Hotărârea nr. 235/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

oUSTAN^ românia


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.10.2015    .

Având în vedere expunerea de motive nr. 129045/11.09.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.129043/11.09.2015;

Văzând H.C.L, nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;^

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. "b", din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța", aprobat prin H.C.L.nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța" conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă completarea H.C.L.nr.109/2005, pagina nr.6, poziția str.Piața Ovidiu nr.9 cu imobilul S+P+l.

Art. 4 - Se aprobă completarea H.C.L.nr.598/2008, anexa nr.40, nr.crt.20, poziția Grup sanitar -Piața Ovidiu cu suprafețele menționate în anexa nr.8.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor implicate, Direcției patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanța, Direcției financiare si S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20

_consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MIRCEA DOBRE    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR.235


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR

235

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia, zona Cazino terasa Răsărit de Soare

teren =77 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă Serviciul cadastru nr.44058/28.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._235

_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ghiocei nr.21

teren =60 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Identificare imobil nr.87750/28.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE


(intravilan) Scara 1:200


Județul: CONSTANTA Unitatea adm.-terit,: CONSTANTA MUNICIPIUL ; CONSTANTA Cod SIRUTA: 60428

Cod intravilan: 2 Adresa corpului de proprietate: Stațiunea Mamaia—Zona Mun. CONSTANTA


Numele si prenumele proprietarilor :

Teren : MUNICIPIUL CONSTANTA

Clădire : S.C. RĂSĂRIT DE SOARE COM S.R.LMăsurătorile s-au făcut in prezenta si cu indicarea limitei de proprietar Suprafața conform contract concesiune nr, 72009 = Suprafața din măsurători = 77mp

din care:

Suprafața construita restaurant


ÎNTOCMIT

Martie 2015 BOICU W.


-.(V.U

NT CeMTIFfCA'


.•t ArtrMnr» »«?    % :

• -■ ■ KiA xu CT-X fcr ■■■;- jj gj U,    V-i?îî

INVENTAR DE COORDONATE

SISTEM PROIECȚIE STEREOGRAFIC 70

Pct

X[m]

Y[m]

1

310319.007

789728.196

2

310321.570

789735.542

3

310321.625

789735.517

4

310322.325

789737.579

5

310314,917

789740.174

6

310313.544

789736,194

7

310313.799

789736.116

I 8

310311.775    |    789730.638


Suprafața totala ma5iirota= 77mp Suprafața din oct=75mp


Plan de situație


scara 1:500

Nr. cadastral:

Suprafața masuraia a imobilului

Adresa imobilului:

480 mp

Mun. Constanta, str. Ghiocei nr.21

Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

306120.82

306120.82S ’jQ n

«a

^fKțĂ®A MUNICIPIULUI CONSTANTA Ș, i. ^SERVICIUL CADASTRU

8CHa
A?

z


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 *11

12

13


790091.966 790079.176 790085.018 790086.148 790088.109 790088.930 790090.800 790091.731 790093.074 790099.550 790105.497 790101.688 790094.071


306107.972

306102.589

306089.570

306087.249

306083.559

306081.591

306076.881

306074.450

306070.944

306073.384

306076.787

306087.002

306103.460


306055.68

A. Date referitoare la teren

î Nr.,

, parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni    '

1

Cc

480

imobil imprejmuit    |

Total

480

B. Date referitoare la construcții

II Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Hi C1

CL

89

Locuința parter formata din 3 camere si dependințe, nu are certificat de performanta energetica

C2

CA

11

Anexa

I    Total

100

Suprafatadin act = 420 mpj'"' • «’■>'' -■■■■    ^</77\ \

Executanț^bRTgA CRISTIAN,, x

Confirm executarea mașQfatorilnptaliBren, corecHtudinea/iSțocmirii ^pcarffl.ăprației^ cadastrale si

corespondentă acesteia edilitateacj^ jteren.

J?/

VVZ”    */

Data: 22;06.2dTe ,? '


inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Data:ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

235

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Libertății nr.21

teren =39 mp

i

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Adresă Serviciul cadastru nr.100832/10.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

1 SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Ursu nr.79

teren =106 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Adresă D.A.D.P.P. nr.54143/31.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

305953.17


305953.17


792016.85    792016.85
S

CM


încadrare in zona


Plan de Situație

Scara 1:200

Constanta, Str. Libertății nr. 21PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHÎMBARE Nr.

