244

790664.954

1.580

28

303360.947

790675.206

14.490

29

303382.354

790689.628

2.482

Smas(1Cc)=599 mp ; Sacte=738.40 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 67 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

303355.821

303356.144

,303362.317

\03367.403

>303368.387

Î3B3366.324

î?i33SS.66a

^3353.751

790663.407

790663.377

790662.797

790662.318

790662.226

790640.G12

7S0641.2B6

790641.719

0.324

6.20U

5.109

0.986

21712

7.689

4.933

21.787

S^5mp_ _


SC Geocad Limits SRL Iunie 2014


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.27 LA H.C.L. NR.?4/?m r_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.247

Bd. I.C.Brătianu nr.125 Pod IPMC

Steren=387 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 125 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1162

Identificare teren

nr.145151/13.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.28 LA H.C.L. NR. 24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

1    OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.170

Str. Dezrobirii intersecție cu str.Nicolae Milescu

Steren=517 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 58 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, poziția 1096

Identificare teren

nr.92766/22.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd.Tomis nr. 51;Fax:0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

387

Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr. 125,Pod IPMC , Punct termic nr.247

UAT |    CONSTANTA


303000


A. DATE REFERITOARE LA TERENNr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

387

TOTAL

387


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

constr.


Suprafața construita la so, (mp)


Mențiuni


C1


315


Punt termic 247


Total


315


Pian de încadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6

7

S

303028.123

303028.032

303002.483

303002.351

303002.149

303001.510

303000.519

302999.552

787646.320 787660.855 787664.289 787663.297 787661,773 787656.956 767857.087 787649.797

14.660

25.779

1.001

1.537

4.859

1.000

7.354

26.796

Smas.(1Cc)=387 mp ;S acte= 400.08 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 ■ Construcție C1 - Punct Termic nr. 247 ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

303026.911

303025.262

303000.675

303001.510

303002.149

303002.351

787659.997

787647.441

787650.659

787656.958

787681.773

787663.297

12.664

24.797

6.352

4.859

1.537

24.761


S(C1)=315mpSuprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

Constanta, Str.Dezrobirii intersecție cu Str. Nicolae Milescu Punct termic nr. 170

517

UAT |    o CONSTANTA

/    y    i

/    CO

/    \ \    00 I


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

517

TOTAL

517

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

01

430

Punt termic 170 -demisol-

Total

430

Plan de incadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1

z

3

4

5

303834.579

303853.375

303065.557

303846.298

303834.092

788900.561

788871.435

768879.343

786909.217

768901.316

34.664

14.524

35.544

14.540

0.698

Smas.(1Cc)=517 mp S acte= 631.05 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(m]

A

B

II    C

Jf    3

303653.655

303864,314

303646.030

303835.335

788872.687

788879.609

788907.972

788901.049

12.709

33.746

12.740

33.764

l| S(C1)=430 mpROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.29 LA H.C.L. NR.,24/2015_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr.38

Str. Unirii nr,114

Steren=460 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 53 H.C.L nr. 211 / 2011, capitolul 11 din

anexa 1, parte la poziția 1091 și parte la poziția 1428 Identificare teren nr.160763/15.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.30 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Suceava nr.4A

Steren = 125 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 211 / 2011, poziția 1393 Adresă D.A.D.P.P. nr.5734/15.01.2015

Certificat de urbanism nr.120/09.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

460

Constanta, Str. Unirii nr 114

Punct termic nr. 38

UAT |    CONSTANTA

O

o

un


C7-.

r-


307900A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

460

TOTAL

460

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

351

Punt termic 38 -demisol-

Total

351


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Plan de încadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

1

307903.014

791479.814

31.114

2

307908.998

791510.347

1.112

3

307907.906

791510.556

7.480

4

307900.533

791511.816

4.638

5

307899.674

791507,258

5.023

6

307894.706

791507.999

1.080

7

307893.638

791508.159

28.616

8

307888.340

791480.038

7.497

9

307895.694

791478.580

6.197

10

307901.770

791477.362

0.750

11

307902.511

791477.246

2.617

Smas.(1Cc)=460 mp ,Sacte= 377.21 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 38-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,î+1)

X[m]

Y[m]

5

307899.874

791507.258

4.638

4

307900.533

791511.816

7.480

3

307907.906

791510.556

30.080

A

307902.256

791481.011

12.417

B

307890.024

791483.149

25.287

6

307894.706

791507.999

5.023

S(C1)=351 mp


PLAN DE SITUAȚIE


789840


307240vl2^.^4yESCHi1


307220


Data


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70 - Teren


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

125

Teren propus spre cumpărare

TOTAL

125


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

X [m]

1

2

3

4

307235.55

307231.01

307223.53

307228.07

789848.73

789864.07

789861.85

789846.51

16.00

7.80

16.00

7.80

S(1Ce)=125mpscara 1:200

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

125

Constanta, Str, Suceava nr. 4A

UAT |

CONSTANTA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.31 LA H.C.L. NR

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 72

Al Garofiței nr.2

Steren=414 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 81 H.C.L nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1,parte la poziția 1119 și parte la poziția 1390

Identificare teren nr.146067/21.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.32 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 12

str. Remus Opreanu nr.9, bl.Al

Steren=440 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 114 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1151

Identificare teren nr.160615/21.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd, Tomis nr, 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 ■ • 708105; 8700 CON STANT A - ROM AN IA

o

o

o

cK

r--


primârwmunic^ui^constanta

VIZAT SPRE NESGlitSâteA^E

Nr.    -A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

414

TOTAL

414

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

347

Punct termic 72

Total

347


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Coordonate pd.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [mj

E[m]

303769.554

790976.419

1.277

303770.822

790976,268

12.895

303783.626

790974.739

25.539

303786.606

791000.104

0.603

303786.007

791000.175

4.590

303781.449

791000.712

5.045

303782.009

791005.726

1.000

303782.120

791006.720

8.785

303773,397

791007.766

31.582

S mas.(1Cc)=414 mp; Sacte=351.68 mp


Plan de încadrare in zonaINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 72 -


Iunie 2014


A

CERTIFICAT V

S AUTOHIZV-, !'< R “ Saria RG-Cjț-fflr

POI

rrflAKBOGDAN . A’/-_____ A,j4y


Nr.

