Hotărârea nr. 237/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ASUPRA UNOR IMOBILE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de...........................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebai Făgădău nr.127339/09.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr. 127338/09.09.2015;

Văzând adresele R.A.E.D.P.P, Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.88557/25.06.2015 și nr. 114560/13.08.2015.

Luând în considerare nr.crt.l și 2 din anexa la H.C.L. nr.316/2002 privind trecerea unor terenuri din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, anexa nr.65 la H.C.L, nr,392/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipului Constanța, nr.crt.25 și 26 din anexa nr.40 la H.C.L. nr.598/2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipului Constanța, contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.103/27.,02.2003, contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3546/23.12.2002, H.C.L. nr.292/2009 privind transmiterea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P.Constanța asupra unui imobil, situat în municipiul Constanța precum și H.C.L.nr.92/2015 privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P.Constanța asupra activelor amplasate în municipiul Constanța, plaja Modern.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(l) și art.115, alin 1, lit. "b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile (terenuri și construcții) și preluarea acestora în administrarea Consiliului loca! al municipiului Constanța, conform anexelor nr,l-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă radierea imobilelor descrise în anexa nr.l din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției servicii publice, Direcției tehnic achiziții, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

2 0

Prezenta hotărâre a fost adoptată de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 237    /    2015

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

teren = 50 mp

H.C.L. nr.316/2002

Stațiunea Mamaia

COD 25C1 și

H.C.L. nr,598/2008, anexa nr.40, poziția 25 și 26

COD25C2

H.C.L.nr.392/2008, anexa nr.65 Adresă Serviciu cadastru Nr.R88557/13.08.2015

Cvc nr. 103/27,02.2003

Cvc NR.3546/23.12.2002

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.88557/25.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. z J z

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

teren

zona Plaja Modern

Teren = 264 mp

H.C.L.nr.292/2009

H.C.L.nr.92/2015

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.114560/13.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,