Hotărârea nr. 234/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

NSTAA;^ ROMÂNIA 4 JSlL 4 JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din d a ta d e    13.10._2 015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr.127326/09.09.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr, 127323/09.09.2015;

Având în vedere adresele Serviciului patrimoniu înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.119777/25.08.2015, nr.115022/2015 precum și noile măsurători efectuate pentru imobilul situat în bd.Ferdinand nr.llbis, adresa S.C. RAJA S.A. nr.72256/25.05.2015, adresa formulată de S.C. IMOBILIA LEASE S.R.L. nr.101180/16.07.2015, adresa formulată de S.C. Kaufland S.R.L. nr.53309/2015, adresa Direcției financiare nr.123619/02.09.2015 precum și identificarea terenului situat în str. Ștefan cel Mare nr.l - punct termic nr.40 înregistrată sub nr.59099/15.05.2015.

Analizând HG nr. 904 / 2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța precum și HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare H.C.L. nr.452/2004 privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea transmiterii unor imobile (terenuri+construcții), din administrarea Consiliului local în administrarea Consiliului județean Constanța;

Ținând cont de dispozițiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin,(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, capitolul Instituții de cultură pozițiile nr.897, nr.898 și nr.899 conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția 3120 pentru terenul în suprafață de 83 mp, situat în municipiul Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.30, lot 1 și 3121 pentru terenul în suprafață de 177 mp, situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu nr.28, lot 2, conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția

3122    pentru bunul imobil sens giratoriu, situat în municipiul Constanța, DJ 156 intersecție cu DN 3AC (zona varianta Ovidiu) conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr,211/2011 cu poziția

3123    cu mijlocul fix rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră zona hotel Malibu-hotel Rex, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția

3124    cu mijlocul fix Pasarelă Năvod și Pescăruși, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L, nr.211/2011 cu poziția

3125    cu mijlocul fix Pasarelă Val Retro conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția

3126    cu mijlocul fix Pasarelă Iaht conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 211/2011, poziția nr.1156 conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Se aprobă actualizarea anexei la H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, poziția nr.1533 conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IO - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu poziția

3127    conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.211/2011 rămân neschimbate.

Art. 12 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța, Direcției tehnic achiziții, Direcției servicii publice, Direcției financiare și S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 20

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MIRCEA DOBRE


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

scara îtzuo

J    Suprafața măsurată (mp)    ■    Adresa Imobilului

-

Cgrte funciara nr.

\    ^77    Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr. 30, Lot 2

UAT <    CONSTANTA    ■    ,Nr.

parcela


Categoria de folosința


Cc


Suprafața

(mp)


\n


Valoarea da Impozitare (lei)


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Mențiuni


TOTAL


177


Cod Suprafața construita la sol


■ ccrtstr.


(mp)


'Total


Terenul este Dematerializat


B. DATE REFERITOARE Ui CONSTRUCȚII


Valoarea de . Impozitare (lei) ‘ManiunU_-


INVENTAR p£'^.O^QNAȚc~

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

1    . X

Y

Pct.

Im] -

[ml

16

301308.247,    789729.687

'17

301313.193

789723.293

16

301310.160

789720.663

15

301307.045

709717.736

14

301306.001

789716.660

13

301305.029

789715.530

12

•    301304.404

789714,627

11

301303.625

789712.232

10

301303.239

789709.529

9

, 30l303r345

769707,193

S

1    301303.420’    789707.097

4

'    .301303.122

789706.873

3

301293.790

789718.950


JjÎ:

seL;.Tuk,;<AHf!

I Qd AEkM ii &e. GEOCA^ÎMJTS S. Ir&P^hrQWÎișțiț, Câta    • î.

^■Af.c.iTr


CERTIFICAT^.


DE

W4BW*R£ 1’


£ Seria RO-CT-F Ut 009? Ș PODEANLi

\V"


^MIHAI-BOGDAN,


Se confirma suprafața din măsurători sl Introducerea Imobilului In Paza do data

-la: DM j» .H.,,HJbdQWAțtm!îACONSW Niîwf^ Hienumo: VÎLCEANU LUMINIȚA

__î-urș* CON8lLIS»-.,K.Geț»T4/^c/6

1 i:■    ■ PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

■    scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurala (mp)

Adresa Imobilului    j

83

Constanta, B-dul Aurel Vlalcu nr. 28, (.ol 2

-

Carte funciara nr.

r UAT

CONSTANTA    jNr. , Categoria Suprafața ) Valoarea de

parcela jdn foioainta (mp) Impozitare (lei)


Cc


83


TOTAL


83


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Mențiuni


Teren nemateriallzat


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod Suprafața construita la sol Valoarea de ; constr. •(mp) * "'impozitate (lei)*


Mențiuni


Total j


"INVENTA^ PrCOORDONA-£~

'Sistem de proiecție STEREO 70


.Nr,    X

Pot.    )ml

V

[mî.

8    301308.247

' 789729.887

0    301293.780

•. 789718.950

5

301288.478

789726.813

9

301288.742

789725.593

10    301289.857

789725.396

11    301291.849 ,    789725.204

12    301294.160

789726.458

13    301290.591,

789726.334

14    301298.670

789727.642

15    301302.952

789730.487

16    301305.992

789732.601


S.C. GEOCAD LII liig. Podeonu MII

Date; Iulie 201■0,

<j-31---

Se MnTtrma-suprdiate din măsurători sl Introducere® Imobilului (n bawrdedate


e îf p,9n^'0( mafewci ljvia - Ft/nclla' CQNșfi ,$r ,;r, ,ANEXA NR.l LA H.C.L. NR,


234/2015


Nr.crt

H.C.L.

NR.

211/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

897

Construcție

CI

S+P+1E

Teatrul

"Fantasio"

Sală

spectacol

Construită=1408 mp Desfășurata = 1965 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 7-Instituții de cultură, nr.crt.4 Legea nr. 213/1998

898

Construcție

C2

Teatrul

"Fantasio"

Degajament

decor

metalic

Construită = 362 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 7-Instituții de cultură, nr.crt.5 Legea nr. 213/1998

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ■ SCARA 1:500

Nr. Cadastral

Suprafața inasurata a imobilului (inp)

Adresa imobilului

“7?

2376

bd. Ferdinand nr. 1 Ibis, Constanta

f--------- .    ■ '<<».--—--------

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

CONSTANTA
I primăria municipiului cgnsÎăntĂ '    SERVICIUL CADASTRU FA

V|,™A'r SPRE NESCHIMBATE

Hi',
atcgonțcerta imobilului in baza de date integrata si alribuîrea numărului cadastralANEXA NR.2 LA H.C.L. NR._234/2015_

NR.CRT

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE

LEI CU T.V.A.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

3123

Rețea de alimenta re cu apă și canalizare

Stațiunea Mamaia zona hotel Malibu-

hotel Rex

51.783.250,29

Nr.83176/15.06,2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR.


234/2015


NR.CRT

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE

LEI CU T.V.A.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOCULUI FIX

3124

Pasarelă Năvod și Pescăruși

Stațiunea Mamaia zona Cazino

4,441.692,29

Nr.45/19.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR._234/2015

NR.CRT

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE

LEI CU T.V.A.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOCULUI FIX

3125

Pasarelă

Val Retro

Stațiunea Mamaia zona hotel Rex

3.247.076,03

Nr.46/19.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

234/2015

ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR._

NR.CRT

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE

LEI CU T.V.A.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOCULUI FIX

3126

Pasarelă

Iaht

Stațiunea Mamaia zona Sat Vacanță

29.516.117,17

Nr.46/19.06.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.6 LA K.C.L. NR.

234/2015

NR.CRT

H.C.L.

NR.211/2011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1156

Punct Termic nr.40

Str.Ștefan cel Mare nr.l

Construită=90,12 mp

H.G. nr.904/2002, capitolul 19, nr.crt.119 Legea nr. 213/1998 Identificare imobil nr.59099/15.05.2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.7 LA H.C.L. NR._234/2015_

Nr.crt

H.C.L.

NR.

211/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

1533

Construcție (Dp+P + IE)

Școală

generală

nr,16-

Șos.Mangaliei nt.103

teren = 5733 mp construită = 1364 mp

Legea

nr. 213/1998

Grădiniță

(parter)

Construită = 227 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:500

Suprafața masurata (mp

Adresa imobilului

556

Constanta. Str. Ștefan cel Mare nr.1

UAT

CONSTANTA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

556

TOTAL

556

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

556

Clădire Demisol (punct termic)+Parter (unitate alimentație publica); edificata ia demisol din beton+caramida, iar la parter din structura metalica si inchideri exterioare cu zidărie aparenta din cărămidă. Fara lift,

fara Certificat de performanta energetica

Total

556

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i + 1)

X [m]

Y [mj

1

304526.80

792128.81

12.94

2

304536.32

792120.04

4.08

3

304533,52

792117.07

0.23

4

304533.68

792116.91

20.91

5

304519.37

792101.67

0.90

6

304520.03

792101.06

4.42

7

304517.00

792097.84

1.07

8

304516.24

792098.59

/ 13 AC

9

304506.74

792088.44

'3.68

10

304504.10

792091.00

11

304497.82

792097.10

ccr$. 22

12

304511.02

792111.07

0.62

13

304510.57

792111.50

3.72

14

304513.14

792114.19

■ ,26.01

S(1Cc

l=556mp

___

GTOCAdresa imobilului:

Șoseaua Mangaliei, Școala generala nr. 16, loc. Constanța, jud. Constanta Suprafața teren din masuratori= 5733mp Suprafața construita școala (Dp+P+1 E)= I364mp; Suprafața construita grădiniță (Parter)= 227mp;

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:500


alee aeees blocuri 50,99

Școala D(panial)ipt IC Șconstruila=l364fîîp.


■c

£

‘ii

OC


alee acces


Steren= 5733mp


/^CERTIFICAT \ DE    %

g AUTORIZARE | 3 s«rJ* RO-B-FNr. 11S8% TÂNASE

Grădiniță

Parter

Sconslruita=227mp10,68    '9,84

alee acces blocuri
ANEXA NR.8 LA H.C.L. NR.


234/2015T


Nr.crt

H.C.L.

NR.

211/2011

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3127

Teren str. Madrid (parca re)

Teren=334 mp

Legea nr. 213/1998

Identificare imobil

Nr.l 15022/2015

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:1000


TEREN- ( Parcare 16 locuri) str. Madrid Suprafața teren amplasament : |S=354mp|

PRIMĂRIA MUNICIPiULUHx Ț' . , , SERVICIUL CADASTRU

V 2 SPRE NESCHÎMCA Â 1

Nr-~~ //ScâZ    u i