305923.17

o® -e?

305923.17

Suprafața din măsurători:


Steren = 279 mp Sconstruita = 70 mp


Suprafața din acte = 240 mp


O)

O>

s

CM

O>

r-

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,î+1)

X [m]

Y [m]

1

305943.060

792020.680

2.757

2

305943.250

792023.430

6.595

3

305943.700

792030.010

12.943<

4

305945.1 60

792042.870

1-2 A*

5

305943.930

792042.985

■5-W

6

305938.660

792043.638

S.J&

7

305933.553

792044.061

9.6§1

8

305931.494

792034.683

n.fefe

9

305929.195

792023.226

2.Ă1&

10

305931.372

792022.800

7.394^

1 1

305938.638

792021.432

1 .6974

1 2

305940.299

792021.082

2.790 ,

S = 279 mp

întocmit,

P.F.Ajtoimlica Bogdan Leonard

Seria RO-CT-F Nr. 0002I MÂNOLICl

Bo®an - LeoMrd' Irttravilan Scara 1:200

• Județul CONSTANTA Teritoriul adm. CONSTANTA

: ' Cod SIRUTA 60428 ' Cod intravilan: 2

Adresa imobilului:

- str. Ion Ursu,

mun. Constanța, j‘ud. Constanța

PLAN de SITUAȚIE


Solicitanți:

L Cucii Ion - str. Ion L. Caragiaîe, nr. 55, bl. Dl, sc. A, ap. 6, mun. Constanța;

2. Gucu Georgeta - str. Ion L. Caragiaîe, nr. 55, bl. Dl, sc. A, ap. 6, mun. Constanța;

Suprafața teren:

S1Cc= 106 m.p.

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70

Fcfc

E(m)

N (m)

1

788888.152

301844.129

2

788895.024

301639.035

3

788884.794

301628.394

4

788884.092

301626.945

5

788882.793

301630.418

6

788883.174

301634.329

7

788883.997

301637.078


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR

235

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ștefan cel Mare punct termic nr.40

teren =455,88 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.211/2011, poziția 1155 H.C.L.nr.279/2013, (Steren=90,12mp)

Identificare imobil

nr.59099/15.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.__

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia zona terasa Țărănească

1 teren =32 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.211/2011, poziția 678 Adresă D.A.D.P.P.

nr, 129913/06.02.2015

Certificat de urbanism nr.1347/29.04.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIEA DATE REF

ERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

556

TOTAL

556

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

556

Clădire Demisol (punct termic)+Parter (unitate alimentație publica); edificata la demisol din beton+caramida, iar la parter din structura metalica si închideri exterioare cu zidărie aparenta din cărămidă. Fara lift, fara Certificat de performanta energetica

Total

556

Plan de încadrare in zona


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70


Coordonate pct.de contur


304526.80

304536.32

304533.52

304533.68

304519.37

304520.03

304517.00

304516.24

304506.74

304504.10

304497.82

304511.02

304510.57

304513.14

’sn'cc)


792129.81 792120,04 792117.07 792116.91 792101.67 792101.06 792097.84 792093.39 792088/44 792091.00 792097.10 792111.07 792111150

792114,19

-


=556mpLungimi

laturi

D(i,i+1)


PLAN DE SITUAȚIE pentru Vanzare-Cumparare

SCARA 1:500


^drTcădas’ral

Suprafața

Adresa imobilului

Loc. Mamaia - Lot 2, Zona Terasa Taraneasca, jud. Constanta

32 mp

Caitea funciara nr.

UAT

CONSTANTA

10500.0


PRIkA.RM MUNICIPIULUI CONSTANȚA v ICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHjî^BARE Nr. /199(3


Deța

0LOLW&

L__,_ .    __SemnătyraDate referitoare la teren

Număr

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

1Cc

32

1-2 lim. construcție; 2-3-4-1 lire. bordura beton;

TOTAL

32


B. Date referitoare !a construcții

Cod

constr.

