Hotărârea nr. 239/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi

concesionate către S.C. RAJA S.A.

Consiliul local al municipiului    Constanța întrunit în ședința ordinară

din data de_^.10._2015;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 127353/09.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 127352/09.09.2015 ;

Având în vedere adresa S.C. RAJA S.A. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.72256/25.05.2015 precum și adresa Direcției tehnic achiziții nr.109988/2015;

Luând în considerare H.C.L. nr.113/2014 privind modificarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.466/30.10.2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.466/2009 cu rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 466/2009 rămân neschimbate .

Art. 3 - Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art.l se va face prin protocol de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. R.A.J.A. S.A. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Dobre Mircea    MARCELA enache

CONSTANȚA, NR. 239

   /    13.10_2015

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

239/2015


H.C.L.


NR.

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE

LEI CU T.V.A.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Rețea de alimentare cu apă și

canalizare

Stațiunea Mamaia zona hotel Malibu-hotel Rex

51.783.250,29

Nr.83176/15.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dobre Mircea