Pct.

Coordonate pd.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

N[m]

E[m]

7

6

5

A

B

>> &

303782.009

303781.449

303786.007

303783.265

303770.874

am

791005.726

791000.712

791000.175

790975.415

790976.847

790980.545

7^0980.528

7£f<J06.631

5.045

4.590

24.911

12.473

3.718

0.150

26.266

7.733

rz

[Ce Sena RO.g.j A


fîfîoc

X^.C.P-’VIZ^.S//22?/ESCHIMBAREA. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. ] Categoria parcela de fofosinta

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1    | Cc

440

TOTAL

440


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 -Teren -


Cod

onstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

kl

401

Punct termic 12

Total

401


Plan de incadrare in zona


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E[m]

1

303611.979

792942.545

29.491

2

303614.521

792913.164

1.039

C

303613.486

792913.075

12.472

3

303601.058

792912.023

15.533

4

303599.780

792927.503

0.527

5

303599.254

792927.542

14.782

6

303598.120

792942,280

3.770 |

7

303597.831

792946.039

0.417 I

8

303598,247

792946.068

7.425

A

303605.654

792946.582

4.516

11

303606.043

792942.083

4,920

8

303610.948

792942.464

1.034

Smas. (1Cc)=440 mp; Sacte= 525.94 mpINVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr. 12 ■


<    Limite SRL

^CERT1FI»%X DE '    ■'

AUTORITARE

eria RO-CÎ-F PODEAI MIHAI-B06’S1;rT)H!Cat

DE

ARfzAftE

fesa"

HI

vPac.pa-,


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N [m]

E[m]

A

303605.654

792946.582

4.516

11

303606.043

792942.083

4.920

\ 8

303610.948

792942.464

29.498

i£.\c

303613.486

792913.075

12.472

303601.058

792912.023

15.533

303599.780

792927.503

18.628

5 2?®)

303598.247

792946.068

_

7.425


S(C1)=401mp


, oNSTAN/-.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.33 LA H.C.L. NR.

24/2015

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 195

bd. Aurel Vlaicu nr.15

Steren=355 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul 11 din anexa 1, la poziția 1167

Identificare teren nr.117926/05.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.34 LA H.C.L. NR. 24/2015

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Punct Termic nr. 103

bd. Tomis nr.232, bl.TD 5

Steren = 529 mp

Legea nr. 213 / 1998

Administrare R.A.D.E.T.

H.G.nr.904/2002, anexa 19, poziția 92 H.C.L. nr. 211 / 2011, capitolul li din anexa 1, la poziția 1061

Identificare teren nr.160626/28.01.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 ■ 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

355

Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 15, Punct termic nr. 195

LJÂT |    CONSTANTA


301200A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parceia

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

355

TOTAL

355

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod conștr..

Suprafața construita ia sol . (mp) .    ■

Mențiuni

C1

280

Punt termic 195

Total

280

Plan de incadrare in zonaNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,i+1)

- X[m]

Vfm]

1

2

3

4

5

6

7

8

301222.799

301228.310

301213.802

301201.817

301216.309

301218.825

301218.210

301222.183

789715.705

789719.961

789738.787

789729.546

789710.692

789712.636

789713.424

789716.493

6.963

23.768

15.134

23.760

3.160

1.000

5.020

1.000

Smas.(1Cc)=355 mp ; S acte= 362.18 mp


^CERTIFICAT &\ »    DE - *\

AUTORIZARE *|^ i ” Seria TO-CT-F Ar 009/g! PODEANU \%MIHAI-BQGDAN


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

A

B

7

8 C D

301203.684

301216.937

301218.210

301222.183

301227.104

301213.831

789729.708

789712.441

789713.424

789716.493

789720.293

789737.547

21.779

1.608

5.020

6.217

21.769

12.838PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500


306100


Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

529

Constanta, B-dul Tomis nr. 232,Bl TD 5

Punct termic nr. 103

~UĂT ]    CONSTANTAprimăr^muniqpiuluiconstant-a

VIZAT SPRE WESCHIMBAi

Nr.    "~T.X


306P;


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

529

TOTAL

529

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

335

Punt termic 103 -demisol-

Total

335“"


Plan de încadrare in zona306100


306050


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Teren -


Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D0.I+1)

X[m]

Y[m]

1

308085.655

790696.657

5.463

2

308089.085

790682.405

5.954

3

306063.714

790696.140

7.808

4

306088.883

790702,283

22.974

S

306074.667

790720.330

1.905

8

306072.884

790720.608

0.690

7

306072.454

790721.148

7.017

8

306067.147

790718.558

0.726

9

306066.676

790717.110

4.969

10

306062.720

790714.102

4.703

11

306056.977

790711.265

26.148

12

306076.270

790689.046

3.836

13

306079.249

790691.463

8.247

Smas.(1Cc)=529 mp; Sacte= 368.64 mp


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de referința Stereo 1970 - Construcție C1 - Punct Termic nr.103-


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D0.I+1)

X[mj

Y|m]

A

1

B

C

D

E

306080.095

308085.655

306088.771

308092.783

306073.973

306064.331

790692.149

790696.657

790892.794

790696.039

790719.357

790711.539

7,158 4.963 5.180 I 29.959 12.413 24.990

S(C1)=335mp