Suprafața

construita la sol (mp)

Valoare de

impozita re(lel)

Mențiuni

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC 1970


Executant: PFA Grosu lbn /    ,. ''MM-

Z -■    / L -Z- Mr \

Am / F A


Data: Septembrie 2014.


nBrie2014A$ A    A;


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Est [mj

Nord [m]

1

2

3

4

739681.788

789634.381

789687.657

789684.990

310541.445

310532.248

310533.172

310542.347

9.556

3.404

9.555

3.327

S = 32 mp
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Rândunelelor nr.97A

teren =44 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420 / 2001

Diferență din măsurători

Teren în indiviziune

Adresă Serviciu cadastru nr.124393/17.09.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.    _

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Imobil

Grup sanitar - Piața Ovidiu

teren =0,20 mp construcție=0,20 mp

' Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 598 / 2008, anexa nr.40, nr.crt.20

Adresă Serviciu cadastru

| nr.101728/20.08.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Plan de sîtuatîe

Scara 1 : 500

Nr, Cadastral

Suprafața măsurată a Imobilului (mp)

Adresa imobilului :

409 mp

Str. Randunelelor nr. 97, Jud. Constanta, Loc. Constanta

Cartea funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT )

Constanta

304492

304492 o

CD

Tt

cn

00

r-

cn

K)

CD

OD3RiMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU 9

VIZAT SPRE NESCHÎMBARE

Nr.__

cn Data°nu ^ogu

304427

304427

A, Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

r~

Cc

409

Limitele materializate prin gard de lemn

Total

409

B. Date referitoare la construcții

Cod.

Destinația

Suprafața construita la soî (mp)

Mențiuni

C1

CL

142

Locuința Parter , Suprafața construita desfășurată — 142 mp

Total

142

Suprafața totala masurata a imobilului = 409 mp

Suprafața din oct = 365 mp

Executant: PFA Nîstor Laurentiu

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si

corespondenta acesteia cu realitatea din teren

' 1' 1’ 1 • ' .

/ Semnătură si stampila

/ &    "51    '    , / i ; '

</■

Data: Mai 2015

Inspector

Confirm Introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data: Mai 2015

Stampila BCPI


încadrare in zona

Scara 1:5000


/

l, ;•

s

/© z\


Tabel coordonate Sistem de Proiecție Stereo 70


Nr

Put.

X [mj

3 |>n|

30369 637

’ >? 45 068

3

3036857 303695 12

7926 < 506 79 26 39 035

S (icre. )

76"’|J . .


Materializarea punctelor de contur:

1 -2-3-4 construcție


{    . ' întocmit.

, jr-ffȘ.’fe. lopo Miniera S R L. '-    \ Octombrie 2014ANEXA NR.

9 LA H.C.L.

NR.

235

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Stațiunea Mamaia -Parcare iângă pavilionul Expozițional

teren =1700 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr. 420/2001

Identificare teren nr.135026/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR.10 LA H.C.L.M. NR.

235

NR.

CRT

H.C.L.

IMOBIL

SUPRAF

mp

VALOARE JUSTĂ    |

lei

P -V DE

RECEPȚIE

NR /

DATA

ANEXA

1.

20/201

3

16

Bazin apă zona Casa de Cultură

762

202.146,00

65/2015

2.

2015

10

Str.

Nicolae

Teren

323

1.811.799,68

Titulescu

nr.13

Clădire-Desfăș urată

2346

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,2.S1NTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara ‘Bazin de apa’ identificat de către Municipiul Constanta, in urma operațiunii de inventariere a patrimoniului.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea justa a proprietății imobiliare analizate, in vederea înregistrării valorice in gestiunea contabila a Municipiului Constanta.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita "valoare justa", asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale ije .Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoarea de piaU”. asa cum este ea definita de Standardul de Evaluare IVS. Evaluarea a fost realizata m conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2014, respectiv :

-IVS 2013

-SEV 100,

-SEV 101, SEV 102, SEV 103

-SEV 230

-GME 630

Metodologic estimarea valorii imobilelor se întemeiază pe următoarele abordări si metode de evaluare:

Tip abordare

Metoda de evaluare

Abordare prin Cost

Metoda Comparației Unitare

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare, in cadrul prezentului raport de evaluare, a fost exprimata opinia evaluatorului cu privire la valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, la data de referința ID.12.23'4 exclusiv in condițiile prezentate in raport, sunt (valori exprimate in RON):

nr.crt

localizare

Suprafața

Valoare Totala

1

Bazin de Apa (fantana arteziana)

762

202.146

Hote :

sRata de schimb valutar la data de referința: 1 € = 4,4214 RON.

eValoriie menționate nu cuprind TVA.

nValorile exprimate sunt valabile exclusiv in condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei etc).

2,SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara situata in strada Nicoiae Titulescu nr.13, formata din teren si construcție clădire de locuințe, identificat de către Municipiul Constanta, in urma operațiunii de inventariere a patrimoniului.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea justa a proprietății imobiliare analizate, in vederea înregistrării valorice in gestiunea contabila a Municipiului Constanta.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele Internationale_de

Evaluare (ediția 2013) si se releva categoria de valoare denumita “valoare j istsesa cum este ea definita de Standardul de Evaluare.

Evaluarea a fost realizata in conformitate cu Standardele de Evaluare aNEVa.R

2015.

Metodologic estimarea valorii imobilelor se întemeiază pe următoarele abordări si metode de evaluare :

I Tip abordare

Metoda de evaluare

Abordare prin Cost (clădire)

Metoda Comparației Unitare

Abordare prin Comparații (teren)

Metoda Comparației Directe

In urma reconcilierii valorilor obținute prin aplicarea metodologiei de evaluare, in cadrul prezentului raport de evaluare, a fost exprimata opinia evaluatorulu c valoarea justa a proprietăților imobiliare analizate, la data de refer-» exclusiv in condițiile prezentate in raport, sunt (valori exprimate in RON):

nr.crt

localizare

Suprafața

Valoare Totala

1

Teren

323

617,628,20

2

Clădire

2346

1,194.171,48

I

Total teren+cladire

1.811.799,58

Note :

■ Rata de schimb valutar la data de referința: 1 € = 4,4263 RON.

■Valorile menționate nu cuprind TVA.

■Valorile exprimate sunt valabile exclusiv in condițiile in care s-a realizat evaluarea {starea pieței, nivelul cererii si ofertei etc).

\r CadaMrjI


4 DL AMPI ASAMLN I SI DO.IMLI ARI A IMOBILULUI SCARA 1.200


„prafaia miAunia ■ imobilului Impi

115


Adresa imobilului


slt MierUxr TiUiJcscu w I.CCniwtam»


Nf Cine Funriirt


l niutea Adrtiioirtnm,i Icriinnab (UAI 1 CONSTA-MA

[primăria municipiului CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

: V1ZJ5T SPRE NESCHiMBARE

! Data


____    __Ă7DĂTf Rf.1 LRIȚOA R1 I■ aTlKT

I ~f___C\- i 323

; i > I m 1    j:


H r>A?L KHLRÎTO.ARL f A < tÎNS J JCTIl


- ni t tUlMmZLii , lîrUiniriiLi    J

L !    1 n

J


SuțwafcUi {mp!

VI

r i


_____ __________I

MeitUum    _

i t* .unic iiJi'i/mc f>* P t <|f-> M: ?<un>tfV4U doiJMuau ifafnnp, i

,4cIî»h-c. iiil»ca! Jl' fHTfonujniîi eticrgcticv


Suprafața n»a>ujjt«i .1 imobilului V5iup Suprafața din .«te“32? «lOmp

IritpeniK.

«■fe-    fcii T-«M«bitUL;i ni h»« J.' J»1," r

« 'it- jifcj ^iKlInTUlui uji’â--..


‘    ' r-pon r *-.j U-T'r’—: A/:-.    &*WOBF)CAT

». c-V-.'^>ux}rrTft*L'‘-K«wp:«i<'AW\Qfl42AA6

J £ ***** RO-B-f m. 19^3 *

TÂHASe


'*«X viii; n,.,    ’7.<J    ......./r

•■    z *•'* j <.

pal» RUlfc.20 ii

____ I