Hotărârea nr. 238/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN VEDEREA PRELUĂRII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A MONUMENTULUI MITROPOLITULUI ANDREI ȘAGUNA AMPLASAT PE BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR.13

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului și administrarea

Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a

monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna amplasat pe b-dul. Alexandru Lăpușneanu nr.13

Consiliul local al municipiului Constanta. întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015 2n1s.P

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 127350/09.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.127348/09.09.2015 ;

Având în vedere adresa primită de la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Culturii, nr.2741/2014 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.116962/2014, adresele primite de la Cabinetul Ministrului Culturii, nr.307/2015 și nr. 5222/2015, înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 109293/2015 și nr. 135559/2015;

Luând în considerare H.G. nr.714/2013 privind modificarea și completarea anexei nr.6 la hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Văzând prevederile art. 9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna amplasat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 13, în fața Universității "Andrei Șaguna" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea bunului se va face prin protocol încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Ministerul Culturii.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Ministerului Culturii, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20

consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

238


NrROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE

IMOBIL

ADRESĂ

DESCRIERE

TEHNICĂ

VALOARE DE INVENTAR - LEI -

OBSERVAȚII

Monument

"Andrei

Șaguna"

Bd.

Alexandru

Lăpușneanu

nr.13

lucrare de artă monumentală, bronz, H=4,5m, autor Mircea Darie Dup.

350.000

Domeniu public al statului conform H.G.nr.714/2013, anexa nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MIRCEA DOBRE

Bd Tomisnr 5l;Fax 0040 - 41 - 708101: Tel 0040 - 41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA