Hotărârea nr. 236/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliu! local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1310 -2015_.

Având in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 134196 / 22.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Patrimoniu nr. 127118 / 09.09.2015.

Văzând H.C.L. nr, 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr, 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 6, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare , S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la indeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 20

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 235

privind radierea imobilului - teren situat în str. Labirint nr, 39, lot 2

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 705 / 2005, anexa 13

Văzând :

-    dispoziția nr. 2022 / 2014 emisă în baza Legii nr. 10 / 2001;

-    proces verbal de punere în posesie nr. 117486 / 03.09.2014 întocmit de Serviciul cadastru

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Labirint nr. 39, lot 2, format din teren în suprafața de 150 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 705 / 2005, anexa 13 (din suprafața totală de 326 mp) .

Se va comunica către Jiga Constantin cu domiciliul în Constanța, str. Decebal nr. 57.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

PLAN DE SITUAȚIE

(cu propunere de dezmembrare) Scara 1:200

SViun. Constanta, Str. Labirint nr, 39 Lot 1, S= 176 mp Lot 2, S= 150 mp

I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.> -    7 F S3 sL-

*v-r    \\

"'*'**•    V    i \ /

1 '

’4 C2SI

1 1 1

M.Lot 1 .    \


privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, careu C4 lot 32/1 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598 / 2008, anexa 32 și

HCL nr. 196 / 2009, anexa 2

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1185 / 2009 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița ;

-    adresa nr. 119511 / 2015 a Serviciului urmărire șt executare contracte -vânzări

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, careu C4 lot 32/1, format din teren în suprafața de 407 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 598 / 2008, anexa 32 - suprafața de 406,57 mp

-    HCL nr. 196 / 2009, anexa 2 - suprafața de 0,43 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.500

Suprafața măsurată (mp)l Adresa imobilului

I UAT: Constanta

- 3W«0.«

Strada proiectata

i Consta


Vecin: propr. Municipiul

1CC

' Constî


jConsU


Strada proiectata

Vecin: propr. Municipiul Constanta

A. Date referitoare la teren


- Categorie de

I®*" folosința


Suprafața

(mp)


407


Valoare de

impozitare    Mențiuni

(lei)

- Limitele imobilului nu sunt materializate in teren


B.


Date referitoare la construcții

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (tei)

de Coordonare» T O P O C A D    Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea Imobilului In baza de data


stereo 70


SERV

pct.de contu


lârHl


7B9167.959 789153.870 789155.460 789168.498


Recepționat,

!‘i~ "nfCfttlAS :i.i! Vi ?yf)liri7Afr i?-‘[Fi.!ATi CPfJSWI-

ntc: VILCrAnSL’ JîiVSÎWSfA


nw«urata=407rni din acte lo8.57


& ffw.1l


FEB. 2009


privind radierea imobilului - teren situat în stațiunea Mamaia, careu C3 lot 25

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 598 / 2008, anexa 30 și

HCL nr. 196 / 2009, anexa 1

Văzând :

-    contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr, 1186 / 2009 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița ;

-    adresa nr. 119498 / 2015 a Serviciului urmărire și executare contracte -vânzări

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, careu C3 lot 25, format din teren în suprafața de 625 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

-    HCL nr. 598 / 2008, anexa 30 - suprafața de 624,81 mp

-    HCL nr. 196 / 2009, anexa 1 - suprafața de 0,19 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Suprafața măsurată (mp)


Adresa imobilului


134338


UAT: Constanta


Strada proiectata


1CC


Strada proiectata


ife-


referitoare la teren


Suprafața

(mp)


Valoare de impozitare ■ o (lei)


Mențiuni

\r


625


Limitele imobilului nu sunt materializate in teren

Recepționat,


7.836


7.583


1.137


1.272


1.235


1.078


1-254


1.103


10.025


39.699


"^HnîoCmlt,


S.C. TO Iulie 20C C202


LU


C/j


gg^RCAT OE J mjtor'Zjzt,


Sena


Ca


MAR‘AN


OncG


j îiruMiit LAiUiinU Șl i'udtiCllAlt iMOtilUAHA CONSTANȚA Numo ți t :iuiiunit: TRUCA ILIGARA


Eunclia; CONSILIER GR. IA -----Data,------------,-----


B. Date referitoare la construcții

^Suprafața construita

H. la sol (mp)^==~=5^

Valoare de impozitare (lei)

-r

EL

■■

/«^CERTIFICAT t!

țL---PE-

X—

autorizare Seria B Nr. 6?9 Clasa 1

S.C. TOPOCAD , SERV S.R.L. ■ , CONSTANTA

ia suprafața din măsurători sl Introducerea Imobilului In baza de date

privind radierea imobilului - construcție situat în str. Răscoalei nr, 18

din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 11

Văzând :

-    sentința civilă nr. 387 / 1999 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia nr, 53/C/2007 a Curții de Apel Constanța;

-    decizia nr. 3145 / 2005 a înaltei curți de casație și justiție

-    protocol de predare - primire nr. 5831 / 2007 încheiat de RAEDPP

-    imobilul de afla în administrare RAEDPP, cu număr inventar 10348 și valoare 188 lei

Se aprobă radierea imobilului - construcție cu 6 apartamente (subsol, parter, 3 etaje și mansardă) situat str. Răscoalei nr. 18, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag, 11.

Se va comunica către RAEDPP Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

236/2015


privind radierea imobilului - construcții situat în str. Cuza Vodă nr. 43 C și 43 D. din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 14 și 31

Văzând :

-    sentința civilă nr. 1328 / 2006 a Tribunalului Constanța;

-    raport de expertiză tehnică întocmit de expert tehnic Suna Timur ;

-    proces verbal întocmit de Birou executor judecătoresc Stoica - Constantin Adrian, înregistrat sub nr. 51323 / 2007 ;

-    dispoziția nr. 8241 / 2008 ;

-    protocol de predare primire nr. 3952 / 2009 încheiat de RAEDPP ;

-    imobilul de afla în administrare RAEDPP, cu numerele inventar 10548, 10549 și 14348 și valoare de inventar de 2187 lei

-    proces verbal de predare - primire nr. 68062 / 2009 încheiat de Serviciul cadastru.

Se aprobă radierea imobilului format din construcție, situat în str, Cuza Vodă nr. 43C și 43D (fost nr. 47), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109 / 2005, pag. 14 și 31.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANTA. - Str0 Cuza Vodă nro43C (fragment)


L

4

54

U


<?

r !

_

$0

SOB


n>rn

5

0)

ti

4

n


Construcții existente si limita terenurilor aferente acestora în prezent Străzi existente

43C    Număr stradal actual

47    Număr stradal consemnat în anul 1936

43    Număr stradal consemnat în Decretul nr.92/1950


limita proprietății ECONOMI? M&M consemnată în

planul cadastral al orașului Constanta întocmit în


anii 19364938 Plan anexă la adresa Direcției Patrimoniu Nr.34.06O/O5.11499tf

Scara 1:500glMONIU,


ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. 23g/2015

_

privind radierea imobilului - teren

situat în bdul. Mamaia nr, 120 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 296 / 2007, anexa 37, îndreptată prin art, 7 al HCL nr, 106 / 2014, îndreptată prin HCL nr. 168 / 2014 art. 7

Văzând :

-    sentința civilă nr. 4952 / 2012 a Judecătoriei Constanța, modificată prin decizia civilă nr. 317 / 2013 a Tribunalului Constanța, irevocabilă;

-    raport de expertiză tehnică întocmit de expert tehnic judiciar Chera Carmen ;

-    adresa nr. 70187 / 2013 a Serviciului juridic ;

-    proces verbal de predare - primire nr. 70187 / 2013 încheiat de Serviciul cadastru ;

-    adresa nr. 84536 / 2014 a RAEDPP ;

-    încheierea nr. 15664 / 2014 a OCPI Constanța ;

-    încheierea nr. 43963 / 2014 a OCPI Constanța ;

-    pag. 52 din HCL nr. 109 / 2005, privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

-    anexa 37 la HCL nr. 296 / 2007 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

-    art. 7 al HCL nr. 106 / 2014 privind completarea șî actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

-    art. 7 al HCL nr. 168 / 2014 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

Se aprobă radierea imobilului format din teren în suprafață de 133,62 mp, situat în bdul Mamaia nr, 120, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 296 / 2007, anexa 37, îndreptată prin art. 7 al HCL nr, 106 / 2014, îndreptată prin HCL nr. 168 / 2014 art. 7.

Suprafața de teren rămasă în inventarul domeniului privat al municipiului Constanța, va fi de:

-    326,38 mp, inventariată prin HCL nr. 296 / 2007, anexa 37

-    64 mp, inventariată prin HCL nr. 109 / 2005 pag. 52.

Se va comunica către RAEDPP Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


[ 20    ,    ,    - -P7__

I—----- 9.02 -——10 99


PU\N DE mmi-LASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200


A. Date referitoare la teren

Nr,

parcele

Categorie de folosințe

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare)

tl«»)

1

CC

460

Totoi

460


imobil împrejmuit intre pct. 5.2B, 16-construcție; 16,15—gard prefabricate; £5.26—gord plasa; 26,27—construcție; 27,20.19,13.3.S-gard prefabricate

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr

Suprafața construita la sa (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C2

93

C2—Locuința, S(p)+P, formato din 3 comere si dependința, in supr,

"Constr. desf. 5=124 mp construcția nu deține certificat de performanta energetica, este construita in 1940 din cărămidă.

C3

1 41

l

C3-Loculnta condominîu. S(p)+P+M(p), formata din 3 camere si dependințe,

ih supr. cdnstr desf S-203 mp constructio nu deține certificat—de-performanta enerqetiea, este construita in 1948 din carprfMAUfc wo,X-<1J7x,

Totoi

234

S^fi    '■4'X

Executant,    /<?    KT “fcA

Sistem de proiecție: Stereo ’70

Pct.

N (m)

E (m)

3

3O5S63.392

791004.666

5

305863.560

791805.012

20

305065017

791090.026

16

3O5B68.367

791906.466

15

305069.037

791909.139

25

305050.322

791912.968

26

305849.591

791909.162

27

305847.358

791090,402

20

305845.392

791889.594

19

305849.455

791683.804

18

305061.650

791B85.4O9


c ■ : ct cmuiru f raaim m    kww

a.    Jb=T A lOfȚțj 7

FuneBîfCONBILJER GA. IA


Suprafața totala masurata =460mp Suprafața din act =460mp


•îs-, isg&i fonii»

( Int rodi/rvtzr.'z A


~ PLAN DE SITUAȚIE

Adresa imobil: mun. Constanta, b~dul Mamaia nr, 120, jud. Constanta Scara 1:100


pe apartamente;

Magiaru: Sconstruita = 93.O0mp si Ivan: Scanstruita-64.OOmp lasin: Sconstruita = 73.00mpîntocmit: îng. Boîcu Coste!

RELEVEU C3- Locuința —Subsol parțial

Scara 1:100

Nr. cadastral oi terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, b-dul Mamaia nr. 120, jud. Constanta

Cortea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Nr. incapere


Denumire

incapere


Camera


Camara


Antreu


Suprafața utîia = 14.46mp


Suprafața totalo =14.46mp


Executant,


ing. Boicu Costel


- - -    Șprppl^nn:

cmAoeew

fWuaxJTBî imua

rassw

|Pwjug8e; CREȚA 2

SOfȚA

Fund

fccONSiLIER GR

IA


Suprafața utila (mp)


9.91


2.73


1.82


Data


februarie 2O1t4=>


Dota


CERT1F'CAT DE nu-

IWO.O

COSI v1 BOîCll

GttEGOWt? '


MMI 2WRELEVEU C3-

Scoro 1


Locuinta-Porter

100


Nr. codaatral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, b-dul Mamaia nr. 120, jud. ConstantaCartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cad unitate individuala (U)

CF individuala


Nr

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila

(nfc>

1

Comero

21,29

2

Camera

11.10

3

Camera

9.59

4

Camera

13.78

5

Camera

18.BO

6

Sueatone

5.22

7

Baie

3.93

8

Hal

7.75

9

Hol

9.32

10

Hol

1.56

11

Vestibul

•    2.95RELEVEU C3— Locuința—Mansarda parțiala

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun, Constanta, b-dul Mamaia nr. 120, jud. Constanta

[Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

_I